Creative Ireland Logo

Is ionann Éire Ildánach agus Clár Cultúrtha an Rialtais d'Éirinn in 2016 – tionscnamh cúig bliana, ó 2017 go 2022, ina gcuirtear cruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí.

Is tionscnamh ardleibhéil, ardaidhmeannach, uile-rialtais é a bhfuil mar aidhm aige an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol an náisiúin ionas gur féidir linn mar dhaoine aonair agus mar phobal, inár saolta pearsanta agus inár n-institiúidí, ár gcumas iomlán cruthaitheach a bhaint amach.

Clár é Éire Ildánach atá bunaithe ar an gcultúr agus atá leagtha amach chun folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. Is é an croí-thairiscint go dtiomáineann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha cruthaitheacht phearsanta agus cruthaitheacht chnuasaitheach, le himpleachtaí suntasacha d'fholláine agus do ghnóthachan aonair agus sochaíoch.

Is ionann Éire Ildánach agus an príomhmhodh feidhmithe do na tosaíochtaí a aithnítear sa chlár Cultúr 2025/Éire Ildánach, an dréachtbheartas cultúrtha a d'fhoilsigh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, agus Gnóthaí Réigiúcha, Tuaithe agus Gaeltachta in Iúil 2016, a breathnaíonn ar saol cultúrtha bríomhar mar chuid riachtanach den tsochaí. 

Maíonn Cultúr 2025/Éire Ildánach go bhfuil na healaíona agus an cultúr ina ndlúthchuid de shaol na hÉireann, agus aithníonn sé go bhfuil gá ann an rochtain ar na healaíona, agus an rannpháirtíocht iontu, a mhéadú, chun ár dtionscail chruthaitheach a fhorbairt, agus chun ár n-oidhreacht a chaomhnú ag díriú ach go háirithe ar ár dteanga, ár dtírdhreach, agus ár dtimpeallacht. 

Tá an comhoibriú ina phríomhphrionsabal de chlár Éire Ildánach – comhoibriú idir an rialtas lárnach agus áitiúil, idir an cultúr agus an tionscal, idir ealaíontóirí agus lucht déanta polasaithe – chun timpeallacht chruthaitheach a chur chun cinn.  Mar chuid den phróiseas seo tá Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana áitiúla (2018-2022) curtha le chéile ag na hÚdaráis Áitiúla ar fad - tá na sonraí ar fad faoi sin thíos.

 

 

Is foinse eolais iontach faoin gClár é an suíomh gréasáin http://creative.ireland.ie. Cliceáil anseo chun an rannán a bhaineann le Contae Chorcaí a fheiceáil, rannán a thugann sonraí faoi na hócáidí, tionscadail agus tionscnaimh éagsúla atá ar siúl.

 

 

*Nuashonraithe ar an 14/03/19* Competitons for Schools in County Cork | Comórtais do Scoileanna i gContae Chorcaí

 

 

comórtais gae 2019    comórtais eng 2019

Tá Conradh na Gaeilge ag obair i gcomhpháirt le Comhairle Contae Chorcaí i mbliana le roinnt comórtas iontach a reáchtáil, oscailte do gach scoil sa chontae, mar chuid de Chlár Éire Ildánach Chomhairle Contae Chorcaí agus le tacaíocht ó Oifig na Gaeilge.

Conradh na Gaeilge have partnered up with Cork County Council this year to run some great competitions, open to every school in the county, as part of Cork County Council’s Creative Ireland Programme and with the support of the Irish Office.

Tá dhá chomórtas ann – 1 – físeán ceoil as Gaeilge agus – 2 líníocht a dhéanamh/pictiúr a tharraingt.

There are two competitions – 1 – for a music video as Gaeilge and – 2- for a drawing/picture.

Tá na sonraí le fáil thuas agus is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin https://www.peig.ie/comortaischorcai chun tuilleadh eolais a fháil. Details above or visit the website for more information.

 

 

* Nuashonraithe ar an 05/03/19*: Deiseanna Cruthaitheacha do Scoileanna

 

CreativeSchools

Tá deis ann fós do 150 scoil bhreise páirt a ghlacadh sa chlár Scoileanna Cruthaitheacha i scoilbhliain 2019-2020. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar líne ag: http://www.artscouncil.ie/creative-schools/schools/. Moltar do scoileanna a bhfuil spéis acu ann a scoil a chlárú inniu chun a chinntiú go mbeidh a dhóthain ama acu an t-iarratas a chomhlánú roimh Márta 21, 2019. Is príomhthionscadal de chuid an Chláir Éire Ildánach é an clár Scoileanna Cruthaitheacha a bhfuil mar aidhm aige cumas cruthaitheach gach leanbh a chur chun cinn. Tá an clár Scoileanna Cruthaitheacha faoi cheannaireacht na Comhairle Ealaíon é agus tá sé á rith i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá an clár Scoileanna Cruthaitheacha, ar a dtugtaí Arts Rich Schools/Arís roimhe seo, bunaithe ar na tiomantais atá leagtha amach sa Chairt um Ealaíona san Oideachas.

 

 

* Nuashonraithe an 05/03/19*: Deiseanna a bheith páirteach i bhFoireann Comhpháirtithe an Chláir Scoileanna Cruthaitheacha

 

CreativeSchools

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon a painéal de Chomhpháirtithe Cruthaitheachaa mhéadú chun tacaíocht a thabhairt don tionscadal Scoileanna Ildánacha/Creative Schools. Is ionann Comhpháirithe Cruthaitheacha agus ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus múinteoirí a bhfuil eolas domhain acu ar an gcruthaitheacht agus an cumas atá aige beatha leanaí agus daoine óga a athrú ó bhonn. Is as réimse ghairm chruthaitheacha iad; ealaíontóirí, dearthóirí, múinteoirí agus ceardaithe.  Cibé an mbaineann siad le hearnáil na healaíona, an chultúir, na hoidhreachta, na dtionscal cruthaitheach, an oideachais, na heolaíochta nó le hearnálacha eile, tacaíonn siad le cleachtaí dúshlánacha nua i scoileanna i réimsí na healaíona, an chultúir agus na foghlama cruthaithigh. Comhlíonfaidh na Comhpháirithe Cruthaitheacha riachtanais na scoileanna ó thaobh deiseanna ealaíona agus cruthaitheacha ina gceantair áitiúla féin. Sainaithneoidh siad réimsí inar féidir feabhas a dhéanamh agus spreagfaidh siad scoileanna chun aghaidh a thabhairt ar na réimsí sin. Tríd an gcur chuige ceannródaíoch seo, beidh deis ag Comhpháirithe Cruthaitheacha áit a chruthú do na healaíona agus don chruthaitheacht i scoileanna na hÉireann. Féadfaidh Comhpháirithe Cruthaitheacha bheith ina:

gComhpháirithe Cruthaitheacha  - Daoine Aonair fostaithe ag an gComhairle Ealaíon mar ealaíontóirí aonair nó mar chleachtóirí cruthaitheacha sna hearnálacha ealaíon, cultúir, oidhreachta, tionscal chruthaitheach, eolaíochtaí nó in earnálacha eile..

Comhpháirithe Cruthaitheacha - Eagraíochtaí sna hearnálacha ealaíon, cultúir, oidhreachta, tionscail chruthaitheacha, eolaíochtaí nó in earnálacha eile. Fostaíonn an Chomhairle Ealaíon iad in éineacht le hainmnithe ainmnithe a bhfuil cleachtas ealaíon nó cruthaitheach acu agus atá fostaithe iad féin ag an eagraíocht.

Comhpháirithe Cruthaitheacha - Múinteoirí  arna roghnú ag an gComhairle Ealaíon chun oibriú ar bhonn pháirtaimseartha leis na Scoileanna Cruthaitheacha. Is múinteoirí láncháilithe agus cláraithe a bheidh i gceist, múinteoirí atá ag obair i bpost a aithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

Oibríonn Comhpháirithe Cruthaitheacha i gcomhpháirtíocht le scoileanna/Ionaid Ógtheagmhála chun na healaíona agus an chruthaitheacht a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh ina scoileanna, ag cuir na healaíona agus an chruthaitheacht i gcroílár bheatha leanaí agus daoine óga.

Is é an dáta deiridh ná 5pm Dé Luain 1 Aibreán agus ní ghlacfar le haon fhoirm iarratais ina dhiaidh sin. Tá tuilleadh eolais le fáil ar líne ag http://www.artscouncil.ie/Creative-Schools/Creative-Associate-Opportunities

 

 

* Nuashonraithe an 19/11/18*: D'éirigh thar cionn le seoladh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheacht Chontae Chorcaí agus le seoladh Chomhdháil Chruthaitheach Chontae Chorcaí:  

Creative County Cork Strategy

 

Reáchtáladh Comhdháil Chruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018 i mBaile Bhuirne ar Aoine agus Satharn, an 9 agus 10 Samhain, agus d'éirigh go han-mhaith leis thar an dá lá. Is é an Comhairleoir Gobnait Moynihan, ag déanamh ionadaíochta ar son Mhéara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Patrick Gerard Murphy, a thug an t-aitheasc tosaigh, as Gaeilge. Leag an t-aitheasc tosaigh síos an chaoi a mbeadh cúrsaí sna cainteanna agus díospóireachtaí eile a bhí ann thar an dá lá, ag tosú le caint a rinne Sarah Keaveney atá ina ball d'Fhoireann Náisiúnta Chlár Éire Ildánach. Ar maidin Dé hAoine, thug baill d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Chontae Chorcaí (Tuarsóireacht, Ealaíon, Gaeilge, Oidhreacht agus Leabharlanna) léargas ginearálta ar an réimse éagsúil tionscnamh cultúrtha atá ar bun sa Chontae, ag trácht ar na sruthanna éagsúla cisithe atá ar fáil do réimse tionscadal dhifriúla. Rinne An Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill cur i láthair iontach sa tráthnóna arna leanúint ag; Máirtín Ó Méaloid (Oileán Chléire), Rachel Ní Riada (Údaras na Gaeltachta), Bríd Cranitch (Ionad Cultúrtha, Baile Bhuirne) agus Peadar Ó Riada, agus ina dhiaidh sin thug na páistí atá bainteach leis an gClár Aisling Geal taispeántas iontach. Chuaigh roinnt de na daoine a bhí i láthair ag an gcomhdháil go dtí ceolchoirm iontach an oíche sin a thug na Bow Brothers san Ionad Cultúrtha.

 

Ar an Satharn chualathas ceithre cur i láthair den scoth ón rinceoir Siobhán Ó Dhúinnín; Rachel Holstead (Ealaín na Gaeltachta); Tara Kennedy (Free Market) agus Dr. Rosarie Crowley (FSS). I measc na dtopaicí a pléadh bhí an tábhacht a bhaineann le spásanna oscailte chun idirghníomhaíocht chultúrtha a spreagadh agus chomh tábhachtach agus atá an idirghníomhaíocht chultúrtha dár bhfolláine, agus pléadh rince agus ealaíon i gceantair Ghaeltachta an Chontae chomh maith. Sa tráthnóna, thug Seandálaí an Chontae, Mary Sleeman, turas iontach de lonnaíocht mhainistir Ghobnait, agus bhí turas iontach ann freisin de Ghrúdlann Nine White Deer i mBaile Bhuirne, a fhaigheann a hainm ón mbéaloideas a bhaineann le Gobnait í féin.

