Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag Comhairle Contae Chorcaí de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005. Tá freagracht ar an Oifigeach Rochtana soláthar nó socrú a dhéanamh maidir le cúnamh agus treoir agus iad a chomhordú chun go mbeidh daoine faoi mhíchumas in ann seirbhísí a chuireann Comhairle Contae Chorcaí ar fáil a rochtain.


Déan teagmháil linn, le do thoil, má tá aon cheist agat i dtaobh na rochtana:

Oifigeach Rochtan
Seirbhísí Corparáideacha,
Urlár 14, Halla an Chontae
Corcaigh
 
R-phost: corporateservices@corkcoco.ie

Guthán: 021-4285133
 

Barra Uirlisí Cúnta Suíomh Gréasáin

Déanann an barra uirlisí teicneolaíochta cúnta bunaithe ar scamall Recite Me do shuíomh Gréasáin a chuimsiú go digiteach trí ligean do chuairteoirí d’ábhar a shaincheapadh ionas gur féidir leo é a ithe ar na bealaí is fearr a oibríonn dóibh.

Aithris Mise Faisnéis

 

Ceisteanna Coitianta:

Cén t-eolas atá ar fáil i bhformáidí malartacha?

Is féidir gach eolas atá ar fáil don phobal a chur ar fáil i bhformáid mhalartach, nuair atá sé praiticiúil é sin a dhéanamh agus nuair a chuireann maoiniú ar ár gcumas é a dhéanamh. B'fhéidir go mbeadh foirmeacha iarratais, bileoga eolais, tuairiscí, cáipéisí míniúcháin agus cáipéisí eile mar sin a bhaineann le seirbhísí agus leas an phobail ina measc siúd.

 

Cé na cineálacha formáidí malartacha atá ar fáil?

Tá roinnt mhaith cineálacha formáidí malartacha ar fáil, ar a bhfuil:

 • Formáid inrochtana amhail HTML agus formáidí leictreonacha eile amhail Gnáth-théacs.
 • Leagan Mórchló i mBéarla (16 phointe ar a laghad)
 • Leagan atá Éasca le Léamh
 • Braille
 • Closleagan i mBéarla
 • Formáidí malartacha eile a d'fhéadfaí a iarraidh.

B'fhéidir go bhféadfaí cáipéisí áirithe eile a aistriú sna príomhtheangacha eachtracha, má iarrtar é sin.

Cuirfear ateangairí teanga comharthaíochta ar fáil d'imeachtaí poiblí, do chruinnithe, d'agallaimh agus d'imeachtaí eile nuair is gá agus nuair a bhíonn sé seo iarrtha roimh ré.

Ba chóir a thabhairt ar aird go ndéileáiltear le gach iarratas ar bhonn aonarach agus go mbeidh an leibhéal fála ag brath ar an gcáipéis a iarrtar. 

 

Conas ar féidir liom iarratas a dhéanamh ar eolas i bhformáid mhalartach?

I scríbhinn, ag aon chuntar poiblí nó trína phostáil díreach chuig an Oifigeach Rochtana. Ba chóir don té atá ag déanamh an iarratais é a shíniú agus an dáta a chur air más féidir

 • Trí r-phost a sheoladh díreach chuig an Oifigeach Rochtana
 • Trí ghlaoch a chur ar aon duine den fhoireann cuntair phoiblí. Iarr ar bhall den fhoireann mionsonraí an iarratais a thaifead
 • Ar líne ar an leathanach cuí de láithreán gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí nuair atá sé ar fáil.

Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid freisin le hiarratas a dhéanamh ar eolas i bhformáid mhalartach.

 

Cén t-eolas nach mór dom a chur ar fáil nuair atá mé ag déanamh iarratas ar fhormáid mhalartach?

Sna cásanna nach bhfuil an té atá ag déanamh an iarratais in ann an t-iarratas a chomhlánú i scríbhinn, déanfaidh an ball foirne cúnta é a chomhlánú ar a son.

Beidh gá againn leis an eolas seo a leanas:

 • Ainm, Seoladh agus sonraí teagmhála an té atá ag iarraidh an eolais
 • Mionsonraí ar leith den cháipéis/eolas atáthar ag lorg
 • An tréimhse ama ina bhfuil gá leis an eolas agus an t-údar le haon sprioc-am ar leith
 • Más i gcomhair ateangaire teanga comharthaíochta atá an t-iarratas tabhair mionsonraí iomlána ha himeachta/an chruinnithe.

