Pobal

Clár Feabhsúcháin Pobail 2020

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag lorg iarratais fé láthair ó ghrúpaí pobail agus deonacha ar mhaoiniú fén gClár Feabhsúcháin Pobail do 2020.

Is deis í an scéim do ghrúpaí pobail rochtain a fháil ar mhaoiniú do thionscadail chaipitiúla chun saoráidí i gceantair faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú nó d’fhonn a dtionscadail a thosnú, a chur chun cinn nó a chur i gcrích

Tá scéim 2020 maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail le tacaíocht ó Choistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) Chomhairle Contae Chorcaí.

Tá dhá chineál deontas ar fáil faoin gClár seo:

  • Deontas caipitil ar scála beag suas le huasmhéid € 1,000 nó níos lú
  • Deontas caipitil os cionn € 1,000

Tionscadail Incháilithe

I measc samplaí de chaiteachas caipitil incháilithe faoin gClár tá:

  • Clubanna nó Saoráidí Óige
  • Saoráidí Spóirt/ Áineasa
  • Forbairt agus Feabhsúcháin ar ionaid phobail agus comhlimistéir
  • Cothabháil Áitribh aon uair amháin (ní áirítear cothabháil rialta air)
  • Áiseanna / Threalamh pobail a uasghrádú
  • Tionscadail maidir le héifeachtúlacht fuinnimh

Foirmeacha Iarratais agus Treoirlínte

Féadfar Iarratas a dhéanamh ar líne ag  www.yourcouncil.ie

Le haghaidh fiosrúcháin dein teagmháil le:

Aonad Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Chorcaí ar ((021) 4285561nó (021) 4285295 nó ríomhphost chuig :  communitydevelopmentunit@corkcoco.ie