Tá an Scéim CLÁR 2021 seolta ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Déanann an scéim seo foráil do thionscadail bhonneagair ar mhionscála i gceantair thuaithe. Cuireann sé forbairt inbhuanaithe chun cinn agus tá sé mar aidhm aige daoine a mhealladh chun cónaí agus obair sna háiteanna a chuimsíonn sé.

Tá méadú Náisiúnta 10% ar mhaoiniú do 2021, rud a fhágann go bhfuil an leithdháileadh ardaithe go €5.5m, agus clúdaíonn sé na Bearta seo a leanas

Beart 1:  Bearta Sábháilteachta Scoileanna / Pobail:

Beart 2:  Áiseanna Áineasa Pobail Allamuigh - Tá an Beart seo á leathnú i 2021 chun clóis súgartha, limistéir ilúsáide cluichí agus taitneamhachtaí do dhéagóirí / aosaigh óga a áireamh trí shaoráidí mar pháirceanna scátála. Tá uasghrádú ar na clóis súgartha atá ann cheana, limistéir ilúsáide cluichí, páirceanna scátála incháilithe freisin.

Beart 3:  Beart Folláine Pobail, a chuimsíonn a) Gairdíní Pobail agus cuibhrinn agus b) soghluaisteacht agus iompar cúraim ailse.

Beart 4:  Beart Nuálaíochta Nua

 

Beart 1:

Féadfaidh roinnt eilimintí éagsúla a bheith san áireamh in iarratais ar shaoráid aonair.

Féach “Achoimre ar Mhionsonraithe an Bhearta” le do thoil sna sonraí scéime faoi iamh le haghaidh na gcineálacha idirghabhálacha incheadaithe, méideanna maoinithe féideartha, agus riachtanais mhaoinithe a mheaitseáil.

Beart 2:

Faoi Bheart 2, Áiseanna Áineasa Pobail Allamuigh, ní mór don Údarás Áitiúil a chinntiú go gcaithfidh saoráidí maoinithe a bheith inrochtana go poiblí le socruithe soiléire chun an tsaoráid a árachú agus a bhainistiú. Caithfidh aon áiseanna a mhaoinítear faoi Bheart 2 a bheith oscailte don phobal gan riachtanas a bheith ina mball de chlub, cláraithe i scoil, srl. Caithfidh áiseanna ar thailte na scoile a bheith oscailte don phobal lasmuigh d’uaireanta scoile.

Féach “Achoimre ar Mhionsonraithe an Bhearta” le do thoil sna sonraí scéime faoi iamh le haghaidh na gcineálacha idirghabhálacha incheadaithe, méideanna maoinithe féideartha, agus riachtanais mhaoinithe a mheaitseáil.

Beart 3: (a)

Tacaíonn an beart seo le gairdíní pobail, cuibhrinn agus gairdíní céadfacha. Caithfidh na háiseanna seo a bheith inrochtana go poiblí.

Féach “Achoimre ar Mhionsonraithe an Bhearta” le do thoil sna sonraí scéime faoi iamh le haghaidh na gcineálacha idirghabhálacha incheadaithe, méideanna maoinithe féideartha, agus riachtanais mhaoinithe a mheaitseáil.

Beart 4 - Beart Nua Nuálaíochta:

Tá Beart Nuálaíochta CLÁR dírithe ar smaointe nua a phíolótú, smaointe a thugann aghaidh ar dhúshláin shonracha atá roimh phobail i gceantair CLÁR, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le leithlisiú tuaithe, meath sráidbhailte, inrochtaineacht seirbhíse, athrú daonra, míbhuntáiste sóisialta agus imeallú i bpobail laistigh de cheantair CLÁR. Is é aidhm an bhearta seo ná tacú le smaointe úra agus bealaí nua oibre nach bhféadfaí a aithint nó a thacú murach sin. Is é an t-íosleibhéal maoinithe atá ar fáil in aghaidh an togra ná €5,000 suas go huasmhéid táscach de €50,000.

Tá an Roinn ag spreagadh agus ag cur chun cinn feabhsú na bithéagsúlachta agus í ag athshlánú / ag tírdhreachtú limistéar m.sh.. plandaí pailneora dúchasacha faoi Bhearta 1, 2 agus 3 (a) de Chlár CLÁR 2021.

Déantar bearta 1 agus 2,3 (a) a riar tríd an údarás áitiúil agus is féidir leis an údarás áitiúil iarratas a dhéanamh orthu i gcomhairle le grúpaí i bpobail áitiúla.

Beidh ar iarratasóirí iarratais fé Bheart 3b a chur isteach go díreach chuig an Roinn.

Féadfaidh Údaráis Áitiúla agus / nó Grúpaí eile iarratas a dhéanamh go díreach chuig an Roinn ar thionscadail faoin gCiste Nuálaíochta (Beart 4).

Téir i dteagmháil le d’oifig Ceantair Bhardasaigh áitiúil le do thoil chun spéis a léiriú in aon tionscadal ar mhaith leat a chur ar aghaidh faoi na bearta seo. Seol aighneachtaí chuig an Oifig Ceantair Bhardasaigh, ar an bhfoirm ábhartha Léiriú Spéise, roimh 4in Dé hAoine an 9ú hAibreán 2020, ionas go bhféadfar iad a mheas. Féach ar na sonraí teagmhála agus doiciméid ábhartha thíos:

Doiciméid Ábhartha:

Léarscáil CLÁR - Contae Chorcaí

CLÁR 2021 Achoimre ar Bhearta 1, 2 agus 3 (a)

Scéim CLÁR 2021 Achoimre ar Bheart 3 (b)  - Tacaíochta um Fholláine Phobail - Soghluaisteachta agus Iompar Cúraim Ailse

Maoiniú CLÁR 2021  Achoimre ar Bheart 4 Nuálaíochta

Maoiniú CLÁR 2021 - Léiriú spéise agus sonraí do Bheart 1 Tacaíocht do Bhearta Sábháilteachta Scoileanna / Pobail

Maoiniú CLÁR 2021 - Léiriú spéise agus sonraí do Bheart 2: Áiseanna Áineasa Pobail Allamuigh

Maoiniú CLÁR 2021 - Léiriú spéise agus sonraí do Bheart 3(a): Gairdíní Pobail & Cuibhrinn

Maoiniú CLÁR 2021 Foirm iarratais ar Bheart 3 (b) Tacaíocht Soghluaisteachta agus Cúraim Ailse

Maoiniú CLÁR 2021 Foirm um Léiriú Spéise don Mhaoiniú ar Bheart 4 - Beart Nua Nuálaíochta

Sonraí Teagmhala:

Ceantar Bardasach Seoladh Uimhir Teagmhála R-Phost
Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh (021) 4276891
carrigalinemd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha (026) 41545
macroommd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach an Chóibh Teach na Carraige, An Cóbh (021) 4811307
cobhmd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir Oifig Cheantar Bardasach, Lóiste Mhainistir na Corann, Mainistir na Corann, Co Chorcaí (021) 4634580 nó (024) 92926
eastcorkmd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan-Chionn tSáile An Halla Bardasach, Cnoc Naomh Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí

(021) 4772154 nó 

(023) 8841181

bandonkinsalemd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí Oifig na Comhairle, Mainistir Fhear Maí (025) 31155
fermoymd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala Oifig Cheantar Bardasach, Mala, Co  Chorcaí (022) 21123
kanturkmallow.md@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Chorcaigh Thiar Halla an Bhaile, 7 Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte (023) 8833380
westcorkmd@corkcoco.ie