Pléann an Rannóg um Leithdháilte Tithíochta le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil measúnú déanta orthu faoi Scéim Leithdháilte na Comhairle agus a mheastar go bhfuil siad incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta shóisialta. Cuirtear iarratasóirí incháilithe ar liosta tithíochta na Comhairle de réir na tosaíochta a dtugtar dóibh faoi Scéim Leithdháilte na Comhairle.

 

Pléann an Rannóg um Leithdháilte Tithíochta le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil measúnú déanta orthu faoi Scéim Leithdháilte na Comhairle agus a mheastar go bhfuil siad incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta shóisialta. Cuirtear iarratasóirí incháilithe ar liosta tithíochta na Comhairle in ord dháta na n-iarratas agus dul chun cinn ar bhonn 'Am ar an Liosta' i.e. leithdháiltear an chéad teach eile atá ar fáil ar an gcéad iarratasóir ar an liosta. Ní mór Foirm Iarratais ar Thithíocht Shóisialta agus an cháipéisíocht thacaíochta a chur isteach. 

 

Tá gach ceann de na roghanna thíos mar chuid de Thacaíocht Tithíochta Shóisialta.

 • Tithíocht Údaráis Áitiúil ar Cíos
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
 • Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)
 • Aonad Léasaithe
 • Tithíocht Dheonach/Comharthithíocht
 • Suíomh le haghaidh Teach Príobháideach
 • Cóiríocht don Lucht Siúil ar Leithligh
 • Aistriú ó Chóiríocht Údaráis Áitiúil reatha
 • Síneadh a chur le Teach Údaráis Áitiúil reatha chun riachtanais chóiríochta a chomhlíonadh

Le tuilleadh faisnéise a fháil úsáid ár bhfoirm fiosrúcháin ar líne don cheantar ina bhfuil tú:

 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285368 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

 

Tá tú incháilithe le haghaidh tithíocht shóisialta má chomhlíonann tú na riachtanais seo a leanas:

 • Tá fíorghá agat le tithíocht agus níl tú in ann cóiríocht a chur ar fáil as d'acmhainní féin
 • Tá ceart dlíthiúil agat fanacht sa Stát go fadtéarmach
 • Tá tú 18 mbliana d'aois nó níos sine
 • Tá do ghlanioncam faoi bhun na dtairseach a liostaítear

 

Céard iad na tairseacha ioncaim uasta do Chontae Chorcaí?

Tá ioncam bunaithe ar ioncam gach ball teaghlaigh. Ní mór go mbeidh glanioncam bliantúil níos lú ná €30,000 ag teaghlaigh. Is éard atá i nglanioncam ná pá comhlán agus/nó ioncam eile lúide asbhaintí reachtúla. Mar shampla, má tá duine amháin sa teaghlach ag obair agus na daoine eile ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh, cuirfear an t-ioncam sin ar fad san áireamh don tástáil acmhainne. Féadfar an teorainn €30,000 a mhéadú €1,500 in aghaidh an bhaill teaghlaigh/an tsaothraí sa bhreis suas le huasmhéid €3,000 agus €750 in aghaidh an pháiste spleách suas le huasmhéid €3,000. Féach na samplaí seo a leanas:

 

Cineál Teaghlaigh Teorainn ioncaim
Duine Aonair gan aon pháiste €30,000
Beirt gan aon pháiste €31,500
Triúr €33,000
Duine Aonair agus 1 pháiste amháin €30,750
Beirt agus 3 pháiste €33,750
Beirt agus 4 pháiste €34,500
Triúr agus 4 pháiste €36,000


Féadfar tuilleadh eolais ar thástáil acmhainne agus incháilitheacht a fháil i Roinn C9 den Fhoirm Iarratas ar Thithíocht Shóisialta.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285368 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Tá an Scéim Leithdháilte Tithíochta Ceadaithe ceaptha le bealach a chur ar fáil chun an oird tosaíochta ina leithdháilfear áiteanna cónaithe ar na daoine seo a leanas a chinneadh:

 • Daoine a mheastar go bhfuil siad incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta shóisialta i gcomhréir le hAlt 20 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 (agus rialacháin ghaolmhara)
 • Daoine atá ag aistriú ó áiteanna cónaithe, lena n-áirítear áiteanna cónaithe a chuirtear ar fáil de réir an Tionscnaimh um Léasú ar Thithíocht Shóisialta nó de réir an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus, lena n-áirítear aistruithe chuig áiteanna cónaithe nua atá á gceannach de réir na Scéime Ceannaigh Incrimintigh
 •  

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Tá bealach nua, ar a nglaotar Scéim Rogha Tithíochta (SRT), tugtha isteach ag Comhairle Contae Chorcaí chun áiteanna cónaithe a ligean ar cíos d'iarratasóirí.  Tá sé i bhfeidhm i gCorcaigh Thuaidh ó bhí Samhain 2016 ann agus i gCorcaigh Theas agus i gCorcaigh Thiar ó bhí Márta 2017 ann.

Oibríonn an scéim ar an mbunús go bhfógraítear áiteanna cónaithe atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin tiomnaithe, www.cbl.corkcoco.ie ar bhonn seachtainiúil nuair ata siad ar fáil agus iarrtar ar iarratasóirí léiriú spéise a chur isteach maidir le háit chónaithe a bhfuil suim acu inti.  

Go dtí seo, ar feadh an chontae, breathnaíodh ar an gcóras níos mó ná 262,512 uair agus cuireadh 34,022 léiriú spéise isteach.

An toradh a bhí leis ná gur thit na rátaí diúltaithe go 6% agus glacadh le 245 mhaoin as na 246 mhaoin a fógraíodh ó seoladh an córas.

Leis an Scéim Rogha Tithíochta, is féidir leat do shuim a léiriú i réadmhaoin oiriúnach de chuid na comhairle i do rogha ceantair a thógáil ar cíos. Fógrófar áiteanna cónaithe ar bhonn seachtainiúil ó 00.00 ar an gCéadaoin go 23.59 ar an Máirt dar gcionn. Ba cheart d'iarratasóirí ar thithíocht iarracht a dhéanamh logáil isteach gach seachtain chun na háiteanna cónaithe atá ar fáil an tseachtain sin a sheiceáil agus ní mór dóibh siúd atá ag iarraidh léiriú spéise a chur isteach déanamh amhlaidh roimh 23.59 ar an Máirt. Is ionann réadmhaoin ‘oiriúnach’ agus réadmhaoin atá roghnaithe agat chun do spéis a léiriú inti agus a chomhlíonann do riachtanais tithíochta. 

Tabhair faoi deara nach measfar ar dtús ach teaghlaigh ar iarratasóirí iad agus a bhfuil spéis léirithe acu in áit chónaithe de réir na Scéime Rogha Tithíochta a dtagann comhdhéanamh a dteaghlaigh leis an gcineál réadmhaoine e.g. má tá tú faofa le haghaidh aonad ag a bhfuil trí sheomra leapa agus má léiríonn tú spéis in aonad a bhfuil ceithre sheomra leapa, d'fhéadfaí nach measfar thú. Ina theannta sin, tabhair faoi deara go mbeidh ort logáil isteach gach seachtain le feiceáil cé acu an bhfuil tú ag iarraidh spéis a léiriú sna maoine a fhógraítear an tseachtain sin nó nach bhfuil. 

Seolfar foláireamh téacs seachtainiúil chuig d'fhón póca freisin má fhógraítear réadmhaoin ar féidir leat spéis a léiriú inti ar an gCóras Rogha Tithíochta. Is féidir leat na táibléid a chuirtear ar fáil in oifigí do chomhairle áitiúla nó na háiseanna idirlín i do bhrainse áitiúil den leabharlann a úsáid freisin.

Féach ár gCeisteanna Coitianta  maidir leis an Scéim Rogha Tithíochta le haghaidh tuilleadh eolais nó bain úsáid as ár bhfoirm fiosrúcháin ar líne don cheantar ina bhfuil tú:

Sonraí Teagmhála : Scéim Rogha Tithíochta (SRT),  Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Teil: 4386635 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh ThuaidhFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh TheasFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh Thiar;

 

Tithíocht a chur ar fáil do Dhaoine faoi Mhíchumas

Forbraíodh An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011 - 2016, a foilsíodh in 2011, agus an doiciméad gaolmhar dar teideal an Creat Náisiúnta maidir le Cur i bhFeidhm, atá ina gcomhfhoilseacháin de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus na Roinne Sláinte i gcomhréir le Fís don Athrú (beartas meabhairshláinte an Rialtais) agus In Am Bogadh ar Aghaidh ó Láthraitheacha Comhchónaithe (Tuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Láthraitheacha Comhchónaithe) chun tacaíocht a thabhairt ó thaobh an uasmhéid neamhspleáchais agus roghanna do dhaoine faoi mhíchumas i suíomhanna cónaithe pobalbhunaithe.

Gníomhaíocht Tosaíochta 1.1 den Chreat Náisiúnta maidir le Cur i bhFeidhm is - Rochtain ar Thithíocht Shóisialta: A chinntiú go bhfuil rochtain chothrom ann do dhaoine faoi mhíchumas ar thacaíochtaí iomchuí tithíochta sóisialta. 

Príomhbheart chun an ghníomhaíocht sin a bhaint amach ná go bhforbrófar gach Údarás Tithíochta ar leith straitéis chun freastal go háitiúil ar na riachtanais shainaitheanta tithíochta atá ag daoine faoi mhíchumas fisiceach, intleachta, meabhairshláinte agus céadfach. 
 
Tá an straitéis seo forbartha ag Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus Míchumais Chontae agus Chathair Chorcaí chun teacht leis an ngníomhaíocht tosaíochta sin. Aithníodh gur ionann roinnt de na páirtithe leasmhara sa dá údaráis agus bhí sé níos oiriúnaí, dá bhrí sin, grúpa stiúrtha amháin a bheith ann chun an dá limistéar a chlúdach chun an dúbláil a sheachaint agus straitéis ar leith á forbairt do gach limistéar riaracháin.

Plean straitéiseach um Thithíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas

 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

De réir fhorálacha Alt 9 den Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1988, ghlac na Comhaltaí Tofa le Clár Cóiríochta don Lucht Siúil Chomhairle Contae Chorcaí 2019-2024.

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2019 – 2024

Ar an 20 Eanáir 2018, d'fhoilsigh Damien English, an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Achoimre ar Mheasúnuithe ar Tithíochta Sóisialta (AMTS) do 2017.

 

Tiomsaíonn an tuarascáil faisnéis arna cur ar fáil ag údaráis áitiúla ar theaghlaigh ina limistéar feidhme atá cáilithe le haghaidh tacaíochta tithíochta sóisialta ach nach bhfuil freastal á dhéanamh ar a gcuid riachtanais tithíochta. Cuirtear na torthaí sin i gcomparáid le torthaí a foilsíodh in 2016 inti freisin. 

Ar fud na tíre, bhí 85,799 dteaghlach ann a measadh go raibh siad incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta;

Tháinig méadú 8.3% ar liosta feithimh tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí ó AMTS 2016:-

 • 4,241 in 2016
 • 4,591 in 2017

Tá (56.2%) dóibh siúd atá cáilithe le haghaidh tacaíochta tithíochta sóisialta dífhostaithe.
I gContae Chorcaí, ar an dá réasún is mó luaite ar thacaíocht tithíochta sóisialta a bheith de dhíth, bhí Gá le forlíonadh cíosa (39%) agus Cúinsí áirithe teaghlaigh (42%).
Teaghlaigh duine aonair atá i nach mór 44% de na teaghlaigh uile ar an liosta.

Déanfar measúnaithe amach anseo ar bhonn bliantúil.  Tá an MRT 2018 ar bun faoi láthair agus tá iarrtha ar Údaráis Áitiúla a bhfigiúirí ón measúnú a chur isteach ar an 29 Meitheamh 2018. 

 

Tá sé ríthábhachtach go nglacann gach iarratasóir faofa ar thacaíocht tithíochta sóisialta a fhaigheann foirmeacha nuashonraithe AMTS don mheasúnú reatha nó do mheasúnuithe amach anseo páirt sa phróiseas agus go gcuireann siad na foirmeacha comhlánaithe ar ais laistigh de na spriocdhátaí a leagtar amach dóibh.   

Mura ndéantar amhlaidh, dúnfar iarratais na ndaoine nach fhreagraíonn.

Corcaigh Thuaidh

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí- Rannán an Tuaisceart ná Teil: (022) 21123 9r.n. go 5i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Tuaisceart (022) 4243910r.n. go 4i.n. Luan go hAoine

 

Corcaigh Theas

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí – Rannán an Deisceart, Halla an Chontae  ná Teil: (021) 4276891 9r.n. go 5i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Deisceart (021) 4285346 10r.n. go 4i.n. Luan go hAoine.

 

Iarthair Chorcaí

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí- Rannán an Iarthair ná Teil: (023) 8833328 10r.n. go 4i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Iarthair (023) 8833328- Le Coinne