Published
Mon, 23/03/2020 - 15:54
Cork County Council Logo 2020
Body

Cork County Council is sending out a clear message of support to individuals and businesses impacted by the COVID 19 outbreak, in respect of payment of housing rents, housing loans and commercial rates. Council staff have been responding to many calls and queries with regard to payments in recent days and would like to reassure concerned members of the public that the staff and services are in place to react promptly as the situation develops.

Cork County Council, HAP/RAS tenants seeking a rent reduction, due to loss of earnings or employment due to COVID-19, should scan or post confirmation of reduced income from either their employer or the Department of Employment Affairs and Social Protection to Cork County Council. HAP/RAS tenants can email hap@corkcoco.ie or post to HAP/RAS, Housing Section, Floor 4, Cork County Council, Carrigrohane Road, Cork, T12 R2N. Cork County Council tenants can contact rentassessment@corkcoco.ie or post to the Rent Assessment Unit, Cork County Council Offices, Kent St., Clonakilty, Co. Cork, P85 X375.

Cork County Council Housing Loan borrowers seeking a reduction or freeze on mortgage repayments due to loss of income relating to Covid 19, should direct their queries to the Housing Loans Collection Unit on (021) 4285262, email housingloanscollection@corkcoco.ie or by post to Housing Loans Collection Unit, Floor 5 Extension, County Hall, Cork, T12R2NC

Any commercial ratepayers that have had to temporarily close or significantly curtail operations during the COVID-19 response period should contact Cork County Council immediately in relation to any rates payments falling due up until the end of May. Ratepayers experiencing difficulties are strongly encouraged to contact their Area Collector (contact details are on the 2020 rate bill) to discuss options and arrangements or alternatively Cork County Council’s Collection Office on (021) 4285252, email collection@corkcoco.ie or by post to Collection Office, Floor 6, County Hall, Carrigrohane Road, Cork, T12 R2N. Ratepayers that can continue to pay their outstanding local authority rates should continue to do so in the normal way. 

Mayor of the County of Cork, Cllr. Ian Doyle spoke of the Councils response:

“These are generally difficult and worrying times for members of the public and financial strain only adds to these concerns. I am really pleased to see Cork County Council adapting and responding so quickly in implementing these new measures to alleviate some of these issues for members of our community. It is an extraordinary time for everyone, the implications for business across the county have been huge, I welcome anything that can be done to lessen this hardship.”

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey commented:

“The key message to any concerned business or individual is to make prompt contact with the relevant section of Cork County Council, we would like to reassure the public that we will continue our history of engagement on a case by case basis, to provide assistance and guidance to all of our tenants, borrowers and ratepayers in this unprecedented and ever evolving situation.”

*************************************************************************************************************************************************

 

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag iarraidh teachtaireacht shoiléir tacaíochta a thabhairt chuig daoine aonair agus gnóthais a ndeachaigh an ráig COVID 19 i bhfeidhm orthu, maidir le cíosanna tithíochta, iasachtaí tithíochta agus rátaí tráchtála a íoc. Tá foireann na Comhairle ag freagairt go leor glaonna agus fiosruithe maidir le híocaíochtaí le cúpla lá anuas agus ba mhaith leo a chur ar a suaimhneas do bhaill an phobail lena mbaineann, go bhfuil an fhoireann agus na seirbhísí i bhfeidhm chun freagairt go pras de réir mar a fhorbraíonn an scéal

 

Ba cheart do thionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí, HAP / RAS atá ag lorg laghdú cíosa, mar gheall ar chaillteanas tuillimh nó fostaíochta mar gheall ar COVID-19, dearbhú ar ioncam laghdaithe a fháilt óna bhfostóir nó ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta agus é a thabhairt go Contae Chorcaí trí scanadh nó tríd an bpost. Comhairle. Is féidir le tionóntaí HAP / RAS ríomhphost a sheoladh chuig hap@corkcoco.ie nó a phostáil chuig HAP / RAS, Rannóg Tithíochta, Urlár 4, Comhairle Contae Chorcaí, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire Eircode: T12 R2NC.

Is féidir le tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí teagmháil a dhéanamh le rentassessment@corkcoco.ie nó post a chur chuig Aonad Measúnaithe Cíosa, Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Sráid Cheannt, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. P85 X375

Ba cheart d’iasachtaithe Iasachta Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí atá ag iarraidh laghdú nó reo ar aisíocaíochtaí morgáiste mar gheall ar chaillteanas ioncaim a bhaineann le Covid 19, a gcuid fiosruithe a dhíriú chuig an Aonad Bailithe Iasachtaí Tithíochta ar (021) 4285262, ríomhphost a sheoladh chuig housingloanscollection@corkcoco.ie nó tríd an bpost chuig Aonad Bailithe Iasachtaí Tithíochta, Síneadh Urlár 5, Halla an Chontae, Corcaigh, T12R2NC

Ba cheart d’aon íocóirí rátaí tráchtála a raibh orthu oibríochtaí a dhúnadh nó a chiorrú go sealadach le linn na tréimhse freagartha COVID-19 teagmháil a dhéanamh láithreach le Comhairle Contae Chorcaí maidir le haon íocaíochtaí rátaí a bheidh dlite suas go deireadh mhí na Bealtaine. Spreagtar go láidir d'íocóirí rátaí a bhfuil deacrachtaí acu fé láthair, teagmháil a dhéanamh lena mBailitheoir Ceantair (tá sonraí teagmhála ar bhille rátaí 2020) chun roghanna agus socruithe a phlé nó mar mhalairt air sin dein teagmháil le hOifig Bhailiúcháin Chomhairle Contae Chorcaí ar (021) 4285252, r-phost collection@corkcoco.ie nó tríd an bpost chuig Oifig Bhailiúcháin, Comhairle Contae Chorcaí,  Urlár 6, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC. Ba cheart go leanfadh íocóirí rátaí ar féidir leo a gcuid rátaí údaráis áitiúil nach bhfuil íoctha a íoc ar an ngnáth slí.

Labhair Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Ian Doyle faoi fhreagra na gComhairlí:

 

“Is amanna deacra iad seo agus ar ábhar buartha i gcoitinne do bhaill an phobail agus cuireann brú airgeadais leis na hábhair imní seo. Mar sin táim sásta a fheiscint go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag oiriúnú agus ag gníomhú gan mhoill chun na bearta nua seo á gcur i bhfeidhm chun cuid de na saincheisteanna seo a mhaolú do bhaill ár bpobal. Is tréimhse urghnách é do gach duine, bhí na himpleachtaí ana-mhór do ghnó ar fud an chontae, fáiltím roimh aon rud is féidir a dhéanamh chun an cruatan seo a laghdú. "

 

Dúirt Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí:

 

“Is í an phríomhtheachtaireacht as seo d’aon ghnó nó do dhuine aonair lena mbaineann gur chóir dóibh teagmháil phras a dhéanamh leis an gcuid ábhartha de Chomhairle Contae Chorcaí, ba mhaith linn a chur ar a suaimhneas don phobal go leanfaimid lenár nós oibre de  rannpháirtíocht ar bhonn cás ar chás, chun cúnamh a sholáthar agus treoir a thabhairt dár dtionóntaí, iasachtaithe agus íocóirí rátaí uile sa chás seo gan fasach atá ag síorathrú. "

Service Area