Rates Waiver Scheme 2020

COVID 19 - Waiver of Commercial Rates Scheme has been announced by Government.

The scheme provides for a 100% waiver of commercial rates for the 6-month period from 27th March 2020 to 27th September 2020.  The scheme applies to all ratepayers except those in a small number of categories which are set out below. The waiver will be applied as a credit in lieu of rates for the 6-month period covered in 2020.  These excluded categories are mainly utilities, banks, large supermarkets and corporates (as below). The full waiver applies to over 100,000 ratepayers nationwide.

Waiver will be automatically applied

An application to Cork County Council is not required. Cork County Council will automatically apply a 100% credit in lieu of commercial rates, for a six-month period, to classes and categories of occupied rateable property where the occupying business is not in an excluded category identified below. It is hoped to have this process completed by the end of August 2020.

In the event that you qualify for the waiver and have already paid your rates, once the waiver is applied it is likely that your rate account will have a credit balance. This credit can remain on the account or be refunded on application. If you wish seek a refund you should contact the Council’s Rates Collection Office by email at collection@corkcoco.ie or by phone at (021)4285252 to make arrangements.

What will happen after 27th September 2020?

The potential for the waiver to extend beyond the end of September will be kept under review by Government and any future extensions can be considered when there is greater certainty regarding the continuing impact of the pandemic on business and the reopening of society.

Excluded categories

In recognition that there is a small number of ratepayers for whom their business have not been affected by the pandemic, these rate payers will not be eligible for the automatic waiver. However, a fund is being provided for ratepayers in these categories who can demonstrate that the pandemic has had a significant negative impact on their business. These ratepayers should engage with Cork County Council in relation to their commercial rates.

This credit does not apply to the following Excluded Categories:

 • Public Service
 • Global Utility Networks on the Central Valuation List
 • Vacant Properties
 • Individual Office Premises with an annual rates bill of €100k or greater in 2020*
 • Individual Industrial Premises with an annual rates bill of €100k or greater in 2020*
 • Supermarkets greater than 500M2
 • Data Centres
 • Incinerator, Generating Stations
 • Landfill Sites
 • Network (Cable)
 • Network (Storm Water)
 • Network (Water)
 • Windfarms
 • Generating Stations
 • Banks
 • Building Societies
 • Pharmaceutical Manufacturing
 • Computer/Technology/Electronic Manufacturing
 • Premises contracted to provide services related to the COVID 19 pandemic to/on behalf of the State, where the State is already compensating for rates as part of the contact between the occupier or service provider and the State.

 

*Individual premises refers to all property valued under a single property number.

Businesses in the excluded categories above may seek eligibility from Cork County Council if it can be shown that the business was severely impacted by the pandemic. The Council may request documentary evidence to support eligibility. In this circumstance, please apply to RatesWaiver@corkcoco.ie.

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2020

COVID 19 - D'fhógair an Rialtas an Scéim um Tharscaoileadh Rátaí Tráchtála.

Foráiltear leis an scéim seo tharscaoileadh de 100% ar rátaí tráchtála don tréimhse 6 mhí ón 27ú Márta 2020 go dtí an 27ú Meán Fómhair 2020. Tá feidhm ag an scéim le gach íocóir rátaí ach amháin iad siúd i líon beag catagóirí atá leagtha amach thíos. Cuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm mar chreidmheas in ionad rátaí don tréimhse 6 mhí a clúdaíodh i 2020. Is iad na catagóirí eisiata den chuid is mó ná fóntais, bainc, ollmhargaí móra agus corparáidí (mar atá thíos). Baineann an tarscaoileadh iomlán le níos mó ná 100,000 íocóir rátaí ar fud na tíre.

Cuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm go huathoibríoch

Ní theastaíonn iarratas chuig Comhairle Contae Chorcaí. Cuirfidh Comhairle Contae Chorcaí creidmheas 100% i bhfeidhm go huathoibríoch in ionad rátaí tráchtála, ar feadh tréimhse 6 mhí, d'aicmí agus catagóirí réadmaoine inrátaithe áitithe i gcás nach bhfuil an gnó áitithe i gcatagóir eisiata a shainaithnítear thíos. Táthar ag súil go mbeidh an próiseas seo críochnaithe faoi dheireadh Lúnasa 2020.

