Important Information Regarding the Restart Grant and Restart Grant Plus Schemes

 1. The Restart Grant Plus Scheme, including the top-ups applied nationwide and in certain counties, will close from midnight on Saturday 31st October.  A new COVID Restrictions Support Scheme (CRSS) was established as part of Budget 2021 on 13th October 2020 and is being operated by the Revenue Commissioners

 2. If you did not apply for the original Restart Grant scheme, which was introduced at the end of May 2020, and believe that you may have been eligible, then please contact your local authority for further information. This process will close at midnight on 31st October.


Activating County Towns Logo

Cork County Council is now accepting applications from local businesses for the Restart Grant Plus. This scheme builds upon the previous Restart Grant Scheme by increasing the minimum grant from €2,000 to €4,000 and increasing the maximum from €10,000 to €25,000.

Eligibility has also expanded, with applications open to companies employing up to 250 eligible compared to less than 50 in the previous scheme, non-rateable B&B’s, Sports clubs with commercial activities and trading charity shops are also now eligible. Businesses that availed of the previous Restart Grant from Cork County Council do not need to reapply and will be contacted over the coming days.

The Restart Grant Plus was announced by Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment Leo Varadkar T.D. as part of the government’s July Stimulus package, a €7.4bn package of measures designed to stimulate a jobs-led recovery and build economic confidence while continuing to manage the impact of Covid-19. This announcement sees €300m additional funding on top of the €250m previously committed to the Restart Grant Scheme.

Mayor of the County of Cork Cllr. Mary Linehan Foley said

“Small and medium businesses are an integral part of life in County Cork and I’m delighted to see these additional supports being made available. There are so many businesses throughout our towns and villages that shape our local identity and character, and provide fantastic services to residents and visitors alike. I encourage all businesses in Cork to look into this grant scheme, so that we can continue to lead way in our social and economic recovery.”

Deputy Chief Executive of Cork County Council James Fogarty added

“Cork County Council welcomes this new and improved suite of supports for businesses, which will increase employment and support businesses in adapting to the current situation. By providing jobs and accessible local options for goods and services in Cork County, the Restart Grant Plus will have a resounding impact on our local economy and play a vital role in the Council’s Project ACT initiative to Activate County Towns.”

Applications for the Restart Grant Plus can be made online at www.YourCouncil.ie.  Cork County Council has also established a dedicated helpline on (021)4208000 and email at RestartFund@CorkCoCo.ie.

Interested businesses can apply at www.YourCouncil.ie

Non- rated B&B’s will apply to Fáilte Ireland, who will administer the funding over the coming weeks.

To qualify for a grant, the important criteria are:

 • A business must be commercial and in the local authority rates system (apart from non-rated B&Bs who can apply to Fáilte Ireland);
 • It must have suffered a 25% loss of expected turnover between 1 April and 30 June 2020;
 • It must have less than 250 employees and turnover less than €25m; 
 • It must declare its intention to re-employ staff in receipt of the Temporary Wage Subsidy Scheme

Further details about the Restart Grant Plus

 • The grant will be based on the amount of the rates assessment for the premises for 2019 (excluding arrears) with a new minimum grant of €4,000 and a maximum grant of €25,000 (Increased from €2,000 min and €10,000 max).
 • Eligible firms now include medium-sized firms and independent hotels with up to 250 employees, as well as small firms (increased from 50 employees).
 • Businesses impacted by a 25% reduction in turnover will be eligible provided they commit to reopening and to hiring and sustaining employment.
 • A turnover of up to €25m is now allowable, increased from €5m. There is a cap of €100,000 turnover per employee.
 • Commercial sports businesses and trading charity shops in rated premises can now apply for the grant.
 • The hospitality sector, restaurants, pubs, activity centres and tourist attractions, e.g., galleries, museums are eligible if they are operating from a rated premise.
 • B&Bs in non-rated premises will be eligible to apply for the minimum €4,000 grant from Fáilte Ireland.
 • A franchisee which is a financially independent company and is completely separate to the franchisor is eligible to apply.
 • Small company chains can apply if they meet the criteria of <250 employees and €25m turnover in totality across the company and all the branches. 
 • Multinationals are not eligible. Small Irish based subsidiaries with overseas parent companies are not eligible.
 • Large chains that are part of a large group company, i.e. one legal entity with a number of branches, such as fast food, group and multiple supermarkets, group hotels, group betting shops and group pharmacies are not eligible.

