Riarann Comhairle Contae Chorcaí na Deontais um Thoibreacha Baile Aonair agus na Grúpscéimeanna Soláthair Uisce.

Tuilleadh eolais:

Is é cuspóir na scéime deontais ná cabhrú le sealbhóirí tí atá ag brath ar sholáthair uisce phríobháideacha aonair. Cuirtear cúnamh deontais ar fáil nuair a thabhaítear caiteachas chun uisce píobaithe a sholáthar chun críocha tís nó chun easpaí tromchúiseacha i soláthar uisce chun críocha tís atá ann cheana a chur ina gceart.

 

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar chúnamh deontais más rud é:

  • Go bhfuil do theach níos sine ná 7 mbliana d'aois
  • Nach bhfuair tú cúnamh deontais Soláthar Uisce Tí sna 7 mbliana roimhe seo
  • Nach bhfuil tú ceangailte le soláthar uisce poiblí nó nach bhfuil grúpscéime soláthar uisce nó soláthar uisce poiblí réasúnach ar fáil duit.

 

Faoin scéim, cuirfear cistiú deontais ar fáil suas go dtí uasmhéid € 2,031.58 nó 75% den chostas faofa, cibé ceann is lú; a chuirfear ar fáil faoin scéim. 

 

Ba cheart iarratais don deontas seo a dhéanamh os comhair Chomhairle Contae Chorcaí, trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Meabhrán Mínitheach don Scéim Deontais um Thoibreacha Baile agus ansin dul ar aghaidh le ceann de na roghanna seo a leanas:

Más mian leat iarratas ar líne a chomhlánú agus a chur isteach, cliceáil anseo le do thoil.

Más mian leat an fhoirm a chomhlánú, a phriontáil agus a chur sa phost, cliceáil anseo.

Ba cheart na rudaí seo a leanas a chur le d'iarratas:

  • Foirm Iarratais don Deontas um Thoibreacha Baile atá comhlánaithe go hiomlán (WG1)
  • Cóip de léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis de shuíomh an láithreáin
  • Luachan oifigiúil ó do chonraitheoir C2/imréitigh cánach cláraithe molta, le mionsonrú iomlán de chostas na hoibre atá i gceist agat.

 

Chomh luath agus atá d'fhoirm iarratais comhlánaithe agat, seol ar aghaidh í, le do thoil, in éineacht leis na doiciméid thacaíochta ar fad, chuig:

An Rannóg um Dheontais do Thoibreacha Baile

Seirbhísí Uisce - Airgeadas agus Riarachán

Urlár 10

Comhairle Contae Chorcaí

Halla an Chontae

Corcaigh

Fiosrúcháin:

Seoladh ríomhphoist: wellgrants@corkcoco.ie

Teil:  

021 4285122 (Iarthar) 

021 4285294 (Tuaisceart)   

021/4285146 (Deisceart)

Tar éis duit an fhoirm um Dheontais do Thoibreacha Baile (WG1) a chomhlánú, rachaidh Innealtóir i dteagmháil leat chun dáta imscrúdaithe tosaigh a shocrú.

 

Ní bheidh aon oibreacha a dhéantar roimh imscrúdú agus faomhadh Chomhairle Contae Chorcaí i dteideal an deontais seo.