Dúnadh Fánach:

Uaireanta b’fhéidir go gcaithfear roinnt Láithreáin Conláiste Cathartha a dhúnadh ar chúiseanna oibríochta - Cliceáil anseo le do thoil chun na nuashonruithe is déanaí a sheiceáil inár n-alt Fógra Phoiblí.

Glacann ár láithreáin go léir le híocaíocht le cárta creidmheasa / dochair agus airgead tirim.

 

Liosta na nIonad Fóntas Poiblí: Féach liosta na nIonad Fóntas Poiblí

Bróisiúr na nIonad Fóntas Poiblí: Tá tuilleadh faisnéise le fáil anseo: Bróisiúr Ionaid Athchúrsála Dramhaíola Chomhairle Contae Chorcaí

Fiosrúcháin um Ionaid Fóntas Poiblí: Fiosrúchán um Ionaid Fóntas Poiblí

Suíomhanna agus uaireanta oscailte na nIonad Fóntas Poiblí: 

Dúnadh Fánach: Uaireanta b’fhéidir go gcaithfear roinnt Láithreáin Conláiste Cathartha a dhúnadh ar chúiseanna oibríochta - Cliceáil anseo le do thoil chun na nuashonruithe is déanaí a sheiceáil inár n-alt Fógra Phoiblí.

Cork County Council Civic Amenity Site Opening Hours and Contact Details

Dúnadh ó Am go Chéile: Ó am go chéile, d'fhéadfadh go mbeadh ar roinnt ionad fóntas poiblí dúnadh ar chúiseanna oibríochtúla - Cliceáil anseo chun na nuashonruithe is déanaí a sheiceáil ar ár nuacht Comhairle is déanaí.

 

Tá Rannóg na gCeadanna Dramhaíola de chuid Chomhairle Contae Chorcaí mar chuid den Roinn Comhshaoil agus tá sí freagrach as Ceadanna Saoráid Dramhaíola agus Deimhnithe Clárúcháin a riar agus a eisiúint i limistéar feidhmiúil Chomhairle Contae Chorcaí.

Aistríodh an fhreagracht as Ceadanna Bailithe Dramhaíola a eisiúint go dtí an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola (NWCPO), Comhairle Contae Uíbh Fhailí ar an 1 Feabhra 2012.  Tá tuilleadh faisnéise ar fáil thíos,

(Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), I.R. Uimh. 821 de 2007 arna leasú)

Faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 arna leasú agus na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), I.R. Uimh. 821 de 2007 arna leasú, tá sé de fhreagracht ar Chomhairle Contae Chorcaí ceadanna dramhaíola nó deimhnithe clárúcháin a eisiúint d'iarratasóirí ar mian leo tabhairt faoi ghníomhaíochtaí diúscartha nó aisghabhála dramhaíola ag suíomhanna ainmnithe i gContae Chorcaí.

Le bheith in ann glacadh le dramhaíl amhail earraí tráchtála agus teaghlaigh in-athchúrsáilte, dramhaíl tógála agus scartála, fo-ithir, boinn, earraí leictreacha, cadhnraí agus dramhaíl tí, srl. ag saoráid i gContae Chorcaí, ní mór iarratas ar chead saoráid dramhaíola nó ar dheimhniú clárúcháin a chur faoi bhráid Chomhairle Contae Chorcaí. Tá gach saoráid eile i gContae Chorcaí nach rialaíonn Comhairle Contae Chorcaí iad ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC).

Is cion é fáil réidh le dramhaíl ag saoráid nach bhfuil Cead Dramhaíola/Deimhniú Clárúcháin ná Ceadúnas Dramhaíola aici.

Cinntigh go bhfuil cead saoráid dramhaíola, deimhniú clárúcháin nó ceadúnas dramhaíola reatha ag úinéir / bainisteoir / oibreoir na saoráide dramhaíola sula n-úsáideann tú saoráid chun fáil réidh le dramhaíl nó chun dramhaíl a aisghabháil nó a athchúrsáil.

Clár Saoráidí Dramhaíola an Údaráis Áitiúil

Is clár lárnach de na ceadanna dramhaíola agus deimhnithe clárúcháin uile atá bronnta, athbhreithnithe, tarraingthe siar agus imithe in éag é Clár Saoráidí Dramhaíola an Údaráis Áitiúil arna óstáil ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola. 

Ní mór gach iarratas ar Chead Saoráid Dramhaíola/Dheimhniú Clárúcháin a dhéanamh ar an bhfoirm iarratas oifigiúil agus í a sheoladh chuig Comhairle Cathrach Chorcaí, Roinn Comhshaoil, Inis Cara, Co. Chorcaí.