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Rabhadh: Tá sé curtha in iúl don Chomhairle go bhfuil r-phost calaoiseach ag dul timpeall ag lorg iarratais ar an Deontas Atosaigh. Níor chóir d’aon duine sonraí pearsanta nó bainc a sholáthar don seoladh ríomhphoist bréagach seo in imthosca ar bith. Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaigh Plus a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie  agus trí ríomhphost ag RestartFund@CorkCoCo.ie

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag glacadh anois le hiarratais ó ghnólachtaí áitiúla ar an Deontas Atosaithe Móide. Tógann an scéim seo ar an Scéim Deontais Atosaithe roimhe seo tríd an deontas íosta a mhéadú ó €2,000 go €4,000 agus an t-uasmhéid a mhéadú ó €10,000 go €25,000.

Tá incháilitheacht fairsingithe freisin, agus tá iarratais ar oscailt do chuideachtaí a fhostaíonn suas le 250 incháilithe i gcomparáid le níos lú ná 50 sa scéim roimhe seo, B&Banna neamh-inrátaithe, tá clubanna spóirt le gníomhaíochtaí tráchtála agus siopaí carthanais trádála incháilithe anois. Ní gá do ghnólachtaí a bhain leas as an Deontas Atosaithe roimhe seo ó Chomhairle Contae Chorcaí athiarratas a dhéanamh agus rachfar i dteagmháil leo sna laethanta amach romhainn.

D’fhógair Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta Leo Varadkar TD an Deontas Atosaithe Móide mar chuid de phacáiste Spreagtha Iúil an rialtais, sin pacáiste de €7.4bn atá deartha chun post a spreagadh agus muinín eacnamaíoch a thógáil agus leanúint ar aghaidh le tionchar Covid-19 a bhainistiú. Feictear san fhógra seo maoiniú breise de €300m ar bharr an €250m a gealladh roimhe seo don Scéim Deontais Atosaithe.

Deir Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley

“Is cuid dhílis den saol i gContae Chorcaí iad na gnólachtaí beaga agus mheánmhéide agus tá ana-áthas orm na tacaíochtaí breise seo a chur ar fáil. Tá an oiread sin gnólachtaí ar fud ár mbailte agus sráidbhailte a mhúnlaíonn ár bhféiniúlacht agus ár gcarachtar áitiúil, agus a sholáthraíonn seirbhísí iontacha d’áitritheoirí agus do chuairteoirí araon. Molaim do gach gnólacht i gCorcaigh féachaint isteach ar an scéim deontais seo, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh chun tosaigh inár dtéarnamh sóisialta agus eacnamaíoch. "

Chuir Leas-Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí James Fogarty leis ag rá

“Fáiltíonn Comhairle Contae Chorcaí roimh an tsraith nua agus fheabhsaithe tacaíochtaí seo do ghnólachtaí, a mhéadóidh fostaíocht agus a thacóidh le gnólachtaí oiriúnú don staid reatha. Trí phoist agus roghanna inrochtana áitiúla a sholáthar d’earraí agus do sheirbhísí i gContae Chorcaí, beidh tionchar as cuimse ag an Deontas Atosaithe Móide ar ár ngeilleagar áitiúil agus beidh ról ríthábhachtach aige i dtionscnamh ACT na Comhairle chun Bailte Contae a Ghníomhachtú. "

Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaithe a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie.  Tá líne chabhrach thiomnaithe don deontas bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaí ag (021) 4208000 agus is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig RestartFund@CorkCoCo.ie.

 

Is féidir le gnólachtaí a bhfuil spéis leo iarratas a dhéanamh ag www.YourCouncil.ie.

Déanfaidh B&Banna neamh-inrátaithe iarratais chuig Fáilte Ireland, a riarfaidh an maoiniú sna seachtainí amach romhainn.

