Faisnéis thábhachtach maidir leis an Deontas Atosaigh agus an Deontas Atosaigh Plus

 1. Is é meán oíche Sathairn an 31ú Deireadh Fómhair an spriocdháta don Scéim Deontais Atosaigh Plus, lena n-áirítear íocaíochtaí breise a chuirtear i bhfeidhm ar fud na tíre agus i gcontaetha áirithe.  Bunaíodh Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (CRSS) nua mar chuid de Bhuiséad 2021 ar an 13ú Deireadh Fómhair 2020 agus tá sí á feidhmiú ag na Coimisinéirí Ioncaim
 2. Mura ndearna tú iarratas ar an scéim Deontas Atosaigh bunaidh, a tugadh isteach ag deireadh mhí na Bealtaine 2020, agus má chreideann tú go raibh tú incháilithe, dein teagmháil le d’údarás áitiúil le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil. Dúnfaidh an próiseas seo ag meán oíche ar an 31ú Deireadh Fómhair.

Rabhadh: Tá sé curtha in iúl don Chomhairle go bhfuil r-phost calaoiseach ag dul timpeall ag lorg iarratais ar an Deontas Atosaigh. Níor chóir d’aon duine sonraí pearsanta nó bainc a sholáthar don seoladh ríomhphoist bréagach seo in imthosca ar bith. Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaigh Plus a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie  agus trí ríomhphost ag RestartFund@CorkCoCo.ie


Activating County Towns Logo

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag glacadh anois le hiarratais ó ghnólachtaí áitiúla ar an Deontas Atosaithe Móide. Tógann an scéim seo ar an Scéim Deontais Atosaithe roimhe seo tríd an deontas íosta a mhéadú ó €2,000 go €4,000 agus an t-uasmhéid a mhéadú ó €10,000 go €25,000.

Tá incháilitheacht fairsingithe freisin, agus tá iarratais ar oscailt do chuideachtaí a fhostaíonn suas le 250 incháilithe i gcomparáid le níos lú ná 50 sa scéim roimhe seo, B&Banna neamh-inrátaithe, tá clubanna spóirt le gníomhaíochtaí tráchtála agus siopaí carthanais trádála incháilithe anois. Ní gá do ghnólachtaí a bhain leas as an Deontas Atosaithe roimhe seo ó Chomhairle Contae Chorcaí athiarratas a dhéanamh agus rachfar i dteagmháil leo sna laethanta amach romhainn.

D’fhógair Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta Leo Varadkar TD an Deontas Atosaithe Móide mar chuid de phacáiste Spreagtha Iúil an rialtais, sin pacáiste de €7.4bn atá deartha chun post a spreagadh agus muinín eacnamaíoch a thógáil agus leanúint ar aghaidh le tionchar Covid-19 a bhainistiú. Feictear san fhógra seo maoiniú breise de €300m ar bharr an €250m a gealladh roimhe seo don Scéim Deontais Atosaithe.

Deir Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley

“Is cuid dhílis den saol i gContae Chorcaí iad na gnólachtaí beaga agus mheánmhéide agus tá ana-áthas orm na tacaíochtaí breise seo a chur ar fáil. Tá an oiread sin gnólachtaí ar fud ár mbailte agus sráidbhailte a mhúnlaíonn ár bhféiniúlacht agus ár gcarachtar áitiúil, agus a sholáthraíonn seirbhísí iontacha d’áitritheoirí agus do chuairteoirí araon. Molaim do gach gnólacht i gCorcaigh féachaint isteach ar an scéim deontais seo, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh chun tosaigh inár dtéarnamh sóisialta agus eacnamaíoch. "

Chuir Leas-Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí James Fogarty leis ag rá

“Fáiltíonn Comhairle Contae Chorcaí roimh an tsraith nua agus fheabhsaithe tacaíochtaí seo do ghnólachtaí, a mhéadóidh fostaíocht agus a thacóidh le gnólachtaí oiriúnú don staid reatha. Trí phoist agus roghanna inrochtana áitiúla a sholáthar d’earraí agus do sheirbhísí i gContae Chorcaí, beidh tionchar as cuimse ag an Deontas Atosaithe Móide ar ár ngeilleagar áitiúil agus beidh ról ríthábhachtach aige i dtionscnamh ACT na Comhairle chun Bailte Contae a Ghníomhachtú. "

Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaithe a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie.  Tá líne chabhrach thiomnaithe don deontas bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaí ag (021) 4208000 agus is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig RestartFund@CorkCoCo.ie.