Chun rochtain a fháil ar fhoirmeacha iarratais, lena n-áirítear nótaí treoracha maidir le Ceadanna Saoráid Dramhaíola agus Deimhnithe Clárúcháin (.i. le haghaidh foirm iarratais ar Chead Saoráid Dramhaíola/ar Dheimhniú Clárúcháin, le haghaidh foirm iarratas ar tabhairt suas, nó le haghaidh foirm iarratais ar aistriú), téigh go dtí an nasc seo a leanas


Chun iarratas a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil faoi Alt 11 de na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), I.R. Uimh. 821 de 2007 arna leasú maidir le cinneadh an dteastaíonn ceadúnas dramhaíola, cead saoráid dramhaíola, deimhniú clárúcháin nó ceann ar bith de na rudaí sin ó ghníomhaíocht, téigh go dtí an nasc seo a leanas.

Is féidir sonraí breise ar cheadanna saoráid dramhaíola nó deimhnithe clárúcháin a fháil ach teagmháil a dhéanamh ar ríomhphost leis an Stiúrthóireacht Chomhshaoil ar facilitypermit@corkcoco.ie

Cruinnithe Réamhiarratais

Moltar go rachfar i mbun comhairliúcháin nó cainteanna réamhiarratais le Comhairle Contae Chorcaí sula gcuirfear aighneacht oifigiúil faoi bhráid na Comhairle.

Is féidir Cruinniú réamhiarratais a eagrú ach dul i dteagmháil ar ríomhphost leis an Stiúrthóireacht Chomhshaoil  ar facilitypermit@corkcoco.ie

Deimhniú Clárúcháin - Sloda Camrais

Na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Clárú Saoráid Sloda Camrais), 2010

Déanann na Rialacháin sin foráil ar chlárú agus rialú saoráidí sloda camrais chun go gcomhlíonfar riachtanais na Creat-Treorach Dramhaíola.  Tá saoráidí atá rialaithe cheana féin de réir reachtaíocht comhshaoil eile, amhail saoráidí ceadúnaithe de réir na hAchtanna um Bainistíocht Dramhaíola, eisiata.

Chun rochtain a fháil ar an bhfoirm iarratais a bhaineann le Saoráidí Sloda Camrais, téigh go dtí an nasc seo a leanas;

Más gá duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Chorcaí maidir le d'iarratas nó maidir le haon cheist atá agat a bhaineann leis na Rialacháin nó leis an bhfoirm iarratais, déan teagmháil léi ar na bealaí seo a leanas:

Stiúrthóireacht Chomhshaoil, Comhairle Contae Chorcaí, Inis Cara, Co. Chorcaí.

Facs: 021 ? 4532727
Seoladh ríomhphoist: facilitypermit@corkcoco.ie

Ceadanna Bailithe Dramhaíola

Faoi na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Cead Bailithe), 2007 arna leasú, ní mór dóibh siúd a bhfuil sé ar intinn acu tabhairt faoi ghníomhaíochtaí bailithe dramhaíola i gCeantar Feidhmiúil Chomhairle Contae Chorcaí iarratas a dhéanamh ar chead bailithe dramhaíola. Tá feidhm ag an riachtanas sin maidir le daoine aonair, cuideachtaí agus comhpháirtíochta.

Ón 1 Feabhra 2012, tá gach iarratas nua ar chead bailithe dramhaíola agus gach iarratas ar athbhreithniú ar cheadanna bailithe dramhaíola á bpróiseáil ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola, Comhairle Contae Uíbh Fhailí, Áras an Chontae, Bóthar Bhaile an Bhóthair, Tulach Mhór , Co. Uíbh Fhailí, Teil: (057) 935 7428.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Tá faisnéis reatha ar Shealbhóirí Cead Bailithe Dramhaíola atá ag oibriú sa Réigiún seo ar fáil anseo.

Fógraí um Iarratais ar Chead Bailithe Dramhaíola

Déantar foráil i rialacháin 2016 maidir le ceadanna bailithe dramhaíola gur féidir leis an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola fógraí um iarratais ar chead bailithe dramhaíola a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin in ionad fógra i nuachtán.

Tá na fógraí sin ar fáil anseo.

 

 

Cuirtear nach mór 100 milliún tonna bia amú gach bliain san AE (meastachán le haghaidh 2012). Mura dtabharfar aghaidh air sin, d'fhéadfadh méid na dramhaíola bia ardú go níos mó ná 120 milliún tonna faoi 2020. Ní hamháin gur fadhb eiticiúil agus gheilleagrach í bia a chur amú ach ídítear acmhainní nádúrtha teoranta an chomhshaoil freisin.

Seans gurb í an dramhaíl bhia an chuid in-athchúrsáilte neamhshaothraithe is mó de shruth na dramhaíola bardasaí agus tá teicnící aibí athghabhála i bhfeidhm chun déileáil leis, amhail múiríniú agus díleá anaeróbach.

