Activating County Towns Logo

Online applications can now be made to Cork County Council for the Restart Grant for small businesses.  As part of the Governments package of supports, this €250m fund will give direct grant aid to micro and small businesses to help them with the costs associated with reopening and re-employing workers following COVID-19 closures.

Between €2,000 and €10,000 of direct aid is available to businesses based on commercial rates bill from 2019.

The grant is available to businesses with a turnover of less than €5m and employing 50 people or less, which were closed or impacted by at least a 25% reduction in turnover out to June 30, 2020. It is a contribution towards the cost of re-opening or keeping a business operational and re-connecting with employees and customers.

Applications for the Restart Grant can be made online at www.YourCouncil.ie.  Cork County Council has established a dedicated helpline on (021) 4208000 and email at RestartFund@CorkCoCo.ie.

Processing of applications and payment of the Restart Grant will depend on the initial volume of applications but, as far as possible, will be prioritised according to scheduled re-opening dates in the national roadmap.

The Restart Grant is part of the wider €12 billion package of supports for businesses of all sizes, which includes grants, low-cost loans, write-off of commercial rates and deferred tax liabilities, all of which will help to improve cashflow amongst SMEs.

**********************************************************************************************************************************************************

Is féidir iarratais ar líne a dhéanamh anois chuig Comhairle Contae Chorcaí ar an Deontas Atosaithe do ghnólachtaí beaga. Mar chuid de phacáiste tacaíochtaí an Rialtais, tabharfaidh an ciste € 250m seo cúnamh deontais díreach do mhicrifhiontair agus do ghnóthais bheaga chun cabhrú leo leis na costais a bhaineann le hathoscailt agus le hoibrithe a athfhostú tar éis dhúnadh COVID-19.

Tá idir € 2,000 agus € 10,000 de chúnamh díreach ar fáil do ghnólachtaí bunaithe ar bhille rátaí tráchtála ó 2019.

Tá an deontas ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil láimhdeachas níos lú ná € 5m acu agus a fhostaíonn 50 duine nó níos lú, a dúnadh nó a raibh tionchar de laghdú 25% ar a laghad ar an láimhdeachas amach go 30ú Meitheamh, 2020. Is ranníocaíocht é i dtreo chostas gnó a athoscailt nó a choimeád ag feidhmiú agus athnascadh le fostaithe agus custaiméirí.

Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaithe a dhéanamh ar líne ag www.yourcouncil.ie.

Do bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí líne chabhrach thiomnaithe freisin agus is féidir leat teacht ar ag a 021 4208000 nó seol ríomhphost chuig RestartFund@CorkCoCo.ie.

Braithfidh próiseáil iarratas agus íocaíocht an Deontais Atosaithe ar líon na n-iarratas,  ach a mhéid is féidir, tabharfar tosaíocht dó de réir dátaí sceidealta athoscailte sa treochlár náisiúnta.

Tá an Deontas Atosaithe mar chuid den phacáiste tacaíochta € 12 billiún níos leithne do ghnólachtaí de gach méid, lena n-áirítear deontais, iasachtaí ar chostas íseal, rátaí tráchtála a dhíscríobh agus dliteanais chánach iarchurtha, agus cabhróidh gach ceann acu le sreabhadh airgid a fheabhsú i measc FBManna.

 

Restart Grant Image