Tá roinnt scéimeanna á dtógáil ag an gComhairle i gCorcaigh faoi láthair a mbaineann úsáid as samhail nuálach tithíochta Lándéanta, a úsáideann tailte forbartha príobháidí chun tithíocht nua shóisialta a chur ar fáil. Tá 98 n-aonad curtha ar fáil againn go dtí seo. Cuirfear thart ar 500 aonad ar fáil sna trí bliana atá le teacht.

Cuireann an Chomhairle tithíocht shóisialta ar fáil i gcomhar leis na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta freisin agus tá roinnt scéimeanna tithíochta sóisialta á ndearadh agus á dtógáil aici. Tá dhá scéim shuntasacha tithíochta ag an gcéim soláthair i Mainistir Fhear Maí agus Cionn tSáile faoi láthair, i gcomhar le Respond and Cluid.

Leis an bhfaisnéis a fhaightear ó dhaoine a úsáideann an suíomh seo, beifear in ann bailte nua a dhéanamh de thithe atá folamh faoi láthair. Cabhróidh sé sin freisin le riachtanais tithíochta na hÉireann a chomhlíonadh ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Teastaíonn uainn freisin feasacht a ardú ar thithe folmha agus cabhair an phobail a lorg chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb. Má tá tú ar an eolas faoi theach folamh i do cheantar, inis dúinn faoi agus déanfaimid iarracht teagmháil a dhéanamh leis an úinéir le fáil amach an féidir go mbainfí úsáid as an teach arís.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar   www.vacanthomes.ie

Déan teagmháil le: Tithe Folmha, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Teil: 021 4285034 Seoladh ríomhphoist: suzanne.cullinane@corkcoco.ie

Is morgáiste nua a bhfuil tacaíocht an rialtas aige do cheannaitheoirí céaduaire an Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann atá curtha in ionad Scéim Iasachta Ceannaigh Tí a bhí ann roimhe.   Féadfar é a úsáid chun maoin nua nó maoin athláimhe a cheannach nó chun maoin fhéintógtha a mhaoiniú.  

Is féidir leat suas le 90% de luach margaidh na maoine a fháil ar iasacht, rud a fhágann go mbeidh ar an iasachtaí éarlais 10% a bheith aige i gcomparáid le héarlais 3% faoin seanscéim.  Caithfear nach mbeidh ollioncam bliantúil de níos mó ná €50,000 agat, i gcás iarratasóir aonair, nó €75,000 i gcás comhiarratasóirí.  I gCorcaigh, tá uasteorainn €320,000 ar luach na maoine, a chiallaíonn gurb é €288,000 (90%) uasteorainn na hiasachta.  Tá trí tháirge ráta ar fáil:  2% seasta suas le 25 bliana, 2.25% seasta suas le 30 bliain, 2.3% athraitheach suas le 30 bliain.

Tá suíomh gréasáin, www.rebuildingirelandhomeloan.ie.  a thugann sonraí iomlána na scéime agus ar a bhfuil liosta de cheisteanna coitianta curtha ar bun.

Tá Deasc Cabhrach Náisiúnta bunaithe chun ceisteanna maidir leis an scéim a fhreagairt agus is í a huimhir ná 051-349720 (8.00rn – 5.00in)

Tá tuilleadh eolais le fáil ar Roghanna Tithíochta Atógáil Éireann.

Is é príomhchuspóir na scéime seo ná tithíocht shóisialta a chur ar fáil go tapa, trí dhíriú ar aonaid fholmha nach dteastaíonn ach mionoibreacha uathu a dheisiú. 

Ón 1 Feabhra 2018, leathnaíodh an scéim chun Socruithe Infhaighteachta Cíosa (SIC) a chur san áireamh, a fhágfaidh an rogha ag iarratasóirí freagrachtaí tiarna talún a ghlacadh orthu féin, rud a chiallaíonn go mbeidh siad in ann leas a bhaint as 12% cíos sa bhreis (92% v 80%); laghdú ar íosmhéid théarma an léasa ó 10 mbliana go 5 bliana; maoiniú breise ar fáil i gcás go raibh an mhaoin ina mionárasán roimhe; leathnú ar an scéim chun maoin nua atá folamh (12 mhí ar a laghad) ach neamhchríochnaithe a chur san áireamh.  

De réir Thionscnamh Deisiúcháin agus Léasaithe na Tithíochta Foilmhe, d'fhéadfaí go maoineofar oibreacha deisiúcháin agus feabhsaithe ar mhaoine oiriúnacha folmha chun go gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin a bhaineann le cóiríocht ar cíos agus bainfear costas na n-oibreacha ansin ó íocaíochtaí an léasa thar thréimhse aontaithe an léasa.