 

Is féidir le gnólachtaí a bhfuil spéis leo iarratas a dhéanamh ag www.YourCouncil.ie.

Déanfaidh B&Banna neamh-inrátaithe iarratais chuig Fáilte Ireland, a riarfaidh an maoiniú sna seachtainí amach romhainn.

 

Le cáiliú do dheontas, is iad seo a leanas na critéir thábhachtacha:

 • Caithfear a bheith ina ghnó tráchtála agus i gcóras rátaí na n-údarás áitiúil (seachas B&Banna neamh-inrátaithe ar féidir leo iarratas a dhéanamh chuig Fáilte Ireland);
 • Caithfidh gur chaill sé 25% den láimhdeachas ionchais idir  an 1ú hAibreán agus 30ú Meitheamh 2020;
 • Caithfidh go bhfuil níos lú ná 250 fostaí agus láimhdeachas níos lú ná €25m aige;
 • Caithfear dearbhú go bhfuil sé ar intinn acu baill fhoirne a athfhostú atá ag fáil na Scéime Fóirdheontais Pá Sealadaigh (TWSS)

 

Tuilleadh sonraí faoin Deontas Atosaithe Móide

 • Beidh an deontas bunaithe ar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) le deontas íosta nua de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 (Méadaithe ó €2,000 ar a íosmhéid agus €10,000 ar a uasmhéid).
 • Cuimsíonn gnólachtaí incháilithe anois gnólachtaí meánmhéide agus óstáin neamhspleácha le suas le 250 fostaí, chomh maith le gnólachtaí beaga (méadaithe ó 50 fostaí).
 • Beidh gnólachtaí a mbeidh tionchar ag laghdú 25% ar láimhdeachas orthu incháilithe ar an gcoinníoll go dtugann siad tiomantas go n-athosclóidís agus go bhfostóidís foireann agus go gcothóidís é.
 • Tá láimhdeachas suas le €25m incheadaithe anois, méadaithe ó €5m. Tá teorainn de láimhdeachas €100,000 in aghaidh an fhostaí.
 • Féadfaidh gnólachtaí spóirt tráchtála agus siopaí carthanais trádála in áitribh rátáilte iarratas a dhéanamh ar an deontas anois.
 • Tá an earnáil fáilteachais, bialanna, tithe tábhairne, ionaid ghníomhaíochta agus díol spéise do thurasóirí, M.sh. dánlanna, músaeim srl incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitreabh rátáilte.
 • Beidh B&Banna in áitribh neamh-inrátaithe incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an deontas €4,000 íosta ó Fháilte Ireland.
 • Tá saincheadúnaí ar chuideachta neamhspleách ó thaobh airgid de agus atá go hiomlán ar leithligh ón saincheadúnóir i dteideal iarratas a dhéanamh.
 • Féadfaidh slabhraí cuideachtaí beaga iarratas a dhéanamh má chomhlíonann siad na critéir maidir le <250 fostaí agus láimhdeachas €25m ina iomláine ar fud na cuideachta agus na mbrainsí uile.
 • Níl cuideachtaí ilnáisiúntach incháilithe. Níl fochuideachtaí beaga atá bunaithe in Éirinn le máthairchuideachtaí thar lear incháilithe.
 • Níl slabhraí móra atá mar chuid de chuideachta mhórghrúpa, i.e. eintiteas dleathach amháin le roinnt brainsí, mar mhearbhia, grúpa ollmhargaí , Grúpaí óstáin, Grúpaí siopaí gealltóireachta agus Grúpaí cógaslanna incháilithe.

 

 

Deontas Atosaithe Móide - Ceisteanna Coitianta

1. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an meán, beidh sé mar aidhm againn iarratais a phróiseáil (rud a chiallaíonn Gheobhaidh/Ní bhfaighidh/ tuilleadh faisnéise ag teastáil) laistigh de choicís. B’fhéidir nach mbeidh sé seo indéanta ag na céimeanna luatha má tá borradh mór tosaigh ar iarratais.

 

2. Cé mhéad a gheobhaidh mé?

I bhformhór na gcásanna (ach féach ar Cheisteanna Coitianta uimh. 10, 11, 12 agus an Tábla ag an deireadh), is é a bheidh sa deontas méid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) le deontas íosta de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 (nó uasmhéid de €15,000 do ghnólachtaí a fuair an t-uasmhéid de €10,000 faoin Scéim Deontais Atosaigh bunaidh).

 

3. Cad is féidir liom an deontas a úsáid air?

Is ranníocaíocht é an deontas i dtreo an chostais a bhaineann le gnó a athoscailt nó a choimeád ag feidhmiú agus ag athnascadh le fostaithe agus le custaiméirí. D’fhéadfaí an deontas a úsáid chun costais sheasta leanúnacha a íoc, i.e. fóntais, árachas, athchóiriú nó bearta chun sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí a chinntiú.

 

4. Murar íoc mé mo rátaí do 2019, an bhfuil mé incháilithe?

Sea.

Má tá riaráistí ar mo rátaí, an bhfuil mé incháilithe?

Sea.

 

5. Mura ndearnadh measúnú rátaí ar m’áitreabh i 2019 an bhfuil mé incháilithe?

Sea. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastachán ar an éileamh a bheadh agat ar rátaí do 2019. (Murar féidir meastachán a dhéanamh ar chúis éigin íocfar an deontas íosta de €4,000.)

 

6. Conas a dhéanaim iarratas?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí www.YourCouncil.ie

 

7. Conas a íocfar an deontas?

I bhformhór na gcásanna íocfar an deontas trí ríomhaistriú airgid chuig an gcuntas gnó óna n-íocann tú do rátaí.

 

8. Cad iad na critéir chun cáiliú don deontas?

Caithfidh gnó:

• A bheith mar eintiteas trádála tráchtáil;

• Oibriú ó áitreabh atá inrátaithe go tráchtáil ag údarás áitiúil (ach féach ar Cheisteanna Coitianta uimh. 9 maidir le roinnt B&Banna áirithe);

• 0 - 250 fostaí a bheith agat;

 

• Láimhdeachas níos lú ná €100k in aghaidh an fhostaí a bheith acu go huasmhéid de €25m;

• D'fhulaing tú caillteanas 25% + ar láimhdeachas idir an 1ú hAibreán agus an 30ú Meitheamh 2020.

• Tiomantas tugtha fanacht oscailte nó athoscailt má dhúnadh é; agus

• Beart chun fostaithe a choimeád atá ag fáil na Scéime Fóirdheontais Pá Sealadaigh (TWSS)

Socróidh an DETE spotseiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na critéir cháilitheacha.

 

9. An féidir le gnólacht a bhaineann le turasóireacht iarratas a dhéanamh?

Is féidir le gnólachtaí a bhaineann le turasóireacht / fáilteachas a íocann rátaí iarratas a dhéanamh, lena n-áirítear óstáin neamhspleácha agus B&Banna a chomhlíonann na critéir cháilitheacha.

Féadfaidh B&Banna nach bhfuil in áitribh inrátaithe iarratas a dhéanamh ar dheontas de €4,000. TABHAIR FAOI DEARA: Is é Fáilte Ireland, ní an t-údarás áitiúil, a riarann ​​an deontas seo.

 

10. An féidir le heagraíochtaí spóirt iarratas a dhéanamh?

Is féidir le Clubanna Spóirt a íocann rátaí, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (e.g. beár / bialann srl) iarratas a dhéanamh ar dheontas a bheidh mar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) faoi réir íosmhéid deontas de €4,000 agus uasdeontas de €25,000 ie chun gnéithe tráchtála uile na heagraíochta a chlúdach.

 

11. Céard faoi Eagraíochtaí Carthanas?

Féadfaidh Siopaí Carthanas a bhfuil ioncam trádála acu, agus atá ag  oibriú ó áitribh inrátaithe, iarratas a dhéanamh ar dheontas a bheidh mar mhéid an mheasúnaithe rátaí don áitreabh do 2019 (gan riaráistí a áireamh) faoi réir íos-dheontas de €4,000 agus uasdeontas de €25,000. Mar sin féin, níl eagraíochtaí neamhthrádála pobail agus eagraíochtaí deonacha incháilithe.

