Tá áthas ar Chomhairle Contae Chontae na Scéimeanna um Péinteáil, Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha seo a leanas a fhógairt chun athghiniúint lár an bhaile agus fás gnó i do cheantar a chur chun cinn.

2019 Paint Scheme Image

Is cúis áthais do Chomhairle Contae Chorcaí na scéimeanna seo a leanas a fhógairt do na príomhlimistéir thráchtála laistigh de cheantar Bardasach Charraig Uí Leighin agus Bhaile an Chollaigh 2019. Féach ar na doiciméid ghaolmhara thíos le haghaidh treoirlínte agus foirm iarratais na Scéime:

Doiciméid Ghaolmhara

Treoirlínte Scéim um Péinteáil Cheantar Bardasach Bhaile an Chollaigh - Charraig Uí Leighin 2019

Foirm Iarratais Scéim um Péinteáil Cheantar Bardasach Bhaile an Chollaigh - Charraig Uí Leighin 2019

Is cúis áthais do Chomhairle Contae Chorcaí na scéimeanna seo a leanas a fhógairt do na príomhlimistéir thráchtála laistigh de cheantar Bardasach Charraig Uí Leighin agus Bhaile an Chollaigh 2019. Féach ar na doiciméid ghaolmhara thíos le haghaidh foirm iarratais na Scéime:

Doiciméid Ghaolmhara

Foirm Iarratais Scéim um Péinteáil Cheantar Bardasach Cheann Toirc - Mhala 2019

Leis seo, lorgaíonn Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí, Comhairle Contae Chorcaí, iarratas ar Scéim um Péinteáil, Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha an Cheantar Bhardasaigh 2019. Is féidir le tionóntaí nó úinéirí foirgneamh, nó Grúpaí Bailte Slachtmhara áitiúla i mbailte agus sráidbhailte Mhainistir Fhear Maí, na Rátha, Bhaile Mhistéala, Dhún ar Aill agus Chill Uird iarratas a dhéanamh ar chúnamh airgeadais faoin scéim chun cabhrú le feabhas a chur ar chuma fhoriomlán foirgneamh.

Tá deontas suas le 50% ann d'fhoirgnimh aonair agus tá deontas méadaithe 60% ann d'iarratas a bhaineann le sráid iomlán. Íocfar ranníocaíocht suas le 100% ar a mhéad i dtreo chostas na n-ábhar nuair a bheidh sé beartaithe gurb é an tionónta / an t-úinéir féin a dtabharfaidh faoi na hoibreacha. Le hincháilitheacht deontais áirítear péinteáil, bláthchiseáin, comharthaíocht ar aghaidheanna siopaí, srl.

Tá foirmeacha iarratais agus níos mó eolais ar an scéim ar fáil ó Oifigí Chomhairle Chontae Chorcaí i Mainistir Fhear Maí, sa Ráth, agus i mBaile Mhistéala.

Is é an dáta deiridh chun iarratas a fháil ná Dé hAoine, 26 Aibreán 2019

Féach ar an doiciméad thíos le haghaidh fhoirm iarratais na scéime:

Foirm Iarratais Scéim um Péinteáil Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí 2019

Sheol Ceantar Bardasach na Blarnan agus Mhaigh Chromtha a Scéim um Péinteáil, Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha 2019 ag Cruinniú Míosúil na Bealtaine ar an 8 Bealtaine 2019. Thug gach Comhalta an-tacaíocht don scéim agus mhol siad do na daoine siúd atá ina gcónaí sna ceantair seo a leanas páirt a ghlacadh sa scéim:

Maigh Chromtha

  • Radharc an Iarnróid
  • An Phríomhshráid
  • An Chearnóg
  • Sráid an Chaisleáin

Béal Átha an Ghaorthaidh

  • Sráidbhaile

Beidh Ceantar Bardasach na Blarnan agus Mhaigh Chromtha ag obair go dlúth le Bailte Slachtmhara Mhaigh Chromtha chun dul chun cinn a dhéanamh ar roinnt iarratas. Ba cheart d'aon duine ar spéis leis leas a bhaint as deontas faoin scéim teagmháil a dhéanamh le Ceantar Bardasach na Blarnan agus Mhaigh Chromtha trí dhul i dteagmháil le 026-41545 nó blarneymacroommd@corkcoco.ie.

Is é an dáta deiridh d'iarratas a fháil ná an 31 Bealtaine 2019.
 

Foirm Iarratais Scéim um Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha CB na Blarnan agus Mhaigh Chromtha 2019

Leagan Gaeilge d'Fhoirm Iarratais Scéim um Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha CB na Blarnan agus Mhaigh Chromtha 2019

Tá áthas ar Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan agus Chionn tSáile de Chomhairle Contae Chorcaí na scéimeanna seo a leanas a fhógairt chun athghiniúint lár an bhaile agus fás gnó i lár bhaile Dhroichead na Bandan agus Chionn tSáile a chur chun cinn in 2019:

 

  1. Is féidir le tionóntaí nó úinéirí foirgneamh leas a bhaint as deontas arb ionann é agus suas le 50% de na costais iomlána a bhaineann le haghaidheanna na bhfoirgneamh ar an tsráid a phéinteáil agus d'fhéadfadh péint, saothar, scafall/ardaitheoir agus ábhair eile, srl. a bheith i gceist leis. Tabharfar tosaíocht d'aghaidh iomlán foirgneamh .i. aghaidheanna siopaí agus na hurláir lasnairde.  Beidh gá le meastacháin ó bheirt chonraitheoirí chláraithe péinteála.
  2. Tabharfar tosaíocht d'iarratais i leith sráideanna iomlána (10 bhfoirgneamh chóngaracha nó níos mó ar aon sráid amháin) thar iarratais i leith foirgneamh aonair. Má dhéantar iarratas ar shráid iomlán, tabharfar deontas de 60%.
  3. Is féidir le tionóntaí nó úinéirí foirgneamh i Lár an Bhaile leas a bhaint as deontas arb ionann é agus suas le 50% de na costais a bhaineann le ‘‘Comharthaí den Seandéanamh’’ a chur in ionad na gcomharthaí reatha plaistigh, neoin, clóite, srl. 
  4. Íocfar ranníocaíocht de 100% ar a mhéad i dtreo costas na n-ábhar i gcás go mbeidh sé beartaithe gurb é an tionónta/úinéir féin a dtabharfaidh faoi na hoibreacha.

 

Is é an spriocdháta le hiarratais a fháil ná Dé hAoine 7 Meitheamh 2019.

 

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh sonraí ar an Scéim a fháil ón Halla Bardasach, Cionn tSáile ar 021 4772154 nó ó bandonkinsalemd@corkcoco.ie

 

Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil freisin ach cliceáil ar an nasc thíos:

 

Foirm Iarratais Scéim um Péinteáil, Chomharthaí agus Fheabhsú Sráid-Dreacha Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan - Chionn tSáile 2019

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC