Focal Fáilte ó Mhéara Contae Chorcaí, an Comhairleoir Gillian Coughlan

An Comhairleoir Gillian Coughalan, Méara Chontae Chorcaí.
An Comhairleoir Gillian Coughalan
Méara Chontae Chorcaí.

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí. Creidim go bhfaighidh tú go bhfuil an t-ábhar, na naisc agus na seirbhísí ar líne atá ar fáil ann an-spéisiúil agus an-luachmhar.

Tá Méara an Chontae agus Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Corcaí tacaithe ag an bhFeidhmeannacht atá faoi stiúir an Phríomhfheidhmeannaigh, an tUas. Tim Lucey. Is féidir leat níos mó eolais a fháil faoi mo chuid comh-Chomhairleoirí ar an suíomh gréasáin seo, lena n-áirítear sonraí teagmhála, agus tá Miontuairiscí Chruinnithe na Comhairle ar fáil ann freisin. 

Tá 55 Chomhalta Tofa ann, a dhéanann ionadaíocht ar na 10 dtoghcheantar, a chomhfhreagraíonn do na 8 gCeantar Bhardasacha. Toghann sibhse, saoránaigh Chorcaí, Comhaltaí Tofa, nó Comhairleoirí, le haghaidh téarma cúig bliana. Eagrófar na chéad Thoghcháin Áitiúla eile i Meitheamh 2024.

D'fhorbair Comhairle Contae Chorcaí an suíomh gréasáin seo le go mbeadh sé inrochtana agus éasca le húsáid, ag cur ar fáil eolas tráthúil agus ábhartha ar bhealach atá sothuigthe. Gheobhaidh tú eolas faoi ábhair atá spéisiúil duit, chomh maith le heolas faoi sheirbhísí ar féidir leat rochtain a fháil orthu.

Creidim go bhfuil sé fíorthábhachtach go mothódh saoránaigh ceangal lena gComhairle áitiúil agus lena gcuid Comhaltaí Tofa; níl sa suíomh gréasáin seo ach ceann de na bealaí cumarsáide atá ann idir Comhairle Contae Chorcaí agus na pobail agus na páirtithe leasmhara inár gcontae.

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar Chomhairle Contae Chorcaí; tá súil agam go n-aimseoidh tú a bhfuil ag teastáil uait, agus go leanfaidh tú ort ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin de réir mar a chuirfear gnéithe nua leis le himeacht ama.

 

Le gach dea-ghuí,

An Comhairleoir Gillian Goughlan, Méara Chontae Chorcaí.

Má theastaíonn ó aon ghrúpa cuireadh a thabhairt do Mhéara an Chontae nó do Leasmhéara an Chontae freastal ar ócáid, ba cheart dó an fhoirm thíos a líonadh isteach agus é a sheoladh isteach chuig:

Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chorcaí
Urlár 14, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC

Teileafón: 021-4285367
Seoladh ríomhphoist: mayor@corkcoco.ie

Mayor's Event Protocol 2019 (English)

Prótacal Ócáidí an Mhéara 2019 (As Gaeilge)

Ní fhoilsítear dialann an Mhéara mar gheall ar shrianta Covid -19.

Is féidir le hionadaithe na meán cumarsáide agus baill an phobail freastal ar chruinnithe na comhairle. Mar gheall ar shrianta Covid-19 tá cruinnithe á reáchtáil go cianda fé láthair. Is féidir rochtain ar chruinnithe na comhairle ar líne a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh chuig corporate.services@corkcoco.ie.

Is Oifigigh Phoiblí ainmnithe iad gach Comhalta Tofa den Chomhairle, an Príomhfheidhmeannach agus Comhaltaí na Foirne Bainistíochta Sinsearaí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Is féidir leat sonraí teagmhála na gComhaltaí Tofa a rochtain anseo.

Tá an Grúpa Beartais Chorparáidigh (GBC) ina Choiste de chuid na Comhairle agus bunaíodh é faoi Alt 133 den Acht Rialtais Áitiúil 2001. Cuimsíonn sé Cathaoirleach Chomhairle Contae Chorcaí atá ina chathaoirleach ar an ngrúpa, cathaoirligh Choistí um Beartais Straitéisigh na Comhairle, agus cathaoirligh an Cheantair Bhardasaigh.

 

Is é ról an GBC ná comhairle agus cúnamh a thabhairt do Chomhaltaí Tofa maidir leis an mbeartas a cheapadh, a fhorbairt agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh air. Féadann sé tograí a dhéanamh freisin chun gnó a leithdháileadh idir CBSanna agus um chomhordú ginearálta an ghnó.

Féadann an GBC freisin comhordú, comhsheasmhacht agus éifeachtacht a chur chun cinn, chomh maith le seachaint na dúblála i gcomhlíonadh fheidhmeanna na Comhairle ag comhaltaí an Cheantair Bhardasaigh. 

Tá sé mar oibleagáid ar an bPríomhfheidhmeannach dul i gcomhairle leis an GBC maidir le hullmhú an Phlean Chorparáidigh agus dréachtú dhréachtbhuiséad na Comhairle. Féadann an GBC freisin iarraidh ar an bPríomhfheidhmeannach tuairisc a thabhairt dó faoi aon ábhar a bhaineann le feidhm de chuid na Comhairle.

Is iad comhaltaí reatha an GBC ná:

Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach

An Méara, An Comhairleoir Christopher O'Sullivan

An Comhairleoir John Paul O'Shea

An Comhairleoir Anthony Barry

An Comhairleoir Frank O'Flynn

An Comhairleoir Declan Hurley

An Comhairleoir Michael Hegarty

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Séamus McGrath

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

 

Bíonn cruinnithe rialta ag an GBC.

 

Is féidir leat miontuairiscí Chruinnithe Iomlána na Comhairle a aimsiú anseo.

Le haghaidh Mhiontuairiscí cruinnithe eile lean an nasc seo le do thoil

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC