Tá áthas ar Chomhairle Contae Chorcaí cóip de Lámhleabhar an Tionónta a chur ar fáil do gach tionónta.  Tugann sé sin an deis di tionóntaí a chur ar an eolas maidir leis an réimse leathan seirbhísí atá ar fáil dóibh.

Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an lámhleabhar freagrachtaí Chomhairle Contae Chorcaí, agus í ina tiarna talún, agus do fhreagrachtaí féin, agus tú i do thionónta, a shoiléiriú.  Tá sé beartaithe go mbeidh an lámhleabhar ina threoir agus ní thugtar mionsonraí ann maidir le gach gné de na seirbhísí atá ar fáil.

Cead le haghaidh Oibreacha, lena n-áirítear Miasa Satailíte/Aeróga Teilifíse, ach gan a bheith teoranta dóibh 
Ní mór réamhchead na Comhairle a fháil i scríbhinn le haghaidh aon athrú ar an teach, mias satailíte a shuiteáil san áireamh, agus d'fhéadfaí go mbeidh cead pleanála ag teastáil i gcásanna ar leith. Is é an tionónta atá freagrach as na costais a bhaineann le haon damáiste a dhéantar do thíleanna dín agus mias satailíte nó aeróg teilifíse á shuiteáil a dheisiú.
 

Cinnteoidh an tionónta go ndéanfar aon tionscadal/obair/obair thógála/chothabháil/obair dheisiúcháin ar an áit chónaithe a thagann chun cinn i gcomhréir le freagrachtaí an Tionónta de réir an Chomhaontaithe Ligin, nó atá de fhreagracht an tionónta ar aon bhealach eile, agus arb é an Tionónta féin, nó Conraitheoir/Tríú Páirtí a dhéanann iad, i gcomhréir le riachtanais na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013 

Ba cheart duit eolas a chur ar ábhar do chomhaontaithe ligin, Sceideal 1 go háirithe.

 

Deisiúcháin Inmheánacha:
Tá an tionónta freagrach as deisiúcháin, lena n-áirítear na cinn seo a leanas:

 • Glais, insí agus hanlaí doirse inmheánacha
 • Scoilteanna ar phlástar inmheánach 
 • Deisiúcháin ar dhamáiste d'aonaid chistine, do chófraí, do vardrúis, hanlaí, doirse, glais, agus insí san áireamh, nach é gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt is cúis leis an damáiste
 • An simléar a ghlanadh, uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad 
 • Damáiste don teach, teallaigh agus cúlteallaigh agus do gach maisiúchán inmheánach, d'eisiatóirí seoidire lena n-áirítear an gloiniú, na hearraí sláintíochta, fál na teorann lasmuigh agus na fánphíobáin uile
 • Deisiúcháin a thagann chun cinn mar gheall ar dhamáiste arna dhéanamh ag sceo comhdhlúite 
 • Adhmad inmheánach amhail urláir, doirse, frámaí dorais, fuinneoga, cláir sciorta, imchásálacha, cláir fuinneoige
 • Tíleanna balla agus urláir, clúdaigh urláir agus clúdaigh gaothairí

 

Fuinneoga agus Doirse: 
Ba cheart fuinneoga a oscailt go rialta ar mhaithe le haeráil agus chun go mbeidh aer in ann imshruthú.  Tá an tionónta freagrach as oibreacha deisiúcháin a dhéanamh ar fhuinneoga agus ar dhoirse, lena n-áirítear na rudaí seo a leanas:

 • Damáiste d'fhuinneoga agus do dhoirse, nach é gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt is cúis leis 
 • Séideandíonadh 
 • Má bhristear aon cheann de do phánaí fuinneoige, tusa atá freagrach as é a athsholáthar.
 • Glais, insí agus hanlaí doirse inmheánacha agus seachtracha
 • Gloiní, tíleanna inmheánacha ar leaca agus ar chláir fuinneoige, boscaí litreach, teanntáin, laistí agus sriantáin fuinneoige a athsholáthar, obair phéinteála nó adhmad cóireáilte ar fhuinneoga agus ar dhoirse seachtracha (uair amháin gach dara bliain ar a laghad), gach maisiúchán inmheánach, lena n-áirítear péinteáil agus aon damáiste a dhéantar do dhaingneáin agus d'fheistis an tí
 • Sceo comhdhlúite a rialú

Nuair a dheisíonn Comhairle Contae Chorcaí damáiste den chineál sin, beidh an tionónta freagrach as an gcostas a bhaineann leis na deisiúcháin agus aisíocfaidh sé an costas leis an gComhairle láithreach. 

