Clár Iarmhartach an Rialtais d'Éire 2016 atá in Eire Ildánach – tionscnamh cúig bliana, idir 2017 agus 2022, a chuireann an cruthaitheacht i gcroílár beartais phoiblí.

 

Is tionscnamh ardleibhéal, ardaidhmeannach ina mbeidh gach réimse den rialtas páirteach ann é chun an chruthaitheacht a chur i lár an phobail ionas gur féidir linn go léir, mar dhaoine aonair agus mar ghrúpa, barr ár gcumas chruthaithigh a bhaint amach, inár saolta pearsanta agus inár n-institiúidí.

 

Is clár é Éire Ildánach atá bunaithe ar chultúr agus atá ceaptha chun folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. Is é an príomhsmaoineamh atá leis ná go gcuireann an rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha le cruthaitheacht an duine aonair agus leis an gcruthaitheacht trí chéile, agus bíonn tionchar suntasach aige sin ar fholláine agus ar ghaisce an duine aonair agus na sochaí.

 

Is é Éire Ildánach an príomhscéim lena gcuirfear na tosaíochtaí a aithníodh in Culture 2025/Éire Ildánach, an dréachtbheartas cultúrtha a d'fhoilsigh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i mí Iúil 2016, a aithníonn go bhfuil éiceachóras bríomhar cultúir riachtanach don tsochaí, i bhfeidhm. 

 

Cuireann Culture 2025/Éire Ildánach in iúl gur cuid bhunúsach de thír na hÉireann iad na healaíona agus cultúr, agus aithnítear ann an gá le rochtain ar na healaíona agus rannpháirtíocht iontu a fheabhsú, lenár dtionscail chruthaitheachta a neartú, agus lenár n-oidhreacht a chaomhnú le béim ar leith ar theanga, ar thírdhreach agus ar an gcomhshaol. 

 

Tá prionsabal an chomhoibrithe ag croílár Éire Ildánach – comhoibriú idir rialtas náisiúnta agus áitiúil, idir ealaíontóirí agus lucht déanta beartas – d'fhonn éiceachóras cruthaitheachta a éascú.  Mar chuid den phróiseas sin, tabharfaidh gach Údarás Áitiúil faoi Phlean Gníomhachtaithe Áitiúil.  

Tá Heather Humphreys, TD, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta tar éis dréacht den Chreat-Bheartas le haghaidh Éire Ildánach/Culture 2025 a chur faoi bhráid Chomhchoiste an Oireachtais ar na hEalaíona.

 

Faoi na 7 gcroícholún, leagann an Creat-Bheartas amach sraith de bhearta tosaíochta lena gcur i bhfeidhm ar feadh an Rialtais agus comhlachtaí poiblí, lena n-áirítear na rudaí seo a leanas:

 • Iniúchadh a dhéanamh ar na córais agus na struchtúir a thacaíonn leis na healaíona agus cultúr
 • Rannpháirtíocht an phobail sna healaíona a mhéadú
 • Maoiniú do na healaíona agus cultúr a mhéadú beagán ar bheagán de réir mar a thagann feabhas ar an ngeilleagar, i gcomhréir leis an ngealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta
 • Machnamh a dhéanamh ar conas tacaíocht maoinithe neamhrialtasach a spreagadh
 • Iniúchadh a dhéanamh ar chórais reatha le cinntiú gur féidir le níos mó daoine conair ghairme inbhuanaithe sna hearnálacha cultúrtha agus oidhreachta a leanúint
 • Comhar laistigh den earnáil chultúrtha agus idir an earnáil chultúrtha agus tsochaí shibhialta níos leithne a fheabhsú
 • Forbairt a dhéanamh ar an tacaíocht do chultúr na hÉireann go hidirnáisiúnta
 • Machnamh a dhéanamh ar an tslí ar féidir le malartú cultúr cabhrú le naisc láidre a chruthú agus a chothabháil ar oileán na hÉirinn féin agus idir an Bhreatain agus Éire.

Is é Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon maidir le Forbairt na n-ealaíon in Éirinn. Tá cúig réimse tosaíochta ag an straitéis: 

 • An tEalaíontóir
 • Rannpháirtíocht an pobail
 • Straitéis infheistíochta
 • Pleanáil spásúlacht agus dhéimeagrafach
 • Cumas a fhorbairt.

 
Ag croílár na straitéise tá fís do na hEalaíona in Éirinn, bunaithe ar dhaoine agus ar áit, áit a mbeidh fíormheas ar na hEalaíona mar chuid riachtanach dár saol laethúil agus áit a dtabharfar tacaíocht d'ealaíontóirí uaillmhianach nuálacha saothair den scoth a chruthú. 
 

Cuirfear Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh i bhfeidhm le 3 phlean trí bliana, ag tosú in 2017. 


Déanann an Plean Trí Bliana 2017–2019 cur síos ar na straitéisí infheistíochta, na tionscadail agus na cláir a dtabharfar tosaíocht dóibh le linn 2017–2019. 

Is comhaontú é an Chreatlach don Chomhoibriú idir an Chomhairle Ealaíon agus an Cumann Bainistíochta Contaetha agus Cathracha chun na hEalaíon a fhorbairt tuilleadh i ngach contae in Éirinn.

 

Ligfidh an comhaontú don Chomhairle Ealaíon agus do na hÚdaráis Áitiúla cur chuige atá níos éifeachtaí agus níos seasmhaí a fhorbairt i dtaca leis na hEalaíona a mhaoiniú bunaithe ar phríomhphrionsabail forbartha ealaíon, rannpháirtíochta pobail agus pleanála spásúlachta. Ligeann sé don Chomhairle Ealaíon agus do na hÚdaráis Áitiúla torthaí spriocdhírithe a shocrú ionas go mbeifear in ann tionchar an chaidrimh sin a thomhas agus leibhéil mhéadaithe rannpháirtíochta agus caidrimh pobail a fheiceáil.

 

Nuair a seoladh Cairt na nEalaíon san Oideachas in 2012, thug an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta  comhghealltanas maidir leis na healaíona a chur chun cinn agus a chomhcheangail san oideachas.

 

Tá suíomh tairsí nua Ealaíon san Oideachas cruthaithe mar chuid den chlár seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Is é Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) an gníomhaireacht forbartha a bhfuil sé de chúram uirthi talann cruthaitheach atá ag obair i gcúrsaí scannánaíochta, teilifíse agus beochana a chur chun  cinn. Tá sé mar chuspóir aige earnáil inbhuanaithe scannánaíochta a fhorbairt in Éirinn. Tacaíonn BSÉ leis an gcaighdeán is airde ó thaobh scannánaíochta chruthaitheach agus tá sé mar aidhm aige go dtabharfaidh lucht féachana in Éirinn agus thar lear aitheantas don chaighdeán sin.

 

Tá plean straitéiseach forbartha ag BSÉ chun na spriocanna sin a bhaint amach, cliceáil anseo chun breathnú ar an bplean.

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomanta do chur chuige leanbh-lárnach i leith ár gcuid oibre le leanaí i  seachadadh ár seirbhísí agus ár ngníomhaíochtaí uile.  Tá an Ráiteas um Chosaint Leanaí do Sheirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon ar fáil le feiceáil.

Ráiteas um Chosaint Leanaí do Sheirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon