Published
Wed, 22/07/2020 - 11:00
Body

Cork County Council has succeeded in securing an investment of over €950,000 from the National Transport Authority (NTA) for a number of initiatives developed through the Council’s Project ACT initiative, established to activate the local economy in response to the Covid 19 crisis.

Over 50 initiatives have been approved for funding, designed to enhance safety and accessibility, as well as increasing the availability of public space in each of the council’s 8 Municipal Districts (MDs).

West Cork MD are set to receive over €219k, which will see substantial improvements in the towns of Bantry, Castletownbere, Glengarriff, Schull, Skibbereen, Dunmanway and Clonakilty. Notable projects include the relocation of a bus stop in Bantry to facilitate the widening of the footpath along the quays, providing space for outdoor seating, bicycle parking and planters. In Dunmanway, a section of the river walk will be opened to complete a pedestrian link between the town centre and the amenity area, while in Clonakilty plans include the extension of footpaths, the addition of bicycle stands and cycling facilities to accommodate increased cycling connectivity.

Bandon Kinsale MD will benefit from €140k funding towards the creation of a new plaza between Market Tavern and the Museum in Kinsale and an amenity area for outdoor seating and tables at Bridge Lane in Bandon.

In the East Cork MD, Midleton is set to gain parklets for use by local restaurants and businesses and alongside Youghal, is drawing an investment of just under €150k for these and other improvements for pedestrians and town users.

Funding totalling €69k has been awarded for Carrigaline MD, which will see markings and improvements to footpaths and crossings, as well as Age Friendly car parking and upgrades to the Passage West Monkstown Greenway.

Extensive works on footpath widening and marking, pedestrian crossing installation, safety measures and improvements have been granted throughout the MDs with funding approved for Cobh MD (€85.3k), Fermoy MD (€135k), Kanturk Mallow MD (€88k) and Macroom (€70k), to stimulate social and economic recovery countywide.

Mayor of the County of Cork Cllr Mary Linehan Foley welcomed the funding, saying

“The nationwide response to Covid 19 has been outstanding, with so many different groups and organisations pulling together to protect and support one another. This national funding will greatly advance projects designed by our Project ACT Town Teams in all areas of the county. The level of collaboration is truly inspiring and these measures will help our communities minimise the spread of Covid 19, while improving our social and economic wellbeing.”
 

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey added,

“This significant investment by the NTA will go towards targeted measures to enhance the safety, accessibility and economic stability of towns throughout the County. The support of the NTA for the initiatives proposed in Project ACT is very welcome and is confirmation of the sustainability of the principles underpinning our Town Strategies. Cork County Council will continue to explore available options to fund the radical suite of improvements chosen by our collaborative Town Teams, which are already delivering great improvements in our communities. Ensuring our towns and villages are safe and inviting places to live in, to work in and to visit is a fundamental element of Project ACT. These transformative initiatives enabled by this most recent announcement will benefit our communities long into the future.”
************************************************************************************************************************************************

D’éirigh le Comhairle Contae Chorcaí infheistíocht d'os cionn €950,000 a fháil ón Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) le haghaidh roinnt tionscnamh a forbraíodh trí thionscnamh 'Project ACT' na Comhairle, a bunaíodh chun an geilleagar áitiúil a ghníomhachtú mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid 19.

Tá os cionn 50 tionscnamh ceadaithe le haghaidh maoinithe, atá deartha chun sábháilteacht agus inrochtaineacht a fheabhsú, chomh maith le hinfhaighteacht de spás poiblí a mhéadú i ngach ceann de na 8 gCeantar Bhardasach de chuid na comhairle.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh Ceantar Bardasach Iarthar Chorcaí os cionn €219k, i gcóir feabhsuithe suntasacha i mbailte Bheanntraí, Baile Chaisleáin Bhéarra, an Gleann Garbh, an Scoil, an Sciobairín, Dún Mánmhaí agus Cloich na Coillte. I measc na dtionscadal suntasach tá athlonnú stad bus i mBeanntraí chun an chosáin feadh imeall na cé a leathnú, ag soláthar spáis do shuíocháin lasmuigh, páirceáil rothair agus soithí plandaí. I nDún Mánmhaí, osclófar cuid de shiúlóid na habhann chun nasc do choisithe idir lár an bhaile agus an limistéar taitneamhachta a chríochnú, agus i bpleananna Chloich na Coillte tá leathnú na gcosán, seastáin rothair agus saoráidí rothaíochta a chur leis chun freastal ar nascacht rothaíochta méadaithe.

Bainfidh Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan-Chionn tSáile leas as maoiniú €140k i dtreo plaza nua a chruthú idir Market Tavern agus an Músaem i gCionn tSáile agus limistéar taitneamhachta le haghaidh suíochán agus boird lasmuigh ag Bridge Lane i nDroichead na Bandan.

Sa Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir, tá Mainistir na Corann ar tí páircíní a fháil le húsáid ag bialanna agus gnólachtaí áitiúla agus in éineacht le hEochaill, tá infheistíocht de bheagán faoi bhun €150k á fháil aige dóibh seo agus feabhsuithe eile do choisithe agus d’úsáideoirí baile.

Bronnadh maoiniú de €69k san iomlán ar Cheantar Bardasach Charraig Uí Leighin, ina mbeidh marcálacha agus feabhsúcháin ar chosáin agus trasrianta, chomh maith le carrchlós Aoisbháúil agus uasghrádú ar Ghlasbhealach An Pasáiste Baile an Mhanaigh.

Deonaíodh oibreacha fairsinge ar leathnú agus marcáil cosán, suiteáil trasnaithe do choisithe, bearta sábháilteachta agus feabhsúcháin ar fud na CBanna le maoiniú ceadaithe do Cheantar Bardasach an Chóibh (€ 85.3k), Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí (€ 135k), Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala (€ 88k) agus Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha (€ 70k), chun téarnamh sóisialta agus eacnamaíoch a spreagadh ar fud an chontae.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley roimh an maoiniú, ag rá

“Tá an fhreagairt ar fud na tíre ar Covid 19 sármhaith, agus an oiread sin grúpaí agus eagraíochtaí éagsúla ag tarraingt le chéile chun a chéile a chosaint agus a thacú. Cuirfidh an maoiniú náisiúnta seo tionscadail atá deartha ag ár bhFoirne Baile 'Project ACT' i ngach limistéar den chontae chun cinn go mór. Tá leibhéal an chomhoibrithe fíor-inspioráideach agus cabhróidh na bearta seo lenár bpobail scaipeadh Covid 19 a íoslaghdú, agus ár bhfolláine shóisialta agus eacnamaíoch a fheabhsú. "

 

Chuir Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, leis, ag rá:

“Rachaidh an infheistíocht shuntasach seo ón NTA i dtreo bearta spriocdhírithe chun sábháilteacht, inrochtaineacht agus cobhsaíocht eacnamaíoch bailte ar fud an Chontae a fheabhsú. Is mór againn tacaíocht an NTA do na tionscnaimh a mholtar in Project ACT agus is dearbhú í ar inbhuanaitheacht na bprionsabal atá mar bhonn lenár Straitéisí Baile. Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag iniúchadh na roghanna atá ar fáil chun an tsraith radacach feabhsuithe a phiocann ár bhFoirne Baile comhoibríocha a mhaoiniú, atá ag tabhairt feabhsú móra dár bpobail cheana féin. Is gné bhunúsach de Project ACT é a chinntiú go bhfuil ár mbailte agus sráidbhailte sábháilte agus mealltach mar áiteanna chun cónaí iontu, chun obair iontu agus chun cuairt a thabhairt orthu. Rachaidh na tionscnaimh bhunathraitheach seo, arna gcumasú ag an bhfógra is déanaí seo, chun leasa ár bpobail sa todhchaí. "