Published
Sat, 16/05/2020 - 11:30
Body

Pursuant to Section 9 of the Road Traffic Act 2004, as amended, Notice is hereby given that the Members of Cork County Council, at their meeting on the 11th May, 2020 adopted the following Bye Laws in respect of the administrative area of the County of Cork:

County of Cork Road Traffic Special Speed Limits (National Roads) Bye Laws 2020

County of Cork Road Traffic Special Speed Limits (Regional & Local Roads) Bye Laws 2020

These Bye Laws provide for special speed limits on both National and Regional & Local Roads throughout the County of Cork and come into operation on 25th May 2020.

The Bye-laws are available for inspection on www.speedlimits.ie

Dated this    May, 2020

Director of Services, Roads & Transportation

**************************************************************************************************************************************************************

 

De bhun Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2004, arna leasú, tugtar fógra leis seo gur ghlac Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí, leis na fodhlíthe seo a leanas maidir le limistéar riaracháin Chontae Chorcaí, ag a gcruinniú ar an 11ú Bealtaine:

Fodhlíthe Teorainneacha Speisialta Tráchta Bhóthar Chorcaí (Bóithre Náisiúnta) 2020

Fodhlíthe Teorainneacha Speisialta Tráchta Bhóthar Chorcaí (Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla) 2020

Forálann na fodhlíthe seo do luasteorainneacha speisialta ar Bhóithre Náisiúnta agus Réigiúnacha & Áitiúla ar fud Chontae Chorcaí agus tiocfaidh siad i ngníomh ar an 25ú Bealtaine 2020.

Tá na fodhlíthe ar fáil lena n-iniúchadh ar www.speedlimits.ie

Arna dhátú Bealtaine, 2020

Stiúrthóir Seirbhísí, Bóithre & Iompair

Service Area
Public Notices or News