Published
Mon, 20/07/2020 - 10:05
Body

Cork County Council has awarded an allocation of €53,800 to 37 different groups and individuals throughout the County through its Creative Ireland Grant Scheme 2020.

The Scheme is financed through Ireland's National Creative Ireland Office and aims to support people and communities in undertaking cultural projects in keeping with the Creative Ireland Programme Strands and the priorities set out in the County Cork Culture and Creativity Strategy 2018-2022. Allocations from the scheme were also informed by Project ACT, in recognition of the important role of culture and creativity in the social and economic reactivation of towns and villages.

Under the 2020 scheme a range of proposals were granted, each having a strong connection with the key Creative Ireland principles, including the engagement of young people and communities in creative endeavours, promoting the Irish language and showcasing existing cultural resources in the region.

Now in its 4th year, the Creative Ireland County Cork Grant Scheme has been successful in supporting many cultural projects in Cork County. Prior to the 2020 Scheme announcement, 140 different projects were supported to an amount of over €170,000.

Mayor of the County of Cork Cllr Mary Linehan Foley welcomed the announcement saying,

“Cork County has a rich cultural heritage, a vibrant artistic community and an important history of contribution to the arts. Being home to the Gaeltachtaí of Múscraí and Cléire, we also have an important role to play with regards to the Irish language and its community. The County Cork Creative Ireland Scheme assists us in support communities to engage with these vital parts of their heritage and identity, and we’re delighted to do so again for the 4th year running.”

Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey said,

“The Creative Ireland County Cork Grant Scheme highlights Cork County Council’s commitment to supporting community groups and individuals who are passionate about culture, and their creativity in contributing to it. Awarded projects were selected with the Council’s Project ACT in mind, recognising the importance that culture and creativity plays in the social and economic prosperity of towns and villages in Cork County.”

To find out more about the Creative Ireland Programme in the County of Cork visit www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland or email creative.ireland@corkcoco.ie.


Tá leithdháileadh €53,800 bronnta ag Comhairle Contae Chorcaí ar 37 grúpa agus duine aonair éagsúil ar fud an Chontae trína Scéim Deontais Éire Ildánach 2020.

Maoinítear an Scéim trí Oifig Náisiúnta Éire Ildánach agus tá sé mar aidhm aici tacú le daoine agus le pobail tabhairt fé thionscadail chultúrtha ar aon dul le Snáitheanna Chlár Éire Ildánach agus na tosaíochtaí atá leagtha amach i Straitéis Chultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018-2022. Chuir Project ACT bonn le leithdháileadh ón scéim freisin, mar aitheantas ar ról tábhachtach an chultúir agus na cruthaitheachta in athghníomhachtú sóisialta agus eacnamaíoch bailte agus sráidbhailte.

Fé scéim 2020 deonaíodh maoine ar raon tograí, agus bhí nasc láidir ag gach ceann acu le príomhphrionsabail Éire Ildánach, lena n-áirítear rannpháirtíocht ó dhaoine óga agus pobail in iarrachtaí cruthaitheacha, an Ghaelainn a chur chun cinn, agus ag taispeáint na hacmhainní cultúrtha atá sa réigiún cheana.

Anois agus í sa 4ú bliain, d’éirigh le Scéim Deontais Chontae Chorcaí Éire Ildánach tacú le go leor tionscadal cultúrtha i gContae Chorcaí. Roimh fhógra Scéim 2020, tacaíodh le 140 tionscadal éagsúil le suim os cionn €170,000.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley roimh an bhfógra ag rá,

“Tá oidhreacht chultúrtha shaibhir ag Contae Chorcaí, pobal bríomhar ealaíne agus stair thábhachtach aici ag cur leis na healaíona. Anseo i gCorcaigh tá na Gaeltachtaí Mhúscraí agus Cléire, mar sin tá ról tábhachtach againn freisin maidir leis an Ghaelainn agus a pobal. Cabhraíonn Scéim Éire Ildánach Chontae Chorcaí linn tacú le pobail dul i dteagmháil leis na codanna ríthábhachtacha seo dá n-oidhreacht agus dá bhféiniúlacht, agus tá ana-áthas orainn é sin a dhéanamh arís don 4ú bliain as a chéile. "

Dúirt Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, an méid seo a leanas

“Cuireann Scéim Deontais Chontae Chorcaí Éire Ildánach béim ar thiomantas Chomhairle Contae Chorcaí chun tacú le grúpaí pobail agus le daoine aonair atá paiseanta fén gcultúr, agus a gcuid cruthaitheachta agus iad ag cur leis. Roghnaíodh tionscadail a dheonú agus Tionscadal ACT na Comhairle tógtha san áireamh, ag aithint an tábhacht atá ann leis an gcultúr agus an chruthaitheacht i rathúnas sóisialta agus eacnamaíoch na mbailte agus na sráidbhailte i gContae Chorcaí. "

Le haghaidh tuilleadh eolais fén gClár Éire Ildánach i gContae Chorcaí tabhair cuairt ar https://www.corkcoco.ie/ga/na-healaiona-oidhreacht/eire-ildanach nó seol ríomhphost chuig creative.ireland@corkcoco.ie.

Additional News Documents