Published
Tue, 21/04/2020 - 09:07
Body

Cork County Development Plan 2022-2028

The Minister commenced Section 9 of Emergency Measures in the Public Interest (Covid 19) Act, 2020 which inserts a new provision (Section 251A) into the Planning and Development Act, 2000, as amended.  

The Minister made a further Order under Section 251A(4), such that the period from Saturday the 29th of March 2020 until Saturday the 9th of May 2020, inclusive, may be disregarded when calculating any appropriate period, specified period, or other timelines in the Planning and Development Act, 2000, as amended, or provisions, or in any regulations made under the Act.

In accordance with said Order the Public Consultation Period on the Pre Draft Plan Public Consultation Period has been further extended to 12 midnight on Thursday the 18th  of June 2020 so as to facilitate engagement by members of the public to allow for the holding of Public Consultation Events.

The dates and locations for associated Public Consultation Events will be published when current restrictions on movement have been lifted.

Click the following link to the Cork County Development Plan 2022-2028 for more information.

 

********************************************************************************************************************************************************

 

Plean Forbartha Contae Chorcaí 2022-2028

Chuir an tAire tús le hAlt 9 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid 19), 2020 a chuireann isteach foráil nua (Alt 251A) san Acht Pleanála agus Forbartha, 2000, arna leasú.

Rinne an tAire Ordú sa bhreis faoi Alt 251A (4), sa chaoi go bhféadfar neamhaird a thabhairt den tréimhse idir Satharn an 29ú Márta 2020 agus Satharn an 9 Bealtaine 2020, go huile, agus aon tréimhse iomchuí, tréimhse shonraithe, nó amlínte eile á ríomh fén Acht Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, nó forálacha, nó in aon rialacháin arna ndéanamh fén Acht.

De réir an Ordaithe sin, leathnaíodh an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí ar an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí Réamhdhréachta go dtí  meán oíche Déardaoin an 18ú Meitheamh 2020 d’fhonn rannpháirtíocht bhaill an phobail a éascú chun go bhféadfar Imeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáil .

Foilseofar na dátaí agus na láithreacha le haghaidh Imeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí gaolmhara nuair a bheidh srianta reatha ar ghluaiseacht ardaithe.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas don Phlean Forbartha Contae Chorcaí 2022-2028 chun tuilleadh faisnéise a fháil.

 

 

Service Area
Public Notices or News