Published
Fri, 26/06/2020 - 14:20
News Image
Mayor of the County of Cork Cllr Mary Linehan Foley inCounty Hall Foyer with former Mayor Ian Doyle and Chief Executive Tim Lucey behind her.
Body

Cllr. Mary Linehan Foley has been elected as Mayor of the County of Cork following a unanimous vote by Full Council. 

Taking office during the recovery from Covid 19, Mayor Linehan Foley intends to lead the way in supporting the regeneration of the economy of Cork County by championing local businesses and ensuring that supports are available for the recovery of tourism, agriculture and fishing in the County. She seeks to lead the Council in meeting the challenge of housing delivery, and has committed to work tirelessly during her term to ensure that the community and voluntary groups who supported our most vulnerable during lockdown receive the support they need to return to full operation.

A mother of 5, she follows in the footsteps of her father, the late Paddy Linehan, who served the people of Youghal in the Council for 43 years, and is proud of her part in her families delivery of 70 years’ of public service. She is currently Chairperson of Youghal Town Twinning; Chairperson of Community Radio Youghal; a member of the East Cork Garda Youth Diversion Project and Chairperson of Youghal Socio-Economic Development Group.

Cllr Linehan Foley was the first woman to be elected as Mayor of Youghal and is the third female Mayor of the County of Cork, the most recent being Cllr. Barbara Murray, who held the office in 2012-2013.

In her speech following her election, Mayor of the County of Cork, Cllr. Mary Linehan Foley said:

“In life I have faced many challenges, such as being a lone parent at quite a relatively young age. I feel these experiences have equipped me well for dealing with the trials that one faces in life and has given me the skills and empathy to advocate on behalf of our citizens, many of whom live in challenging circumstances.”

She went on to say,

“Today I am honoured to have been elected as Mayor of the County of Cork and pledge to uphold the principles of the office and represent the people of Cork to the best of my ability. When you work at something you truly care about you don’t have to be pushed, the vision pulls you. That’s how I feel about this role. I look forward to working with you all over the coming year to advance a vision to provide world class services and supports to our communities and to make our county the best place in the world to live, work, visit and do business in.”

******************************************************************************************************************************************

Toghadh An Clr. Mary Linehan Foley mar Mhéara ar Chontae Chorcaí tar éis vóta d’aon toil ón gComhairle Iomlán.

Agus í ag tógaint na hoifige le linn téarnamh ó Covid 19, tá sé beartaithe ag an Méara Linehan Foley a bheith chun tosaigh maidir le tacú le hathghiniúint gheilleagar Chontae Chorcaí trí chur chun cinn a dhéanamh ar ghnólachtaí áitiúla agus a chinntiú go bhfuil tacaíochtaí ar fáil chun turasóireacht, talmhaíocht agus iascaireacht a aisghabháil sa Chontae. Tá sé in intinn aici an Chomhairle a threorú agus í ag freastal ar an dúshlán a bhaineann le seachadadh tithíochta, agus tá sí tiomanta oibriú go dícheallach le linn a téarma chun a chinntiú go bhfaighidh na grúpaí pobail agus deonacha a thacaigh leis na daoine is leochailí le linn na dianghlasála an tacaíocht a theastaíonn uathu chun filleadh ar oibriú iomlán.

Is máthair í do chúigear, leanann sí a hathair, Paddy Linehan, nach maireann, a d’fhreastail ar mhuintir Eochaill sa Chomhairle ar feadh 43 bliana, agus tá sí bródúil as a pháirt ina dteaghlaigh i seachadadh de 70 bliain ’sa seirbhís phoiblí. Fé láthair tá sí ina Cathaoirleach ar Nasctha Bailte Eochaille; Cathaoirleach ar Community Radio Youghal; ball de Thionscadal Athstiúrtha Óige Gharda Thoir Chorcaí agus Cathaoirleach ar Ghrúpa Forbartha Socheacnamaíoch Eochaille.

Ba í an Comhairleoir Linehan Foley an chéad bhean a toghadh mar Mhéara ar Eochaill agus is í an tríú Méara baineann i gContae Chorcaí, an Comhairleoir is déanaí, Barbara Murray, a bhí i seilbh na hoifige i 2012-2013.

Ina hóráid tar éis a toghcháin, Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley:

“Bhí go leor dúshlán os mo chomhair sa saol, mar shampla a bheith i mo thuismitheoir aonair ag aois réasúnta óg. Is dóigh liom gur chuir an t-eispéireas seo ar mo chumas déileáil leis na trialacha atá os comhair an tsaoil agus thug sé na scileanna agus an chomhbhá dom tacadóireacht a dhéanamh ar son ár saoránach, a bhfuil go leor acu ina gcónaí i gcúinsí dúshlánacha. "

Lean sí uirthi ag rá,

“Is mór an onóir dom inniu gur toghadh mé mar Mhéara Chontae Chorcaí agus geallaim seasamh le prionsabail na hoifige agus ionadaíocht a dhéanamh ar mhuintir Chorcaí chomh fada agus is féidir liom. Nuair a bhíonn tú ag obair ar rud éigin a bhfuil cúram dáiríre ort ní gá duit tú féin a bhrú isteach air chun obair, tarraingíonn an fhís tú. Sin mar a mhothaím faoin ról seo. Táim ag tnúth le bheith ag obair libh ar fud na bliana atá le teacht chun fís a chur chun cinn chun seirbhísí agus tacaíochtaí den scoth a sholáthar dár bpobail agus chun ár gcontae a dhéanamh mar an áit is fearr ar domhan le maireachtáil, obair, cuairt a thabhairt air agus gnó a dhéanamh ann. "