Published
Thu, 02/04/2020 - 08:40
Body

The Minister commenced Section 9 of Emergency Measures in the Public Interest (Covid 19) Act, 2020 which inserts a new provision (Section 251A) into the Planning and Development Act, 2000, as amended.  

The Minister made the Order under Section 251A(4), such that the period from 29th March 2020 to the 20th April 2020, inclusive, may be disregarded when calculating any appropriate period, specified period, or other timelines in the Planning and Development Act, 2000, as amended, or provisions, or in any regulations made under the Act.

In accordance with said Order the Public Consultation Period on the Pre Draft Plan Public Consultation Period has been extended to 12 midnight on Tuesday 2nd June 2020 so as to facilitate engagement by members of the public to allow for the holding of Public Consultation Events.

The dates and locations for associated Public Consultation Events will be published when current restrictions on movement have been lifted.

Click the following link to the Cork County Development Plan 2022-2028 for more information.

***************************************************************************************************************************************************************

Nuashonrú ar Thréimhse Comhairliúcháin Phoiblí Réamhdhréachta - Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae 2022-2028

Chuir an tAire tús le hAlt 9 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020 a chuireann isteach foráil nua (Alt 251A) san An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú.

Rinne an tAire an tOrdú faoi Alt 251A (4), sa chaoi go bhféadfar neamhaird a thabhairt den tréimhse ón 29ú Márta 2020 go dtí an 20ú hAibreán 2020,  araon san áireamh, agus aon tréimhse iomchuí, tréimhse shonraithe, nó amlínte eile san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú á ríomh, nó forálacha, nó in aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht.

De réir an Ordaithe sin tá síneadh ama tugtha ar Tá Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí Réamhdhréachta sínte go 12 meán oíche Dé Máirt 2 Meitheamh 2020 d’fhonn rannpháirtíocht bhaill an phobail a éascú chun go bhféadfar Imeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáil.

Foilseofar na dátaí agus na láithreacha le haghaidh Imeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí i ndáil leis an bplean seo,  nuair a bheidh srianta reatha ar ghluaiseacht bainte.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le Plean Forbartha Contae Chorcaí 2022-2028 chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Service Area
Public Notices or News