 

Pluiméireacht:
Tá an tionónta freagrach as na rudaí seo a leanas:

 • Gaistí lintéir a ghlanadh agus clúdaigh gaiste a athsholáthar.
 • Píobáin inmheánacha fuíollábhair, babhlaí agus sistéil leithris agus suíocháin leithris a athsholáthar 
 • Báisín níocháin, stopalláin agus slabhraí d'fholcadáin agus do dhoirtil a athsholáthar 
 • Aerbhaic sa chóras téimh lárnaigh a scaoileadh amach.
 • Draein tí tachta a ghlanadh i gcás go bhfreastalaíonn draein amháin ar áit chónaithe agus an costas leithroinnte a bhaineann le comhdhraein a ghlanadh.  

Tabhair do d'aire go bhfuil diantoirmeasc ar ábhar do-bhithmhillte (.i. ceirtíní agus clúidíní, srl.) a shruthlú síos leithris agus draenacha do mhaoine.  Gearrfar ar an tionónta an táille glaoch amach agus costas an deisiúcháin a bhaineann le haon fhadhb a thagann chun cinn mar gheall ar ábhar do-bhithmhillte a shruthlú.

 

Oibreacha seachtracha:
Tá an tionónta freagrach as na rudaí seo a leanas: 

•    Cosáin, gairdíní agus fálta a chothabháil agus a choinneáil i ndea-riocht 
•    Fálta agus ballaí teorann gairdín, atá tógtha ag an gComhairle agus/nó ag an Tionónta, a dheisiú nó a athsholáthar 
•    Geataí tosaigh nó taobhgheataí nó doirse a osclaíonn ar cheantair gairdín a dheisiú, a athsholáthar nó a atógáil
•    Botháin bhreosla nó bóithigh, nuair a chuirtear ar fáil iad, a chothabháil 
•    Damáiste a dhéantar do bhailchríocha ballaí seachtracha a dheisiú

 

Leictreach 
Tá an tionónta freagrach as na rudaí seo a leanas:  bolgáin solais, fiúsanna, feadáin solais, scáthláin lampa agus plocóidí caite agus córais aláram buirgléireachta a athsholáthar agus ceallraí i mbrathadóirí deataigh ceallra a athsholáthar.

Is é an BSL atá freagrach as príomhfhiúsanna. Níor chóir duit cur isteach ar phríomhfhiúsanna ná ar fheistithe leictreacha, .i. soicéid, lasca, rósanna síleála nó téitheoirí stórála leictreacha gan cead na Comhairle a fháil i scríbhinn. Tusa a bheidh freagrach as aon obair deisiúcháin is gá a dhéanamh mar gheall ar chur isteach ar fhearas leictreach.

Tá an tionónta freagrach as trealamh braite dóiteáin leordhóthanach a chur ar fáil agus a chothabháil.

Tá ar an tionónta a chinntiú gur conraitheoir cáilithe inniúil leictreachais a dhéanann gach suiteáil leictreach teaghlaigh agus deisiúchán ceadaithe.  

Tá an tionónta freagrach as fearais breosla soladach agus gáis agus fearais eile téimh/chócaireachta arna suiteáil ag an tionónta, an gráta i ngach tinteán, damáiste a dhéantar to théitheoirí trína mí-úsáid, tíleanna tinteáin nó teallaigh a dheisiú agus a athsholáthar agus cothabháil bhliantúil gach fearais atá suiteáilte aige féin.

 

Cinnteoidh an Chomhairle go ndéanfar aon tionscadal/obair/obair thógála/chothabháil/obair dheisiúcháin ar an áit chónaithe a thagann chun cinn i gcomhréir lena freagrachtaí de réir an Chomhaontaithe Ligin, agus a ndéanfar ar a rogha féin, i gcomhréir le riachtanais na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013

I gcoitinne, tá an Chomhairle freagrach as na gnéithe a bhaineann le struchtúr ár maoine, amhail na gnéithe a liostaítear thíos, a dheisiú agus a chothabháil nuair a thagann fadhbanna chun cinn mar gheall ar ghnáthchaitheamh agus ar ghnáthchuimilt. Tabhair faoi deara nach liosta iomlán é.

 

Struchtúr na hÁite Cónaithe:

 • Díonta (lena n-áirítear leacáin/sclátaí, barrchaidhpeanna mullaigh agus cláir binne)
 • An chuid sheachtrach den simléar agus na barrchaidhpeanna, na héadain agus na tairr
 • Ballaí agus síleálacha seachtracha na háite cónaithe (lena n-áirítear plástráil, rindreáil agus blocobair/brícobair), frámaí fuinneoga agus saiseanna ar gá iad a athrú
 • Doirse agus frámaí doirse seachtracha, gan hanlaí dorais, glais agus boscaí litreacha san áireamh
 • Taise thromchúiseach taobh istigh de bharr fadhbanna a bhaineann le creatlach na háite cónaithe agus nach mbaineann le mí-úsáid an fhoirgnimh m.sh. gaothairí a bhlocáil nó éadach a thriomú taobh istigh gan aeráil cheart, srl.
 • Gáitéir agus fánphíobáin a dheisiú agus a chothabháil

 

Deisiúcháin Leictreacha:

 • Sreangú leictreach 
 • Deisiúcháin ar shoicéid, lasca solais, cithfholcadáin (seachas cithfholcadáin a chuir an tionónta isteach), cláir fiúsanna

 

Deisiúcháin Pluiméireachta:

 • Umair stórála uisce 
 • Buacairí, cúlchoirí agus sorcóirí uisce te a dheisiú 
 • Sconnaí 
 • Píobáin agus draenacha dramhaíola seachtracha
 • Babhlaí agus sistéil leithris, scoite nó ag sileadh mar gheall ar ‘gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt’

 

Fearais Chócaireachta agus Téimh:

 • Tumthéitheoirí a dheisiú agus/nó a athsholáthar

Glacann Comhairle Contae Chorcaí leis an bhfreagracht maidir le gnéithe a bhaineann le struchtúr ár maoine a dheisiú agus a chothabháil agus tá tionóntaí freagrach as fadhbanna eile, lena n-áirítear aon athrú a dhéanann sé féin agus aon rud a chuireann sé leis an maoin, agus na rudaí sin uile. Má tá oibreacha deisiúcháin ag teastáil ó do theach cónaithe, ba cheart duit a fháil amach ar dtús cibé an í do fhreagracht na hoibreacha sin a dhéanamh nó nach í. Gearrfar muirear ar an tionónta as aon glaoch amach neamhriachtanach chun iniúchadh ar dhéanamh ar rudaí atá de fhreagracht ar an tionónta i ndáiríre. Más í an Chomhairle atá freagrach as na hoibreacha a dhéanamh, ba cheart duit é sin a chur in iúl don Chomhairle. Déanfaimid cúram do d'iarratas chomh luath agus is féidir. 

Tá tuilleadh eolais le fáil i Lámhleabhar an Tionónta

Déan Teagmháil Linn:
Corcaigh Theas
, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh  Teil 021 4285302
Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí Teil  022 30469
Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí  Teil 023 8863728 

Ná déan aon athrú gan cead Chomhairle Contae Chorcaí a fháil i scríbhinn. 

Má thugtar cead, ní mór duit a chinntiú go mbeidh aon tionscadal/obair/obair thógála/chothabháil/obair dheisiúcháin arna dhéanamh ag an Tionónta féin, nó ag Tríú Páirtí/Conraitheoir, déanta i gcomhréir le riachtanais na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013. 