Ó bhí 2013 ann, tá reachtaíocht, a chur leis na rialacháin maidir le dramhaíl bhia tráchtála a tógadh isteach in 2009, i bhfeidhm chun déileáil le dramhaíl bhia teaghlaigh agus le bithdhramhaíl (I.R. Uimh. 508 de 2009). Is é bunchuspóir an dá rialachán ná tacú le dualgais na hÉireann Treoir an AE maidir le Líonadh Talún (Treoir 99/31/CE) a chomhlíonadh. De réir na Treorach sin, is gá méideanna méadaitheacha na dramhaíola bardasaí in-bhithmhillte a atreorú ó láithreáin líonadh talún. Tá na rialacháin, arna leasú in 2015 (I.R. Uimh. 430 de 2015), ceaptha le scagadh agus aisghabháil dramhaíola bia a chur chun cinn i gcomhréir leis an mbeartas náisiúnta.

Cuireann na rialacháin maidir le dramhaíl bhia teaghlaigh dualgais ar shealbhóirí tí, bhailitheoirí dramhaíola agus shaoráidí cóireála dramhaíola. Tá sé de cheangal ar shealbhóirí tí a ndramhaíl bhia a scagadh, agus í a chur ar fáil lena bailiú ar leithligh. Ina ionad sin, is féidir le sealbhóirí tí an dramhaíl bhia a mhúiríniú sa bhaile; nó í a thabhairt dóibh féin go dtí saoráidí cóireála ceadúnaithe (amhail ionaid fóntas phoiblí nó ionaid díleáite anaeróbaigh).

Tá na haraidí donna á leathnú amach diaidh ar ndiaidh agus cuireadh tús leis an bpróiseas sin ar an 1 Iúil 2013. Is mar seo a leanas atá an t-amchlár do theacht i bhfeidhm na rialachán:

 • 1 Iúil 2013 d'ionaid daonra > 25,000 duine;
 • 31 Nollaig 2013 d'ionaid daonra > 20,000 duine;
 • 1 Iúil 2014 d'ionaid daonra > 10,000 duine;
 • 1 Iúil 2015 d'ionaid daonra > 1,500 duine;
 • 1 Iúil 2016 d'ionaid daonra > 500 duine.

Faoi Iúil 2016, beidh araidí donna ag an gcuid is mó de bhailte agus sráidbhailte. Ní bheidh ach limistéir ina bhfuil daonra an-bheag ar fad nó oileáin bheaga díolmhaithe, toisc nach bhfuil sé praiticiúil go teicniúil, ó thaobh na timpeallachta de nó na heacnamaíochta de dramhaíl a bhailiú ar leithligh sna limistéir sin.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó na foinsí seo a leanas:

http://www.foodwaste.ie/

http://www.brownbin.ie/

http://www.stopfoodwaste.ie/

Oibríonn Comhairle Contae Chorcaí gréasán fairsing d'Ionaid Fág Anseo ar fud an chontae.  Cliceáil anseo le haghaidh liosta de na suíomhanna agus na hábhair a nglactar leo.

Fiosrúchán maidir le hAthchúrsáil

Rialacháin Pacáistíochta

Cuireann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2014 aisghabháil dramhaíola pacáistíochta áirithe chun cinn. Cuireann na Rialacháin ceanglas ar thairgeoirí, lena n-áirítear déantóirí, allmhaireoirí, dáileoirí, mórdhíoltóirí agus miondíoltóirí, a chuireann pacáistíocht ar fáil do mhargadh na hÉireann le linn dóibh a ngnó a dhéanamh.

Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm ar an 21 Meitheamh 2014 agus tháinig siad in áit na Rialachán uile um pacáistíocht a bhí ann roimhe.

Cén tionchar a bhíonn ag na Rialacháin ar mo Ghnólacht?

Cuireann na Rialacháin ceanglais ar gach táirgeoir a chuireann pacáistíocht ar fáil do mhargadh na hÉireann le linn dóibh a ngnó a dhéanamh.  Tá sé de cheanglas ar gach táirgeoir pacáistíochta é a scagadh ag an bhfoinse ina sruthanna sonracha dramhaíola (alúmanam, clár snáithíneach, gloine, páipéar, leathánra plaisteach, cruach agus adhmad) agus socruithe a dhéanamh lena haisghabháil nó an phacáistíocht úsáidte a chur ar ais chuig an soláthraí, más infheidhme.  

Cuireann na Rialacháin ceanglais ar “táirgeoirí” agus ar “mórtháirgeoirí” pacáistíochta. 

Céard is brí leis an téarma “Táirgeoir” Pacáistíochta?

Is táirgeoir duine a chuireann pacáistíocht ar fáil do mhargadh na hÉireann le linn dó gnó a dhéanamh.

Tá sé de cheangal ar tháirgeoir dramhaíl a scagadh ar an láthair chun críocha athchúrsála / aisghabhála.

Céard is brí leis an téarma “Mórtháirgeoir” Pacáistíochta?

