Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí

Tá Clár Chontae Aoisbhá Chorcaí faoi stiúir Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí, atá faoi chathaoirleacht an Uasail Niall Healy, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí. Tugann an Comhaontas ceannairí sinsearacha le chéile ó na Gardaí, FSS, soláthraithe iompair, eagraíochtaí deonacha, institiúidí tríú leibhéal, ceannairí aonair agus baill de Chomhairle Dhaoine Scothaosta Chontae Chorcaí. Tá an fhís ag gach duine de na páirtithe leasmhara seo cáilíocht na beatha do dhaoine scothaosta i gContae Chorcaí a fheabhsú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Chlár Aoisbhá Chomhairle Contae Chorcaí, dein teagmháil le agefriendly@corkcoco.ie.  Tá faisnéis mhionsonraithe ar an gClár Náisiúnta Aoisbhá ar fáil chomh maith ag agefriendlyireland.ie.

San éigeandáil reatha COVID-19, tá go leor de na páirtithe leasmhara a bhfuil ionadaíocht acu ar an gComhaontas Aoisbhá, ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí mar chuid de Chlár Tacaíochta Pobail COVID-19 na Comhairle.

Fén gclár seo tá Comhairle Contae Chorcaí ag obair le raon eagraíochtaí reachtúla agus deonacha lena chinntiú go gcomhlíontar riachtanais daoine scothaosta agus na daoine níos leochailí ar fud bhailte, sráidbhailte agus phobail Chontae Chorcaí le linn na géarchéime COVID-19 seo.

Chuir Comhairle Contae Chorcaí Líne Chabhrach Glaonna Pobail tiomnaithe ar fáil atá mar uimhir teagmhála SAOR IN AISCE, 1800 805 819 nó +353 21 4285517, agus tá na línte oscailte ó 9.00rn go 5: 00in ó Luan go hAoine. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn chomh maith ag  covidsupport@corkcoco.ie nó seol téacs chugainn ag (085) 8709010.

 An Clár Tithe Fógrán - CorcaighTá Comhairle Contae Chorcaí agus Corcaigh Aoisbháúil ana-bhródúil as a dtacaíocht a fhógairt don Chlár Tithe Aoisbháúla Folláine. Is comhchlár é seo ó Sláintecare agus Aoisbhá Éireann. Is clár dhá bhliain é, á rolladh amach ar fud naoi gceantar Údaráis Áitiúil. Tá sé mar aidhm ag an gclár arna mhaoiniú ag Sláintecare suas le 4,500 teach a bhaint amach ar fud naoi gceantar Údaráis Áitiúil thar an dá bhliain.

Is é sprioc an chláir ná tacú le daoine aosta fanacht ina gcónaí ina dtithe agus ina bpobail féin. Aithneofar riachtanais shuntasacha chúraim shóisialta sna daoine scothaosta seo agus atá i mbaol dul in ospidéal nó dul isteach roimh am i gcúram cónaithe fadtéarmach. Tá sé mar aidhm ag an gclár seo tacaíochtaí a dhíriú ar na daoine scothaosta seo i bhfoirm a ndálaí maireachtála a fheabhsú, chomh maith le rochtain ar thacaíochtaí leanúnacha sláinte agus cúraim shóisialta agus tacaíochtaí pobail oiriúnaithe a fheabhsú. Tacóidh na Comhordaitheoirí Áitiúla le daoine scothaosta agus lena dteaghlaigh na seirbhísí a aimsiú trí iad a nascadh go réamhghníomhach leis na tacaíochtaí agus na seirbhísí cuí.

Is é Anthony Holmes an Comhordaitheoir Áitiúil do Chontae Chorcaí agus beidh measúnuithe á ndéanamh aige leis na rannpháirtithe. Tá an Bróisiúr um  Thithe Aoisbháúla Folláine, agus an fhoirm Atreorúcháin um Thithe Aoisbháúla Folláine ar fáil le híoslódáil. Is féidir le duine ar bith atreoruithe a dhéanamh fad is a fhaightear toiliú na rannpháirtithe nó is féidir leis na rannpháirtithe atreorú don chlár a dhéanamh dóibh féin más mian leo. Tá físeán ar fáil chomh maith a thaispeánann Measúnú do Thithe Aoisbháúla Folláine.

Doiciméid Bhreise

Healthy Age Friendly Homes Programme Flyer

An Clár Tithe Fógrán

Healthy Age Friendly Homes Programme Referral Form

An Clár Tithe Aoisbháúla Folláine Foirm Atreoraithe