 

12. Cad mar gheall ar shiopaí saincheadúnais, siopaí slabhra agus gnólachtaí tionónta?

a) Tá saincheadúnaí, a bhfuil neamhspleách ó thaobh airgid de agus atá go hiomlán ar leithligh ón saincheadúnóir, incháilithe iarratas a dhéanamh.

b) Níl gnólachtaí ilnáisiúntach incháilithe. Níl fochuideachtaí Éireannacha le máthairchuideachtaí thar lear incháilithe.

c) Níl siopaí atá mar chuid de shlabhraí móra, i.e. eintiteas dleathach amháin le roinnt brainsí, mar mhearbhia, grúpa ollmhargaí , Grúpaí óstáin, Grúpaí siopaí gealltóireachta agus Grúpaí cógaslanna incháilithe

d) Féadfaidh slabhraí gnólachtaí beaga a bheith in ann iarratas a dhéanamh má chomhlíonann siad critéir <250 fostaí agus láimhdeachas € 25m ar a mhéad ina iomláine ar fud na cuideachta agus na mbrainsí uile.

e) Tá cuideachta le roinnt siopaí ar fud údarás áitiúil amháin nó níos mó, a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus fostaíochta, agus i gcás ina bhfuil aitheantas rátaí ar leithligh ag gach siopa, incháilithe d'iarratas a dhéanamh ar choibhéis bhille rátaí 2019 do gach siopa, faoi ​​réir deontas ar íosmhéid de €4,000 agus an t-uasmhéid €25,000 (Deontas Atosaithe agus Deontas Atosaithe Plus le chéile) do gach siopa.

f) Beidh cuideachta le roinnt siopaí in údarás áitiúil amháin, a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus fostaíochta, agus a íocann rátaí faoi chuntas amháin incháilithe iarratas a dhéanamh ar choibhéis bhille rátaí 2019 do gach áitreabh, faoi réir an íosmhéid de €4,000 agus an t-uasmhéid de € 25,000 (Deontas Atosaithe agus Deontas Atosaithe Plus le chéile) do gach siopa. Is féidir leis an údarás áitiúil a aithint agus a fhíorú gur aonaid ar leithligh iad an t-áitreabh aonair sa chuntas rátaí.

g) Maidir le gnólachtaí tionónta, is don ghnó seachas don tiarna talún atá an deontas. Féadann na húdaráis áitiúla na rátaí atá coibhéiseach do na haonaid ghnó aonair a aithint agus an deontas is iníoctha ar an mbonn sin a ríomh. Má tá na rátaí iníoctha níos ísle ná €4,000, ba cheart go bhfaigheadh ​​an tionónta an deontas íosta de €4,000.

 

13. Cad é an scéal maidir le Seirbhísí Gairmiúla

Tá Seirbhísí Gairmiúla mar Chuntasóirí, Ailtirí, Dochtúirí Teaghlaigh, Fiaclóirí, Radharceolaithe, Comhairleoirí, srl., Incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitribh inrátaithe agus má chomhlíonann siad na critéir, lena n-áirítear láimhdeachas a chailleadh.

Mar sin féin, níl seirbhísí eile nach n-oibríonn ó áitribh inrátaithe, trádálaithe aonair, srl., Incháilithe.

 

14. Is Soláthraí Cúraim Leanaí mé. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an Deontas Atosaithe Móide agus tacaíochtaí na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

I measc na dtacaí COVID-19 atá ar fáil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tá dhá thacaíocht athoscailte go sonrach do Sholáthraithe Cúraim Leanaí: Deontas Caipitil na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. Ní féidir le Soláthraithe Cúraim Leanaí a dhéanann iarratas ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige iarratas a dhéanamh ar an Deontas Atosaithe Móide.  (Ní mór do Sholáthraithe Cúraim Leanaí a fuair Deontas Atosaithe nó Atosaithe Móide an méid atá dlite / faighte a dhearbhú san fhoirm iarratais don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus déanfar é seo a fhritháireamh i gcoinne na hÍocaíochta Tacaíochta Athoscailte. Níl tionchar ar bith ó glacadh le Deontas Caipitil na Roinne ar iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige nó an Deontas Atosaithe Móide.)

 

15. Cad é an dáta deiridh?

Is é an 31ú Deireadh Fómhair 2020 an dáta deiridh chun iarratais a fháil.