Sa chás go gcáilíonn tú don tarscaoileadh agus go bhfuil do rátaí íoctha agat cheana féin, a luaithe a chuirtear an tarscaoileadh i bhfeidhm is dóigh go mbeidh iarmhéid creidmheasa ag do chuntas rátaí. Féadfaidh an creidmheas seo fanacht ar an gcuntas nó a aisíoc ar iarratas. Más mian leat aisíocaíocht a lorg ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hOifig Bhailiúcháin Rátaí na Comhairle trí r-phost ag collection@corkcoco.ie nó ar an nguthán ag (021)4285252 chun socruithe a dhéanamh.

Cad a tharlóidh tar éis an 27ú Meán Fómhair 2020?

Athbhreithneoidh an Rialtas an fhéidearthacht go sínfidh an tarscaoileadh níos faide ná deireadh mhí Mheán Fómhair agus is féidir aon síntí sa todhchaí a mheas nuair a bheidh níos mó cinnteachta ann maidir le tionchar leanúnach na paindéime ar ghnó agus athoscailt na sochaí.

Catagóirí Eisiata

Mar aitheantas go bhfuil líon beag cáiníocóirí ann nach ndeachaigh an phaindéim i bhfeidhm ar a ngnó, ní bheidh na híocóirí rátaí sin incháilithe don tarscaoileadh uathoibríoch. Tá ciste á sholáthar, áfach, do cháiníocóirí sna catagóirí seo ar féidir leo a thaispeáint go raibh tionchar diúltach suntasach ag an bpaindéim ar a ngnó. Ba cheart do na híocóirí rátaí seo dul i dteagmháil le Comhairle Contae Chorcaí maidir lena rátaí tráchtála.

Ní bhaineann an creidmheas seo leis na Catagóirí Eisiata seo a leanas:

 • Seirbhís Phoiblí
 • Líonraí Fóntais Dhomhanda ar an Liosta Luachála Lárnach
 • Réadmaoine Folamh
 • Áitribh Oifige Aonair le bille rátaí bliantúla de € 100k nó níos mó i 2020 *
 • Áitribh Thionscail Aonair le bille rátaí bliantúla de € 100k nó níos mó in 2020 *
 • Ollmhargaí níos mó ná 500M2
 • Ionaid Sonraí
 • Loisceoir, Stáisiúin Ghiniúna
 • Láithreáin Líonadh Talún
 • Líonra (Cábla)
 • Líonra (Uisce Stoirme)
 • Líonra (Uisce)
 • Feirmeacha gaoithe
 • Stáisiúin Ghiniúna
 • Bainc
 • Cumainn Foirgníochta
 • Déantúsaíocht Cógaisíochta
 • Ríomhaireacht / Teicneolaíocht / Déantúsaíocht Leictreonach
 • Áitribh ar chonradh chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le paindéim COVID 19 chuig / thar ceann an Stáit, áit a bhfuil an Stát ag cúiteamh as rátaí cheana féin mar chuid den teagmháil idir an t-áititheoir nó an soláthraí seirbhíse agus an Stát.

* Tagraíonn áitreabh aonair do gach réadmaoin a luacháiltear faoi uimhir réadmhaoine amháin.

Féadfaidh gnólachtaí sna catagóirí eisiata thuas incháilitheacht a lorg ó Chomhairle Contae Chorcaí más féidir a thaispeáint go raibh tionchar mór ag an bpaindéim ar an ngnó. Féadfaidh an Chomhairle fianaise dhoiciméadach a iarraidh chun tacú le hincháilitheacht. Sa chás seo, dein iarratas ar RatesWaiver@corkcoco.ie.

 

Frequently Asked Questions for Local Authorities

on Circular Fin 11/2020 Six-Month Waiver of Commercial Rates

 

 1. What is the credit in lieu of rates?

A 100% waiver, in the form of a credit in lieu of commercial rates will be applied to the rate accounts of all businesses, for a six-month period (27 March to 27 September), with a small number of categories excepted. This is in recognition of the fact that not only have many ratepayers been forced to close business due to the public health requirements, but many others who remained open have suffered significant reductions in turnover. The rationale for the exclusion of certain categories of ratepayers is that their operations were not as severely impacted by the pandemic, coupled with the need to direct resources appropriately.