 

Rinneadh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018-2022 a sheoladh ag an gcomhdháil freisin. Is í Foireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí a chur le chéile an Straitéis i ndiaidh chomhairliúcháin poiblí forleathna agus roinnt ceardlann a eagraíodh ar fud Cheantair Bhardasacha an Chontae. Doiciméad dírithe go sainiúil ar aidhmeanna cultúrtha an Chontae a chomhlíonadh sna 5 bliana atá amach romhainn atá mar thoradh ar an bpróiseas seo inar ghlac an pobal páirt shuntasach ann. Rinneadh sé eochairthosaíochtaí a aithint, bunaithe ar phríomhluachanna agus fís dhearfach don todhchaí. Tá go leor luachanna i gceist, agus iad bunaithe go mór ar luachanna pobail, lena n-áirítear rannpháirtíocht agus ionchuimsitheacht, agus a aithníonn an tábhacht a bhaineann le hinchineálacht chultúrtha chomh maith le aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le ceist na féiniúlachta do phobal na hÉireann. Aithníonn an straitéis an ról ríthábhacht atá ag oibrithe deonacha in Éirinn agus aithníonn sí freisin an comhoibriú, oideachas, caighdeán na beatha, sláinte (lena n-áirítear meabhairshláinte), agus an fholláine ghinearálta ag leibhéal an duine aonair agus ag leibhéal an phobail. Leagan an straitéis amach roinnt meicníochtaí chun feasacht a ardú maidir le cultúr agus luann sí bealaí éagsúla inar féidir le grúpaí áitiúla tionscadail chultúrtha atá chun tairbhe an phobail a thosú, cibé an tob-shiopa nó tob-Ghaeltacht nó pleananna cultúrtha, scéimeanna deontais nó comhdhálacha pobaldhírithe atá i gceist.

 

Is iad seo a leanas na 6 phríomhthosaíochtaí sa straitéis, bunaithe ar an eolas a fuarthas le linn an chaidrimh fhorleathan phoiblí: 'Feabhas a chur agus Infheistíocht a dhéanamh inár mBonneagar Cultúrtha agus Cruthaitheach Áitiúil’; ‘An Chruthaitheacht a Fhuascailt’, ‘Eolas a Chur Orainn Féin’, ‘Rannpháirtíocht an Phobail sa Chultúr a Thacú agus a Chur Chun Cinn’, 'Contae Chorcaí a Chur os comhair an Phobail’, agus ‘Ár nGuth Dhúchasach’. Spreagtar grúpaí chun oibriú i gcomhthéacs na straitéise seo sna tionscnaimh chúltúrtha ar fad atá ar bun ag an leibhéal pobail áitiúil. Is féidir cóipeanna den straitéis a fháil trí chliceáil anseo nó iad a phiocadh suas ar Urlár 3 de Halla an Chontae agus is féidir tuilleadh eolais a fháil trí r-phost a sheoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie.

 

* Nuashonraithe an 09/10/18*: Infheistíocht €1.2m fógartha le haghaidh 30 Tionscnamh arna maoiniú faoin gCiste Chruthaitheach Náisiúnta Nua mar chuid den Chlár Éire Ildánach

D'fhoilsigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD sonraí le déanaí maidir le 30 tionscnamh agus tionscadal arna tacú ag Clár Éire Ildánach mar chuid den Chiste Cruthaitheach Náisiúnta. Cuireann An Ciste Cruthaiteach Náisiúnta ar chumas an Clár Éire Ildánach tionscnaimh, tionscadail taighde agus cláir phobail cheannródaíocha agus nuálacha a bhfuil an chruthaitheacht agus an fholláine mar bhunluach acu, a chur ar siúl, a éascú agus a thacú. Trí shraith chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le heagraíochtaí cultúrtha, institiúidí oideachais agus acadúla agus speisialaithe sláinte, déantar cinnte de go bhfuil na tionscadail a roghnaítear uaillmhianach, nuálach agus ionchuimsitheach agus go gcuirfidh siad bonn eolais faoin bhfís atá ag an gClár Éire Ildánach ar fud gach roinn den Rialtas. Déanfar os cionn €1.2m a infheistiú sna 30 tionscnamh i rith tréimhse an Chiste in 2018 agus 2019. Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD.: Tá áthas orm sonraí na 30 tionscnamh iontach agus uaillmhianach a fhógairt, tionscnaimh a gheobhaidh tacaíocht ón gCiste Cruthaitheacht Náisiúnta atá mar chuid den Chlár Éire Ildánach. Cuireann gach ceann de na tionscnaimh seo deiseanna ar fáil le haghaidh idirghabhálacha comhtháite, áitiúla agus pobaldhírithe a thugann le chéile gach gné den chruthaitheacht agus don fholláine - ón dea-shláinte, an comhtháthú agus acmhainneacht pobail go dtí líonraí láidre sóisialta tríd an gcultúr, ealaíon agus geilleagracha áitiúla a chruthú. Tá an comhoibriú i gcroílár an Chláir Éire Ildánach uile-Rialtais agus is mór liom go háirithe go bhfuil go réimse leathan comhpháirtíochtaí nua agus samhlaíocha le fáil ar liosta na dtionscadal a d'éirigh leo cistiú a fháil.  Freagraíonn na tionscadail sin don bhorradh atá ag tarlú sa chaidreamh idir na healaíona agus na gairmeacha leighis, idir oideachasóirí agus daoine cruthaitheacha, le gach grúpa ag brú ina n-aonar i dtreo an chuspóir coiteann, ár bhfolláine aonair agus chomhchoiteann a chur chun cinn. Táim ag tnúth go mór leis na ceachtanna agus na léargais a fhoghlaimítear ó na tionsnaimh seo a roinnt le mo chomhghleacaithe inár gníomhaireachtaí comhpháirtíochta agus ar fud na Roinne Rialtais.Tá tuilleadh eolais faoi na tionscadail atá á dtacú mar chuid den Chiste Cruthaitheachta Náisiúnta nua le fáil ag https://creative.ireland.ie/en.