Tá roinnt riachtanas ann maidir leis an Tionscnamh:

 • Caithfidh an mhaoin a bheith folamh le 12 mhí ar a laghad.
 • Caithfidh éileamh tithíocht sóisialta a bheith ann ar an maoin.
 • Caithfear a mheas go bhfuil an mhaoin oiriúnach chun cóiríocht a chur ar fáil.
 • Braitheann íostéarma an léasa ar chostas na n-oibreacha deisithe, ach is é 10 mbliana íostéarma an léasa agus 20 bliain uastéarma an léasa.
 • Beidh  na híocaíochtaí léasa bunaithe ar na téarmaí ginearálta maidir le léasú sóisialta atá socraithe mar 80% (85% i gcás árasán) de rátaí cíosa reatha an mhargaidh i suíomh na maoine.  Déanfar coigeartú eile ar an íocaíocht léasa chun costas na n-oibreacha deisiúcháin/feabhsúcháin a chúiteamh go dtí go mbeidh costas na n-oibreacha aisíoctha. 
 • Aontaítear scóip agus costas na n-oibreacha agus aisghabháil chostas na n-oibreacha trí íocaíochtaí na léasa idir úinéir na maoine agus Comhairle Contae Chorcaí.
 • Níl an tionscnamh ar fáil maidir le maoin a ligean ar cíos ar bhonn príobháideach.

Cabhróidh Comhairle Contae Chorcaí le húinéirí maoine scóip na n-oibreacha a fhorbairt agus cabhróidh sí le húinéir na maoine na hoibreacha deisiúcháin a chur i gcrích freisin.  Foirne Chomhairle Contae Chorcaí a dhéanann cigireacht ar mhaoin, chun na hoibreacha atá de dhíth chun go gcomhlíonfaidh an t-áitreabh na gcaighdeán riachtanach a aithint.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe.

Sonraí Teagmhála : Rannóg na nDeontas Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Annabella, Mala, Co. Chorcaí,
Teil: 022/30476 nó 022/30492, seoladh ríomhphoist: repairandleasing@corkcoco.ie chun tuilleadh eolais a fháil nó úsáid ár bhfoirm fiosrúcháin ar líne

Tá an tionscnamh seo, a chuireann leis an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe, ceaptha freisin chun cabhrú le húdaráis áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (CCT) leas a bhaint as an bpoitéinseal cóiríochta atá ag maoine áirithe folmha maidir lena n-úsáid mar thithíocht shóisialta. Ar aon dul síos leis an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe, tá an Scéim Ceannaigh agus Athchóirithe faoi réir: oiriúnacht na maoine le haghaidh tithíocht shóisialta, an bhail atá ar an maoin agus costas na bhfeabhsúchán.

Tá an-dúshlán ag baint leis an obair sin: d'fhéadfadh sé a bheith an-deacair agus an-chostasach maoin atá folamh agus tréigthe a athchóiriú.  Chomh maith le haghaidh a thabhairt ar cheantair ina bhfuil gá le tithíocht shóisialta leis an tionscnamh seo, oibríonn údaráis áitiúla chun ‘meascán tionachta’ cuí a chothú i bpobail agus féachfaidh siad chuige sin agus an Scéim Ceannaigh agus Athchóirithe á cur i bhfeidhm acu. 

Tá an Stiúrthóireacht Tithíochta ag obair i ndlúthchomhar leis na Ceantair Bhardasacha chun príomh-mhaoine straitéiseacha a d'fhéadfadh go mbeidh siad oiriúnach lena bhfáil faoin Scéim Ceannaigh agus Athchóirithe a aithint.  Amhail an 16 Feabhra 2018, tá iomlán de 203 mhaoin taifeadta ar www.vacanthomes.ie maidir le Comhairle Contae Chorcaí, atáthar á bhfiosrú faoi láthair.
 

 

Is cuid lárnach d'aonaid bhreise tithíocht sóisialta a chur ar fáil é maoine athláimhe a fháil ag Comhairle Contae Chorcaí, go gearrthéarmach agus go meántéarmach go háirithe.  Cuireann an Chomhairle roinnt cúinsí san áireamh sula gcinneann sí ar mhaoin a cheannach, .i. riachtanas tithíochta, praghas na maoine, meascán tionachta san eastát nó i ngar don mhaoin.  De ghnáth, ní thabharfaidh Comhairle Contae Chorcaí faoi mhaoin a fháil ach má chuirtear ar díol í don ghnáthphobal trí cheantálaí nó ghníomhaire.  

Beidh na sonraí seo a leanas de dhíth chun oiriúnacht maoine le haghaidh tithíocht shóisialta a mheas:

 • Cineál Maoine (scoite/leathsraithe)
 • Méid
 • Suíomh Beacht (éirchód)
 • Grianghraif
 • Rátáil RFF
 • Ainm agus uimhir teagmhála an cheantálaí atá ag plé leis an díolachán.
 • Bliain ar tógadh í.
 • Uimhir thagartha pleanála (má tá sí ar fáil)
 • Méid an Láithreáin
 • Aon eolas ábhartha eile.
 • Praghas Díola

Sonraí Teagmhála: Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: (021) 4285558 

Seoladh ríomhphoist: housing@corkcoco.ie

 

Comhairliúchán Forbartha Chuid 8