3 images of infrastructre projects in Cork

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as thart ar 12% de líonra bóithre an Stáit. Den mhéid sin, is bóithre réigiúnacha agus áitiúla iad 94% de na bóithre. Tá ról ríthábhachtach ag bóithre réigiúnacha agus áitiúla chun daoine agus pobail a nascadh le chéile agus forbairt shóisialta agus eacnamaíoch a chothú. Iompraíonn bóithre réigiúnacha agus áitiúla 65% de thrácht ar bhóithre iomlán an Chontae, rud a léiríonn chomh tábhachtach agus atá siad.

Tá ról lárnach ag Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla i mbóithre réigiúnacha agus áitiúla a fhreastalaíonn ar an gContae a chothabháil agus a fheabhsú faoi na ceannteidil seo a leanas:

 1. Bóithre Straitéiseacha
 2. Athshlánú/Atógáil Droichead
 3. Clár um Fheabhsú Athchóirithe
 4. Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla
 5. Scéimeanna Feabhsaithe ar Shábháilteacht
 6. Oibreacha Feabhsúcháin Eile

Déanann tionscadal Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla bainistíocht ar go leor tionscadal éagsúil ón gcoincheap tosaigh go dtí cur i gcrích an tionscadail tógála. Seo a leanas achoimre ar na céimeanna éagsúla a bhaineann le bóthar straitéiseach a chur i gcrích:

 1. An Tionscadal a Phleanáil / Athbhreithniú Deisce;
 2. Suirbhéanna Tráchta / Suirbhéanna Topagrafacha;
 3. Réamhthuairisc / Staidéar Srianta;
 4. Roghanna Bealaigh/Scéime agus Rogha an Bhealaigh is Dealraithí;
 5. Sainchomhairleoirí a Fháil (más gá);
 6. Réamhdhearadh / Measúnú Comhshaoil agus Seandálaíochta; 
 7. Pleanáil Cuid 8 / Ráiteas Tionchair Timpeallachta 
 8. Costmheastacháin Tionscadail;
 9. Talamh a Fháil, Éisteacht ó Bhéal
 10. Dearadh Sonraí; 
 11. Comhlíonadh na Rialachán Sláinte agus Sábháilteachta agus Iniúchóireacht a dhéanamh ar Shábháilteacht ar Bhóithre;
 12. Na Doiciméid Chonartha a Ullmhú; 
 13. Tairiscintí a Mheas / Formheas na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) / Conradh Tógála a Bhronnadh;
 14. An Obair Thógála a Mhaoirsiú;
 15. An Cuntas Deiridh / Oibreacha Garaíochta / Léarscáileanna Talún / Cur i gCrích.

Cuimsíonn Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla 17 mball foirne, lena n-áirítear innealtóirí, teicneoirí agus cléirigh oibre. Tá oifigí ag Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Foirgneamh Leabharlainne an Chontae, An Sciobairín agus Mala chun freastal ar an gContae ar fad.

Seoladh ríomhphoist: Info.Rlrdo@corkcoco.ie

Chun eolas a fháil maidir le Tionscadail Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Pleanáil Cuid 8 agus Alt 38, lean an nasc thíos:

Tionscadail Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Pleanáil Cuid 8 agus Alt 38

 

Cork County Council is delighted to have the opportunity to develop the Kanturk Link Road. The new link road situated between Bluepool Upper and the Mill Road will improve connectivity and access to Kanturk town centre and to the proposed new National School on Mill Road. The project is being funded by the Cork County Council and the Department of Rural and Community Development through the Rural Regeneration and Development Fund as part of Project Ireland 2040

The proposed works include the construction of approximately 450 linear metres of new carriageway, installation of footpaths and cycle tracks, surface water drainage, installation of public lighting, and ducting.  The new footpaths and cycle tracks, will encourage active travel. The provision of the Link Road will provide a safer environment for all road users especially for vulnerable road users.