 

Le cáiliú do dheontas, is iad seo a leanas na critéir thábhachtacha:

 • Caithfear a bheith ina ghnó tráchtála agus i gcóras rátaí na n-údarás áitiúil (seachas B&Banna neamh-inrátaithe ar féidir leo iarratas a dhéanamh chuig Fáilte Ireland);
 • Caithfidh gur chaill sé 25% den láimhdeachas ionchais idir  an 1ú hAibreán agus 30ú Meitheamh 2020;
 • Caithfidh go bhfuil níos lú ná 250 fostaí agus láimhdeachas níos lú ná €25m aige;
 • Caithfear dearbhú go bhfuil sé ar intinn acu baill fhoirne a athfhostú atá ag fáil na Scéime Fóirdheontais Pá Sealadaigh (TWSS)

 

Tuilleadh sonraí faoin Deontas Atosaithe Móide

 • Beidh an deontas bunaithe ar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) le deontas íosta nua de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 (Méadaithe ó €2,000 ar a íosmhéid agus €10,000 ar a uasmhéid).
 • Cuimsíonn gnólachtaí incháilithe anois gnólachtaí meánmhéide agus óstáin neamhspleácha le suas le 250 fostaí, chomh maith le gnólachtaí beaga (méadaithe ó 50 fostaí).
 • Beidh gnólachtaí a mbeidh tionchar ag laghdú 25% ar láimhdeachas orthu incháilithe ar an gcoinníoll go dtugann siad tiomantas go n-athosclóidís agus go bhfostóidís foireann agus go gcothóidís é.
 • Tá láimhdeachas suas le €25m incheadaithe anois, méadaithe ó €5m. Tá teorainn de láimhdeachas €100,000 in aghaidh an fhostaí.
 • Féadfaidh gnólachtaí spóirt tráchtála agus siopaí carthanais trádála in áitribh rátáilte iarratas a dhéanamh ar an deontas anois.
 • Tá an earnáil fáilteachais, bialanna, tithe tábhairne, ionaid ghníomhaíochta agus díol spéise do thurasóirí, M.sh. dánlanna, músaeim srl incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitreabh rátáilte.
 • Beidh B&Banna in áitribh neamh-inrátaithe incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an deontas €4,000 íosta ó Fháilte Ireland.
 • Tá saincheadúnaí ar chuideachta neamhspleách ó thaobh airgid de agus atá go hiomlán ar leithligh ón saincheadúnóir i dteideal iarratas a dhéanamh.
 • Féadfaidh slabhraí cuideachtaí beaga iarratas a dhéanamh má chomhlíonann siad na critéir maidir le <250 fostaí agus láimhdeachas €25m ina iomláine ar fud na cuideachta agus na mbrainsí uile.
 • Níl cuideachtaí ilnáisiúntach incháilithe. Níl fochuideachtaí beaga atá bunaithe in Éirinn le máthairchuideachtaí thar lear incháilithe.
 • Níl slabhraí móra atá mar chuid de chuideachta mhórghrúpa, i.e. eintiteas dleathach amháin le roinnt brainsí, mar mhearbhia, grúpa ollmhargaí , Grúpaí óstáin, Grúpaí siopaí gealltóireachta agus Grúpaí cógaslanna incháilithe.

 

 1. How soon will I get my grant?

On average, we will aim to process (meaning Yes/No/further information required) applications within two weeks. This may not be possible at the early stages if there is a large initial surge of applications.

 1. How much will I get?

In most cases (but see FAQ’s 10, 11, 12 and the Table at the end), the grant will be the amount of the rates assessment for the premises for 2019 (excluding arrears) with a minimum grant of €4,000 and a maximum grant of €25,000(or maximum of €15,000 for businesses that received the maximum €10,000 under the original Restart Grant Scheme).

 1. What can I use the grant for?

The grant is a contribution towards the cost of re-opening or keeping a business operational and re-connecting with employees and customers. The grant could be used to defray ongoing fixed costs, e.g. utilities, insurance, refurbishment or for measures to ensure employee and customer safety.

 1. If I have not paid my 2019 rates, am I eligible?

Yes.

If my rates are in arrears, am I eligible?

Yes.

 1. If my premises was not rate assessed in 2019 am I eligible?

Yes. The Local Authority will estimate what your rates demand for 2019 would have been. (If for some reason an estimate cannot be made the minimum grant of €4,000 will be paid.)

 1. How do I apply?

The application can be made online via www.YourCouncil.ie

 1. How will the grant be paid?

In most cases the grant will be paid by electronic transfer to the business account from which you pay your rates.

 1. What are the criteria for qualifying for the grant? 

A business must:

 • Be a commercial, trading, entity;
 • Operate from a premises that is commercially rateable by a local authority (but see FAQ 9 re certain B&B establishments);
 • Have 0 - 250 employees;
 • Have a turnover of less than €100k per employee to a maximum of €25m[1];
 • Have suffered a 25%+ loss in turnover between 1 April and 30 June 2020.
 • Commit to remain open or to reopen if closed; and
 • Intend to retain employees that are on The Temporary Wage Subsidy Scheme (TWSS).

The DETE will arrange to carry out spot-checks to ensure compliance with the qualifying criteria.

 1. Can tourism-related businesses apply?

Rate-paying tourism/hospitality related businesses, including independent hotels and B&B’s that meet the qualifying criteria can apply.

B&Bs that are not in rateable premises can apply for a flat €4,000 grant. PLEASE NOTE: This grant is administered by Fáilte Ireland, NOT the local authority.

 1. Can sporting organisations apply?

Rate-paying Sports Clubs, such asGAA Clubs and Golf Clubs that have commercial activities (e.g. bar/restaurant) can apply for a grant which will be the amount of the rates assessment for the premises for 2019 (excluding arrears) subject to a minimum grant of €4,000 and a maximum grant of €25,000i.e. to cover all the commercial elements of the organisation.

 1. What about Charity Organisations?

Charity Shops with a trading income, and operating from rateable premises, can apply for a grant which will be the amount of the rates assessment for the premises for 2019 (excluding arrears) subject to a minimum grant of €4,000 and a maximum grant of €25,000.However, non-trading community and voluntary organisations are not eligible.

 1. What about franchise stores, chain stores and tenant businesses?
 1. A franchisee, which is a financially independent company and is completely separate to the franchisor, is eligible to apply.
 2. Multinational businesses are not eligible. Irish-based subsidiaries with overseas parent companies are not eligible.
 3. Stores that are part of a large chain group company, i.e., one legal entity with a number of branches, such as fast food, group and multiple supermarkets, group hotels, group betting shops and group pharmacies,are not eligible.
 4. Small business chains can apply if they meet the criteria of <250 employees and a maximum of €25m turnover in totality across the company and all the branches. 
 5. A company with a number of stores across one or more local authorities, which meets the turnover and employment criteria, and where each store has a separate rates id, is eligible to apply for the equivalent of the 2019 rates bill for each store, subject to the minimum of €4,000 and the maximum of €25,000 (combined Restart and Restart Plus)  grant for each store.
 6. A company with a number of stores in just one local authority, which meets the turnover and employment criteria, and that pays rates under one account will be eligible to apply for the equivalent of the 2019 rates bill for each premises, subject to the minimum of €4,000 and the maximum of €25,000 (combined Restart and Restart Plus) grant for each store.  The local authority can identify and verify that the individual premises are separate units in the rates account.
 7. For tenant businesses, the grant is for the business rather than the landlord.  The local authorities can identify the rates equivalent for the individual business units and calculate the grant payable on that basis. If the rates payable is lower than €4,000, the tenant should receive the minimum grant of €4,000.

 

 1. What is the situation regarding Professional Services

Professional Services such as Accountants, Architects, GPs, Dentists, Opticians, Consultants, etc., are eligible if they are operating from rateable premises and meet the criteria,including loss of turnover.

However, other services not operating from rateable premises, sole traders, etc., are not eligible.

 1. I am a Childcare Provider. Can I apply for the RestartGrantPlus and the Department of Children and Youth Affairs supports.

