Cork County Council Seeks Primary Schools for FrameWorks Visual Art Programme

Cork County Council Seeks Primary Schools for FrameWorks Visual Art Programme

Cork County Council has announced the return of FrameWorks, a classroom-based education programme aimed at primary school children in Cork County. The programme will provide four schools with the opportunity to become temporary custodians of the Council’s County Art Collection, engaging in a managed programme facilitated by a professional artist.

Cork County Council has a substantial collection of visual art. The civic collection includes works in various media including painting, drawing, print, photography, video and small-scale three-dimensional work created by emerging and established artists, many of whom are living and working in Cork County.
Mayor of the County of Cork, Cllr. Danny Collins, commented on the programme, saying,

This is an excellent opportunity for young people in Cork County to engage with contemporary visual art and to explore their own creativity in the classroom. The Council’s Art Collection is a valuable asset, and we are delighted to be able to make it available to schools through this programme. We look forward to seeing the collaborative artworks created by participating schools presented as part of next year’s Cruinniú na nÓg celebrations.

The FrameWorks programme aims to support the curriculum and provide schools with the opportunity to engage with a visual artist. By providing an enjoyable opportunity to engage in a creative activity supported by a professional arts facilitator, the programme will support the child’s development and foster their appreciation of contemporary visual art.
The programme, funded by Creative Ireland, will select one school in each of the county’s administrative areas and one school from the county’s two Gaeltacht areas.

Application forms and further details on FrameWorks are available by contacting Cork County Council’s Arts Service at Creative.Ireland@corkcoco.ie  Applications must be submitted by email no later than Friday 9th June 2023 at 3pm.


Comhairle Contae Chorcaí ag Cuardach Bunscoileanna don Chlár Amharc Ealaíne de chuid FrameWorks

D’fhógair Comhairle Contae Chorcaí go dtiocfaidh FrameWorks ar ais, sin clár oideachais atá bunaithe sa seomra ranga atá dírithe ar páistí bunscoile i gContae Chorcaí. Cuirfidh an clár seo an deis ar fáil do cheithre scoil a bheith mar choimeádaithe sealadacha do Bhailiúchán Ealaíne na Comhairle Contae, beidh siad rannpháirteach i gclár stiúrtha arna éascú ag ealaíontóir gairmiúil.

Tá bailiúchán ollmhór amharc ealaíne ag Comhairle Contae Chorcaí. San áireamh leis an mbailiúchán sibhialta, tá saothair i meáin éagsúla lena n áirítear péintéireacht, líníocht, prionta, grianghrafadóireacht, fístaifead agus saothar ar scála beag ar chruthaigh ealaíontóirí iad idir ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus ealaíontóirí seanbhunaithe, agus tá go leor acu ina gcónaí i gContae Chorcaí.
Méara Chontae Chorcaí, An Clr Danny Collins ag caint faoin gclár dúirt sé,

Is deis iontach í seo do dhaoine óga i gContae Chorcaí chun páirt a ghlacadh in amharc ealaín chomhaimseartha agus chun iniúchadh a dhéanamh ar a gcruthaitheacht féin sa seomra ranga. Is sócmhainn luachmhar é Bailiúchán Ealaíne na Comhairle, agus tá áthas orainn a bheith in ann é a chur ar fáil do scoileanna ar fud an chláir seo. Táimid ag súil leis na saothair ealaíne a fheiceáil arna gcruthú ag scoileanna rannpháirteacha, agus cuirfear ar taispeáint iad mar chuid de cheiliúradh Chruinniú na nÓg a bheidh ann an chéad bhliain eile.

Tá sé mar aidhm ag an gclár FrameWorks tacú leis an gcuraclam agus chun an deis a thabhairt do na scoileanna chun páirt a ghlacadh in éineacht le hamharc ealaíontóir. Tacóidh an clár le forbairt an pháiste agus cuirfidh sé lena léirthuiscint ar amharc ealaín chomhaimseartha trí dheis thaitneamhach a chur ar fáil dóibh páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht chruthaitheach, a dtugann éascaitheoir ealaíne gairmiúil tacaíocht di.

Maoiníonn Éire Ildánach an clár, agus is iad a roghnóidh scoil amháin i ngach limistéar riaracháin sa chontae agus scoil amháin sa dá Ghaeltacht sa chontae.
Tá foirmeacha iarratais agus sonraí breise faoi FrameWorks ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Ealaíne na Comhairle Contae ag Creative.Ireland@corkcoco.ie Caithfear na hiarratais a chur isteach trí ríomhphost faoi Dé hAoine an 9 Meitheamh 2023 ag 3pm.