The new Link Road will facilitate the future development of lands in the area and reduce traffic congestion in Kanturk town centre.

Map of proposed works

Government of Ireland Rialtas na hÉireann logoDepartment of Rural and Community Development logoRural Regeneration Development Fund logoCork County Council Logo

 

Tá ríméad ar Chomhairle Contae Chorcaí go bhfuil an deis acu clárchosán  a fhorbairt ar Dhroichead Mhala. Maoiníonn Comhairle Contae Chorcaí agus an AE an Clárchosán trí Scéim Deontais na nIonad Uirbeach Ainmnithe, arna bhainistiú ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt trína bhfuil €1 milliún leithdháilte.

Freastalóidh an fhoirgníocht ar an gclárchosán ar bhalla ascaill stua thiar an droichid do choisithe ag trasnú an droichid. Éascóidh sé seo an cosán atá ann a bhaint agus ligfidh sé do lána breise tráchta a ionchorprú chun sreabhadh tráchta feithiclí trasna an droichid a fheabhsú.

Taispeánann staidéir agus samhaltú tráchta go laghdóidh an clárchosán agus an lána tráchta breise an am turais agus go mbeidh tairbhí inbhuanaitheachta, comhshaoil agus eacnamaíocha gaolmhara chomh maith do Mhala.

Soláthróidh an clárchosán spás suntasach roinnte do rothaithe agus do choisithe agus neartóidh sé an nasc idir limistéar cónaithe theas Mhala agus lár an bhaile.

Áireofar leis na hoibreacha an Séadchomhartha Chogadh na Saoirse atá ann a athlonnú ón áit ina bhfuil sé ar uchtbhalla an droichid go suíomh níos sábháilte i limistéar taitneamhachta nua ar an mbealach isteach ó thuaidh chuig an droichead. Ligfidh sé seo do dhaoine an séadchomhartha a fheiscint i limistéar saintógtha atá scartha go sábháilte ó thrácht feithiclí beo.

Níl tú in ann an t-ábhar físe seo a fheiscint toisc gur roghnaigh tú gan glacadh le fianáin mhargaíochta. Más mian leat an t-ábhar físe a fheiscint dein cliceáil ar an nasc seo a leanas agus ceadaigh fianáin mhargaíochta:  Glac le fianáin mhargaíochta.

Mallow Boardwalk Site Drawing

Cork County Council Logo

 

Southern Regional Assembly Logo

 

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 logo

 

European Regional Development Fund Logo

Tionscadal

Cineál

CB

Droichead Phruchais

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead Chúil an tSúdaire

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Tóchar Píopa an Doirín

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Balla Coinneála Bhealach Scairt

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Iarthar Chorcaí

Droichead Alcock

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead Chrosbhealach an Ghleanna

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead an Bhaile Bháin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Oirthear Chorcaí

Droichead Mhuileann an Bhrúnaigh

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Céim 2 Farmers Cross (Aerfort)

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Ballincollig-Carrigaline

Droichead an Ráithín Thuaidh

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead an Spá

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead an Gharráin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Bhóthar na Carraige

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Balla Coinneála Chnoc Spiúnán

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Inse Geimhleach

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Macroom-Blarney

Tionscadal

Cineál

CB

Droichead Chill Ghobáin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead Bhaile Garbháin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead Scoil Bhóthar Dhroichead na Bandan

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Droichead Dhún Dolraic Thiar

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Oirthear Chorcaí

Droichead Bhaile Uí Mhacadáin Thoir

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Bandon-Kinsale

Conradh Dromchlú Bóthair Chorcaigh Thoir agus Cheantar Bardasach an Chóibh 2018

Deontais Feabhsaithe Athchóirithe 2018

Corcaigh Thoir, An Cóbh-Gleann Maghair

Conradh Dromchlú Cheantar Bardasach Chorcaí Thiar 2018

Deontais Feabhsaithe Athchóirithe 2018

Iarthar Chorcaí

Conradh Dromchlaithe Cheantar Bardasach Bhaile an Chollaigh Charraig Uí Leighin 2018

