Published
Tue, 21/04/2020 - 09:32
Body

Further Extension to Public Consultation Period to Draft Direction in the matter of Section 31 of the Planning and Development Act 2000 (as amended)  Variation No.2 of the Cork County Development Plan 2014 (Retail Outlet Centres)

The Minister has commenced Section 9 of the recently enacted Emergency Measures in the Public Interest (Covid 19) Act, 2020 which inserts a new provision (Section 251A) into the Planning and Development Act, 2000, as amended.  

The Minister made a further Order on the 16th April 2020 under Section 251A(4), , such that the period from  Saturday the 29th of March 2020 until Saturday the 9th of May 2020, inclusive, may be disregarded when calculating any appropriate period, specified period, or other timelines in the Planning and Development Act, 2000, as amended, or provisions, or in any regulations made under the Act.

In accordance with said Order the Public Consultation Period on the Draft Ministerial Direction has been further extended to 12 midnight on Wednesday the 13th of May 2020 so as to facilitate engagement by members of the public.

A copy of the Draft Direction may be inspected online at corkcocodevplan.com at all times and a submission can be made at any time up to 12 midnight on Wednesday the 13th of May 2020.

 

*************************************************************************************************************************************************************

Síneadh Breise tugtha ar an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí go Dréacht-Threoir maidir le hAlt 31 den Acht Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú),  Athrú Uimh. 2 de Phlean Forbartha Contae Chorcaí 2014 (Ionaid Asraonta Miondíola)

Chuir an tAire tús le hAlt 9 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid 19), 2020, a achtaíodh le déanaí,  a chuireann isteach foráil nua (Alt 251A) san Acht Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú.

Rinne an tAire Ordú sa bhreis faoi Alt 251A (4), sa chaoi go bhféadfar neamhaird a thabhairt den tréimhse idir Satharn an 29ú Márta 2020 agus Satharn an 9 Bealtaine 2020, go huile, agus aon tréimhse iomchuí, tréimhse shonraithe, nó amlínte eile á ríomh fén Acht Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, nó forálacha, nó in aon rialacháin arna ndéanamh fén Acht.

De réir an Ordaithe sin, leathnaíodh an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí ar an Dréacht-Treoir Aireachta go dtí 12.00 meán oíche Céadaoin an 13ú Bealtaine 2020 d’fhonn rannpháirtíocht na bpobal a éascú.

Is féidir cóip den Dréacht-Treoir a iniúchadh ar líne ag corkcocodevplan.com agus is féidir aighneacht a dhéanamh ag am ar bith suas go dtí 12.00 meán oíche Céadaoin an 13ú Bealtaine 2020.

Service Area
Public Notices or News