Is “mórtháirgeoir” pacáistíochta do chuideachta más rud é go raibh láimhdeachas de níos mó ná €1m aici sa bhliain féilire roimhe, bunaithe ar chuntais iniúchta, agus má chuireann sí níos mó ná 10 dtonna pacáistíocht ar mhargadh na hÉireann in aghaidh na bliana. 

Cuirtear ceanglais bhreise ar mhórtháirgeoirí.  Ní mór do mhórtháirgeoir clárú le Comhairle Contae Chorcaí nó le scéim chomhlíontachta Repak.

Níl méid na Pacáistíochta Dramhaíola a chuireann mo Ghnólacht ar fáil ar eolas agam. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

Beidh ort tabhairt faoi iniúchadh chun meáchan na pacáistíochta a chuirtear ar fáil a thomhas go cruinn.  Ní mór go mbeidh duine "inniúil" i mbun an iniúchta.  D'fhéadfadh duine inniúil a bheith ar dhuine de na daoine seo a leanas: 

Iniúchóir cáilithe .i. cuntasóir gairmiúil atá cáilithe chun imscrúdú neamhspleách a dhéanamh ar thaifid agus / nó chuntais airgeadais cuideachta.
Stiúrthóir de chuid na cuideachta (más cuideachta chláraithe í)
Bainisteoir na cuideachta (murar cuideachta chláraithe í
Duine neamhspleách a fhostaíonn an chuideachta chun comhlíonadh a hoibleagáidí reachtúla de réir na rialachán a chinntiú ( .i. comhairleoir comhshaoil seachtrach).
Má fhostaíonn tú iniúchóir neamhspleách amhail ag (1) thuas chun an tuarascáil phacáistíochta a ullmhú, ní theastaíonn réamhfhaomhadh Chomhairle Contae Chorcaí.  Sna trí chás eile, teastaíonn faomhadh Chomhairle Contae Chorcaí sula n-ullmhaítear an tuarascáil phacáistíochta.

Ná déan dearmad: ní bhaineann an cheist seo leat ach amháin más rud é go raibh láimhdeachas de níos mó ná €1m agat sa bhliain féilire roimhe sin.

Is Mórtháirgeoir mé. Cad iad na roghanna ata agam?

Is féidir leat a bheith i do "Féin-Chomhlíontóir" ach clárú le Comhairle Contae Chorcaí, má tá d'áitreabh laistigh dá ceantar riaracháin.
nó 

Is féidir leat clárú le scéim chomhlíontachta Repak
 Féin-Chomhlíonadh

Liostaítear na riachtanais a chuirtear ar Fhéin-Chomhlíontóirí thíos. 

Ní mór duit:

 • Clárú le Comhairle Contae Chorcaí gach bliain maidir le gach áitreabh (atá lonnaithe i gceantar riaracháin Chomhairle Contae Chorcaí).  
 • Táille bhliantúil a íoc arb ionann í agus €15 in aghaidh an tonna dramhaíola pacáistíochta a chuirtear ar fáil. Tá íostáille de €500 agus uastáille de €15,000 ann. 
 • Saoráidí leordhóthanacha a chur ar fáil saor in aisce don phobal chun glacadh le dramhaíl phacáistíochta agus chun í a scagadh agus a stóráil ag d'áitreabh.
 • Fógra a chur ar taispeáint ag gach bealach isteach ag fógairt saoráidí tóg ar ais.
 • Saoráidí tóg ar ais a fhógairt i nuachtáin áitiúla dhá uair in aghaidh na bliana.
 • Tuarascálacha ráithiúla a chur isteach ar an bpacáistíocht a fhaightear, a chuirtear ar fáil agus aisghabháiltear. 
 • Plean Cur i bhFeidhm Trí Bliana a ullmhú ina sonraítear na céimeanna atá le cur i gcrích chun na rialacháin a chomhlíonadh.

Treoir maidir leis an bPlean um Chur i bhFeidhm Trí Bliana

 

 • Bíodh na pleananna / tuarascálacha thuas ar fáil don phobal ar iarratas.
 • Déantar socruithe maidir le pacáistíocht a bhailiú ar iarratas ó aon duine a chuireann an mórtháirgeoir pacáistíocht ar fáil dó nó di.
 • Tá sé de cheangal ar allmhaireoirí agus ar líontóirí paca glacadh le meáchain shonraithe phacáistíochta / meáchain shonraithe phacáistíochta a bhailiú gach ráithe. 

Repak

Is comhlacht ceadaithe é Repak de réir na Rialachán. Má roghnaíonn tú a bheith i do bhall Repak, beidh ort táille bhliantúil a íoc.  Mar chúiteamh, scaoilfear thú ó na ceanglais a chuirtear ar fhéin-chomhlíontóirí, an ceanglas maidir le dramhaíl phacáistíochta a thógáil ar ais san áireamh. Tá sonraí teagmhála Repak thíos:

Seoladh: Repak Ltd., Eastát Mhór-Acomhal na Bó Deirge, 1 Bóthar Bhaile an Mhóta, Baile Átha Cliath 22.

Teileafón: 01/ 4670190:  Facs: 01/4670197

Suíomh Gréasáin: www.repak.ie

Seoladh ríomhphoist: info@repak.ie

Ní Mórtháirgeoir mé.  Cad ba cheart dom a dhéanamh?

Caithfidh tú fianaise a thabhairt do Chomhairle Contae Chorcaí chun tacú le d'éileamh.  Seo a leanas roinnt samplaí:

 • Cóip de do chuntais iniúchta don bhliain roimhe nó ráiteas ó Chuntasóir a dhearbhaíonn do láimhdeachas don bhliain roimhe.
 • Tuarascáil ó Iniúchadh ar Phacáistíocht arna dhéanamh ag duine inniúil a léiríonn gur chuir tú 10 dtonna nó níos lú ar fáil don mhargadh.  

Tá ceithre chatagóir de dhuine "inniúil" ann mar a mhínítear  sa cheist roimhe seo: “Níl méid na Pacáistíochta Dramhaíola a chuireann mo Ghnólacht ar fáil ar eolas agam. Cad ba cheart dom a dhéanamh?"

(Ná déan dearmad: Ní gá duit tabhairt faoi Iniúchadh ar Phacáistíocht más féidir leat a léiriú go raibh láimhdeachas de €1 nó níos lú agat don bhliain féilire roimhe).

Tá níos mó ná aon áitreabh amháin ag mo chuideachta. An meastar gach áitreabh asat féin?

Meastar na háitribh le chéile agus láimhdeachas agus meáchan pacáistíochta á thomhas. Tá na hiomláin carntha. I gcás go bhfuil an láimhdeachas níos airde ná €1m agus go dtáirgtear níos mó ná 10 dtonna pacáistíochta, is mórtháirgeoir an chuideachta agus mar sin de, ní mór di clárú leis na húdaráis áitiúla ábhartha NÓ le Repak.

Cad a tharlóidh mura gcomhlíonaim na Rialacháin?

Is cion é mainneachtain na Rialacháin a chomhlíonadh agus d'fhéadfadh fíneáil agus / nó ionchúiseamh a bheith mar thoradh uirthi.  Aon duine a bhreithneofar a bheith ciontach i gcion dlífear: 

 • Ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mór ná €3,000 agus / nó tréimhse príosúnachta suas le 12 mhí.    
 • Ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mór ná €15,000,000 agus / nó tréimhse príosúnachta suas le 10 mbliana.

(Alt 10, An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, arna leasú) 


Céard é ról Chomhairle Contae Chorcaí?

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as an reachtaíocht a chur i bhfeidhm laistigh dá cheantar feidhmiúil agus ní mór di a chinntiú go bhfuil a gceanglais á gcomhlíonadh ina n-iomláine ag gach gnólacht.  Tá cumhachtaí ginearálta aici iniúchadh a dhéanamh ar gach áitreabh gnólachta agus aon doiciméid ábhartha nó Tuarascáil Phacáistíochta a iarraidh. 

Tobhach na Málaí Plaisteacha

Cad é an Tobhach Comhshaoil (Mála Plaisteach)?

Is tobhach é Tobhach Comhshaoil na Málaí Plaisteacha a thug an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil isteach den chéad uair ar an 4 Márta 2002 mar mhodh chun an úsáid a bhaintear as málaí plaisteacha siopadóireachta a laghdú agus chun úsáid málaí in-athúsáidte a spreagadh. Ar dtús, ba é 15 cent in aghaidh an mhála méid an tobhaigh. Ardaíodh an tobhach go 22 cent in aghaidh an mhála ar an 1 Iúil 2007.

Céard é an dlí maidir leis an Tobhach Comhshaoil - Na Rialachán um Málaí Plaisteacha?

Breathnaigh ar an reachtaíocht maidir le Tobhach na Málaí Plaisteacha ag na naisc seo a leanas:

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Tobhach Comhshaoil) (Mála Plaisteach) (Leasú) (Uimh. 2) 2007 - I.R. Uimh. 167 de 2007 ag leasú IR Uimh. 605 de 2001

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Tobhach Comhshaoil) (Mála Plaisteach) 2001 - I.R. Uimh. 605 de 2001

Cad é cuspóir an Tobhaigh Chomhshaoil - Na Rialacháin um Málaí Plaisteacha?

Is comhartha feiceálach síoraí iad málaí plaisteacha ar thruailliú bruscair i suíomhanna uirbeacha, tuaithe agus cósta agus baineann siad an bonn d'íomhá glan glas na hÉireann.

Tá béim fhrithbhruscair an-láidir leis an tobhach ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta. Cuireann an tobhach comhshaoil ar úsáid málaí plaisteacha réiteach cuí ar fáil maidir le húsáid málaí plaisteacha a laghdú agus laghdaítear leis an tobhach fadhb comhshaoil an bhruscair a thagann astu dá bharr.