 

 

* Nuashonraithe ar an 31/07/18: COMHDHÁIL ÉIRE ILDÁNACH CHONTAE CHORCAÍ 2018 - 9/10 SAMHAIN

 

Conference2017youghalcomhaltas

 

 

Ónár ngleannta agus ardtailte go dtí ár mbailte agus sráidbhailte, tá oidhreacht chultúrtha den scoth le fáil i gContae Chorcaí; agus ba cheart an Clár Éire Ildánach a ghlacadh chugainn féin más mian linn an cultúr seo a chosaint agus a chur chun cinn níos mó, laistigh den Chontae agus níos faide amach. Tá sé d'aidhm ag Comhdháil Éire Ildánach Chontae Chorcaí mionscrúdú a dhéanamh ar an gcultúr seo agus léargais réimse leathan eochairchainteoirí a roinnt chomh maith le ardán a thabhairt do chuid de na daoine Cultúrtha agus Cruthaitheacha is cumasaí sa Chontae. Ós rud é gurb í 2018 Bliain na Gaeilge, reáchtálfar comhdháil na bliana seo i mBaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí ó Aoine 9 go Satharn 10 Samhain 2018. Cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil anseo (www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland) go luath ach is féidir leat na dátaí a chur i do dhialann cheana féin! Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun áit a chur in áirithe, seol r-phost chuigcreativeireland@corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4285905.

 

 

* Nuashonraithe an 22/05/18*: Fógairt sonraí maidir le Scéim Náisiúnta Chlár Éire Ildánach

D'fhógair an tAire Culúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., le déanaí sonraí maidir le Scéim Náisiúnta Chlár Éire Ildánach 2018/2019. Tá sé mar aidhm ag an Scéim nua seo réimse comhpháirtithe straitéiseacha a shainaithint, a thacú agus comhoibriú leo ar thionscadail atá nuálach, agus a gcuirfidh go mór le luach agus/nó scála cur i bhfeidhm an Chláir agus, ar a bharr sin, a gcuirfidh bonn eolais faoi pholasaithe agus/nó forbairt thras-earnála i réimse an chultúir, na cruthaitheachta agus na folláine.  Tá deontais idir €10,000 agus €70,000* ar fáil do dhaoine aonair, eagraíochtaí, grúpaí pobail, coláistí agus institiúidí cultúrtha, i measc grúpaí eile, as ciste iomlán de €500,000 don bhliain seo. Rinneadh trí théama a shainaithint mar réimsí tosaíochta don Scéim Chomhpháirtíochta - - Folláine Daoine Aonair agus an Pobal i gCoitinne , Nuálaíocht agus Caidreamh a Chruthú idir Pobail. 

 

Ag labhairt ag ócáid fógartha Scéim an Chláir Éire Ildánach, dúirtan tAire Madigan, T.D.: "Is tionscnamh uaillmhianach agus ceannródaíocht é Clár Éire Ildánach a bhfuil már aidhm aige folláine an duine aonair agus an phobail a fheabhsú tríd rannpháirtíocht a mhéadú i ngníomhaíochtaí cruthaitheacha. D'éirigh go han-mhaith le céad bhliain an Chláir; ó chur i gcrích na bhFoirne Cultúir i ngach Údarás Áitiúil dá bpleananna Cultúir agus Cruthaitheacha cúig bliana go cur i bhfeidhm an Phlean Ógra Cruthaitheach uaillmhianach, atá faoi lán seoil anois. Táimid ag súil go mór freisin le sonraí faoinár gcéad Chruinniú na nÓg a fhógairt go luath, lá náisiúnta ina thaispeántar cruthaitheacht na hóige, lá ar a mhúsclófar cumas cruthaitheach leanaí agus daoine óga ag ócáidí eagraithe i mbailte agus i bpobail ar fud an chontae.

 

Cuirfidh an Ciste Chlár Éire Ildánach nua ar ár gcumas tionscnaimh, tionscadail taighde agus cláir phobail cheannródaíocha agus nuálacha a bhfuil an chruthaitheacht agus an fholláine mar bhunluach acu, a chur ar siúl, a éascú agus a thacú, rud a chabhróidh linn bonn eolais a chur faoin bhfís atá ag Clár Éire Ildánach. Tríd na comhpháirtíochtaí seo, táimid ag iarraidh cultúr uaillmhianach, fiontraíochta, nuálach agus barr fheabhais a spreagadh sna hearnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha trí leas a bhaint as cumas agus díograis dhochreidte ár saoránaigh agus, trí oibriú le chéile ar fud na ngíomhaireachtaí, eagraíochtaí agus earnálacha éagsúla, rud éigin iontach a bhaint amach. .”

 

Tá tuilleadh sonraí agus foirmeacha iarratais do Scéim Chlár Éire Ildánach 2018/2019 le fáil ag http://creative.ireland.ie nó trí chliceáil ar https://creative.ireland.ie/en/news/new-creative-ireland-programme-scheme-201819-announced. Is é an spriocdháta le foirmeacha iarratais a fháil ná meánoícheDé hAoine 8 Meitheamh 2018.

 

* Nuashonraithe an 09/01/18*: Comórtas Gearrscéalaíochta na Seirbhíse Leabharlainn 'From the Well' 2018

Tá Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona Chontae Chorcaí ag seoladh comórtas Gearrscéalaíochta 'From the Well' 2018  Cuireann an comórtas fáilte roimh iontrálacha ó scríbhneoirí 18 mbliana d'aois nó níos mó atá cláraithe mar bhaill de leabharlann in aon chontae sa tír. Déanfaidh an scríbhneoir Billy O'Callaghan gearrliosta fiche scéal a roghnú agus déanfar na scéalta sin a fhógairt ag deireadh Aibreáin 2018. Roghnóidh painéal moltóirí ar a bhfuil Billy O’Callaghan, Claire Kilroy agus Eimear Ryan an buaiteoir agus na scéalta ar an ngearrliosta. Déanfar scéal an bhuaiteora agus an naoi déag scéal gearrliostaithe eile a fhoilsiú i gcnuasach i Meitheamh 2018. Beidh ainm an scéal a bhuann mar theideal ar an bhfoilseachán seo. Bronnfar áit don scríbhneoir a bhuann ar a rogha ceardlann seachtaine ag Féile Litríochta Iarthar Chorcaí 2018 agus tabharfar €250 dó nó di ar son cóiríochta.

 

Coinníollacha iontrála

Is féidir le hiarrthóirí gearrscéal amháin a chur isteach agus ní mór gur saothar ó lámh an údair féin atá i gceist. Caithfidh scéalta a bheith 2,000 focal ar fhad nó níos lú.  Ní ghlacfar ach le scéalta nár foilsíodh roimhe seo agus nár glacadh lena fhoilsiú aon áit eile. Ní mór go mbeadh na scéalta clóscríofa agus go gcuirfí isteach foirm iontrála in éineacht leo. Níor chóir d'ainm an iarrthóra a bheith luaite leis an scéal. Níl aon dul thar cinneadh na moltóirí. Fanfaidh cóipcheart an scéil i seilbh an údair É sin ráite, forchoimeádann Seirbhís Leabharlanna agus Ealaíona Chontae Chorcaí an ceart na scéalta ar an ngearrliosta a fhoilsiú agus/nó a chraoladh aon uair amháin

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Sinead Donnelly, Oifig Ealaíon an Chontae (021) 4346210 

Ní mór iontrálacha a sheoladh chuig an Oifig Ealaíon, Ceannceathrú na Leabhlainne, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh nó sinead.donnelly@corkcoco.ie. Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiontrálacha ná 5pm Dé hAoine 16 Feabhra 2018.

 

*Nuashonraithe 21/11/17* Comhdháil Eire Ildánach Chontae Chorcaí 2017

creativeirelandconferencedeputymayor      CreativeIrelandConferenceCultureTeam

creativeirelandconferencepeadar    creativeirelandconference2017cathal

    creativeirelandconferencecomhaltas

Reáchtáladh an Chéad Chomhdháil Éire Ildánach do Chontae Chorcaí ar an 16 agus 17 Samhainn 2017. I gcaitheamh dhá lá, labhair beagnach 20 aoichainteoirí agus eagraíodh oíche chultúrtha iontach ar an gcéad oíche, inar sheinn Cathal Roche 'Thresholds' le Ian Wilson ar an sacsafón; chomh maith le CCE Craobh Eochaille, agus léiriú iontach spreagúil ó Pheadar Ó Riada. D'fhiosraigh an Chomhdháil go leor gnéithe éagsúla den chultúr agus thug an réimse éagsúil aoichainteoirí léargas iontach ar ghníomhaíochtaí cultúrtha i gContae Chorcaí. Bhí neart ama freisin ag lucht freastail na Comhdhála Éire Ildánach a scrúdú agus a phlé ina iomláine. B'fhiú go mór na cainteanna, agus cé go raibh go leor rudaí dearfacha le rá, aithníodh freisin gnéithe pobail agus cultúrtha sa Chontae ar gá aird a tharraingt orthu go fóill. An toradh ba thábhachtaí a fuarthas ón gcomhdháil ná gur aithníodh an tábhacht atá ag Éire Ildánach agus go aithníodh freisin uaillmhian Chlár Éire Ildánach agus na rudaí ar féidir a bhaint amach tríd an gclár a ghlacadh chugainn féin ar leibhéal an duine aonair, chomh maith le leibhéal an phobail agus fiú amháin ar an leibhéal náisiúnta.

Maidir leis an gClár Éire Ildánach, tá gach Údarás Áitiúil ag gabháil faoi Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheach a chur i bhfeidhm faoi láthair. Tá ocht gceardlann eagraithe ag Comhairle Contae Chorcaí ar fud an Chontae chun plé, díospóireacht agus smaointeoireacht a spreagadh, agus bhuail an Chomhairle le beagnach céad duine i rith an phróisis seo. Tá aighneachtaí scríofa á lorg freisin, agus síneadh an spriocdháta dóibh seo go dtí Aoine 1 Nollaig, 2017. Chun aighneacht a chur isteach, seol r-phost chuig creativeireland@corkcoco.ie.

 

*Nuashonraithe an 17/10/17* Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018 - 2022

Ag teacht le cuspóirí ginearálta Éire Ildánach, tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana á chur ar bhfeidhm do Chontae Chorcaí, 2018 - 2022. Is ionann ‘Éire Ildánach agus Clár Cultúrtha an Rialtais d'Éirinn in 2016, clár a chuireann an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí.  Is tionscnamh ardleibhéil, ardaidhmeannach, uile-rialtais é a bhfuil mar aidhm aige an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol an náisiúin ionas gur féidir linn mar dhaoine aonair agus mar phobal, inár saolta pearsanta agus inár n-institiúidí, ár gcumas iomlán cruthaitheach a bhaint amach. An rud atá mar bhonn agus mar taca ag an gcumas cruthaitheachta sin ná tuiscint a fháil ar thábhacht na hEalaíona, na hOidhreachta, ár Leabharlanna, ár dteanga Ghaelach, ár gCeol agus Traidisiúin, ár gComóradh agus ár dTurasóireacht Chultúrtha, agus tuiscint a fháil ar an mbealach ar féidir leo sin le chéile cruthaitheacht a chur chun cinn agus a spreagadh is cuma cén cineál

Is clár thar a bheith uaillmhianach é Clár Éire Ildánach agus tá sé bunaithe ar phrionsabail an chomhoibrithe agus na cumarsáide, cumasú pobal agus an t-idirnáisiúnú. Tá cúig phríomhsnáithe aige; Acmhainneacht Chruthaitheach Gach Páiste a Chumasú; An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal; Infheistiú a Dhéanamh inár mBonneagar Cruthaitheach agus Cultúrtha; Éire mar Ionad Barr Feabhais Maidir le Léiriúchán Meán agus ár gCáil Dhomhanda a Chomhaontú. Is í Snáithe 2, An Chruthaitheacht i nGach Pobal, an snáithe a bhfuil gach Údarás Áitiúil sa tír ag iarraidh a ghlacadh chuige féin go tréan agus anseo i gContae Chorcaí, áit a bhfuil earnáil pobail chomh láidir ann a bhfuil dea-theist dosháraithe aige, táimid réidh chun an plean 5 bliana a ghlacadh chugainn féin. 


Cibé an ealaíontóir nó ceardaí tú, balll den leabharlann áitiúil, do ghrúpa ealaíon áitiúil, grúpa stair áitiúil, cumann drámaíochta, nó de ghrúpa pobail sa chiall is leithne den fhocal, nó fiú más rud é seo a bhfuil spéis phearsanta amháin agat ann, is deis é seo smaointe a roinnt, achmhainní a chur le chéile agus a páirt a ghlacadh i gcruthú Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheach ar leith do Chontae Chorcaí, mar chuid den Chlár Éire Ildánach atá alínithe agus á thacú go Náisiúnta.

Agus na smaointe seo inár n-intinn againn, reáchtálfaidh Comhairle Contae Chorcaí sraith chruinnithe agus díospóireachtaí oscailte d'aon duine ar spéis leo páirt a ghlacadh i bhforbairt agus i gcur i gcrích Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheach 5 bliana Chontae Chorcaí. Déanfar an Straitéis a phlé ag na cruinnithe seo ach beidh baill d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí i láthair chun comhairle agus eolas a chur ar fáil ar réimse ceisteanna éagsúla a bhaineann le Cultúr agus Cruthaitheacht áitiúil. Ba mhór linn bualadh leat ag aon cheann de na láthair seo a leanas:

Láthair: Leabharlann Mhala ar an 26 Deireadh Fómhair ó 18:30 go 20:00
Láthair: Leabharlann an Sciobairín ar an 2 Samhain ó 14:30 go 16:00
Láthair: Leabharlann Mhainistir Fhear Maí ar an 4 Samhain ó 11:30 go 13:00
Láthair: Leabharlann an Chóibh ar an 4 Samhain ó 15:00 go 16:30
Láthair: Leabharlann Mhaigh Chromtha ar an 8 Samhain ó 14:30 go 16:00
Láthair: Leabharlann Mhainistir na Corann ar an 8 Samhain 18:30 – 20:00 
Láthair: Leabharlann Dhroichead na Bandan ar an 9 Samhain ó 18:30 go 20:00
Láthair: Leabharlann Bhaile an Chollaigh ar Dé Máirt 14 Samhain ó 18:00 go 19:30

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo freastal ar na cruinnithe a spéis a chlárú trí r-phost a sheoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie ag cur in iúl an dáta/láthair atá roghnaithe acu, roimh Dé Céadaoin an 25 Deireadh Fómhair, más féidir.

Ag an am céanna atá Comhairle Contae Chorcaí ag eagrú an tsraith chruinnithe seo, tá sí ag lorg aighneachtaí scríofa ó pháirtithe leasmhara a bhfuil smaointe, tograí, tuairimí agus moltaí ginearálta oiriúnacha acu maidir le Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheach Chontae Chorcaí, 2018-2022. Is deis iontach í seo do mhuintir Chorcaí tionchar a bheith acu ar Fhorbairt Chultúrtha an Chontae agus glactar go fonnmhar le haon chineál tuairimí. Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí Aoine 17 Samhain 2017, le seoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie.

Mar chuid de chur i bhfeidhm chlár Éire Ildánach i gContae Chorcaí, 2017, cuireadh ar bun Plean Gníomhaíochta Cultúir agus Cruthaitheachta don bhliain, ar féid breathnú air trí chliceáil anseo. Tugann an plean seo, a bhain tairbhe as go leor aighneachtaí poiblí, eolas cúlra faoin gclár Éire Ildánach i gContae Chorcaí agus ba chóir é a úsáid mar dhoiciméad oibre praiticiúil chun smaointe a mhúscailt maidir leis an Straitéis 5 bliana don todhchaí.

Is tionscadal cultúrtha léirsteanach é Éire Ildánach a bhfuil mar aidhm aige leas a bhaint as cultúr, ealaíon agus oidhreacht na tíre sna cúig bliana atá amach romhainn agus a bhfuil de chuspóir aige a chinntiú 'go bhfuil caighdeán beatha fiúntach fónta ar fáil in Éirinn'. Táthar ag súil leis go mbeidh feidhmíocht Chontae Chorcaí ina údar mórtais ar gach aon slí.

 

* Nuashonraithe an 06/08/17*: Faigheann Cruthaitheacht Chontae Chorcaí ardú meanman ar shuíomh gréasáin údarásach bunaithe sna SAM

An deireadh seachtaine seo caite, rinneIrishCentral.com, suíomh gréasáin bunaithe sna SAM a dtugann níos mó ná 3.5 milliún duine cuairt air gach mí agus a bhfuil lucht féachana níos mó ná 750,000 aige ar na meáin shóisialta, aird a tharraingt ar an saibhreas ealaíon agus cruthaitheachta cultúrtha i gContae Chorcaí.
Tá an suíomh gréasáin, an foinse nuachta is tábhachtaí don diaspóra Éireannach ar fud an domhain, ag dul i gcomhpháirtíocht le hÉire Ildánach, tionscnamh cúig bliana an Rialtais chun an chruthaitheacht a chur i gcroílár an bheartais phoiblí.
Is cuid lárnach fobairt na bPleananna Cultúrtha do gach contae de Cholún 2 de Chlár Éire Ildánach – An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Contae. Ónar seoladh Éire Ildánach i mí na Nollag 2016, tá Foireann Chultúir bunaithe ag gach Údarás Áitiúil a chuimsíonn oifigigh ealaíon, oifigigh oidhreachta, leabharlannaithe, coimeádaithe músaem agus léiritheoirí dánlanna, arna threorú ag comhordaitheoir Éire Ildánach áitiúil.  Tá plean curtha le chéile ag gach Foireann dá gcontae féin chun pobail agus saoránaigh a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa chlár agus a gcumas cruthaitheachta a bhaint amach.
Dúirt an tAire Cultúir, Heather Humphreys: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt i bPlean Cultúir Chontae Chorcaí, rud a chuirfidh chun cinn an cultúr agus an chruthaitheacht i bpobail ar fud an chontae ar fad. Níl i gceist le hÉire Ildánach ach daoine a spreagadh chun páirt níos mó a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cruthaitheacha, mar go bhfuil a fhios againn go ndéanann na healaíona agus an cultúr maitheas dúinn, cibé an bhfuilimid óg, sean nó áit éigin sa lár. Is é ceann de phríomhchuspóirí Éire Ildánach ná an chruthaitheachta a chumasú i ngach pobal ar fud na tíre, agus is cuid lárnach an Plean Cultúrtha, atá á sheoladh inniu, den chuspóir sin. Tríd Éire Ildánach ba mhaith linn údaráis áitiúla a chumasú chun gníomhaíochtaí cruthaitheacha a chothú agus a spreagadh ina mbailte agus sráidbhailte. Mholfainn do mhuintir Chontae Chorcaí amharc a thabhairt ar an bPlean Cultúir nua seo, chun a fháil amach cad é a bheidh ag tarlú ina gceantar áitiúil sna míonna atá amach romhainn, agus páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí sin.”
Ag labhairt faoin gcomhpháirtíocht ó Nua-Eabhrac, dúirt Mike Rich, POF IrishCentral, "Is é IrishCentral.com an suíomh gréasáin Éireannach is tábhachtaí i SAM le lucht léitheoireachta dílis i Nua-Eabhrac, Chicago, San Francisco, Bostún, Philadelphia agus ar fud Meiriceá na nGael. Táimid i gcroílár an phobail Éireannach domhanda a bhfuil clú agus cáil air dá chruthaitheacht agus dá ardéirim. Tá ár bhfoireann anseo tiomanta do naisc a chruthú idir na hÉireannaigh i Meiriceá agus gach rud atá ag tarlú ar ais in Éirinn. Tá an pobal Éireannach domhanda an-tógtha leis an gcumas agus an dóchas a léiríonn an tionscnamh Éire Ildánach agus tá díocas thar na bearta orthu a fháil amach cad atá ag tarlú i gContae Chorcaí agus ar fud na tíre ar fad."
I measc na buaicphointí i gclár Éire Ildánach Chontae Chorcaí a tharraing IrishCentra aird orthu bhí an Picnic sa Chaisleán, áit a osclaíonn Caisleán Mhala a gcuid tailte ar an 13 Lúnasa le haghaidh lá iomlán gníomhaíochtaí ealaíona cruthaitheacha agus Comóradh 150 bliain de Mhairtírigh Manchester ar an 23 Samhain, chomh maith le 'The Art of Heritage – A Culture of Creativity', comhdháil a dhírigh isteach ar thábhacht agus luach na nasc idir an ealaíon agus an oidhreacht, cultúr agus cruthaitheacht.