Deontais Feabhsaithe Athchóirithe 2018

Ballincollig-Carrigaline

Conradh Athdhromchlaithe na Blarnan, Mhaigh Chromtha, Dhroichead na Bandan, Chionn tSáile 2018

Deontais Feabhsaithe Athchóirithe 2018

An Blarna-Maigh Chromtha, Droichead na Bandan-Cionn tSáile

Conradh Athdhromchlú Bóthair Cheantair Bhardasacha Cheann Toirc, Mhala agus Mhainistir Fhear Maí 2018

Deontais Feabhsaithe Athchóirithe 2018

Ceann Toirc-Mala, Mainistir Fhear Maí

Bóthar Faoisimh an Iarthar Charraig Uí Leighin

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Ballincollig-Carrigaline

PEANC - Baile an Easpaig

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Ballincollig-Carrigaline

Cros Ard na Laoi

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Ballincollig-Carrigaline

Uasghrádú ar R624 Bóthar an Chóibh

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Cobh-Glanmire

Céim 3 - Bóthar Faoisimh Mhainistir na Corann Thuaidh

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Oirthear Chorcaí

Bóthar Ferney, Carraig Uí Leighin

Scéimeanna Feabhsaithe Bóithre 2018

Bandon-Kinsale

Feabhsú Bhóthar Leitheanach Mór

Scéimeanna Feabhsaithe Bóithre 2018

Ballincollig-Carrigaline

Droichead na hAighlinne

Deontas um Fheabhsú Áirithe 2018

Iarthar Chorcaí

Crosbhealach Gharraí Bhoithe (Muileann Cros)

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Oirthear Chorcaí

Acomhal an Ospidéil, Beanntraí

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Iarthar Chorcaí

Ailíniú bhóthar R585 Dhrom Díge

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Iarthar Chorcaí

Uasghrádú Acomhal Mhaoilinn

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Bandon-Kinsale

Cnoc an Chóiste, Baile an Róistigh

Tionscadail Eile

Ballincollig-Carrigaline

Nascbhóthar Cheann Toirc

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla Straitéiseacha 2018

Kanturk-Mallow

Feabhsú Bhóthar Bhaile Deasumhan

Tionscadail Eile

Kanturk-Mallow

Moilliú Tráchta Dhrom Atháin

Tionscadail Eile

Kanturk-Mallow

Clárchosán Mhala

Tionscadail Eile

Kanturk-Mallow

Cros an Lománaigh

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Kanturk-Mallow

Moilliú Tráchta agus Feabhsú Bóithre an Teampaill Ghil

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

An Cóbh

Trasrian Coisithe ag Sráid Emmett, Mainistir Fhear Mhaí

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 2018

Mainistir Fhear Maí

Trasrian Coisithe ag Sráid an Easpaig, An Cóbh

Tionscadail Eile

An Cóbh

Moilliú Tráchta Bhóthar an Tae/Chros na Bó

Tionscadail Eile

An Cóbh

Droichead Atkinson

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Bhaile an Ghileánaigh

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Imfric

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Cheathrú an Mhuilinn

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Mainistir Fhear Maí

Droichead Chúil Mhúcháin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Mainistir Fhear Maí

Claífort Bhóthar na Laoi

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

An Cóbh

Baile Ghrogáin

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Phlácais Thiar

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Balla Coinneála ag East Ferry

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Oirthear Chorcaí

Droichead Bhaile na Féithe

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Kanturk-Mallow

Droichead Inis Uí Drisceoil

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 2018

Iarthar Chorcaí

Déan Teagmháil Linn

Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla, Urlár 3, Foirgneamh na Leabharlainne, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh. Eirchód: T12 K335