Published
Thu, 11/07/2019 - 12:38
Body

Cork County Council

Comhairle Contae Chorcaí

 

 

PUBLIC NOTICE

 

DRAFT CORK COUNTY COUNCIL CLIMATE ADAPTATION STRATEGY 2019-2024

 

Notice is hereby given, that Cork County Council in accordance with the Department of Communications, Climate Action and Environment National Adaptation Framework: Planning for a Climate Resilient Ireland 2018 proposes to make the Cork County Council Climate Adaptation Strategy 2019-2024. The Strategy will mainstream climate adaptation into the Council’s plans, policies and operations.

Cork County Council has now prepared a draft Climate Adaptation Strategy in accordance with the provisions of the Climate Action and Low Carbon Development Act 2015 and the National Adaption Framework (NAF) 2018.  The Draft Strategy, the Strategic Environmental Assessment (SEA) Screening Report and the Appropriate Assessment (AA) Screening Report, are available for inspection during normal office opening hours at the following locations from Monday the 15th of July 2019 until 5pm on Monday the 12th of August 2019 inclusive:

 

 • Cork County Council Offices, County Hall, Co. Cork.
 • Cork County Council Offices, Annabella, Mallow, Co. Cork.
 • Cork County Council Offices, Old Mill, Kent St, Clonakilty, Co. Cork.
 • Cork County Council Offices, The Courthouse, Skibbereen, Co. Cork.
 • Cork County Council Offices, Environment Directorate, Inniscarra, Co. Cork.
 • All Municipal District Offices and Libraries.

 

The Documents are also available to view or download from the Council’s website at www.corkcoco.ie

Submissions and observations in relation to the Draft Climate Adaptation Strategy may be made in writing until 5pm on  Monday the 12th of August 2019 to Climate Adaptation Strategy, Director of Service, Environment/ Climate Action/ Broadband and Emergency Services, Cork County Council, Inniscarra, Co. Cork or by email to climatereadycork@corkcoco.ie.

Submissions or observations should state your name, address and where relevant the organisation/ body etc represented. Please make your submission by one medium only i.e. email or post/ hard copy.

The Council will consider all submissions and observations received during the stated period before the making of the strategy.

 

Personal Information may be collected by Cork County Council to enable the processing of your submission/ enquiry. Cork County Council can legally process this information as necessary to comply with its statutory/ legal obligations. Such information will be processed in line with the Council’s privacy statement which is available at www.corkcoco.ie.

 

 

 

 

Comhairle Contae Chorcaí

Cork County Council

 

FÓGRA POIBLÍ MAIDIR LE 

 

DRÉACHTSTRAITÉIS OIRIÚNAITHE AERÁIDE 2019-2024 CHOMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

 

Tugtar fógra leis seo, go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Chorcaí Straitéis Oiriúnaithe Aeráide 2019-2024 a dhéanamh , de réir an Chreat Náisiúnta Oiriúnaithe: Ag Pleanáil d’Éirinn atá Seasmhach ó Thaobh na hAeráide,  ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil. Déanfaidh an Straitéis oiriúnú aeráide a phríomhshruthú i bpleananna, i bpolasaithe agus in oibríochtaí na Comhairle.

Tá dréachtstraitéis Oiriúnaithe Aeráide ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí anois de réir fhorálacha an Achta um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 agus an Chreat Náisiúnta Oiriúnaithe (NAF) 2018. Tá an Dréachstraitéis, an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta(SEA), an Tuarascáil Scagthástála, agus an Tuarascáil Scagthástála ar Mheasúnú Cuí (AA) ar fáil le hiniúchadh le linn gnáthuaireanta oscailte oifige sna háiteanna seo a leanas ó Dé Luain an 15ú Iúil 2019 go dtí 5i.n. Dé Luain an 12ú Lúnasa 2019 araon san áireamh:

 • Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Corcaigh
 • Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Annabella, Mala, Co. Chorcaí
 • Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, An Seanmhuileann, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí
 • Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Teach na Cúirte, An Sciobairín, Co. Chorcaí
 • Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, An Stiúrthóireacht Comhshaoil, Inis Cara, Co. Chorcaí
 • Oifigí na gCeantar Bardasigh agus na Leabharlanna

 

Tá na Doiciméid ar fáil le feiceáil nó le híoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle ag www.corkcoco.ie

Is féidir aighneachtaí agus tuairimí maidir leis an Dréachtstraitéis Oiriúnaithe Aeráide a dhéanamh i scríbhinn go dtí 5.00 i.n. Dé Luain an 12ú Lúnasa 2019 chuig an Straitéis Oiriúnaithe Aeráide, Stiúrthóir Seirbhíse, Comhshaol / Gníomhaíocht Aeráide / Leathanbhanda agus Seirbhisí Éigeandála, Comhairle Contae Chorcaí, Inis Cara, Co. Chorcaí nó trí ríomhphost chuig climatereadycork@corkcoco.ie

Ní mór duit d'ainm, do sheoladh agus an eagraíocht / comhlacht (más cuí) srl a sholáthar le d'aighneacht/thuairimí. Cur d'aighneachtaí isteach trí mheán amháin le do thoil, m.sh. ríomhphost nó post / cóip chrua.

Measfar gach aighneacht & tuairim a fuarthas le linn an tréimhse luaite sula ndéantar an stráitéis

 

Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis phearsanta ionas gur féidir linn do aighneacht/agóid a phróiseáil. Go dlíthiúil, is féidir linn an fhaiséis seo a phróiseáil mar is gá chun a chuid oibleagáidí reachtúla/ dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseáilfear an faisnéis seo i líne lenár ráiteas príobháideachas atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ie 

Public Notices or News