 1. Which ratepayers are entitled to the waiver?

The six-month credit in lieu of rates will apply to all ratepayers for the period 27 March to 27 September 2020, with a number of specified exclusions.

 1. What are the exclusions to eligibility?

This credit does not apply to the following Excluded Categories:

 • Public Service
 • Global Utility Networks on the Central Valuation List
 • Vacant Properties
 • Individual Office Premises with an annual rates bill of €100k or greater in 2020*
 • Individual Industrial Premises with an annual rates bill of €100k or greater in 2020*
 • Supermarkets greater than 500M2 (Categories Supermarket 2 and Supermarket 3)
 • Data Centres
 • Incinerator, Generating Stations
 • Landfill Sites
 • Network (Cable)
 • Network (Storm Water)
 • Network (Water)
 • Windfarms
 • Generating Stations
 • Banks
 • Building Societies
 • Pharmaceutical manufacturing
 • Computer/Technology/Electronic manufacturing
 • Premises contracted to provide services related to the COVID 19 pandemic to/on behalf of the State, where the State is already compensating for rates as part of the contract between the occupier or service provider and the State.

*Individual premises refers to all property valued under a single property number.

For the purposes of identifying properties in the excluded categories, the category of the main activity undertaken at the premises shall be deemed to be the category of the entire premises.

 1. Are there any exceptions to the above criteria?

Where businesses in the excepted categories can demonstrate that they were severely impacted by the pandemic, these ratepayers will be able to engage with local authorities to demonstrate severe impact, on a case by case basis.

 1. What amount of credit is to be applied to eligible rate accounts?

Local authorities should apply a 100% credit in lieu of commercial rates, for a six-month period, to eligible classes and categories of occupied rateable property.

 1. Is an application from a ratepayer required for the waiver?

No, there is no application required for the waiver. Local authorities will automatically apply a 100% credit in lieu of commercial rates, for a six-month period, to classes and categories of occupied rateable property where the occupying business is not in an excluded category identified in Q. 3 above.

 1. Is a ratepayer who was forced to close their premises but who continued to operate their business from elsewhere eligible for the credit in lieu of rates?

The six-month credit in lieu of rates will apply to all ratepayers for the period 27 March to 27 September 2020, with a number of exclusions listed in Q. 3 above. Permitted exceptions to exclusions from the six-month credit in lieu of rates are outlined in Q. 4 above.

 1. Is a ratepayer who was forced to close their premises to the public but who continued to offer a delivery or take-away or collection service eligible for the credit in lieu of rates?

The six-month credit in lieu of rates will apply to all ratepayers for the period 27 March to 27 September 2020, with a number of exclusions listed in Q. 3 above. Permitted exceptions to exclusions from the six-month credit in lieu of rates are outlined in Q. 4 above.

 1. How can businesses in the excluded categories, that experienced severe impact, apply for the credit in lieu of rates?

Businesses in the excluded category that have and can demonstrate they experience severe impact in the qualifying period can contact Cork County Council by email at RatesWaiver@corkcoco.ie before 30th September 2020. Businesses in the excepted categories will be required to evidence of the severe impact experienced to the relevant local authority. With regard to engagement by businesses in the excepted categories that were severely impacted by the pandemic, examples of supporting proofs to demonstrate impact are listed below.

 1. What supporting proofs are acceptable if a ratepayer from an excluded category claims eligibility?

In the event that eligibility by ratepayers in excluded categories is claimed, the local authority will be seeking confirmation of eligibility via documentary evidence. Where Cork County Councilis not satisfied that evidence provided by the ratepayer supports eligibility, the credit in lieu of rates may be withheld.

Proofs which may be requested in this context are listed below and are intended to be illustrative rather than exhaustive and the Council will be open to considering other relevant evidence that reasonably demonstrates eligibility for the six-month credit in lieu of rates by those ratepayers in excluded categories.

 • Evidence that the business undertaken at the rateable property was not considered an essential retail outlet or service under S.I. 121 of 2020, and thus was forced to close.
 • Evidence of participation in the TWSS operated by Revenue.
 • Evidence of employment ceasing and employees availing of the PUP.
 • Copies of documentation submitted to a financial institution as part of the negotiation of relief measures with the financial institution.
 • Copies of correspondence with Revenue to agree forbearance measures with regard to tax liabilities.
 • Evidence of reliance on the Government Credit Guarantee Scheme or overdraft facilities or other borrowings for capital purposes.

In any assessment of ratepayer eligibility for the six-month credit in lieu of rates,Cork County Councilwill focus on the types of business records, having regard to the nature and scale of the business that would normally be readily available for such a business.

 1. What does severely impacted mean and what level of impact should applicant businesses in the excluded categories demonstrate?

The critical requirement of a ratepayer in an excluded category is to be able to demonstrate closure of their business or significant negative economic disruption due to public health restrictions imposed in response to COVID-19. Ratepayers in excluded categories that claim to be severely impacted must be able to demonstrate closure or a decline of at least 25% in turnover for the 6-month period 27 March 2020 to 27 September 2020.

However, demonstration of a decline of at least 25% in turnover for that period does not automatically confer a right to have the credit in lieu of rates applied, or if a credit in lieu of rates is applied it does not automatically confer a right to have 100% credit in lieu of rates applied.Cork County Councilwill decide, based on the allocation notified to it, referred to in Q.12, to which businesses the credit in lieu of rates should be applied and which proportion of the six-month credit in lieu of rates should be applied to those businesses.

 1. How should the local authority apply the credit in lieu of commercial rates to businesses in the excluded categories?

Where businesses in the excluded categories have submitted evidence of severe impact they will be included on a list of such businesses that Cork County Councilwill be submitting to the Department of Housing, Planning and Local Government who will then finalise an allocation to local authorities, for the application of credit in lieu of rates to businesses in the excepted categories that can demonstrate severe impact, following receipt of submissions.

Based on its notified allocation for businesses in the excluded categories, Cork County Councilwill then decide to which businesses the credit in lieu of rates should be applied and which proportion of the six-month credit in lieu of rates should be applied to those businesses.

Cork County Councilhas responsibility, within its area, for ensuring it does not allocate credit in lieu of rates to businesses in the excepted categories, beyond the value of the allocation notified to it for this purpose.

 1. Is a ratepayer that has not paid 2020 rates eligible?

Yes.

 1. Is a ratepayer that is in arrears eligible?

Yes.

 1. Can conditions be imposed on the ratepayer when applying the six-month credit in lieu of rates, such as agreement to a payment plan?

No conditions can be imposed on a ratepayer in order to receive the six-month credit in lieu of rates, if the rate payer is eligible for the credit.

 1. If a ratepayer has already paid 2020 rates, can they get refund or a credit towards next year’s bill?

If you have already paid your rates bill for 2020, a refund or a credit towards the 2021 bill will be arranged by Cork County Counciland you should contact the rates department by email at collection@corkcoco.ieor by phone at 021-4285252 to make arrangements.

 1. Are vacant properties eligible for the six-month credit in lieu of rates?

No, vacant property is part of the excluded categories.

 1. Are post offices eligible for the credit in lieu of rates?

The credit in lieu of rates will be applied to contract operated post offices which make up a large majority of the post office network.

 1. Does the credit in lieu of rates apply to BID levies?

BID contribution levies are not entitled to receive a credit in lieu of commercial rates. While the levying and collection of BID contribution levies is facilitated by local authorities through rates collection powers, BID contribution levies are not rates. The relevant business community, rather than central or local government, is the sponsoring party for BID schemes.

 1. When is the closing date?

There is no application process for the majority of ratepayers. The closing date for applications for those ratepayers in the excluded categories that claim to be severely impacted is 30TH September 2020.

 1. Is the local authority required to write to ratepayers to inform them of the waiver?

No, the waiver is applied automatically and no direct individual notice to ratepayers is required. A notice of the main points of the waiver has been made available in the local media and on the Council’s website. Cork County Councilwill also be contacting customers directly to provide them with an updated statement for their 2020 rate account and engaging with them on proposals for payment of any outstanding balances on their rate account.

 1. Can a ratepayer in the excluded category who is unhappy with the decision to refuse an application for the credit appeal?

Yes, a ratepayer can appeal an initial decision of refusal. Such appeals can be submitted to AppealRatesWaiver@corkcoco.iewithin 10 days of the decision and the council will facilitate a review of a decision by a seniorofficial.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Ceisteanna Coitianta d’Údaráis Áitiúla ar Chiorclán Fin 11/2020 Tarscaoileadh Sé Mhí ar Rátaí Tráchtála

 

 1. Cad é an creidmheas in ionad rátaí?

Cuirfear tarscaoileadh 100%, i bhfoirm chreidmheasa in ionad rátaí tráchtála, i bhfeidhm ar chuntais rátaí gach gnólacht, ar feadh tréimhse 6 mhí (ón 27ú Márta go 27ú Meán Fómhair), le líon beag catagóirí eisiata. Tá seo mar aitheantas gur cuireadh iallach ar go leor íocóirí rátaí  a chuid gnó a dhúnadh mar gheall ar na riachtanais sláinte phoiblí, agus d’fhulaing go leor eile a d’fhan oscailte laghduithe suntasacha ar láimhdeachas. Is é an réasúnaíocht chun catagóirí áirithe íocóirí rátaí a eisiamh ná nach ndeachaigh an phaindéim i bhfeidhm chomh mór ar a gcuid oibríochtaí, in éineacht leis an ngá le hacmhainní a threorú go cuí.

 

 1. Cé na híocóirí rátaí  atá i dteideal an tarscaoilte?

Beidh feidhm ag an gcreidmheas 6 mhí in ionad rátaí do gach íocóir rátaí don tréimhse ón 27ú Márta go 27ú Meán Fómhair 2020, le roinnt eisiamh sonraithe ann.

 

 1. Cad iad na heisiaimh ar incháilitheacht?

 

Ní bhaineann an creidmheas seo leis na Catagóirí Eisiata seo a leanas:

 

 • Seirbhís Phoiblí
 • Líonraí Fóntais Dhomhanda ar an Liosta Luachála Lárnach
 • Réadmaoine Folamh
 • Áitribh Oifige Aonair le bille rátaí bliantúla de € 100k nó níos mó i 2020 *
 • Áitribh Thionscail Aonair le bille rátaí bliantúla de € 100k nó níos mó in 2020 *
 • Ollmhargaí níos mó ná 500M2 (Catagóirí ollmhargadh 2 & 3)
 • Ionaid Sonraí
 • Loisceoir, Stáisiúin Ghiniúna
 • Láithreáin Líonadh Talún
 • Líonra (Cábla)
 • Líonra (Uisce Stoirme)
 • Líonra (Uisce)
 • Feirmeacha gaoithe
 • Stáisiúin Ghiniúna
 • Bainc
 • Cumainn Foirgníochta
 • Déantúsaíocht Cógaisíochta
 • Ríomhaireacht / Teicneolaíocht / Déantúsaíocht Leictreonach.
 • Áitribh ar chonradh chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le paindéim COVID 19 chuig / thar ceann an Stáit, áit a bhfuil an Stát ag cúiteamh as rátaí cheana féin mar chuid den teagmháil idir an t-áititheoir nó an soláthraí seirbhíse agus an Stát.

 

* Tagraíonn áitreabh aonair do gach réadmaoin a luacháiltear faoi uimhir réadmhaoine amháin.

 

Chun críocha áitribh a shainaithint sna catagóirí eisiata, measfar gurb é catagóir na príomhghníomhaíochta a dhéantar san áitreabh catagóir an áitribh iomláin.

 

 1. An bhfuil aon eisceacht ar na critéir thuas?

Sa gcás ina bhfuil gnólachtaí sna catagóirí eiscthe a ndeachaigh an phaindéim go mór i bhfeidhm orthu, beidh na híocóirí rátaí seo in ann teagmháil a dhéanamh le húdaráis áitiúla chun tionchar mór a thaispeáint, ar bhonn cás ar chás.

 

 1. Cén méid creidmheasa atá le cur i bhfeidhm ar chuntais rátaí incháilithe?

Ba cheart d’údaráis áitiúla creidmheas 100% a chur i bhfeidhm in ionad rátaí tráchtála, ar feadh tréimhse 6 mhí, d'aicmí incháilithe agus catagóirí réadmaoine inrátaithe áitithe.