Among the COVID-19 supports available from the DCYA are two reopening supports specifically to Childcare Providers: a DCYA Capital Grant and a DCYA Reopening Support Payment. Childcare Providers who apply for the DCYA Reopening Support Payment cannot then apply for the RestartGrant Plus. (Childcare Providers who have received a Restart or Restart GrantPlus must declare the amount due/received in the application form to the DCYA and this will be offset against the Reopening Support Payment. Receiving the DCYA Capital Grant does not affect whether you can apply for the DCYA Reopening Support Payment or the Restart GrantPlus.)

 1. What is the closing date?

The closing date for receipt of applications is 31st October 2020.

 1. What is my Customer Number?

Your Customer Number is located on your commercial rates demand.

 1. What is my Rate Number?

Your Rate Number (or LAID) is located on your commercial rates demand.

 1. What is a Bank Statement Header?

The bank statement header is the top of a recent bank statement(dated within the past 6 months) indicating your business name and address and business bank account number, which should be scanned and uploaded as an attachment to the application form to verify your business name and address, and your bank account details i.e. BIC and IBAN.

 1. How do I sign the form?

A typed signature should be included on the form.

 1. Do I need to submit a Tax Clearance Access Number?

If you are making an application totalling €10,000 or more, you must submit a Tax Clearance Access Number to allow your tax clearance status to be checked. To ensure no delays occur between approval and payment, it is advisable to include your Tax Clearance Access Number on your application.

 1. If I am not happy with the decision to refuse my grant can I appeal?

Yes, any decision to refuse a grant may be appealed to appealsrestart@corkcoco.ie

 1. Where can I get more information?

Further information can be obtained from your Local Authority Business Support Unit at 021/4208000

RestartGrantPlus - Explanatory Chart

What will my business be eligible for?

 

The Restart GrantPlus is a NEW standalone grant that is available to all eligible businesses, including those who received a grant in the 1st Restart Grant Scheme.

 

 1. Applicants who received a grant under the 1st Restart Schemecan apply again for a 2nd grant by submitting a Declaration Form.

 

Sample 2019 Rates Bill

Grant under Original Restart Scheme

Additional Grantpayable undernew Revised Restart Grant Plus Scheme

Rates bill less than €2k in 2019

€2k min

A further €4k (new minimum)

€3k rates bill

€3k

A further €4k (new minimum)

€5k rates bill

€5k

A further €5k

€8k rates bill

€8k

A further €8k

€10k rates bill or greater

€10k max

A further payment equivalent to 2019 rates bill to a maximum of €15k (i.e. overall combined maximum total €25K)

 

 1. First-time Applicants who are now eligible under the Restart Grant Plus Scheme must submit the Application Form.

Business Type

Grant payable

 

Small &Medium sized Companies/independent hotels.

2019 rates assessment subject to minimum grant of 4k and a maximum of 25k.

Sports clubs commercial activities (in rateable premises)

2019 rates assessment subject to minimum grant of 4k and a maximum of 25k.

Trading Charity shops (in rateable premises)

2019 rates assessment subject to minimum grant of 4k and a maximum of 25k.

Non-rate paying B&Bs

€4k only (NB Applications to be made to Fáilte Irelandwww.failteireland.ie )


[1] The criteria regarding turnover of < €100K per employee will be assessed in groups of 25, e.g.<50 staff must have under a maximum €5m turnover, 51 to 75 staff must have a maximum of €7.5m turnover, 76 to 100 staff must have a maximum of €10m turnover,101 to 125 staff amaximum of €12.5m turnover, 126 to 150 staff must have a maximum of €15m turnover,151 to 175 staff a maximum of €17.5m turnover,176 to 200 staff a maximum of €20m turnover,201 to 225 employees a maximum of €22.5m turnover and 226 to 250 employees a maximum of €25m turnover. Employee numbers are expressed in Full-Time Equivalents.