Cad a mheastar mar mhála plaisteach de réir an Tobhaigh Chomhshaoil - Na Rialachán um Málaí Plaisteacha?

De réir na Rialachán, ciallaíonn mála plaisteach mála atá déanta go hiomlán, nó i bpáirt, de phlaisteach, lena n-áirítear plaisteach in-bhithmhillte, agus atá oiriúnach lena úsáid ag custaiméir in ionad díolacháin, (ollmhargadh, ionad seirbhísí, ionad mearbhia, eischeadúnas, srl.), seachas mála atá díolmhaithe de réir na rialachán, féach thíos.

Meastar gur málaí plaisteacha iad málaí páipéir ag a bhfuil bratú plaisteach lannach agus/nó lámha atá déanta go hiomlán nó i bpáirt de phlaisteach - dá bhrí sin, tá feidhm ag an tobhach maidir leo de réir na rialachán freisin.

Cé air a bhfuil dualgais de réir an Tobhaigh Chomhshaoil - Na Rialachán um Málaí Plaisteacha?

Tá sé de cheangal ar mhiondíoltóirí a chuireann málaí plaisteacha siopadóireachta ar fáil do chustaiméirí an tobhach a ghearradh ag an bpointe díolacháin. Tá sé de cheangal ar chustaiméirí an tobhach 22 cent a íoc ar gach mála plaisteach ábhartha. Moltar do chustaiméirí málaí plaisteacha a athúsáid nó málaí in-athúsáidte siopadóireachta eile a úsáid.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncam: Cáin agus Custaim na hÉireann.

Cad atá sé de cheangal ar mhiondíoltóirí a dhéanamh maidir leis an Tobhach Comhshaoil - Na Rialachán um Málaí Plaisteacha?

I gcomhréir leis an bprionsabal "íocadh an truaillitheoir", bailíonn miondíoltóirí an tobhach ó chustaiméirí, atá saor, dar ndóigh, an úsáid a bhaineann siad as málaí plaisteacha a laghdú nó deireadh a chur leis. Tá sé de cheangal ar mhiondíoltóirí málaí plaisteacha a bhfuil tobhach curtha i bhfeidhm orthu a mhiondealú ar leithligh ar admhálacha scipéad. Cuirtear fáltais an tobhaigh i gCiste Comhshaoil chun réimse tionscnamh bainistíochta dramhaíola agus bruscair agus tionscnaimh chuí eile arb aidhm dóibh an comhshaol a chosaint a mhaoiniú.

Cé dó a íocann an miondíoltóir an tobhach?

Tá an tobhach le híoc leis an Ard-Bhailitheoir. Tá tobhaigh arna mbailiú ag miondíoltóirí le híoc leis na Coimisinéirí Ioncaim go ráithiúil. Téann ioncam a fhaightear ó Thobhach Comhshaoil na Málaí Plaisteacha isteach sa Chiste Comhshaoil.

Ba cheart fiosrúcháin a bhaineann leis an tobhach comhshaoil ar mhálaí plaisteacha a chur faoi bhráid: 
Aonad na gCánacha ar Sheirbhísí agus Idirbhearta, 
Ard-Bhailitheoir, 
Lána an Mhuilinn, 
Lios Tuathail, 
Co. Chiarraí

Íosghlao: 1890 20 30 70 

Seoladh ríomhphoist: elevy@revenue.ie

Suíomh Gréasáin: http://www.revenue.ie

Cad a tharlóidh mura n-íoctar an tobhach?

Ar mhaithe le cothrom na Féinne a thabhairt dóibh siúd a chomhlíonann a n-oibleagáidí, cinnteoidh na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfar beart luath éifeachtach i gcoinne iad siúd a bhfuil sé de cheangal orthu an tobhach a íoc agus nach n-íocann. Úsáidfear na modhanna céanna chun an tobhach a aisghabháil agus na modhanna a úsáidtear chun cánacha a aisghabháil, viz. forfheidhmiú ag sirriam, imeachtaí sibhialta lena aisghabháil trí na cúirteanna agus astu tríú páirtithe. Úsáidfear modhanna eile forfheidhmithe más gá.

Cá mhéad atá ar an tobhach?

22 cent ina aghaidh an mhála phlaistigh inghearrtha, lena n-áirítear "Málaí don Saol" a dhíoltar ar níos lú ná 70c.

An ngearrtar an tobhach ar gach cineál mála plaistigh?

