Published
Thu, 21/05/2020 - 17:24
News Image
Swimming spot
Body

Local Authorities are required to identify official bathing areas in their region each year, so that they can be monitored for safety, water quality and level of use.  To help with this process, Cork County Council are inviting those who swim at beaches, lakes and rivers to provide their feedback  to assist in determining the status of bathing waters throughout the county.

Responses will help the Council to ascertain if bathing areas should maintain existing bathing waters designations or if there are additional locations commonly used for swimming that should receive a new official bathing area designation.

Under European and Irish law, Irish Local Authorities must identify bathing waters each year so that these areas can be monitored to ensure they meet stringent microbiological water quality standards. In some cases, the official bathing areas are also the locations at which Local Authorities focus their resources to provide lifeguards during the summer season.  These laws also require that the Local Authority prepares detailed descriptions or profiles for each of the identified bathing water sites that describe not just the bathing area, but also areas in the surface waters catchment that may be a potential source of pollution. The profiles include an assessment of the risk of pollution and what action would be taken if pollution occurs.

If you wish to propose your favourite beach or river as a new bathing water site or comment on an existing site, please forward your submission to beaches@corkcoco.ie.  Closing date for submissions to Cork County Council is 22nd June 2020.

To make a submission, please use the EPA Guideline document for the public & relevant application form (Annex 1) is completed and returned with supporting documentation in order to inform a fuller assessment of any submission.  https://www.epa.ie/pubs/reports/water/bathing/public_advice_bathing_water.pdf

For further information contact Keith Kenrick, Municipal District Operations on 021 4285982 or look here  for bathing water information for County Cork.

*************************************************************************************************************************************************************

Tá riachtanas ar Údaráis Áitiúla limistéir shnámha oifigiúla a aithint ina réigiún gach bliain, ionas gur féidir monatóireacht a dhéanamh orthu maidir le sábháilteacht, cáilíocht uisce agus leibhéal úsáide. Le cabhrú leis an bpróiseas seo, tá Comhairle Contae Chorcaí ag tabhairt cuireadh dóibh siúd a snámhainn sna tránna, lochanna agus aibhneacha a gcuid aiseolais a sholáthar chun cabhrú le stádas uiscí snámha ar fud an chontae a chinneadh.

Cabhróidh freagraí leis an gComhairle a fháil amach ar cheart do cheantair shnámha atá ainmnithe mar uiscí snámha cheana an t-ainmniúchán sin a choimeád nó an bhfuil suíomhanna breise ann a úsáidtear go coitianta le haghaidh snámha ar cheart dóibh ainmniúchán oifigiúil snámha nua a fháil.

Fé dhlí na hEorpa agus na hÉireann, ní mór d’Údaráis Áitiúla na hÉireann uiscí snámha a shainaithint gach bliain ionas gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar na ceantair seo lena chinntiú go gcomhlíonann siad dianchaighdeáin cháilíochta uisce micribhitheolaíochta. I roinnt cásanna, is iad na limistéir shnámha oifigiúla na láithreacha ina ndíríonn Údaráis Áitiúla a gcuid acmhainní chun gardaí tarrthála a sholáthar i rith séasúr an tsamhraidh. Éilíonn na dlíthe seo freisin go n-ullmhaíonn an tÚdarás Áitiúil tuairiscí nó próifílí mionsonraithe do gach ceann de na suíomhanna uisce snámha aitheanta a chuireann síos ní amháin ar an limistéar snámha, ach freisin ar cheantair in abhantrach na n-uiscí dromchla a d’fhéadfadh a bheith ina bhfoinse truaillithe féideartha. Cuimsíonn na próifílí measúnú ar riosca truaillithe agus na bearta a dhéanfaí má tharlaíonn truailliú.

Más mian leat an trá nó an abhainn is fearr leat a mholadh mar shuíomh nua uisce snámha nó trácht a dhéanamh ar shuíomh atá ann cheana, cuir d’aighneacht ar aghaidh chuig beaches@corkcoco.ie. Is é an 22ú Meitheamh 2020 an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí chuig Comhairle Contae Chorcaí.

Chun aighneacht a dhéanamh, bain úsáid as doiciméad Treoirlíne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) don phobal agus an fhoirm iarratais ábhartha (Iarscríbhinn 1). Comhlánaigh an fhoirm agus seol ar ais í le cáipéisíocht tacaíochta d’fhonn bonn eolais a chur fé mheasúnú níos iomláine ar aon aighneacht. https://www.epa.ie/pubs/reports/water/bathing/public_advice_bathing_water.pdf

Le haghaidh tuilleadh eolais dein teagmháil le Keith Kenrick, Oibríochtaí Ceantair Bardasach ar 021 4285982 nó féach anseo le haghaidh eolais faoi uisce snámha do Chontae Chorcaí.