Local Economic and Community Plan (LECP) 2023-2029 Public Consultations

The Local Economic and Community Plan (LECP) is a key statutory plan prepared under the 2014 Local Government and Reform Act which outlines the objectives and actions required by the Local Authority to promote and support economic development and community development in their region, both by the local authority directly and in partnership with other economic and community development stakeholders. The 2014 Local Government
and Reform Act stipulates that under sections 66C(2)(i), and 66C(3)(i) local authorities are required to engage in public consultations on both the Economic and Community elements of the plan.

The public consultation period for the first phase of the Cork County Local Economic and Community Plan (LECP) 2023-2029 will run from 15th May to 26th June 2023.

During the consultation period, Cork County Council will present the LECP’s Draft Socio-Economic Statement and High-Level Goals.

To ensure that the people of Cork County have a say in shaping the vision of the plan, Cork County Council will hold three in-person consultation events together with a virtual consultation room. Registration for the events and further details on the consultation period can be found at www.corkcoco.ie. Hard copies of the plan will be available to view in each of Cork County Council’s libraries and online at www.corkcoco.ie from 15th May.

The Public Consultation Events will be held at the following venues:

Tuesday 16th May  Clonakilty Park Hotel
Session 1:    1:00 pm – 3:00 pm
Session 2:    5:30 pm – 7:30 pm

Thursday 18th May  Hibernian Hotel Mallow
Session 1:    1:00 pm – 3:00 pm
Session 2:    5:30 pm – 7:30 pm

Monday 22nd May  Radisson Blu Hotel Little Island
Session 1:    1:00 pm – 3:00 pm
Session 2:    6:00 pm – 8:00 pm

Submissions can be made:

Online: www.corkcoco.ie or email: LECP2023@corkcoco.ie

By Post: LECP Team, Cork County Council, Business Growth Hub,
County Hall, Cork, T12 A243.

 

Fógra Poiblí

Is príomhphlean reachtúil é an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP) a ullmhaíodh faoin Acht Rialtais Áitiúil agus Athchóirithe 2014 a leagann amach na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn ón Údarás Áitiúil chun forbairt eacnamaíoch agus forbairt an phobail a chur chun cinn agus a thacú sa réigiún ag an Údarás Áitiúil féin go díreach agus i gcomhar le geallsealbhóirí eile na forbartha eacnamaíocha agus an phobail. Ordaítear san Acht Rialtais Áitiúil agus Athchóirithe 2014 go gcaithfidh an t-údarás áitiúil, faoi ailt 66C(2)(i), agus 66C(3)(i), dul i mbun comhairliúcháin phoiblí ar ghnéithe Eacnamaíocha agus Pobail an phlean.

Beidh an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí don chéad chéim de Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP ) Chontae Chorcaí, 2023-2029 ar siúl ón 15 Bealtaine go dtí an 26 Meitheamh 2023.

Le linn tréimhse an chomhairliúcháin, léireoidh Comhairle Contae Chorcaí an Dréacht-Ráiteas Socheacnamaíoch agus
na Spriocanna Ardleibhéil de chuid an PÁEP go poiblí.

D’fhonn cead cainte muintir Chontae Chorcaí a chinntiú maidir le fís an phlean a mhúnlú, beidh trí imeacht comhairliúcháin phearsanta chomh maith le seomra comhairliúcháin fíorúil á reáchtáil ag Comhairle Contae Chorcaí. Is féidir clárú le haghaidh na n-imeachtaí seo ag www.corkcoco.ie, áit a bhfuil tuilleadh eolais faoin tréimhse chomhairliúcháin ar fáil freisin. Beidh cóipeanna crua den phlean le feiceáil i ngach leabharlann de chuid Chomhairle Contae Chorcaí agus ar líne ag www.corkcoco.ie ón 15 Bealtaine.

Beidh na hImeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí ar siúl sna hionaid seo a leanas:

Dé Máirt an 16 Bealtaine Ostán Clonakilty Park
Seisiún 1    1:00 in – 3:00 in
Seisiún 2:    5:30 in – 7:30 in

Déardaoin an 18 Bealtaine Ostán Hibernian, Mala
Seisiún 1:    1:00 in – 3:00 in
Seisiún 2:    5:30 in – 7:30 in

Dé Luain an 22 Bealtaine Ostán Radisson Blu, An t-Oileán Beag
Seisiún 1:    1:00 in – 3:00 in
Seisiún 2:    6:00 in – 8:00 in

Is féidir aighneacht a dhéanamh:

Ar líne ag: www.corkcoco.ie or ríomhphost: LECP2023@corkcoco.ie

Tríd an bPost chuig:    

Foireann PÁEP,
Comhairle Contae Chorcaí,
Mol Fás an Ghnó, Halla an Chontae, Corcaigh, T12 A243.