Published
Tue, 22/06/2021 - 09:08
Body

Cork County Council has awarded an allocation of €40,000 to 21 different groups throughout the county through its Creative Ireland Grant Scheme 2021.

Funded by Creative Ireland, the scheme is designed to support local communities and the creative sector to develop and deliver an innovative project, event or initiative that will help stimulate and enable creativity in every community.

Mayor of County Cork, Cllr. Mary Linehan Foley welcomed the announcement saying,

“This is the fifth year of the Creative County Cork Grant Scheme, which has successfully supported numerous diverse and innovative projects over the years. This funding will provide a welcome boost for the successful projects and will enable a range of innovative initiatives to further stimulate creative activity throughout County Cork. I look forward to seeing the completed projects and the positive effects that will follow for the wider community.” 

A total of €40,000 in funding will be divided between the 21 successful applicant organisations, which include Doneraile Arts FesT; Ballinascarthy Remembers; Ballinspittle Comhaltas; Bantry Creates; Bere Island Women Create; Clonakilty Community Resource Centre; Comharchumann Chléire Teoranta; Cork Craft & Design; Cork Film Centre/ Cork Young Filmmakers; Cumann na Daoine; Dáimh Amhránaíochta Acadamh Fódhla; Ellen Hutchins Festival; Greywood Arts CLG; Kanturk Arts Festival; Kilmurry Historical and Archaeology Association; Macroom School of Art; Midleton Arts Festival; Mitchelstown Lithuanian Arts and Crafts Community Group; Owenabue Arts Collective; Sirius Arts Centre and Youghal 2020 - St Mary's 800.

The grant scheme is supported by Creative Ireland, a national five-year programme which connects people, creativity and wellbeing. It is an all-of-government culture and wellbeing programme that inspires and transforms people, places and communities through creativity. Creative Ireland is committed to the vision that every person in Ireland should have the opportunity to realise their full creative potential.


Fógraíodh Deontais Éire Ildánach Chontae Chorcaí do 2021

Tá leithdháileadh €40,000 bronnta ag Comhairle Contae Chorcaí ar 21 grúpa éagsúil ar fud an chontae trína Scéim Deontais Éire Ildánach do 2021.

Maoinithe ag Éire Ildánach, tá an scéim deartha chun tacú le pobail áitiúla agus leis an earnáil chruthaitheach tionscadal, imeacht nó tionscnamh nuálach a fhorbairt agus a sheachadadh a chabhróidh le cruthaitheacht a spreagadh agus a chumasú i ngach pobal.

Deir Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley ,

“Is í seo an cúigiú bliain de Scéim Deontais Éire Ildánach Chontae Chorcaí, a thacaigh go rathúil le tionscadail éagsúla agus nuálaíoch thar na blianta. Cuirfidh an maoiniú seo borradh mór fé na tionscadail rathúla agus cuirfidh sé ar chumas raon tionscnamh nuálach le gníomhaíocht chruthaitheach a spreagadh a thuilleadh ar fud Chontae Chorcaí. Táim ag tnúth leis na tionscadail chríochnaithe a fheiscint agus na héifeachtaí dearfacha a bheidh ar a bpobail i gcoitinne."

Roinnfear an maoiniú iomlán de €40,000 idir na 21 eagraíocht iarratasóra rathúla, lena n-áirítear Doneraile Arts FesT; Cuimhneacháin Bhéal na Scairte; Comhaltas Bhéal Átha an Spidéil; Bantry Creates; Bere Island Women Create; Ionad Acmhainní Pobail Chloich na Coillte; Comharchumann Chléire Teoranta; Ceardaíocht & Dearadh Chorcaí; Ionad Scannán Chorcaí / Scannánóirí Óga Chorcaí; Cumann na Daoine; Dáimh Amhránaíochta Acadamh Fódhla; Féile Ellen Hutchins; Greywood Arts CLG; Féile Ealaíon Cheann Toirc; Cumann Staire agus Seandálaíochta Chill Mhuire; Scoil Ealaíne Mhaigh Chromtha; Féile Ealaíon Mhainistir na Corann; Grúpa Pobail Ealaíon agus Ceardaíochta na Liotuáine i mBaile Mhistéala; Comharghrúpa Ealaíon Abhainn na Baoi; Ionad Ealaíon Sirius agus Youghal 2020 - St Mary's 800.

Faigheann an scéim deontais tacaíocht ó Éire Ildánach, clár náisiúnta cúig bliana a nascann daoine, cruthaitheacht agus folláine. Is clár cultúir agus folláine uile-rialtais é a spreagann agus a chlaochlaíonn daoine, áiteanna agus pobail trí chruthaitheacht. Tá Éire Ildánach tiomanta don fhís gur cheart go mbeadh an deis ag gach duine in Éirinn a bpoitéinseal cruthaitheach a bhaint amach.