Ní ghearrtar. Tá cineálacha áirithe málaí plaisteacha díolmhaithe ón tobhach, mar a leagtar amach sna Rialacháin:

Go ginearálta, clúdaítear leis na rudaí atá díolmhaithe málaí in-athúsáidte siopadóireachta a dhíoltar ar 70 cent nó níos mó. Ní féidir an tobhach a ghearradh ar mhálaí nach n-úsáidtear ach amháin chun feoil úr, iasc, leac oighir nó éanlaithe a stóráil (bíodh siad pacáistithe nó ar bhealach eile), ar mhálaí nach n-úsáidtear ach amháin chun torthaí agus glasraí scaoilte agus bianna eile a stóráil nach mbíonn pacáistithe ar bhealach eile ná ar mhálaí nach bhfuil níos mó ná 225mm ar leithead (gan aon ghuiséad san áireamh), 345mm ar doimhneacht (guiséid san áireamh) agus 450mm ar fad, (lámha san áireamh).

Conas a bheidh a fhios ag custaiméir go bhfuil an tobhach gearrtha ar mhálaí plaisteacha a cuireadh ar fáil dó?

Tá sé de cheangal ar an miondíoltóir an tobhach a chur ar aghaidh chuig an gcustaiméir agus beidh ar an tobhach a bheith miondealaithe ar aon sonrasc, admháil scipéid nó dhuillín a thugtar don chustaiméir. Ní mór do mhiondíoltóirí méid iomlán an tobhaigh a chur ar aghaidh chuig custaiméirí mar tháille ag an scipéad.

Céard iad na roghanna malartacha ar Mhálaí Plaisteacha Aon Uaire?

Tá roghanna malartacha ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta aon uaire ar fáil i siopaí anois, amhail málaí in-athúsáidte. Tá an tomhaltóir tar éis athrú chun na roghanna malartacha sin a úsáid. Tá málaí plaisteacha siopadóireachta atá ceaptha lena n-athúsáid díolmhaithe ón tobhach ar an gcoinníoll go ngearrann an miondíoltóir 70 cent ar a laghad as an mála.

Mura ngearrfar an tobhach 22 cent orm as mála plaisteach inghearrtha, cad ba cheart dom a dhéanamh?

Tá sé de cheangal ar mhiondíoltóirí an dlí a chomhlíonadh agus táille a ghearradh as málaí plaisteacha más infheidhme. Más mian leat gearán a dhéanamh faoi mhiondíoltóir nach bhfuil ag gearradh táille as málaí plaisteacha, ba cheart duit dul i dteagmháil le d'údarás áitiúil.

Rannóg Forfheidhmithe
Comhairle Contae Chorcaí,

Teil: 021 4532700


Cé dó ar féidir liom teagmháil a dhéanamh i gComhairle Contae Chontae maidir le Tobhach na Málaí Plaisteacha?

Marie O’Connor, 
Oifigeach Forfheidhmithe Comhshaoil, 
Comhairle Contae Chorcaí. 
Teil: 021 4532700
Seoladh ríomhphoist: environ@corkcoco.ie

Cé dó ar féidir liom teagmháil a dhéanamh sna Coimisinéirí Ioncaim maidir le Tobhach na Málaí Plaisteacha?

Aonad na gCánacha ar Sheirbhísí agus Idirbhearta, 
Ard-Bhailitheoir, 
Lána an Mhuilinn, 
Lios Tuathail, 
Co. Chiarraí

Íosghlao: 1890 20 30 70 

Seoladh ríomhphoist: elevy@revenue.ie

Suíomh Gréasáin: http://www.revenue.ie

I Réigiún Dramhaíola an Deiscirt, tá 10 limistéar údaráis áitiúil: Ceatharlach, An Clár, Contae Chorcaí, Cathair Chorcaí, Cathair agus Contae Luimnigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann, Cathair & Contae Phort Láirge agus Loch Garman.  Clúdaíonn an Réigiún 42% de mhórchríoch na tíre, agus tá daonra de níos mó ná 1.5 milliún duine ann.  Tá na patrúin lonnaíochta sa réigiún roinnte go cothrom idir cheantair uirbeacha agus cheantair tuaithe, agus is ag na ceithre chathair, Corcaigh, Luimneach, Cill Chainnigh agus Port Láirge, atá an daonra is airde agus na hionaid gníomhaíochta geilleagraí is láidre.

Is iad Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Comhairle Contae Thiobraid Árann na príomhúdaráis sa Réigiún agus bainistíonn siad Oifig um Bainistíocht Dramhaíola Réigiún an Deiscirt.  Comhordaíonn Oifig um Bainistíocht Dramhaíola Réigiún an Deiscirt cur i bhfeidhm Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015 – 2021 agus is acmhainn eolais é do gach páirtí leasmhara a bhfuil sé de chumas aige gníomhaíochtaí ardoird a chur chun cinn maidir le cosc, athúsáid, éifeachtúlacht acmhainní agus athchúrsáil.

 

Is é ról Oifig um Bainistíocht Dramhaíola Réigiún an Deiscirt:

An coiste stiúrtha dramhaíola réigiúnaí a éascú agus freastal air agus na cuspóirí a leagtar amach i bPlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015 – 2021 á gcur i bhfeidhm.  Clár cuspóirí, spriocanna agus táscairí feidhmíochta in ord tosaíochta a fhorbairt le cinntiú go mbainfear aidhmeanna an Phlean amach;

Cabhrú le cuspóirí, polasaithe, gníomhartha agus spriocanna an Phlean a chur i bhfeidhm, agus iad a éascú agus a chomhordú, i gcomhar leis na húdaráis áitiúla atá ina mbaill de;

Tuarascálacha bliantúla don réigiún a ullmhú mar is gá, ag tuairisciú ar an bhfeidhmíocht de réir gach ceann de na ceannteidil sa Phlean;

Meithleacha tasc ar shaincheisteanna ar leith a bhunú agus a coimeád nuair is ga sin;

Iarratais ar chúnamh deontais do thionscadail réigiúnacha a ullmhú;

Riachtanais oiliúna an réigiúin a aithint, a chomhordú agus a éascú chun cur i bhfeidhm éifeachtach an Phlean a chinntiú;

Cosc, íoslaghdú, athúsáid agus athchúrsáil dramhaíola a chur chun cinn go gníomhach i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola agus i gcomhar le tionscadail, gnólachtaí agus Gníomhaireachtaí eile reachtacha agus neamhreachtacha; agus

Feasacht pobail ar fhadhbanna bainistithe dramhaíola a chothú i gcomhar le hOifigigh Feasachta Comhshaoil i ngach ceann de na húdaráis áitiúil atá ina mbaill.

 

Cá bhfuil Oifig um Bainistíocht Dramhaíola Réigiún an Deiscirt?

Tá Oifig um Bainistíocht Dramhaíola Réigiún an Deiscirt lonnaithe i dTeach Lios an Fháltaigh, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach.

Teil :(061) 496596

Gréasán: southernwasteregion.ie

Seoladh ríomhphoist: info@srwmo.ie

De réir na reachtaíochta dramhaíola, sainmhínítear Dramhaíl Tógála agus Scartála mar ‘gach dramhaíl a thagann ó ghníomhaíochtaí tógála, athchóirithe agus scartála’.

Airítear léi cré agus cloch, farasbarr táirgí agus ábhar agus táirgí agus ábhar a bhfuil damáiste déanta dóibh a thagann as oibreacha tógála nó a úsáidtear go sealadach le linn gníomhaíochtaí ar an láthair, chomh maith le cré dreideáilte. 

 • Más tusa atá freagrach as tionscadal tógála agus scartála a dhéanamh, ní mór duit a chinntiú go bhfuil plean bainistithe dramhaíola agat don dramhaíl uile a tháirgtear mar gheall ar an ngníomhaíocht sin AGUS ní mór duit a chinntiú go ndéantar an dramhaíl a scagadh ionas gur féidir é a athúsáid nó a athchúrsáil nó gur féidir fáil réidh léi ar bhealach cuí. 
 • Nuair nach féidir dramhaíl tógála nó scartála a athúsáid nó a athchúrsáil, ní mór an dramhaíl sin a iompar go dtí saoráidí údaraithe dramhaíola trí sheirbhísí bailitheoirí údaraithe dramhaíola a úsáid. 

Go hachomair, beidh ort na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 • An méid dramhaíola a tháirgfear a thomhas.
 • Dramhaíl a tháirgtear ar an láthair a scagadh ar chineálacha deighilte, nuair is féidir.
 • Ní mór go mbeidh gach dramhaíl a bhogtar ón láthair, cré agus cloch san áireamh:
 • Bailithe ag bailitheóirí údaraithe dramhaíola (mar atá údaraithe ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola, www.nwcpo.ie).
 • Tógtha go saoráidí údaraithe dramhaíola. Tá liosta de shaoráidí údaraithe ar fáil ag http://facilityregister.nwcpo.ie/

Foirm um Plean Bainistithe Dramhaíola do gach Forbairt

Má bhíonn dramhaíl ghuaiseach agat lena baint, déan teagmháil le bailitheoir údaraithe dramhaíola a liostaítear ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola.

Thug an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil reachtaíocht nua isteach i mí Iúil 2011 a fhág gurb é Oifig Náisiúnta um Loingsiú Trasteorann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an t-údarás aonair a phléann le gluaiseacht dramhaíola guaisí in Éireann a riar.

Déanann Comhairle Contae Chorcaí, de bhun Ailt 35(1) den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 agus Ailt 199(1) den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus i gcomhréir le Cuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 na fodhlíthe seo a leanas: 

Fodhlíthe Chontae Chorcaí um Bainistiú Dramhaíola 2019

County Cork Waste Management Bye-Laws 2019

Tiocfaidh na fodhlíthe sin i bhfeidhm ar an 1 Meitheamh 2019. Faigh tuilleadh eolais faoi do chuid dramhaíola a bhainistiú ag mywaste.ie.

Déan Teagmháil Linn

Athchúrsáil / Cónláiste Chathartha,