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

Deontas Atosaithe Móide - Ceisteanna Coitianta

1. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an meán, beidh sé mar aidhm againn iarratais a phróiseáil (rud a chiallaíonn Gheobhaidh/Ní bhfaighidh/ tuilleadh faisnéise ag teastáil) laistigh de choicís. B’fhéidir nach mbeidh sé seo indéanta ag na céimeanna luatha má tá borradh mór tosaigh ar iarratais.

 

2. Cé mhéad a gheobhaidh mé?

I bhformhór na gcásanna (ach féach ar Cheisteanna Coitianta uimh. 10, 11, 12 agus an Tábla ag an deireadh), is é a bheidh sa deontas méid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) le deontas íosta de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 (nó uasmhéid de €15,000 do ghnólachtaí a fuair an t-uasmhéid de €10,000 faoin Scéim Deontais Atosaigh bunaidh).

 

3. Cad is féidir liom an deontas a úsáid air?

Is ranníocaíocht é an deontas i dtreo an chostais a bhaineann le gnó a athoscailt nó a choimeád ag feidhmiú agus ag athnascadh le fostaithe agus le custaiméirí. D’fhéadfaí an deontas a úsáid chun costais sheasta leanúnacha a íoc, i.e. fóntais, árachas, athchóiriú nó bearta chun sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí a chinntiú.

 

4. Murar íoc mé mo rátaí do 2019, an bhfuil mé incháilithe?

Sea.

Má tá riaráistí ar mo rátaí, an bhfuil mé incháilithe?

Sea.

 

5. Mura ndearnadh measúnú rátaí ar m’áitreabh i 2019 an bhfuil mé incháilithe?

Sea. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastachán ar an éileamh a bheadh agat ar rátaí do 2019. (Murar féidir meastachán a dhéanamh ar chúis éigin íocfar an deontas íosta de €4,000.)

 

6. Conas a dhéanaim iarratas?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí www.YourCouncil.ie

 

7. Conas a íocfar an deontas?

I bhformhór na gcásanna íocfar an deontas trí ríomhaistriú airgid chuig an gcuntas gnó óna n-íocann tú do rátaí.

 

8. Cad iad na critéir chun cáiliú don deontas?

Caithfidh gnó:

• A bheith mar eintiteas trádála tráchtáil;

• Oibriú ó áitreabh atá inrátaithe go tráchtáil ag údarás áitiúil (ach féach ar Cheisteanna Coitianta uimh. 9 maidir le roinnt B&Banna áirithe);

• 0 - 250 fostaí a bheith agat;

 

• Láimhdeachas níos lú ná €100k in aghaidh an fhostaí a bheith acu go huasmhéid de €25m;

• D'fhulaing tú caillteanas 25% + ar láimhdeachas idir an 1ú hAibreán agus an 30ú Meitheamh 2020.

• Tiomantas tugtha fanacht oscailte nó athoscailt má dhúnadh é; agus

• Beart chun fostaithe a choimeád atá ag fáil na Scéime Fóirdheontais Pá Sealadaigh (TWSS)

Socróidh an DETE spotseiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na critéir cháilitheacha.

 

9. An féidir le gnólacht a bhaineann le turasóireacht iarratas a dhéanamh?

Is féidir le gnólachtaí a bhaineann le turasóireacht / fáilteachas a íocann rátaí iarratas a dhéanamh, lena n-áirítear óstáin neamhspleácha agus B&Banna a chomhlíonann na critéir cháilitheacha.

Féadfaidh B&Banna nach bhfuil in áitribh inrátaithe iarratas a dhéanamh ar dheontas de €4,000. TABHAIR FAOI DEARA: Is é Fáilte Ireland, ní an t-údarás áitiúil, a riarann ​​an deontas seo.

 

10. An féidir le heagraíochtaí spóirt iarratas a dhéanamh?

Is féidir le Clubanna Spóirt a íocann rátaí, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (e.g. beár / bialann srl) iarratas a dhéanamh ar dheontas a bheidh mar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) faoi réir íosmhéid deontas de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 ie chun gnéithe tráchtála uile na heagraíochta a chlúdach.

