Published
Tue, 15/09/2020 - 07:20
Body

Notice That A Draft Polling Scheme Has Been Prepared by Cork County Council

The Draft Polling Scheme provides polling places for each polling district in the County of Cork for the purpose of elections and referendums.

The scheme is made pursuant to Section 28, of the Electoral Act, 1992 as amended by Section 2 of the Electoral (Amendment) Act, 1996, and Sections 12 of the Electoral ( Amendment ) Act, 2001 and in accordance with the Electoral ( Polling Schemes ) Regulations, 2005. (S.I. No. 108 of 2005).

Information
The Draft Polling Scheme is available for inspection in the Council Offices, County Hall, Carrigrohane Road, Cork Eircode: T12 R2NC during normal office hours from Tuesday September 15th 2020 until Tuesday October 20th 2020.

It is also available for inspection at the district offices below during normal working hours:

 

 • Carrigaline Council Office, Church Road, Carrigaline, Co.Cork
 • Macroom Municipal District Office, Town Hall, The Square, Macroom  P12 YX48
 • Cobh Municipal District Office, Carrig House, Cobh P24 CH02
 • East Cork Municipal District Officer, The Lodge, Youghal Road, Midleton
 • Bandon/Kinsale Municipal District Office, St John’s Hill, Kinsale, Co. Cork P17VF60
 • Fermoy Municipal District Office, Town Hall, Fermoy, Co Cork P61 AW63
 • Mitchelstown Council Office, The Courthouse Mitchelstown Co. Cork
 • Mallow Municipal District Offices, Limerick Rd, Annabella, Mallow, Co. Cork, P51 Y6YT
 • West Cork Municipal District Office, Town Hall, 7 Kent Street, Clonakilty P85 HX67

The Draft Polling Scheme can also be viewed on the following link: Draft Polling Scheme for the County Of Cork

Submissions
Submissions or observations may be made in writing up to 5pm on Tuesday October 20thand may be submitted via:
Online Submissions: yourcouncil.ie.

Post to: Franchise Officer, Cork County Council, Floor 14, Carrigrohane Road, Cork T12 R2NC.
Email: franchise@corkcoco.ie or phone Phone: (021) 4285586 for enquiries.

NOTE: Please make your submission by one medium only.  All submissions should include your name and a contact address.  It should be noted that the Freedom of Information Act applies to all records held by Cork County Council. Cork County Council’s Personal Data Privacy Statements can be viewed at www.corkcoco.ie and all personal data will be retained in line with statutory requirements.

Director of Services, Corporate Directorate, Cork County Council

*************************************************************************************************************************************************

 

Fógra gur ullmhaíodh  Comhairle Contae Chorcaí Dréacht-Scéim Vótaíochta 

Soláthraíonn an Dréacht-Scéim Vótaíochta áiteanna vótála do gach ceantar vótála i gContae Chorcaí chun críche toghchán agus reifreann.

Déantar an scéim de bhun Alt 28, den Acht Toghcháin, 1992 arna leasú le hAlt 2 den Acht Toghcháin (Leasú), 1996, agus le hAilt 12 den Acht Toghcháin (Leasú), 2001 agus de réir Rialacháin Toghcháin (Scéim Vótaíochta) , 2005. (IR Uimh. 108 de 2005).

Eolas
Tá an Dréacht-Scéim Vótaíochta ar fáil lena iniúchadh in Oifigí na Comhairle, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh Eirchóid: T12 R2NC le linn gnáthuaireanta oifige ón Máirt 15ú Meán Fómhair 2020 go dtí Máirt 20ú Deireadh Fómhair 2020.

Tá sé ar fáil lena iniúchadh sna hoifigí ceantair thíosluaite le linn gnáthuaireanta oibre:

 • Oifig Chomhairle Charraig Uí Leighin, Bóthar na hEaglaise, Carraig Uí Leighin, Co.Chorcaí
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhaigh Chromtha, Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha P12 YX48
 • Oifig Cheantar Bardasach an Chóbh, Teach Charrig, Cóbh P24 CH02
 • Oifig Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir, An Lóiste, Bóthar Eochaille, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí
 • Oifig Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan / Cionn tSáile, Cnoc Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí P17VF60
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí, Halla an Bhaile, Mainistir Fhear Maí, Co Chorcaí P61 AW63
 • Oifig Chomhairle Bhaile Mhistéala, Teach na Cúirte Baile Mhistéala, Corcaigh
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhala, Bóthar Luimnigh, Annabella, Mala, Co. Chorcaí, P51 Y6YT
 • Oifig Cheantar Bardasach Chorcaigh Thiar, Halla an Bhaile, 7 Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte P85 HX67

Chomh maith leo siúd is féidir an Dréacht-Scéim Vótaíochta a fheiscint ar an nasc seo a leanas: Dréacht-Scéim Vótaíochta do Chontae Chorcaí

Aighneachtaí
Is féidir aighneachtaí nó barúlacha a dhéanamh i scríbhinn suas go dtí 5 i.n. ar an Máirt 20ú Deireadh Fómhair 2020.

Aighneacht a dhéanamh ar líne -  Féadfar iad a chur isteach trí: Aighneachtaí Ar Líne: yourcouncil.ie.

Aighneacht a dhéanamh tríd an bPost: Oifigeach Toghchóras, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 14, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh T12 R2NC.

 

Le haghaidh fíosrúcháin - Féadfar Glao orainn ar (021) 4285586 nó r-phost a sheoladh chuig: franchise@corkcoco.ie

 

NÓTA: Dein d’aighneacht trí mheán amháin, le do thoil. Ba chóir go mbeadh d’ainm agus seoladh teagmhála i ngach aighneacht. Tabhair fé deara go bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le gach taifead atá fé sheilbh Chomhairle Contae Chorcaí. Is féidir Ráitis Príobháideachta Sonraí Pearsanta Chomhairle Contae Chorcaí a fheiscint ag www.corkcoco.ie agus coimeádfar na sonraí pearsanta go léir de réir na riachtanas reachtúil.

Stiúrthóir Seirbhísí, Stiúrthóireacht Chorparáideach, Comhairle Contae Chorcaí.
 

Additional News Documents
Public Notices or News