Published
Wed, 29/09/2021 - 11:00
Body

Cork County Council is inviting organisations working to improve the lives of people across County Cork to apply for funding under the 2021 Social Enterprise Capital Grant Scheme.

The scheme, which provides small grants up to a maximum of €3,000 to Social Enterprises towards the cost of capital projects, can be used for refurbishments, repairs or to purchase new equipment. Funded by the Department of Rural and Community Development from the Dormant Accounts Fund, the grants are administered by the three Local Community Development Committees (LCDCs) of Cork County Council.

Mayor of the County of Cork Cllr Gillian Coughlan, is encouraging Social Enterprise groups to apply, saying, “Social Enterprises are working in, and for, communities, towns and villages across Cork County to improve all of our lives, from supporting disadvantaged groups to addressing issues such as food poverty, social housing or environmental matters. The funding available through this Capital Grant Scheme will support Social Enterprise groups to improve their service delivery. It also further underscores the Department of Rural and Community Development’s commitment under the National Social Enterprise Policy 2019-2022 to growing and strengthening Social Enterprise throughout Ireland.”

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, added, “The grants will be administered by the Council’s Local Community Development Committees (LCDCs) in North, South and West Cork. The aim of LCDCs is to enhance the strategic planning and coordination of local and community development activity, evidenced in their track record of administering similar supports at a local level. I strongly encourage Social Enterprises in County Cork, who are already providing such a valuable service, to apply for this grant and facilitate improvements in facilities or purchase new equipment, enabling them to help even more.”

The maximum grant available under this programme is €3,000 and applications are limited to one per social enterprise group. Applications can be made online at www.yourcouncil.ie.  The closing date for receipt of applications is Friday, 8th October at 4:00pm. Successful applicants will be notified in late November with all allocated monies to be spent and claimed by 31st March, 2022.

For further information, please contact the Local Community Development Unit, Cork County Council on 021- 4285561, 021-4285295 or email communitydevelopmentunit@corkcoco.ie


Tá Comhairle Contae Chorcaí ag tabhairt cuireadh d’eagraíochtaí atá ag obair chun saol daoine ar fud Chontae Chorcaí a fheabhsú d'iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú fén Scéim um Dheontais Chaipitil d'Fhiontair Shóisialta 2021

Soláthraíonn an scéim seo deontais bheaga suas le huasmhéid € 3,000 d’Fhiontair Shóisialta. Féadtar í a úsáid i dtreo chostas tionscadal caipitil, mar athchóirithe, deisiúcháin nó chun trealamh nua a cheannach. Maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ó Chiste na gCuntas Díomhaoin, riarann ​​na trí Choistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDCanna) de Chomhairle Contae Chorcaí na deontais.

Tá Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Gillian Coughlan, ag spreagadh do ghrúpaí Fiontar Sóisialta iarratas a dhéanamh, ag rá, “Tá Fiontair Shóisialta ag obair i bpobail, bailte agus sráidbhailte ar fud Chontae Chorcaí chun ár saolta go léir a fheabhsú. Déanann siad é seo trí thacú a thabhairt do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste, trí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna amhail bochtaineacht bia, tithíocht shóisialta nó cúrsaí comhshaoil. Tacóidh an maoiniú atá ar fáil tríd an Scéim Deontais Chaipitil seo le grúpaí Fiontar Sóisialta na seirbhísí a seachadadh a fheabhsú. Cuireann sé béim bhreise ar thiomantas na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail faoin mBeartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta in Éirinn 2019-2022 chun Fiontar Sóisialta a fhás agus a neartú ar fud na hÉireann. "

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, “Is iad Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDCanna) na Comhairle i dTuaisceart, i nDeisceart agus in Iarthar Chorcaí a riarfaidh na deontais. Is í aidhm na LCDCanna ná pleanáil straitéiseach agus comhordú na gníomhaíochta forbartha áitiúla agus pobail a fheabhsú, mar is léir ón dea-theist atá acu ar thacaíochtaí comhchosúla a riar ar leibhéal áitiúil. Molaim go láidir d’Fhiontair Shóisialta i gContae Chorcaí, atá ag soláthar seirbhíse chomh luachmhar cheana féin, iarratas a dhéanamh ar an deontas seo agus feabhsúcháin ar áiseanna a éascú nó trealamh nua a cheannach, ag cur ar a gcumas cabhrú níos mó fós fiú. "

Is é €3,000 uasmhéid an deontais atá ar fáil fén gclár seo agus tá iarratais teoranta do cheann amháin in aghaidh an ghrúpa fiontar sóisialta. Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne ag www.yourcouncil.ie. Is é Dé hAoine, 8 Deireadh Fómhair ag 4:00 i.n. an dáta deiridh le hiarratais a cur isteach. Tabharfar fógra d’iarratasóirí rathúla go déanach i mí na Samhna agus caithfear an t-airgead go léir a leithdháileadh agus a éileamh fén 31 Márta, 2022.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téir i dteagmháil leis an Aonad Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Chorcaí ar 021-4285561, 021-4285295 nó seol ríomhphost chuig communitydevelopmentunit@corkcoco.ie