 

 1. An bhfuil iarratas ó íocóirí rátaí ag teastáil don tarscaoileadh?

Níl, níl aon iarratas ag teastáil ar an tarscaoileadh. Ba cheart d’údaráis áitiúla creidmheas 100% a chur i bhfeidhm go huathoibríoch in ionad rátaí tráchtála, ar feadh tréimhse 6 mhí, d'aicmí agus catagóirí réadmaoine inrátaithe áitithe i gcás nach bhfuil an gnó áitithe i gcatagóir eisiata a shainaithnítear i gCeist 3 thuas.

 

 1. An bhfuil íocóir rátaí ar cuireadh iallach air a áitreabh a dhúnadh ach a lean ar aghaidh ag oibriú a ghnó ó áit eile incháilithe don chreidmheas in ionad rátaí?

Beidh feidhm ag an gcreidmheas 6 mhí in ionad rátaí do gach íocóir rátaí don tréimhse ón 27ú  Márta go 27ú Meán Fómhair 2020, agus liostaítear roinnt eisiaimh i gCeist a 3 thuas. Tugtar breac-chuntas ar eisceachtaí ceadaithe ar eisiaimh ón gcreidmheas 6 mhí in ionad rátaí i gCeist a 4 thuas.

 

 1. An bhfuil íocóir rátaí ar cuireadh iallach air a áitreabh a dhúnadh don phobal ach a lean le seirbhís seachadta nó beir leat nó bailiúcháin a thairiscint incháilithe don chreidmheas in ionad rátaí?

Beidh feidhm ag an gcreidmheas 6 mhí in ionad rátaí do gach íocóir rátaí don tréimhse ón 27ú  Márta go 27ú  Meán Fómhair 2020, agus liostaítear roinnt eisiaimh i gCeist a 3 thuas. Tugtar breac-chuntas ar eisceachtaí ceadaithe ar eisiaimh ón gcreidmheas sé mhí in ionad rátaí i gCeist a 4 thuas.

 

 1. Conas is féidir le gnólachtaí sna catagóirí eisiata, a raibh drochthionchar acu, iarratas a dhéanamh ar an gcreidmheas in ionad rátaí?

Is féidir le gnólachtaí sa chatagóir eisiata a léiríonn go raibh tionchar mór orthu de bharr na paindéime le linn na tréimhse cáilithí teagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Chorcaí trí r-phost ag RatesWaiver@corkcoco.ie  roimh an 30ú Meán Fómhair 2020. Ní mór do ghnólachtaí atá sna catagóirí eisiata cruthúnas do thionchar mór na paindéime a thabhairt don údarás áitiúil ábhartha má tá siad ag déanamh iarratas ar an gcreidmheas in ionad rátaí. Liostaítear thíos samplaí de chruthúnas tacaíochta chun tionchar a léiriú.

 

 1. Cad iad na cruthúnais tacaíochta atá inghlactha má éilíonn íocóir rátaí ó chatagóir eisiata ar incháilitheacht don tarscaoileadh?

Sa chás go n-éilítear incháilitheacht ag íocóir rátaí ó chatagóir eisiata, féadfaidh an t-údarás áitiúil deimhniú incháilitheachta a lorg trí fhianaise dhoiciméadach. Muna bhfuil údarás áitiúil sásta go dtacaíonn fianaise a sholáthraíonn an t-íocóir rátaí  le hincháilitheacht, féadfar an creidmheas in ionad rátaí a choimeád siar.

 

Tá liosta de na cruthúnais a fhéadfar a iarraidh sa chomhthéacs seo thíos. Tá an liosta seo léiritheach seachas liosta uileghabhálach agus beidh údaráis áitiúla oscailte chun fianaise ábhartha eile a mheas a léiríonn go réasúnach incháilitheacht don chreidmheas 6 mhí in ionad rátaí ag na híocóirí rátaí sin atá i gcatagóir eisiata.

