In This Together

Cork County Council is offering a range of activities and resources as part of the new “In This Together” Community Wellbeing initiative, launched by An Taoiseach Leo Varadkar on Friday, April 24th.

The campaign aims to help everyone to Stay Connected, Stay Active, and look after their Mental Health throughout the Covid-19 Emergency. It signposts useful advice to help people of every age group cope with the ongoing restrictions, whether they are looking after children, dealing with self-isolation, preparing for exams or coping with cabin fever. The initiative encourages everybody to set a new daily activity which helps them to feel a little healthier or a little happier as we deal with Covid-19.

“In This Together” highlights a range of activities that you can pursue in your home or your locality, by yourself or with family members or with friends online. There are ideas and activities for people of all ages.

Cork County Council has made a variety of services and activities available, including a Housebound Delivery Service which provides library books directly to the front doors of those self isolating or cocooning. The service has recently been expanded to include loaning musical instruments to library members looking to add to their repertoire. 

For budding artists of all ages, Cork County Council’s ‘A Colourful Heritage of County Cork’ Colouring Book portrays some of County Cork's finest heritage sites and cultural characters. History can also be enjoyed virtually thanks to the Council owned Michael Collins House, who now provide a Virtual Tour via their App, a great resource for anyone looking to learn more about Michael Collins and the Irish War of Independence.

Cork County Council’s ‘Teen Talks’ series of digital interviews were produced with support from Healthy Ireland and provide tips and advice from experts on taking care of your Mental Health. While the ‘Keep Cork Active’ Booklet by Cork Sports Partnership includes a series of exercises, activities and games for people of all ages and abilities, alongside tips on keeping healthy and safe.

Please click the above images or the links below for the Cork County Council activities:

  1. Stay Fit and Active
  2. Stay Connected
  3. Look after your Mental Health

 

See below for the full range of national supports available online at gov.ie/together including 

***********************************************************************************************************************************************************

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag tairiscint réimse gníomhaíochtaí agus acmhainní mar chuid den tionscnamh nua Folláine Pobail “In This Together”, a sheol an Taoiseach Leo Varadkar Dé hAoine, an 24ú hAibreán.

Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas cabhrú le gach duine 'Fan Nasctha, Fan Gníomhach', agus aire a thabhairt dá Sláinte Mheabhrach le linn Éigeandála Covid-19. Cuireann sé comhairle úsáideach ar fáil chun cabhrú le daoine de gach aoisghrúpa dul i ngleic leis na srianta leanúnacha, cibé a bhfuil siad ag tabhairt aire do leanaí, ag déileáil le féin-aonarú, ag ullmhú do scrúduithe nó ag déileáil le fiabhras cábáin. Spreagann an tionscnamh gach duine gníomhaíocht laethúil nua a shocrú a chabhróidh leo mothú beagán níos sláintiúla nó rud beag níos sona agus sinne ag déileáil le Covid-19.

Aibhsíonn “In This Together” raon gníomhaíochtaí ar féidir leat a dhéanamh i do theach nó i do cheantar féin, leat féin nó le baill teaghlaigh nó le cairde ar líne. Tá smaointe agus gníomhaíochtaí ann do dhaoine de gach aois.

Chuir Comhairle Contae Chorcaí seirbhísí agus gníomhaíochtaí éagsúla ar fáil, lena n-áirítear Seirbhís Seachadta Tís a sholáthraíonn leabhair leabharlainne go díreach do dhoirse tosaigh na ndaoine sin atá ina n-aonar nó dóibh siúd atá ag clutharú. Leathnaíodh an tseirbhís le déanaí chun uirlisí ceoil a thabhairt ar iasacht do bhaill leabharlainne atá ag iarraidh cur lena stór.

Ó thaobh ealaíontóirí de gach aois, léiríonn Leabhar Dathúcháin 'Dúchas Dathannach Chontae Chorcaí' de chuid Chomhairle Contae Chorcaí cuid de na suíomhanna oidhreachta agus na carachtair chultúrtha is fearr i gContae Chorcaí. Is féidir taitneamh a bhaint as an stair freisin a bhuíochas sin do Thigh Mhichíl Uí Choileáin atá fé úinéireacht na Comhairle, a sholáthraíonn Turas Fíorúil anois trína Aip, acmhainn iontach do dhuine ar bith atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi Micheál Ó Coileán agus Cogadh Saoirse na hÉireann.

Cuireadh sraith agallaimh dhigiteacha Chomhairle Contae Chorcaí ‘Teen Talks’ ar fáil le tacaíocht ó 'Healthy Ireland' agus soláthraíonn siad leideanna agus comhairle ó shaineolaithe maidir le cúram a thabhairt do'd Shláinte Mheabhrach. Tá sraith cleachtaí, gníomhaíochtaí agus cluichí do dhaoine de gach aois agus cumas sa Leabhrán ‘Keep Cork Active’ le Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí, in éineacht le leideanna maidir le bheith sláintiúil agus sábháilte.

Cliceáil le do thoil ar na híomhánna thuas nó na naisc thíos le haghaidh ghníomhaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí:

  1. Fan Aclaí agus Gníomhach
  2. Fan Nasctha
  3. Tabhair aire do'd Shláinte Meabhrach

Féach thíos le haghaidh raon iomlán na dtacaí náisiúnta atá ar fáil ar líne ag gov.ie/together lena n-áirítear