 

11. Céard faoi Eagraíochtaí Carthanas?

Féadfaidh Siopaí Carthanas a bhfuil ioncam trádála acu, agus atá ag  oibriú ó áitribh inrátaithe, iarratas a dhéanamh ar dheontas a bheidh mar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) faoi réir íos-dheontas de €4,000 agus uasdeontas de €25,000. Mar sin féin, níl eagraíochtaí neamhthrádála pobail agus eagraíochtaí deonacha incháilithe.

 

12. Cad mar gheall ar shiopaí saincheadúnais, siopaí slabhra agus gnólachtaí tionónta?

a) Tá saincheadúnaí, a bhfuil neamhspleách ó thaobh airgid de agus atá go hiomlán ar leithligh ón saincheadúnóir, incháilithe iarratas a dhéanamh.

b) Níl gnólachtaí ilnáisiúntach incháilithe. Níl fochuideachtaí Éireannacha le máthairchuideachtaí thar lear incháilithe.

c) Níl siopaí atá mar chuid de shlabhraí móra, i.e. eintiteas dleathach amháin le roinnt brainsí, mar mhearbhia, grúpa ollmhargaí , Grúpaí óstáin, Grúpaí siopaí gealltóireachta agus Grúpaí cógaslanna incháilithe

d) Féadfaidh slabhraí gnólachtaí beaga a bheith in ann iarratas a dhéanamh má chomhlíonann siad critéir <250 fostaí agus láimhdeachas € 25m ar a mhéad ina iomláine ar fud na cuideachta agus na mbrainsí uile.

e) Tá cuideachta le roinnt siopaí ar fud údarás áitiúil amháin nó níos mó, a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus fostaíochta, agus i gcás ina bhfuil aitheantas rátaí ar leithligh ag gach siopa, incháilithe d'iarratas a dhéanamh ar choibhéis bhille rátaí 2019 do gach siopa, faoi ​​réir deontas ar íosmhéid de €4,000 agus an t-uasmhéid €25,000 (Deontas Atosaithe agus Deontas Atosaithe Plus le chéile) do gach siopa.

f) Beidh cuideachta le roinnt siopaí in údarás áitiúil amháin, a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus fostaíochta, agus a íocann rátaí faoi chuntas amháin incháilithe iarratas a dhéanamh ar choibhéis bhille rátaí 2019 do gach áitreabh, faoi réir an íosmhéid de €4,000 agus an t-uasmhéid de € 25,000 (Deontas Atosaithe agus Deontas Atosaithe Plus le chéile) do gach siopa. Is féidir leis an údarás áitiúil a aithint agus a fhíorú gur aonaid ar leithligh iad an t-áitreabh aonair sa chuntas rátaí.

g) Maidir le gnólachtaí tionónta, is don ghnó seachas don tiarna talún atá an deontas. Féadann na húdaráis áitiúla na rátaí atá coibhéiseach do na haonaid ghnó aonair a aithint agus an deontas is iníoctha ar an mbonn sin a ríomh. Má tá na rátaí iníoctha níos ísle ná €4,000, ba cheart go bhfaigheadh ​​an tionónta an deontas íosta de €4,000.

 

13. Cad é an scéal maidir le Seirbhísí Gairmiúla

Tá Seirbhísí Gairmiúla mar Chuntasóirí, Ailtirí, Dochtúirí Teaghlaigh, Fiaclóirí, Radharceolaithe, Comhairleoirí, srl., Incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitribh inrátaithe agus má chomhlíonann siad na critéir, lena n-áirítear láimhdeachas a chailleadh.

Mar sin féin, níl seirbhísí eile nach n-oibríonn ó áitribh inrátaithe, trádálaithe aonair, srl., Incháilithe.

 

14. Is Soláthraí Cúraim Leanaí mé. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an Deontas Atosaithe Móide agus tacaíochtaí na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

I measc na dtacaí COVID-19 atá ar fáil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tá dhá thacaíocht athoscailte go sonrach do Sholáthraithe Cúraim Leanaí: Deontas Caipitil na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. Ní féidir le Soláthraithe Cúraim Leanaí a dhéanann iarratas ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige iarratas a dhéanamh ar an Deontas Atosaithe Móide.  (Ní mór do Sholáthraithe Cúraim Leanaí a fuair Deontas Atosaithe nó Atosaithe Móide an méid atá dlite / faighte a dhearbhú san fhoirm iarratais don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus déanfar é seo a fhritháireamh i gcoinne na hÍocaíochta Tacaíochta Athoscailte. Níl tionchar ar bith ó glacadh le Deontas Caipitil na Roinne ar iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige nó an Deontas Atosaithe Móide.)