 • Fianaise nár measadh go raibh an gnó a rinneadh ag an réadmaoin inrátaithe mar asraon nó seirbhís riachtanach miondíola faoi S.I. 121 de 2020, agus dá bhrí sin cuireadh iallach air dúnadh.
 • Fianaise ar rannpháirtíocht sa Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá  a oibríonn na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Fianaise ar scor den fhostaíocht agus fostaithe ag baint leasa as An Íocaíocht Dífhostaíochta um Paindéim.
 • Cóipeanna de dhoiciméid a cuireadh faoi bhráid institiúid airgeadais mar chuid den idirbheartaíocht ar bhearta faoisimh leis an institiúid airgeadais.
 • Cóipeanna de chomhfhreagras leis na Coimisinéirí Ioncaim chun bearta staonadh a chomhaontú maidir le dliteanais chánach.
 • Fianaise ar spleáchas ar Scéim Ráthaíochta Creidmheasa an Rialtais nó ar shaoráidí rótharraingthe nó iasachtaí eile chun críocha caipitil.

 

In aon mheasúnú ar incháilitheacht íocóir rátaí don chreidmheas 6 mhí in ionad rátaí, ba cheart d’údaráis áitiúla díriú ar na cineálacha taifead gnó, ag féachaint do chineál agus scála an ghnó a bheadh ​​ar fáil go héasca do ghnó den sórt sin de ghnáth.

 

 

 1. Cad a chiallaíonn tionchar mór agus cén leibhéal tionchair ba chóir a thaispeáint ag gnólachtaí is iarratasóirí sna catagóirí eisiata?

Is é an riachtanas criticiúil atá ag íocóir rátaí i gcatagóir eisiata ná a bheith in ann dúnadh a ngnó a thaispeáint nó cur isteach eacnamaíoch diúltach suntasach a thaispeáint mar gheall ar shrianta sláinte phoiblí a fhorchuirtear mar fhreagairt ar COVID-19. Ba cheart go mbeadh íocóirí rátaí i gcatagóirí eisiata a mhaíonn go bhfuil tionchar mór orthu in ann dúnadh nó laghdú 25% ar a laghad de láimhdeachas a thaispeáint don tréimhse 6 mhí ón 27ú Márta 2020 go 27ú Meán Fómhair 2020.

 

Mar sin féin, Ní chiallaíonn laghdú de 25% ar a laghad ar láimhdeachas don tréimhse sin  go gcuirfí an creidmheas in ionad rátaí i bhfeidhm go huathoibríoch, nó go mbeidh creidmheas don mhéid iomlán curtha i bhfeidhm go huathoibríoch. Déanfaidh an t-údarás áitiúil cinneadh, bunaithe ar an leithdháileadh dá dtabharfar fógra dó, tagartha i gCeist a 12, ar cén gnólachtaí a gheobhaidh an creidmheas in ionad rátaí agus cén cion den chreidmheas 6 mhí in ionad rátaí ar cheart a dhéanamh air na gnólachtaí.

 

 1. Cén chaoi ar cheart don údarás áitiúil an creidmheas in ionad rátaí tráchtála a chur i bhfeidhm ar ghnólachtaí sna catagóirí eisiata?

Sa chás go bhfuil fianaise faoi dhrochthionchar curtha isteach ag gnólachtaí sna catagóirí eisiata cuirfear iad san áireamh ar liosta de na gnólachtaí sin a bheidh Comhairle Contae Chorcaí ag cur isteach chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a thabharfaidh leithdháileadh d’údaráis áitiúla chun críche, don chreidmheas a chur i bhfeidhm in ionad rátaí ar ghnólachtaí sna catagóirí eisiata ar féidir leo tionchar mór a léiriú, tar éis aighneachtaí a fháil.

 

Bunaithe ar a leithdháileadh dá dtugtar fógra do ghnólachtaí sna catagóirí eisiata, socróidh Comhairle Contae Chorcaí ansin cé hiad na gnólachtaí ar cheart an creidmheas in ionad rátaí a chur i bhfeidhm agus cén cion den chreidmheas 6 mhí in ionad rátaí ba cheart a chur i bhfeidhm ar na gnólachtaí sin.