Tá tuilleadh eolais le fáil i Lámhleabhar an Tionónta

 

Déan Teagmháil Linn:
Corcaigh Theas
, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh  Teil 021 4285302
Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí Teil  022 30469
Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí  Teil 023 8863728 

Tá an Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas ar fáil chun cabhrú le hoibreacha a dhéanamh atá riachtanach le réasún chun go mbeidh teach níos oiriúnaí chun freastal ar dhuine atá faoi mhíchumas a bhfuil lagú fisiceach, céadfach, meabhairshláinte nó intleachta air.

San áireamh leis na cineálacha oibreacha atá ceadaithe faoin scéim, tá rampaí rochtana a chur ar fáil, áiseanna leithris thíos staighre, cathaoireacha staighre, cithfholcadáin inrochtana, oiriúnuithe chun bealach isteach do chathaoireacha rothaí a éascú, agus aon obair eile atá riachtanach le réasún chun go mbeidh teach níos oiriúnaí chun freastal ar dhuine ata faoi mhíchumas. 

 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  Foirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Is le Comhairle Contae Chorcaí níos mó ná 7500 maoin ar fud an chontae, agus bainistíonn sí iad freisin. Tá na tithe sin lonnaithe in eastáit de mhéideanna éagsúla i mbailte agus i sráidbhailte nó is tithe aonuaire iad i gceantair tuaithe. Tá dualgas cúraim ar Chomhairle Contae Chorcaí a chinntiú gur féidir le cónaitheoirí a bheith ar a suaimhneas san áit a bhfuil siad ina gcónaí.
 
Baineann Bainistíocht Eastáit go príomha le feabhas a chur ar eastáit de chuid an Údaráis Áitiúil mar áiteanna cónaithe. Tá Oifigigh Limistéir ann a bhíonn ag plé le Bainistíocht Eastáit, le hIompraíocht Fhrithshóisialta agus le tionóntacht a chur i bhfeidhm, agus bíonn gach duine acu ag feidhmiú i limistéar sonraithe sa chontae, agus cuireann siad réimse seirbhísí amhail na rudaí seo a leanas ar fáil:

 • Tugann siad comhairle do thionóntaí maidir le gach gné dá dtionóntacht agus Bainistíocht Eastáit, amhail Cumainn Chónaitheoirí a fhorbairt
 • Cabhraíonn siad le fadhbanna a thagann chun cinn in eastáit
 • Déanann siad iniúchadh ar ghearán um Iompraíocht Fhrithshóisialta agus sáruithe tionóntachta

Tá tuilleadh sonraí le fáil i Straitéis um Iompraíocht Fhrithshóisialta de chuid Chomhairle Contae Chorcaí

 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  Foirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

Nuair a chuirtear Cumann Cónaitheoirí ar bun, caithfear gur ann do na rudaí seo a leanas chun tacaíocht na Comhairle a fháil:  Cruinniú ginearálta a dtugtar cuireadh do gach teaghlach freastal air; Ainmniúcháin/Daoine Deonacha don choiste (Is féidir é seo a dhéanamh ag an gcruinniú).

Agus an coiste tofa, caithfear na hoifigigh seo a leanas a thoghadh. D'fhéadfadh sé seo a bheith níos éasca, mar tá seans ann nár mhaith le daoine a n-ainmneacha a chur isteach ar ról ar leith i bhfóram poiblí:

 • Cathaoirleach; 
 • Rúnaí Onórach; 
 • Cisteoir.  

Cé nach bhfuil Rúnaí Cúnta riachtanach, ba cheart beirt a bheith ag plé le cúrsaí airgid : Cisteoir Cúnta; Iontaobhaithe.

 Ní mór na rudaí seo a leanas a bheith agaibh freisin:

 • Cuntas bainc oscailte in ainm an Chumainn. Ba cheart go mbeadh beirt as na triúr ball coiste ainmnithe ar fáil chun seiceanna a shíniú nó chun aistarraingtí a dhéanamh
 • Teagmháil déanta leis na gníomhaireacht ar féidir leo cabhrú, m.sh.: Garda Pobail, SECAD, Foróige agus Oibrí Pobail de chuid na FSS
 • Plean gníomhaíochta don chéad bhliain
 • Is féidir leis an gCoiste iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú agus ar Árachas Dliteanais Phoiblí

Tá an méid cíosa a íocann tionóntaí comhairle socraithe de réir Scéim Cíosanna Difreálacha Chomhairle Contae Chorcaí. Ríomhtar cíosanna bunaithe ar ioncam foriomlán teaghlaigh ar bhealach a chinntíonn go bhfuil an méid a ghearrtar ort réasúnach agus nach leanann deacrachtaí iomarcacha airgeadais é.  Is sárú ar do thionóntacht é faillí a dhéanamh an Chomhairle a chur ar an eolas maidir leis an ioncam foriomlán teaghlaigh nó maidir le haon athrú ar chúinsí.

 

Ón Earrach 2018 ann, tá gach áit chónaithe de chuid Chomhairle Contae Chorcaí, lena n-áirítear na cinn siúd a ligeadh ar cíos roimhe sin ag na Comhairlí Baile, faoi réir raon feidhme aon Scéim chomhionann amháin. Chaighdeánaigh sé seo na scéimeanna éagsúla a bhí i bhfeidhm roimhe sin.  
 

Tuilleadh sonraí ar Chíos a Ríomh.

Rannóg Cíosa, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

Is féidir le tionóntaí de chuid na Comhairle, lena n-áirítear tionóntaí in áiteanna cónaithe a chuirtear ar fáil de réir an Tionscnaimh um Léasú ar Thithíocht Shóisialta, SCC, ICT nó CCTanna, iarratas a dhéanamh lena meas i gcomhair aistriú tí go dtí áiteanna cónaithe eile, sna cásanna seo a leanas:

 • Róphlódú
 • Nuair is mian le seanóirí agus le teaghlaigh eile bogadh go lóistín atá níos lú (laghdú méide)
 • Cúiseanna leighis nó trócaireachta
 • I gcás go bhfuil an tionónta ina íospartaigh na hIompraíochta Frithshóisialta agus fianaise ann ina leith, agus nuair a thacaíonn Aonad Bainistíochta Eastáit na Comhairle agus An Garda Síochána leis an iarratas ar aistriú tí
 • Cúinsí eisceachtúla eile
 • Chun an ceannach ar bhonn incriminteach a éascú, nuair a aontaigh an Chomhairle le ceannach den chineál sin

 

An aontóidh Comhairle Contae Chorcaí le hiarratas ar aistriú tí i gcónaí?

Éascóidh an Chomhairle iarratas ar aistriú tí má mheastar go bhfuil an t-iarratas bailí agus riachtanach. Braitheann gach iarratas ar aistriú tí ar do mhaoin reatha a bheith i riocht oiriúnach lena ligean ar cíos arís láithreach, gan aon riaráiste a bheith ann, agus taifead sásúil a bheith ann maidir le híocaíochtaí rialta.


Anuas ar na rudaí thuasluaite, ní mór do thionóntaí a bhfuil aistriú tí á lorg acu na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh chun sástacht an údaráis tithíochta.

 • Tá siad ina dtionónta ina n-áit chónaithe reatha le dhá bhliain ar a laghad
 • Tá cuntas cíosa glan acu – measfar riaráistí cíosa le haon aistriú tí ach d'fhéadfaí go gcuirfear san áireamh iad nuair a bhíonn comhaontú ann, agus an tionónta ag cloí leis an gcomhaontú sin chun aghaidh a thabhairt ar aon riaráiste den chineál sin thar thréimhse chomhaontaithe ama
 • Tá a n-áit chónaithe i ndea-bhail fós, faoi réir iniúchta uirthi
 • Chloígh siad le coinníollacha a gComhaontaithe Tionóntachta agus níl aon taifead acu maidir le hIompraíocht Fhrithshóisialta

 

D'fhéadfaí tosaíocht a thabhairt do theaghlach a bhfuil tacaíocht tithíocht shóisialta á fáil aige nuair nach bhfuil an mhaoin ina bhfuil sé ina chónaí ar fáil dó a thuilleadh gan aon mhilleán air féin nó d'ainneoin aon ghníomh arna dhéanamh aige féin, toisc nach leis an gComhairle an teach nó toisc nach bhfuil an teach ar fáil mar áit chónaithe a thuilleadh mar thacaíocht tithíocht shóisialta, .i. socruithe infhaighteachta maidir le cóiríocht cíosa, tionscnaimh um léasú fadtéarmach, srl.


Measfar comhiarratasóirí ar aistriú tí, aistrithe idir tionóntaí de chuid údarás tithíochta éagsúil, forbairtí deonacha tithíochta, aonaid léasaithe, srl. san áireamh, ar a bhfiúntais féin.


Measfar iarratasóirí a athraíodh go SCC sular tugadh na Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta, 2011 isteach ar an 1 Aibreán 2011, le haghaidh na Tithíochta Sóisialta mar "iarratasóirí ar aistriú tí". Tabharfar creidmheas d'iarratasóirí ar aistriú tí den chineál sin as an am atá caite acu ar an liosta feithimh tithíochta ó dháta a n-iarratas ceadaithe ar thithíochta. Leithdháilfear tithíocht ar thionóntaí den chineál sin i gcomhréir le hOrd na dTosaíochtaí mar a leagtar amach é i Scéim Leithdháileacháin Chomhairle Contae Chorcaí.  


Beidh feidhm ag an bPolasaí um Dhiúltú, de réir Scéim Leithdháileacháin Chomhairle Contae Chorcaí, maidir le hiarratasóirí ar Aistriú Tí freisin. 
I gcás éigeandála nó i gcásanna eisceachtúla leighis/trócaireachta, d'fhéadfadh an Chomhairle neamhaird a thabhairt ar aon cheann de na coinníollacha thuasluaite, nó ar na coinníollacha uile, agus aistriú tionóntachta á cheadú aici.


Nuair a cheadaítear aistriú do thionónta, ní mór do na tionóntaí lena mbaineann glacadh lena n-áit chónaithe nua sa bhail ina bhfuil sí.  Ní mór an mhaoin reatha a thabhairt ar ais do Chomhairle Contae Chorcaí i mbail shásúil agus níor cheart don tionónta aon bhruscar ná fuíollábhar a fhágáil ina dhiaidh.

 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  Foirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

Tugadh an Scéim Cheannaigh (Incriminteach) ag Tionóntaí isteach i mí Eanáir 2017 in ionad gach Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí a bhí ann roimpi.
Ní mór duit a bheith i do thionónta ar mhaoin de chuid an Údaráis Áitiúil atá ar fáil lena díol agus ní mór go mbeadh tacaíocht tithíochta sóisialta á fáil agat ar feadh aon bhliain amháin ar a laghad agus bunioncam inríofa (ioncam ó gach foinse) €15,000 agat.


Faoin Scéim, íocann tionónta de chuid Chomhairle Contae Chorcaí praghas lascainithe don údarás i gcomhréir lena ioncam chun an teach a cheannach. Agus an díolachán curtha i gcrích, cuireann an t-údarás Muirear Ceannaigh Incrimintigh ar an teach arb ionann é agus comhréir dá luach cothrom leis an lascaine.

Má thuilleann tú €15,000 - €20,000  Lascaine 60% Tréimhse an Mhuirir 30 bliain
Má thuilleann tú €20,001 - €29,999  Lascaine 50% Tréimhse an Mhuirir 25 bliana
Má thuilleann tú €30,000+  Lascaine 40% Tréimhse an Mhuirir 20 bliain

 

Laghdófar an Muirear Ceannaigh Incrimintigh go náid thar thréimhse an mhuirir in eisiúintí incriminteacha bliantúla de 2% ar an gcoinníoll go gcloíonn an ceannaitheoir le téarmaí agus coinníollacha an ordaithe aistrithe.


 

Déan teagmháil linn: Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil 021 4285585  Seoladh ríomhphoist: TPS2016@corkcoco.ie nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin  Ar Líne