Published
Mon, 29/06/2020 - 17:27
Body

Detailed hereunder are services from Cork County Council available and accessible under Phase 3 of the National Roadmap.

Municipal District / Area Offices

Divisional Offices and Municipal District/Area Offices will reopen to the public on Monday 29th June. The offices will fully reopen, with no need for the public to make an appointment.

Re-Opening of County Hall to Public

County Hall will reopen to the public on Monday next,  29th of June for walk in visitors and pre-arranged appointments.  In the interests of safety all public interfacing services will be located on Floor 1 and Floor 2 to manage public footfall within the building.  There will be a Reception Service at the main entrance door to meet with members of the public. 

All lifts will be access controlled.

Library Service

Library

Re-opening Date

Midleton Library

Already Open

Mallow Library

Already Open

Bantry Library

Already Open

Kinsale Library

Already Open

Carrigaline Library

Already Open

Skibbereen Library

Already Open

Charleville Library

26th June, 2020

Clonakilty Library

27th June, 2020

Schull Library

27th June, 2020

Sherkin Library

27th June, 2020

Cape Clear Library

27th June, 2020

Millstreet Library

27th June, 2020

Newmarket Library

27th June, 2020

Mitchelstown Library

To be confirmed

Fermoy Library

To be confirmed

All Other Libraries

Week commencing 29th June, 2020

Please note that the following changes will apply to opening hours for the foreseeable future:

  • Branch libraries that previously opened at 9.30am will not now open until 10.00am
  • Libraries will be closed from 1.00pm to 2.00pm to facilitate cleaning. Branch libraries will be cleaned twice daily going forward.

Tourist Facilities

Tourist Facility

Re-opening Date

Skibbereen Heritage  Centre

29th June, 2020

Michael Collins House

29th June, 2020

St. Mary’s Collegiate Church, Youghal

29th June, 2020

Youghal Clock Gate

29th June, 2020

Spike Island

29th June, 2020

Cobh Heritage Centre

29th June, 2020

The Grounds of Mallow Castle

Already Open

Dursey Cable Car

6th July, 2020

It is to be expected that on re-opening, some of the above facilities will become fully operational during the week commencing the 29th June.

Swimming Pools

Swimming Pool

Re-opening Date

Mallow Swimming Pool

29th June, 2020

Dunmanway Swimming Pool

1st July, 2020

Carrignafoy Swimming Pool

29th June, 2020

Fermoy Swimming Pool

Undergoing Essential Repairs –

to be confirmed in due course.

Youghal Leisure Centre

(operated by Aura Holohan Group)

 

Intention is to open on 6th July

   

 

******************************************************************************************************************************************************

Tá sonraí tugtha anseo thíos ar sheirbhísí ó Chomhairle Contae Chorcaí atá ar fáil agus inrochtana faoi Chéim 3 den Treochlár Náisiúnta.

Oifigí Ceantair Bardasach /Oifigí Ceantair

Athosclóidh Oifigí Rannáin agus Oifigí Ceantair / Ceantair Bardasach don phobal Dé Luain an 29ú Meitheamh. Athosclóidh na hoifigí go hiomlán, gan aon ghá don phobal coinne a dhéanamh.

Halla an Chontae a Athoscailt don Phobal

Athosclóidh Halla an Chontae don phobal Dé Luain, an 29ú Meitheamh le haghaidh cuairteoirí agus do choinní réamhshocraithe. Ar mhaithe le sábháilteacht, beidh na seirbhísí idirphlé poiblí go léir suite ar Urlár 1 agus Urlár 2 chun líon na ndaoine laistigh den fhoirgneamh a bhainistiú. Beidh Seirbhís Fháiltithe ag an bpríomhdhoras isteach chun bualadh le baill an phobail.

Beidh smachtú rochtain ar gach ardaitheoir.

Seirbhís Leabharlainne

Leabharlann                                                                                                       Dáta Athoscailte

Leabharlann Mhainistir na Corann                                                                Oscailte cheana féin

Leabharlann Mhala                                                                                       Oscailte cheana féin

Leabharlann Bheanntraí                                                                               Oscailte cheana féin

Leabharlann Chionn tSáile                                                                           Oscailte cheana féin

Leabharlann Charraig Uí Leighin                                                                  Oscailte cheana féin

Leabharlann an Sciobairín                                                                            Oscailte cheana féin

Leabharlann na Rátha                                                                                  26 Meitheamh, 2020

Leabharlann Chloich na Coillte                                                                     27 Meitheamh, 2020

Leabharlann na Scoile                                                                                  27 Meitheamh, 2020

Leabharlann Inis Arcáin                                                                                27 Meitheamh, 2020

Leabharlann Chléire                                                                                     27 Meitheamh, 2020

Leabharlann Shráid an Mhuilinn                                                                   27 Meitheamh, 2020

Leabharlann Áth Trasna                                                                               27 Meitheamh, 2020

Leabharlann Bhaile Mhistéala                                                                      Le deimhniú

Leabharlann Mhainistir Fhear Maí                                                                Le deimhniú

Gach Leabharlann Eile                                                                                 Seachtain ag tosnú ar an 29ú Meitheamh, 2020

 

Tabhair fé deara le do thoil go mbeidh na hathruithe seo a leanas maidir le huaireanta oscailte i bhfeidhm go ceann i bhfad:

  • Ní osclófar leabharlanna brainse, a d’oscail roimhe seo ag 9.30rn, go dtí 10.00rn
  • Dúnfar leabharlanna ó 1.00in go 2.00in chun glanadh a éascú. Glanfar leabharlanna brainse dhá uair sa lá as seo amach.

 

Áiseanna Turasóireachta

Áis Turasóireachta                                                                                          Dáta Athoscailte

Ionad Oidhreachta an Sciobairín                                                                       29 Meitheamh, 2020

Teach Michíl Uí Choileáin                                                                                  29 Meitheamh, 2020

Eaglais Choláisteach Naomh Muire, Eochaill                                                    29 Meitheamh, 2020

Túr Geata Chlog Eochaille                                                                                 29 Meitheamh, 2020

Inis Píc                                                                                                               29 Meitheamh, 2020

Ionad Oidhreachta an Chóibh                                                                            29 Meitheamh, 2020

Páirc Chaisleán Mala                                                                                         Oscailte cheana féin

Carr Cábla Oileán Baoi                                                                                      6 Iúil, 2020

 

Beifear ag súil go dtiocfaidh cuid de na háiseanna thuas i bhfeidhm go hiomlán i rith na seachtaine dar tosach an 29ú Meitheamh, nuair a athosclófar iad.

 

Linn snámha

 

Linn snámha                                                                                                      Dáta Athoscailte

Linn Snámha Mhala                                                                                            29 Meitheamh, 2020

Linn Snámha Dhún Mánmhaí                                                                             1 Iúil, 2020

Linn Snámha Churrach an Eich Bhuí                                                                  29 Meitheamh, 2020

Linn Snámha Mhainistir Fhear Maí                                                                      Deisiúcháin Riachtanacha ar siúl -

                                                                                                                             le deimhniú in am trátha.

Ionad Fóillíochta Eochaille

(á fheidhmiú ag Aura Holohan Group)                                                                 Tá sé i gceist é seo a athoscailt ar an  6 Iúil

Public Notices or News