 

Tá freagracht ar Chomhairle Contae Chorcaí, laistigh dá limistéar, as a chinntiú nach leithdháileann sí creidmheas in ionad rátaí do ghnólachtaí sna catagóirí eisiata, thar luach an leithdháilte a chuirtear in iúl dó chun na críche seo.

 1. An bhfuil íocóir rátaí nár íoc rátaí 2020 incháilithe?

Sea.

 

 1. An bhfuil íocóir rátaí atá i riaráistí incháilithe?

Sea.

 

 1. An féidir coinníollacha a fhorchur ar an  íocóir rátaí agus an creidmheas 6 mhí á chur i bhfeidhm aige in ionad rátaí, mar shampla comhaontú le plean íocaíochta?

Ní féidir aon choinníollacha a fhorchur ar  íocóir rátaí d’fhonn an creidmheas 6 mhí a fháil in ionad rátaí, má tá an t-íocóir rátaí incháilithe don chreidmheas.

 

 1. Má tá rátaí 2020 íoctha ag íocóir rátaí cheana féin, an féidir leo aisíocaíocht nó creidmheas a fháil i dtreo bhille na bliana seo chugainn?

Má tá do bhille rátaí íoctha agat cheana féin do 2020, socróidh an t-údarás áitiúil aisíocaíocht nó creidmheas i leith bhille 2021. Is féidir leat teagmhail a dhéanamh linn ag collection@corkcoco.ie nó ar an nguthán ag 021-4285252

 

 1. An bhfuil réadmhaoin fholamh incháilithe don chreidmheas 6 mhí in ionad rátaí?

Níl, tá réadmaoin folamh mar chuid de na catagóirí eisiata.

 

 1. An bhfuil oifigí poist incháilithe don chreidmheas in ionad rátaí?

Ba cheart an creidmheas in ionad rátaí a chur i bhfeidhm ar oifigí poist ar chonradh a chuimsíonn tromlach mór de líonra oifigí an phoist.

 

 1. An mbaineann an creidmheas in ionad rátaí le tobhaigh CFG (BID)?

Níl tobhaigh ranníocaíochta CFG i dteideal creidmheas a fháil in ionad rátaí tráchtála. Cé go n-éascaíonn údaráis áitiúla tobhaigh ranníocaíocht CFG a thobhach agus a bhailiú trí chumhachtaí bailithe rátaí, ní rátaí iad tobhaigh ranníocaíochta CFG. Is é an pobal gnó ábhartha, seachas an rialtas láir nó áitiúil, an páirtí urraíochta do scéimeanna CFG.

 

 1. Cad é an dáta deiridh?

Níl aon phróiseas iarratais ann d’fhormhór na híocóirí rátaí. Is é an 30ú Meán Fomhair 2020 an dáta deiridh d’iarratais ó na híocóirí rátaí sin sna catagóirí eisiata a mhaíonn go bhfuil tionchar mór orthu.

 

 1. An éilítear ar an údarás áitiúil scríobh chuig íocóirí rátaí chun iad a chur ar an eolas faoin tarscaoileadh?

Níl, cuirtear an tarscaoileadh i bhfeidhm go huathoibríoch agus ní theastaíonn fógra díreach aonair chuig íocóirí rátaí. Tá fógra faoi phríomhphointí an tarscaoilte curtha ar fáil sna meáin áitiúla agus ar shuíomh Gréasáin na Comhairle. Beidh Comhairle Contae Chorcaí i dteagmháil go díreach le custaiméirí chun ráiteas nuashonraithe a sholáthar dóibh maidir lena gcuntas rátaí 2020 agus dul i dteagmháil leo maidir le tograí chun aon iarmhéideanna ar a gcuntas rátaí a íoc.

 

 1. An féidir le híocóir rátaí sa chatagóir eisiata achomharc a dhéanamh má tá siad míshásta leis an gcinneadh iarratas ar chreidmheas a dhiúltú?

Sea, is féidir le híocóir rátaí achomharc a dhéanamh ar chinneadh tosaigh diúltaithe. Is féidir achomhairc den sórt sin a chur faoi bhráid AppealRatesWaiver@corkcoco.ielaistigh de 10 lá ón gcinneadh agus éascóidh an chomhairle athbhreithniú ar an gcinneadh le hoifigeach sinsearach.