Published
Thu, 21/05/2020 - 15:24
Body

The 23 towns across County Cork to benefit from Project ACT have been revealed.

Project ACT is a series of measures by Cork County Council designed to give confidence to the business, retail and community sectors through prioritised and targeted funding.

Town Teams have been appointed for;

 • Carrigaline
 • Passage West / Monkstown / Glenbrook
 • Cobh
 • Carrigtwohill
 • Midleton
 • Youghal
 • Mallow
 • Kanturk
 • Newmarket
 • Charleville
 • Buttevant
 • Fermoy
 • Mitchelstown
 • Macroom
 • Millstreet
 • Bandon
 • Kinsale
 • Clonakilty
 • Skibbereen
 • Bantry
 • Dunmanway
 • Castletownbere
 • Schull

Project “ACT” is being run across Cork County Council’s eight Municipal Districts with the support of Elected Members. The Project will see the creation of multi-sectoral teams with a targeted focus on rebuilding the economy and community life in each area.

Some of the immediate actions being taken include;

-          A deep clean of the main retail and pedestrian areas

-          Decluttering and fixing street furniture

-          Replanting of trees and flowerbeds

-          Additional road/pavement markings

-          Measures to improve public space utilisation for pedestrians and business

Project ACT Town meetings are taking place this week, involving Elected Members, council staff, business and community representatives, members of An Garda Siochána, and representatives from the Cork County Older Persons Council.

Further details on Project ACT will be announced after a period of consultation on how best to implement further changes, and how to support businesses looking to re-open safely at the appropriate time.

************************************************************************************************************************************************************

Nochtadh na 23 baile ar fud Chontae Chorcaí a bheidh ag baint leas as Project ACT.

Is sraith bearta é Project ACT le Comhairle Contae Chorcaí atá deartha chun muinín a thabhairt do na hearnálacha gnó, miondíola agus pobail trí mhaoiniú tosaíochta agus spriocdhírithe.

Tá Foirne Bailte ceapadh le haghaidh iad seo a leanas;

 • Carraig Uí Leighin
 • An Pasáiste / Baile an Mhanaigh / Gleann an Fheileastraim
 • An Cóbh
 • Carraig Thuathail
 • Mainistir na Corann
 • Eochaill
 • Mala
 • Ceann Toirc
 • Áth Trasna
 • An Ráth
 • Cill na Mallach
 • Mainistir Fhear Maí
 • Baile Mhistéala
 • Maigh Chromtha
 • Sráid an Mhuilinn
 • Droichead na Bandan
 • Cionn tSáile
 • Cloich na Coillte
 • An Sciobairín
 • Beanntraí
 • Dún Mánmhaí
 • Baile Chaisleáin Bhéarra
 • An Scoil

Tá Tionscadal "ACT" - Bailte Contae a Ghníomhachtú,  á reáchtáil ar fud ocht gCeantar Bhardasacha Chomhairle Contae Chorcaí le tacaíocht ó Bhaill Thofa. Cruthófar foirne il-earnálacha sa Tionscadal le fócas ar an ngeilleagar agus ar shaol an phobail a atógáil i ngach réimse.

I measc cuid de na bearta láithreacha atá á ndéanamh tá;

- Dianghlanadh ar na príomhlimistéir mhiondíola agus coisithe

- Troscán sráide a laghdú agus a shocrú

- Athphlandáil crainn agus ceapacha bláthanna

- Marcálacha breise bóthair / cosán

- Bearta chun úsáid spáis phoiblí do choisithe agus do ghnóthais a fheabhsú

Tá cruinnithe baile  maidir le Tionscadal ACT ar siúl an tseachtain seo, ina mbeidh Baill Thofa, foireann na comhairle, ionadaithe gnó agus pobail, baill den Gharda Síochána, agus ionadaithe ó Chomhairle Daoine Breacaosta Chontae Chorcaí.

Fógrófar tuilleadh eolais mar gheall ar an Tionscadal ACT i ndiaidh tréimhse chomhairliúcháin maidir leis an gcaoi is fearr tuilleadh athruithe a chur i bhfeidhm, agus conas go bhféadfar tacú le gnóthais ag iarraidh ath-oscailt go sábháilte ag an am cuí.