Published
Wed, 18/11/2020 - 11:03
Mallow Christmas lights
Body

Cork County Council in association with Avondhu Blackwater, is planning a Pop-up Christmas Arts and Crafts exhibition for Mallow. The initiative comes under Cork County Council’s A Real Cork Christmas initiative which aims to support towns and businesses this festival season by promoting the vibrant range of gifts and products on sale locally, while ensuring Christmas is still celebrated in a safe and meaningful way.
Mayor of the County of Cork Cllr Mary Linehan Foley commented, 

“Artists working in any static visual media will be considered, including painting, print, photography, drawing, textiles, ceramics, wood, glass, jewellery and wall or floor standing sculpture. Proposals from artisan food producers are also welcome. Depending on the level of interest it’s hoped two locations in Mallow will serve as pop-up shops, West End Art Studios and the former Tourist Office at the Town Hall. This is a great opportunity for local artists and craftspeople, giving them a platform to sell their work, while at the same time adding to the festive spirit in Mallow Town.”


Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey said,

 
“Cork County Council’s A Real Cork Christmas campaign encourages everyone to stand together as a community and support the business on your doorstep this Christmas. Recognising that the Arts and Crafts sector has been profoundly impacted by Covid-19, the Council hopes this exhibition will promote awareness and support of the creative sector in Mallow and beyond, as well as provide a much needed boost for locally based artists. We are hoping to particularly support makers and artists based in the Mallow /Kanturk and Fermoy/ Mitchelstown Municipal areas.” 


The pop-up exhibition is expected to open Thursday to Saturday for weekends in December, with the possible addition of Sunday 20th and the week leading up to Christmas. It will be free to exhibit, and artists/stockists may be asked to help man the space on a rota basis during opening hours.
Please note public health guidelines will be strictly adhered to and this will determine how the events proceed in terms of artist numbers, exhibition formats and other considerations.
The deadline for applications is Saturday 21st November 2020. For further information email arts@corkcoco.ie or to submit a proposal go to www.yourcouncil.ie 
Cork County Council is also establishing a virtual marketplace, where businesses are invited to post their details and how potential customers can contact them. Businesses can apply to join the virtual marketplace by visiting www.yourcouncil.ie

****************************************************************************************************************************************************************

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag pleanáil Tob-Thaispeántas Ealaíon agus Ceardaíochta Nollag do Mhala i gcomhar le Avondhu Blackwater. Tagann an tionscnamh seo fén thionscnamh 'A Real Cork Christmas' de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le bailte agus gnólachtaí i rith séasúr na Nollag trí raon beoga féiríní agus táirgí atá ar díol go háitiúil a chur chun cinn, agus a chinntiú go ndéantar an Nollaig a cheiliúradh ar bhealach atá sábháilte agus bríoch.

Deir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley,

“Áireofar ealaíontóirí atá ag obair in aon amharc-ealaín statach, lena n-áirítear péintéireacht, cló, grianghrafadóireacht, líníocht, teicstílí, criadóireacht, adhmad, gloine, seodra agus dealbhóireacht ar bhallaí nó urláir. Fáilteofar freisin roimh mholtaí ó tháirgeoirí bia ceardaithe. Ag brath ar an leibhéal suime táthar ag súil go bhfeidhmeoidh dhá shuíomh i Mala mar Tobshiopaí, West End Art Studios agus an tIar-oifig Turasóireachta i Halla an Bhaile. Is deis iontach é seo d’ealaíontóirí agus do cheardaithe áitiúla, a thugann ardán dóibh a gcuid oibre a dhíol, agus ag an am céanna ag cur le spiorad na féile i mBaile Mhala. ”


Deir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey,

 
“Tugann an feachtas 'A Real Cork Christmas' de chuid Chomhairle Contae Chorcaí spreagadh do gach éinne seasamh le chéile mar phobal agus tacú leis an ngnó ar leac an dorais duit an Nollaig seo. Ag aithint di go ndeachaigh Covid-19 i bhfeidhm go mór ar an earnáil Ealaíon agus Ceardaíochta, tá súil ag an gComhairle go gcuirfidh an taispeántas seo feasacht agus tacaíocht chun cinn san earnáil chruthaitheach i Mala agus níos faide i gcéin, chomh maith le borradh a theastaíonn go géar d’ealaíontóirí atá lonnaithe go háitiúil. Tá súil againn go dtacófaí le déantóirí agus ealaíontóirí atá lonnaithe i gceantair Bardasach Mhala - Cheann Toirc agus Mhainistir Fhear Maí - Bhaile Mhistéala go háirithe. "

 

Meastar go n-osclófar an Tob-Thaispeántas ó Dhéardaoin go Satharn le linn na ndeirí seachtaine i mí na Nollag, agus d'fhéadfadh go n-osclófar é an an Domhnach 20ú agus an tseachtain roimh an Nollaig chomh maith. Beidh sé saor in aisce ealaín/táirgí a thaispeáint, agus féadfar go n-iarrfar ar ealaíontóirí / stocadóirí cabhrú ag an spás ar bhonn róta le linn uaireanta oscailte.
Tabhair fé ndeara le do thoil go gcloífear go docht le treoirlínte sláinte phoiblí agus socróidh sé seo an chaoi a dtéann na himeachtaí ar aghaidh i dtéarmaí líon ealaíontóirí, formáidí taispeántais agus cúinsí eile.

Is é Dé Sathairn 21 Samhain 2020 an spriocdháta d’iarratais. Le haghaidh tuilleadh faisnéise cuir ríomhphost chuig arts@corkcoco.ie nó chun togra a chur isteach téir chuig www.yourcouncil.ie
Tá Comhairle Contae Chorcaí ag bunú margadh fíorúil freisin, áit a dtugtar cuireadh do ghnólachtaí a gcuid sonraí a phostáil agus conas is féidir le custaiméirí ionchasacha teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir le gnólachtaí iarratas a dhéanamh le bheith páirteach sa mhargadh fíorúil trí chuairt a thabhairt ar www.yourcouncil.ie