 

16. Cad é m'uimhir Custaiméara?

Tá d’uimhir Custaiméara suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

 

17. Cad é m’uimhir Ráta?

Tá d’uimhir Ráta (nó LAID) suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

 

18. Cad is Ceanntásc Ráiteas Bainc ann?

Tá ceanntásc an ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc deireanacha (dátaithe laistigh de 6 mhí anuas) ag léiriú d’ainm gnó agus do sheoladh agus d’uimhir chuntais bhainc ghnó. Ba cheart duit iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun d’ainm gnó agus seoladh a fhíorú, agus sonraí do chuntais bhainc ie BIC agus IBAN.

 

19. Conas a shíneoidh mé an fhoirm?

Ba chóir síniú clóscríofa a áireamh ar an bhfoirm.

 

20. An gá dom Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach?

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar luach €10,000 nó níos mó, ní mór duit Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach chun go bhféadfar do stádas imréitigh cánach a sheiceáil. Chun a chinntiú nach dtarlaíonn aon mhoill idir ceadú agus íocaíocht, moltar d’Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a áireamh ar d’iarratas.

 

21. Mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh mo dheontas a dhiúltú an féidir liom achomharc a dhéanamh?

Sea, féadfar aon chinneadh chun deontas a dhiúltú a achomharc chuig appealsrestart@corkcoco.ie

 

22. Cá bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise?

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó an tÚdarás Áitiúil ag 021/4208000

Deontas Atosaithe Móide - Cairt Míniúcháin

Cad leis a bheidh mo ghnó incháilithe?

Is deontas neamhspleách NUA é an Deontas Atosaithe Plus atá ar fáil do gach gnóthas incháilithe, lena n-áirítear iad siúd a fuair deontas san 1ú Scéim Deontais Atosaithe.

1. Is féidir le hiarratasóirí a fuair deontas faoin 1ú Scéim Atosaithe iarratas a dhéanamh arís ar an 2ú deontas trí Fhoirm Dhearbhaithe a chur isteach.

Bille Ráta Samplach 2019

Deontas faoin Scéim Atosaithe Bunaidh

Deontas Breise iníoctha faoin Scéim Deontais Atosaithe Móide nua athbhreithnithe

Bille rátaí níos lú ná €2k i 2019

€2k íosmhéid

€4k sa bhreis

(íosmhéid nua)

Bille rátaí de €3k

€3k

€4k sa bhreis

(íosmhéid nua)

Bille rátaí de €5k

€5k

€5k sa bhreis

 

Bille rátaí de €8k

€8k

€8k sa bhreis

 

Bille rátaí de €10k nó níos mó

€10k uasmhéid

Íocaíocht sa bhreis atá coibhéiseach le bille rátaí 2019 go huasmhéid de €15k (i.e. uasmhéid comhcheangailte iomlán de €25K)

2. Ní mór d’iarratasóirí céaduaire atá incháilithe anois faoin Scéim Deontas Atosaithe Móide an Fhoirm Iarratais a chur isteach.

Cineál Gnó

Deontas Iníoctha

Cuideachtaí Beaga agus Meánmhéide / óstáin neamhspleácha.

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

Gníomhaíochtaí tráchtála i gclubanna spóirt (in áitribh inrátaithe)

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

Siopaí carthanachtaí trádálacha (in áitribh inrátaithe)

Measúnú ráta 2019 faoi réir deontais d'íosmhéid 4k agus uasmhéid 25k.

B&Banna neamh-inrátaithe

€ 4k amháin (NB Caithfear Iarratais a dhéanamh chuig Fáilte Ireland www.failteireland.ie )

 

Nóta: Déanfar na critéir maidir le láimhdeachas <€ 100K in aghaidh an fhostaí a mheas i ngrúpaí de 25, m.sh. <caithfidh 50 láimhdeachas faoi uasmhéid €5m a bheith ag 50 ball foirne, caithfidh láimhdeachas €7.5m ar a mhéad a bheith ag 51 go 75 ball foirne, ní mór do 76 go 100 ball foirne. láimhdeachas €10m ar a mhéad, láimhdeachas idir €12.5m, idir 101 agus 125 ball foirne, caithfidh láimhdeachas €15m ar a mhéad a bheith ag 126 go 150 ball foirne, 151 go 175 ball foirne láimhdeachas €17.5m ar a mhéad, 176 go 200 ball foirne ar a mhéad láimhdeachas €20m, 201 go 225 fostaí láimhdeachas €22.5m ar a mhéad agus 226 go 250 fostaí láimhdeachas €25m ar a mhéad. Léirítear líon na bhfostaithe i gcoibhéisí Lánaimseartha.