Published
Fri, 14/05/2021 - 18:00
Body

Cork County Council, Cobh Municipal District hereby invites applications for the Cobh Municipal District Streetscape, Painting, Signage, and Improvement Scheme 2021.  Tenants or owners of buildings, or local Tidy Towns Groups in the towns of Cobh and Carrigtwohill may apply for financial assistance under the scheme to assist in improving the overall appearance of buildings.    

There is a grant of up to 50% for individual buildings. A contribution to a maximum of 75% will be paid towards the cost of materials where it is proposed the tenant / owner will undertake the works themselves.  Grant eligibility includes painting, flower baskets, shop front signage etc.  

Application forms and further information on the scheme are available from Cork County Council Offices in Carraig House, Cobh, Co. Cork.  Closing date for receipt of applications is Friday, 11 June 2021.

 


Iarrann Comhairle Contae Chorcaí, Ceantar Bardasach an Chóibh ar iarratais fén Scéim um Péinteáil, Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha Cheantar Bardasach an Chóibh 2021. Féadfaidh tionóntaí nó úinéirí foirgneamh, nó Grúpaí Bailte Slachtmhara áitiúla i gCóbh agus Carraig Thuathail iarratas a dhéanamh ar chúnamh airgeadais fén scéim chun cabhrú le cuma na bhfoirgneamh a fheabhsú.

Tá deontas suas le 50% ann d’fhoirgnimh aonair. Íocfar ranníocaíocht le huasmhéid 75% i dtreo chostas na n-ábhar má mholtar go ndéanfaidh an tionónta / úinéir na hoibreacha iad féin. Cuimsíonn incháilitheacht deontais péintéireacht, ciseáin bláthanna, comharthaíocht ar aghaidheanna Siopaí srl.

Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise fén scéim ar fáil ó Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí i dTeach Carraig, An Cóbh, Co. Chorcaí. Is é Dé hAoine, 11ú Meitheamh 2021 an dáta deiridh chun glacadh le hiarratais.

Public Notices or News