 

15. Cad é an dáta deiridh?

Is é an 30ú Meán Fómhair 2020 an dáta deiridh chun iarratais a fháil.

 

16. Cad é m'uimhir Custaiméara?

Tá d’uimhir Custaiméara suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

 

17. Cad é m’uimhir Ráta?

Tá d’uimhir Ráta (nó LAID) suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

 

18. Cad is Ceanntásc Ráiteas Bainc ann?

Tá ceanntásc an ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc deireanacha (dátaithe laistigh de 6 mhí anuas) ag léiriú d’ainm gnó agus do sheoladh agus d’uimhir chuntais bhainc ghnó. Ba cheart duit iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun d’ainm gnó agus seoladh a fhíorú, agus sonraí do chuntais bhainc ie BIC agus IBAN.

 

19. Conas a shíneoidh mé an fhoirm?

Ba chóir síniú clóscríofa a áireamh ar an bhfoirm.

 

20. An gá dom Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach?

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar luach €10,000 nó níos mó, ní mór duit Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach chun go bhféadfar do stádas imréitigh cánach a sheiceáil. Chun a chinntiú nach dtarlaíonn aon mhoill idir ceadú agus íocaíocht, moltar d’Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a áireamh ar d’iarratas.

 

21. Mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh mo dheontas a dhiúltú an féidir liom achomharc a dhéanamh?

Sea, féadfar aon chinneadh chun deontas a dhiúltú a achomharc chuig appealsrestart@corkcoco.ie

 

22. Cá bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise?

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó an tÚdarás Áitiúil ag 021/4208000

Deontas Atosaithe Móide - Cairt Míniúcháin

Cad leis a bheidh mo ghnó incháilithe?

Is deontas neamhspleách NUA é an Deontas Atosaithe Plus atá ar fáil do gach gnóthas incháilithe, lena n-áirítear iad siúd a fuair deontas san 1ú Scéim Deontais Atosaithe.

1. Is féidir le hiarratasóirí a fuair deontas faoin 1ú Scéim Atosaithe iarratas a dhéanamh arís ar an 2ú deontas trí Fhoirm Dhearbhaithe a chur isteach.

Bille Ráta Samplach 2019

Deontas faoin Scéim Atosaithe Bunaidh

Deontas Breise iníoctha faoin Scéim Deontais Atosaithe Móide nua athbhreithnithe

Bille rátaí níos lú ná €2k i 2019

€2k íosmhéid

€4k sa bhreis

(íosmhéid nua)

Bille rátaí de €3k

€3k

€4k sa bhreis

(íosmhéid nua)

Bille rátaí de €5k

€5k

€5k sa bhreis

 

Bille rátaí de €8k

€8k

€8k sa bhreis

 

Bille rátaí de €10k nó níos mó

€10k uasmhéid

Íocaíocht sa bhreis atá coibhéiseach le bille rátaí 2019 go huasmhéid de €15k (i.e. uasmhéid comhcheangailte iomlán de €25K)

2. Ní mór d’iarratasóirí céaduaire atá incháilithe anois faoin Scéim Deontas Atosaithe Móide an Fhoirm Iarratais a chur isteach.

Cineál Gnó

Deontas Iníoctha

Cuideachtaí Beaga agus Meánmhéide / óstáin neamhspleácha.

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

Gníomhaíochtaí tráchtála i gclubanna spóirt (in áitribh inrátaithe)

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

Siopaí carthanachtaí trádálacha (in áitribh inrátaithe)

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

B&Banna neamh-inrátaithe

€ 4k amháin (NB Caithfear Iarratais a dhéanamh chuig Fáilte Ireland www.failteireland.ie )