DRÉACHT-SCÉIM RANNCHUIDITHE UM FHORBAIRT CHARRAIG AN UISCE 2021-2041

Roinn 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Arna Leasú)

Tugtar fógra leis seo go bhfuil dréacht-Scéim Rannchuidithe um Fhorbairt Charraig an Uisce 2021-2041 ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí i gcomhréir le forálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) do Limistéar na Scéime, suite sna bailte fearainn seo: Carraig an Uisce, Cnocán Ghrífín, Cnoc na nGabhar Thiar, An Currach, Baile Risteaird Mór, Mainistir na Corann, Contae Chorcaí.

Is iad seo a leanas mionsonraí maidir leis na rannchuidithe atá beartaithe faoi dhréacht-Scéim Rannchuidithe um Fhorbairt Charraig an Uisce:

Cur Síos ar Fhorbairt Méid Rannchuidithe a Bhaineann go Sonrach le Carraig an Uisce atá le hÍoc in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€) Méid Rannchuidithe ar fud an Chontae atá le hÍoc in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€)
Forbairt Chónaithe 56.40 11.22

Forbairt Neamhchónaithe

66.49

16.83 d'oifig / miondíol nó

5.60 do thrádstóras / stóras dúnta nó 3.82 do ghairneoireacht nó

5.60 d'aicmí eile

Beidh próiseas comhairliúcháin phoiblí ar an dréacht-scéim ar siúl ar feadh 6 seachtaine ón Déardaoin 25 Feabhra 2021 go dtí Déardaoin 8 Aibreán 2021.

Tá cóip de dhréacht-Scéim Rannchuidithe um Fhorbairt Charraig an Uisce ar fáil don phobal lena iniúchadh in 'Doiciméid' thíos.

De bharr na srianta COVID-19, moltar do pháirtí leasmhara ar bith an rogha ar líne thuasluaite a úsáid chun féachaint ar an gcáipéisíocht. Má bhíonn aon deacracht agat rochtain a fháil ar an gcáipéisíocht ar líne, is féidir leat féachaint uirthi ag na suíomhanna atá leagtha amach thíos (ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré):

  • An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh (9 am - 4 pm)
  • Oifig Cheantar Mhainistir na Corann, Bóthar Eochaille, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí (9 am - 4 pm)
  • Oifig Cheantar an Chóibh, Teach na Carraige, Cóbh, Co. Chorcaí (9 am - 4 pm) ar gach lá oibre ar a bhfuil na hoifigí seo oscailte le haghaidh na hoibre.

Ní mór aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an dréacht-scéim bheartaithe a dhéanamh roimh 5 pm ar Déardaoin 8 Aibreán 2021 mar a leanas:

  • I scríbhinn agus marcáilte go soiléir ''Aighneacht ar Dhréacht-Scéim Rannchuidithe um Fhorbairt Charraig an Uisce'', go dtí an Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil agus Forbairt, Comhairle Chontae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.

Stiúrthóir Seirbhísí,
Pleanáil agus Forbairt.
25/02/2021

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le gach taifead i seilbh Chomhairle Contae Chorcaí.