Young People & Enda Kenny
 Buaileann an Chomhairle leis an Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhairlí Óige áitiúla iad Comhairle na nÓg a thugann deis do pháistí agus do dhaoine óga bheith rannpháirteach i bhforbairt seirbhísí agus beartas áitiúil. 

 

Tá Comhairle na nÓg Chontae Chorcaí i measc na 31 Chomhairle na nÓg ar fud na tíre a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine óga. Tá na Comhairlí Óige sin deartha chun a chur ar chumas daoine óga tuairimí a chur in iúl faoi na seirbhísí, na beartais agus na saincheisteanna a mbíonn tionchar acu orthu ina gceantar áitiúil.

 

Obair Dheireanach Chomhairle na nÓg Chontae Chorcaí:

  • Iompar i gCorcaigh: bearta a dhéanamh maidir le costais iompair phoiblí níos inacmhainne do dhaoine óga trí stocaireacht a dhéanamh go dtabharfar an Cárta Leap isteach, agus ní ba dhéanaí fós, an Cárta Leap a leathnú amach i gCo. Corcaí
  • Meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn: Bhí an Chomhairle i gContae Chorcaí rannpháirteach san fheachtas náisiúnta ‘Lets Go Mental’ in 2015 chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc daoine óga.

 

Láithreán Gréasáin Náisiúnta Chomhairle na nÓg: http://www.comhairlenanog.ie/

Comhairle na nÓg Chontae Chorcaí:

Facebook: CorkCoComhairle

Twitter: @CorkCoComhairle

Comhordaitheoir Chomhairle na nÓg Chontae Chorcaí: Lorraine.Hogan@corkcoco.ie

 

Conas is Féidir leat Páirt a Ghlacadh

Tagann comhaltaí nua chuige trí Chruinniú Cinn Bliana (CCB) de chuid Chomhairle na nÓg, a reáchtáiltear gach bliain i nDeireadh Fómhair i Halla an Chontae. Tugtar cuireadh do dhaoine óga ó scoileanna áitiúla agus ó ghrúpaí óige. Is í an aidhm ná go mbeadh ionadaíocht chomh leathan agus is féidir ag daoine óga an cheantair.

Coimeádtar roinnt spásanna ag an CCB do dhaoine ar mhaith leo freastal air lasmuigh de phróiseas na gcuirí scoile. Chun tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost le do thoil chuig: Lorraine.hogan@corkcoco.ie 

Ag na CCBanna, tagann líon mór daoine óga le chéile chun ábhair atá tábhachtach dóibh a phlé. Roghnaítear comhaltaí nua don Chomhairle i rith an CCB. Bíonn cruinnithe ag an gComhairle gach trí go ceithre seachtaine de ghnáth agus ag na cruinnithe sin déanann na comhaltaí taighde ar a n-ábhar agus oibríonn siad le chéile chun tionchar a imirt ar chinnteoirí áitiúla.

 

An Fheidhmeannacht Náisiúnta

Toghtar ionadaí amháin ó gach ceann de na 31 Chomhairle na nÓg chuig Feidhmeannacht Náisiúnta Chomhairle na nÓg, a fhiosraíonn na moltaí ó Dháil na nÓg maidir le hathruithe a dhéanamh ar son daoine óga sna ceantair sin.

Bíonn téarma oifige de dhá bhliain ar a laghad ag an bhFeidhmeannacht Náisiúnta agus bíonn cruinnithe aici uair amháin sa mhí. Tá an Fheidhmeannacht Náisiúnta éascaithe agus tacaithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Foróige agus Obair d’Ógra Éireann, a dhéanann deimhin de go bhfaigheann siad an deis chun plé leis na hAirí cuí, na déantóirí beartas cuí, na Coistí Oireachtais cuí agus cinnteoirí eile.

Nuair a osclóidh tú doras do leabharlainne áitiúla, cuirfidh tú tús le heachtra dhraíochtúil a thógfaidh tú isteach i saol na samhlaíochta. Cibé acu go dtaitníonn sióga, peil, eachtraíocht nó scéalta grá leat, gheobhaidh tú an eochair do dhomhain spéisiúla i ngach leabhar a léann tú!

D’fhéadfá foirm chláraithe a phiocadh suas i do leabharlann áitiúil inniu agus tús a chur leis an eachtra.

Chun mó eolais a fháil, tabhair cuairt ar leathanach na leabharlainne.

 

Clár na Scoileanna um Shábháilteacht Uisce

Clóis Súgartha, Páirceanna & Bealaí siúil

Ballincollig Gunpowder Trails
                                          

 

 

 

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as líon mór páirceanna poiblí a bhainistiú ar fud an chontae agus as rochtain a sholáthar orthu.

 

 

 

 

 

Déanaimid bainistiú freisin ar chlóis súgartha, páirceanna scátála agus bealaí siúil. Seo cuid de na samplaí:

  • Páirc Mhílaoise Charraig Thuathail
  • Siúlóid choillte Bhaile Uí Ainnín (Mainistir na Corann)
  • Clárchosán Eochaille.

 

Chun tuilleadh eolais, agus liosta iomlán de chlóis súgartha, páirceanna agus bealaí siúil a fháil, déan teagmháil le do Cheantar Bardasach áitiúil anseo.