 

Fáil Iarratas

Ba chóir gach iarratas a fhaigheann baill foirne a chur ar aghaidh trí phost inmheánach chuig an Oifigeach Rochtana, Seirbhísí Corparáide.

 • Déanfar gach iarratas a admháil laistigh de 7 lá oibre ón am a fhaightear iad agus déileálfar leo laistigh de 21 lá ón am a fhaightear iad.
 • Nuair a bhíonn moill ann ag tabhairt eolais, cuirfear an té atá ag déanamh an iarratais ar an eolas maidir leis an dáta a mbeifear ag súil leis go bhfaighidh sé an t-eolas.
 • Nuair atá gá leis, tabharfar míniú i scríbhinn don té a rinne an t-iarratas ar na fáthanna nach féidir an t-eolas a iarradh a chur ar fáil.

Is í an chuspóir atá leis an bPlean seo ná cáipéis chorparáide a chur ar fáil a leagann amach na spriocanna do sheachadadh seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta a bhainfear amach i mbliana.

Tá spriocanna ar leibhéil arda aitheanta do gach réimse seirbhíse agus tá siad ináirithe sa Phlean chomh maith leis an gcaighdeán feidhmíochta atá uainn. Leagadh amach iad ag tabhairt airde ar na Spriocanna Straitéiseacha Corparáideacha a aontaíodh i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2014-2019.

Cuireann an Plean sin fócas soiléir ar fáil chun a chur ar chumas Chomhaltaí Tofa agus fhoireann na Comhairle oibriú le chéile chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse, an custaiméir, a fhorbairt agus a fheabhsú.

Tá an Plean Bliantúil Seirbhísí le feiceáil thíos:

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2020

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2019

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2018

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2017

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2016

Glacann an Chomhairle leis an mBuiséad ag an gcruinniú Buiséid Bhliantúil. Is féidir an cruinniú a chur ar athló ach caithfear glacadh leis an mBuiséad laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta chruinniú an Bhuiséid. 

Tionóltar an cruinniú go hiondúil i mí na Samhna gach bliain, ach is é an tAire a leagann síos an tréimhse a gcaithfear an cruinniú a thionól laistigh de.

Foilsítear fógra ar a laghad seacht lá roimh an gcruinniú i nuachtán náisiúnta a chuireann an iúl an dáta a mbeifear ag tionól chruinniú an bhuiséid. Féach an nasc thíos le do thoil do Leabhair Buiséid:

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2022

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2021

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2020

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2019

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2018

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh & Leabhar Buiséid do 2017

Ullmhaítear an Buiséad san fhormáid a leagann an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil síos agus socraíonn sé an caiteachas a bheidh ar an gComhairle le seirbhísí éagsúla a chur ar fáil agus an t-ioncam a bhaineann leis na seirbhísí sin a mhaoiniú. Is iad na príomhréimsí seirbhíse ná tithíocht, iompar, seirbhísí uisce (go príomha faoin gComhaontú Seirbhíse le hUisce Éireann), pleanáil, fiontraíocht, comhshaol, caitheamh aimsire agus taitneamhacht ar a n-áirítear páirceanna, leabharlanna, spóirt, oidhreacht agus na healaíona. Déanann an buiséid ioncaim soláthar do chaiteachas reatha nó caiteachas ó lá go lá maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil.

Déanann foinsí ioncaim éagsúla maoiniú ar chaiteachas ioncaim, is iad sin:

 • Rátaí Tráchtála
 • An Cháin Mhaoine Áitiúil
 • Deontais Rialtais Shonracha
 • Táillí agus muirir ar Earraí agus ar Sheirbhísí
   

An Cháin Mhaoine Áitiúil

Déanann an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna Leasú), foráil sonrach gur féidir le comhaltaí tofa údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun ráta bunúsach na Cánach Maoine Áitiúla a athrú dá gceantar riaracháin trí chéatadán ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil.

Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh Comhairle Contae Chorcaí ráta bunúsach na Cánach Maoine Áitiúla a ardú nó a ísliú d'uasmhéid +/-15% nó é a fhágáil gan athrú.

Caithfidh an Chomhairle an t-ábhar a mheas go bliantúil agus iarann sí ar an bpobal aighneachtaí a chur isteach maidir leis an éagsúlacht trí fhógra a chur i nuachtán náisiúnta. Ritheann an tréimhse comhairliúcháin poiblí go hiondúil ó lár mhí an Mheithimh go lár mhí Lúnasa agus déantar an cinneadh ag Cruinniú na Comhairle i mí Mheán Fómhair.

Clár Caipitil

Chomh maith leis an mBuiséad a dhéanann soláthar do chaiteachas reatha, ullmhaíonn an Chomhairle Clár Caipitil Trí Bliana a ndéantar athbhreithniú bliantúil air agus déanann sí soláthar do thionscadail caipitil. Is é an cuspóir ná déileáil le heasnaimh bhonneagair aitheanta chun tacú le forbairt sa chontae agus í a spreagadh agus ina theannta sin cuimsíonn sé raon tionscadal spóirt, caitheamh aimsire agus pobail.

Orduithe Ceannacháin 2021 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2020 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2020 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2020 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2020 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2019 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2019 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2019 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2019 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2018 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2018 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2018 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2018 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2017 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2017 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2017 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2017 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2016 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2016 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2016 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2016 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2015 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2015 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2015 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2015 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2014 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2014 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2014 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2014 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2013 R4 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2013 R3 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2013 R2 os cionn €20,000

Orduithe Ceannacháin 2013 R1 os cionn €20,000


Orduithe Ceannacháin 2012 R4 os cionn €20,000

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2021 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2021 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2021 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2021 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2020 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2020 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2020 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2020 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2019 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2019 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2019 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2019 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2018 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2018 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2018 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2018 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2017 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2017 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2017 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2017 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2016 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2016 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2016 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2016 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2015 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2015 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2015 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2015 R1


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2014 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2014 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2014 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2014 R4


Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2013 R4

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2013 R3

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2013 R2

Tuairisceáin Prapíocaíochtaí Chomhairle Contae Chorcaí 2013 R1

 

Tá sé mar oibleagáid ar gach comhlacht poiblí Éireannach cúram a ghlacadh le cistí poiblí, agus a chinntiú go bhfuiltear ag fáil an luacha is fearr ar airgead nuair atáthar ag caitheamh nó ag infheistiú an airgid phoiblí.

 

Is é an Cód Caiteachais Phoiblí an tsraith rialacha agus nósanna imeachta a bhfuil feidhm leo chun a chinntiú go seastar leis na caighdeáin sin thar raon sheirbhís phoiblí na hÉireann.

 

Tiomsaíonn Comhairle Contae Chorcaí Tuarascáil Ráthaithe Caighdeáin an Chód Caiteachais Phoiblí ar bhonn bliantúil. Is féidir na tuarascálacha is deireanaí a fháil faoi na naisc seo a leanas:

Tuairisceán Chód Caiteachais Phoiblí Chomhairle Contae Chorcaí, 2020

Is féidir an liostú fardail mhaoinithe tionlacain a fháil faoi na naisc seo a leanas:

Liostú Fardal Caipitil, 2020

Liostú Fardal Ioncaim, 2020

Tá eolas achomair foilsithe ag Comhairle Contae Chorcaí ar líne maidir le gach soláthar os cionn €10 milliún mar chuid den phróisis Ráthaithe Caighdeáin. Tá an liostú le fáil thíos.

 • Tithíocht Shóisialta Charraig Uí Leighin Chill na gCléireach
 • Tithíocht Shóisialta Chloich na Coillte
 • Tithíocht Lándéanta Bhaile an Fheintéaraigh
 • Tithíocht Shóisialta Mhainistir na Corann Choill na Mainistreach
 • Poulavone Baile an Chollaigh
 • Feabhsúchán Chéim 4 Inis Sionnach
 • N28 – Bóthar Chorcaí-Rinn an Scidígh
 • Bóthar Bhaile Bhuirne - Mhaigh Chromtha
 • Scéim Draenála na hAighlinne
 • Scéim mheasúnaithe agus bhainistíochta riosca i gcás tuilte na Glaise Buí
 • Scéim mheasúnaithe agus bhainistíochta riosca i gcás tuilte Dúglais
   

 

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014

Éilíonn Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 go bhfoilseofar tuairisc gach bliain a bhaineann leis an líon nochtuithe cosanta a rinneadh le linn na bliana roimhe sin agus go bhfoilseofar eolas maidir le haon ghníomh a rinneadh mar fhreagra ar aon nochtadh cosanta a rinneadh.

An tAcht um Nochtuithe Cosanta 2014

Beartas um Nochtuithe Cosanta 2019

Beartas um Nochtuithe Cosanta. - Tuarascáil Bhliantúil 2016

Beartas um Nochtuithe Cosanta. - Tuarascáil Bhliantúil 2017

Beartas um Nochtuithe Cosanta. - Tuarascáil Bhliantúil 2018