Published
Thu, 26/03/2020 - 18:26
News Image
HiViz Vest
Body

 

With the recent increase in people, and families with children, using our county’s roads to get exercise and fresh air, Cork County Council is appealing to walkers and cyclists to make every effort to increase their visibility and stay safe on our roads. Be Safe! Be Seen!

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey commented

 “The first three months of this year saw 14 pedestrians killed on Irish roads.  As a pedestrian, you can take a number of measures to make yourself safer on the roads. Statistics have shown 98% of pedestrian fatalities were not wearing high visibility clothing and more than two thirds of fatal pedestrian collisions happen at night. Cork County Council is calling on everyone to wear reflective clothing and carry a torch at night when out on the roads.”

Cork County Council’s Road Safety Awareness office also issued the following advice:

 • Stop, look and listen
 • Walk on the right & cycle on the left hand side of the road
 • Don’t try to cross the road between parked cars
 • If possible, cross at a pedestrian crossing or traffic lights
 • Never cross at a bend
 • If there is a footpath use it
 • If there is no footpath, walk/run/jog on the right hand side of the road, facing oncoming traffic and keeping as close as possible to the side of the road
 • Walk no more than two abreast and if the road is narrow or there is heavy traffic, walk in single file
 • Pedestrians “Be Safe Be Seen” wear a Hi-Viz vest and arm band or carry a torch
 • Drivers expect the unexpected

Mayor of the County of Cork, Cllr Ian Doyle added 

“The best person to teach your child road safety is you, set a good example by wearing Hi-Viz and using the Safe Cross Code.  Wearing a Hi-Viz makes you 300 times more visible at dusk and at night, the time when most pedestrian fatalities occur. I recognise that it is important for us all to continue to get exercise and fresh air and we are fortunate to have miles upon miles of country roads across Cork to enjoy, but I would ask everyone to be extra vigilant when it comes to visibility and road safety, it might save your life.”

Hi-Viz vests are available free of charge from the Road Safety Authority, email info@rsaorders.ie or call 1890 532532.

 

****************************************************************************************************************************************************

 

Leis an méadú le déanaí ar líon na ndaoine, agus ar theaghlaigh le leanaí, atá ag úsáid bóithre ár gcontae chun aclaíocht agus aer úr a fháil, tá Comhairle Contae Chorcaí ag iarraidh ar shiúlóirí agus rothaithe gach iarracht a dhéanamh a n-infheictheacht a mhéadú agus fanacht sábháilte ar ár mbóithre. Bí sábháilte! Bí le feiscint!

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey

 “Sa chéad trí mhí den bhliain seo maraíodh 14 coisithe ar bhóithre na hÉireann. Mar choisí, is féidir leat roinnt beart a dhéanamh chun tú féin a choimeád níos sábháilte ar na bóithre. Taispeánann staitisticí nach raibh 98% de bhásanna coisithe ag caitheamh veisteanna sofheicthe agus taispeánann go dtarlaíonn níos mó ná dhá thrian de na himbhuailtí marfacha do choisithe san oíche. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag éileamh ar gach duine veist shofheicthe a chaitheamh agus tóirse thabhairt leo san oíche agus iad amuigh ar na bóithre. "

D'eisigh Oifig Fheasachta Sábháilteachta ar Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí an chomhairle seo a leanas freisin:

 • Stad, féach agus éist
 • Siúil ar dheis agus rothaigh ar thaobh na láimhe clé den bhóthar
 • Ná déan iarracht an bóthar a thrasnú idir gluaisteáin páirceáilte
 • Más féidir, trasnaigh ag crosaire coisithe nó soilse tráchta
 • Ná trasnaigh ag cor
 • Má tá cosán ann bain úsáid as
 • Muna bhfuil aon chosán ann, siúil / rith / bogshodar ar thaobh na láimhe deise den bhóthar, ag tabhairt aghaidh ar thrácht atá ag teacht agus fan chomh gar agus is féidir do thaobh an bhóthair
 • Siúil i mbeirt, thaobh le taobh, ar a mhéad,  agus má tá an bóthar cúng nó má tá trácht trom ann, siúil i líne shingil.
 • Más coisithe thú  “Bí sábháilte! Bí le feiscint!” caith banda lámh Hi-Viz nó tóg tóirse leat
 • Tiománaithe - Bí ag súil amach leis an rud gan choinne

 

Chuir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle leis

“Is tusa an duine is fearr chun sábháilteacht ar bhóithre a mhúineadh do'd leanbh, leag dea-shampla trí Hi-Viz a chaitheamh agus an Cód Sábháilte a úsáid. Má chaitheann tú Hi-Viz bíonn tú 300 uair níos infheicthe ag luí na gréine agus i rith na hoíche, an t-am a tharlaíonn an chuid is mó de na básanna choisithe. Aithním go bhfuil sé tábhachtach dúinn go léir leanúint ar aghaidh ag aclaíocht san aer úr agus tá an t-ádh linn gur b'fhéidir linn taitneamh a bhaint as na mílte míle de bhóithre tuaithe ar fud Chorcaí, ach d’iarrfainn ar gach duine a bheith ana-fhaireach maidir le sábháilteacht bóithre agus a bheith hinfheictheacht,  d’fhéadfadh go sábhálfadh sé do shaol. ”

Tá veisteanna sofheicthe (Hi-Viz) le fáil saor in aisce ón Údarás Sábháilteachta ar Bhóithre, seol ríomhphost chuig info@rsaorders.ie nó glaoigh ar 1890 532532.