Published
Tue, 30/06/2020 - 09:50
News Image
Staff play instruments outside library headquarters
Body

The innovative work carried out by the staff of Cork County Council during the Covid-19 crisis, including a particularly “Sound Initiative”, will be highlighted on #YourCouncilDay which takes place this Wednesday, July 1st.

Cork County Council’s Covid 19 Community Support Programme was established to provide assistance to vulnerable members of the community with their daily needs during the pandemic. Alongside the continuation of essential services, the Council developed several innovative solutions to ensure those cocooning or self-isolating remained supported and connected.

In addition to providing a book delivery service during the crisis, Cork County Council’s Library Service came up with an upbeat scheme for those who wished to make the most of their time at home by improving their musical abilities. Musical instrument loans were added to its housebound home delivery service under ‘A Sound Initiative’ and instruments including violins, keyboards, guitars, banjos and even ukuleles were delivered safely to front doors across Cork County.

Mayor of the County of Cork, Cllr. Mary Linehan Foley praised the initiative, saying that learning to play a musical instrument has so many proven benefits.

“It stimulates the brain, improving your memory and it relieves stress. It has even been shown to lower heart rate and blood pressure, so it’s good for your health and it is fun too. It is great to see Cork County Council’s Library Service offering such vital services to the community at their time of need. The current crisis has highlighted the true nature of public service in communities across the county.” 

Cork County Council Chief Executive, Tim Lucey, praised staff and said outstanding work had been carried out in adapting the service

“Our Library Service worked quickly to identify a safe system to deliver books and musical instruments to our more vulnerable citizens. Our libraries also played an integral role in Cork County Council’s Community Support Programme, acting as community hubs for the provision of supports to those who contacted our Community Call Helpline. The unique circumstances of Covid-19 prompted Cork County Council to develop creative solutions to address the complex problems posed by the new realities of lockdown, adopting innovative ways of delivering both day to day services and additional supports for those who needed them most.”

 

#YourCouncilDay will showcase some of Cork County Council’s services and initiatives, while also highlighting the innovation shown by local authorities across the country in supporting the community through the lockdown. Social media users are invited to be part of the awareness campaign this Wednesday, July 1st using the hashtag #YourCouncilDay

********************************************************************************************************************************************************

Amárach Dé Céadaoin, an 1ú Iúil beidh  #YourCouncilDay ar siúl. Le linn an lae tabharfar aird ar an obair nuálach a dhein foireann Chomhairle Contae Chorcaí le linn na géarchéime Covid-19, lena n-áirítear “A Sound Initaitive” go háirithe.

Bunaíodh Clár Tacaíochta Pobail 19 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí chun cúnamh a sholáthar do bhaill leochaileacha den phobal lena riachtanais laethúla le linn na paindéime. In éineacht le leanúint de sheirbhísí riachtanacha, d’fhorbair an Chomhairle roinnt réitigh nuálacha chun a chinntiú go bhfanfadh na daoine sin a bhí ag chlutharú nó ag aonarú tacaithe agus nasctha.

Chomh maith le seirbhís seachadta leabhar a sholáthar le linn na géarchéime, bhunaigh Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí scéim dóibh siúd ar mhian leo an leas is fearr a bhaint as a gcuid ama sa bhaile trína gcumas ceoil a fheabhsú. Thosnaíodar ag seachadadh uirlisí ceoil ar iasacht dóibh siúd gafa sa teach, fén scéim ‘A Sound Initiative’ ag seachadadh uirlisí lena n-áirítear veidhlíní, méarchláir, giotáir, bainseó agus ucailéilí go sábháilte chuig doirse tosaigh ar fud Chontae Chorcaí.

Chomh maith le seirbhís seachadta leabhar a sholáthar le linn na géarchéime, bhunaigh Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí scéim dóibh siúd ar mhian leo an leas is fearr a bhaint as a gcuid ama sa bhaile trína gcumas ceoil a fheabhsú. Thosnaíodar ag seachadadh uirlisí ceoil ar iasacht dóibh siúd gafa sa teach, fén scéim ‘A Sound Initiative’ ag seachadadh uirlisí lena n-áirítear veidhlíní, méarchláir, giotáir, bainseó agus ucailéilí go sábháilte chuig doirse tosaigh ar fud Chontae Chorcaí.

Mhol Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley, an tionscnamh, ag rá go bhfuil an oiread buntáistí cruthaithe ag foghlaim conas uirlis cheoil a sheinm.

“Spreagann sé an inchinn, feabhsaíonn sé do chuimhne agus maolaíonn sé strus. Taispeánadh fiú go laghdaíonn sé ráta croí agus brú fola, mar sin tá sé go maith do'd shláinte agus tá sé spraoiúil freisin. Is iontach an rud é Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí a fheiscint ag tairiscint seirbhísí ríthábhachtach den sórt sin don phobal nuair a bhíonn siad i ngátar. Chuir an ghéarchéim reatha béim ar fhíorchineál na seirbhíse poiblí i bpobail ar fud an chontae. "

Mhol Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, an fhoireann agus dúirt go raibh obair den scoth déanta maidir leis an tseirbhís a oiriúnú

“D’oibrigh ár Seirbhís Leabharlainne go tapaigh chun córas sábháilte a aithint chun leabhair agus uirlisí ceoil a sheachadadh dár saoránaigh níos leochailí. Bhí ról lárnach ag ár leabharlanna freisin i gClár Tacaíochta Pobail Chomhairle Contae Chorcaí, ag gníomhú mar mhoil phobail chun tacaíochtaí a sholáthar dóibh siúd a dhein teagmháil lenár Líne Chabhrach Glaonna Pobail. Spreag cúinsí uathúla Covid-19 Comhairle Contae Chorcaí réitigh cruthaitheacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna casta a bhaineann leis na réaltachtaí nua a bhaineann le dianghlasáil, ag glacadh bealaí nuálacha chun seirbhísí laethúla a sholáthar agus tacaíochtaí breise dóibh siúd a raibh an gá is mó leo. "

Taispeánfaidh #YourCouncilDay cuid de sheirbhísí agus thionscnaimh Chomhairle Contae Chorcaí, agus leagfaidh sé béim freisin ar an nuálaíocht a léiríonn údaráis áitiúla ar fud na tíre agus iad ag tacú leis an bpobal tríd an dianghlasáil. Tugtar cuireadh d’úsáideoirí na meán sóisialta a bheith mar chuid den fheachtas feasachta Dé Céadaoin seo, 1ú Iúil ag baint úsáide as an hashchlib #YourCouncilDay