 

* Nuashonraithe an 06/08/17*: Díreoidh IrishCentral ar chlár Éire Ildánach Chontae Chorcaí

Beidh an suíomh gréasáin údarásachwww.irishcentral.com ag díriú aird ar Chontae Chorcaí sna laethanta atá amach romhainn, ag tosú ar an 7 Lúnasa 2017. Déanfaidh an suíomh gréasáin tuairisciú forleathan ar go leor de na Gníomhaíochtaí a bheidh ar siúl mar chuid den Chlár Éire Ildánach. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun clárú le Nuachtlitir IrishCentral a fháil, tabhair cuairt ar https://www.irishcentral.com/culture/creative-ireland/what-s-happening-in-county-cork-events-you-can-t-miss

 

* Nuashonraithe ar an 08/06/17*: Seoladh Náisiúnta Pleananna Éire Ildánach

Ar an 25 Bealtaine 2017, rinneadh gach ceann de 31 Plean Éire Ildánach na n-Údarás Áitiúil a sheoladh. Tá tionscadail agus ócáidí éagsúla mar chuid de na pleananna chun an Clár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm ar bhonn céimneach ag an Leibhéal Áitiúil. Anseo i gContae Chorcaí, déanfar Plean Chontae Chorcaí 2017 a sheoladh sna seachtaine atá amach romhainn agus cuirfear ar fáil tuilleadh eolais faoi seo go luath. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Éire Ildánach i gContae Chorcaí, tabhair cuairt ar https://creative.ireland.ie/en/local-plans/cork-county

Creative Ireland National Launch 2017

 

* Nuashonraithe ar an 16/05/17*: GEARRSCANNÁN FAOIN nGORTA MÓR:

Tá Ireland’s Great Hunger Museum at Quinnipiac University ag lorg iarratas le haghaidh scannáin ghearra faoin nGorta Mór atá idir dhá nóiméad déag agus cúig nóiméad déag ar fhad agus atá dírithe ar lucht féachana óg, idir deich agus trí bliana déag d'aois. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná an 9 Meitheamh 2017 agus ní mór na tionscadail a chríochnú roimh mhí Feabhra na bliana seo chugainn. Glactar le hiarratais ó dhéantóirí scannán cruthaithe agus éiritheacha a bhfuil ar a laghad tionscadal amháin curtha i gcrích acu. Is le haghaidh an seomra ranga agus d'úsáideoirí aonair a bheidh an scannán. Déanfar é a chur chun cinn agus a dháileadh go forleathan ar ardáin ar líne agus beidh ábhair oideachais ar leith ag dul leis. Ba chóir go mbeadh sé in ann spéis lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta a mhúscailt. Féadfaidh na scannáin a bheith ina scánnáin bheo-aicsean, beoite nó meascán seánra a úsáid, ach ní mór go mbeadh siad bunaithe ar scoláireacht iontaofa faoin nGorta agus go ndéanfaidís tagairt a dhéanamh don bhailiúchán atá sa Great Hunger Museum, Quinnipiac University. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt arhttp://iftn.ie/news/ProductionNews/?act1=record&only=1&aid=73&rid=4290536&tpl=archnews&force=1

 

Eagrófar Cruinniú na nÓg 2019 ar Dé Sathairn 15 Meitheamh. Cuirfear tuilleadh sonraí leis an méid seo go luath.

 

 

* Nuashonraithe ar an 12/06/18: Sceidealaíodh os cionn 20 ócáid do Chruinniú na nÓg ar fud Chontae Chorcaí ar an 23 Meitheamh 2018 

 

Rinneadh os cionn 20 ócáid agus gníomhaíocht a sceidealú ar fud Chontae Chorcaí do Chruinniú na nÓg, a bheidh ar siúl ar Dé Sathairn 23 Meitheamh 2018. A bhuí le Seirbhís Leabhlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí, beidh réimse gníomhaíochtaí i níos mó ná dosaen leabharlann agus a bhuí le grúpaí áitiúla agus pobail beidh tuilleadh ócáidí ar siúl chomh maith. Is féidir na hócáidí a deimhníodh go dtí seo a sheiceáil trí chliceáilanseo agus trí chuairt a thabhairt ar https://creative.ireland.ie/cruinniu/.

 

 

* Nuashonraithe ar an 31/05/18: Ócáidí Cruinniú na nÓg ar fud Chontae Chorcaí

 

Cruinniú na nÓg 2018

 

Dáta/Am: Satharn 23 Meitheamh 2018
Ócáid: Cruinniú na nÓg
Láthair: ar fud Chontae Chorcaí
Eolas Breise: Lá iomlán ócáidí agus gníomhaíochtaí cultúrtha dírithe ar dhaoine óga i gContae Chorcaí. Cuirfear na sonraí iomlána ar fáil anseo go luath agus tá roinnt ócáidí liostaithe freisin ar: https://creative.ireland.ie/cruinniu/

 

 

* Nuashonraithe ar an 19/04/18: Beidh Cruinniú na nÓg, cuid den Chlár Éire Ildánach Náisiúnta, ag tarlú ar an 23 Meitheamh 2018

 

Tá tacaíocht agus spreagadh iontach faighte ag an gClár Éire Ildánach, a seoladh i mí na Nollag 2016, ar fud na tíre agus go mór mór i gContae Chorcaí; Is é Cruinniú na nÓg – an lá náisiúnta rannpháirtíochta cultúrtha – ceann de phríomhghnéithe an chláir.

 

Eagraíodh Cruinniú don chéad uair ar Luan Cásca, 2017, agus tharla dhá dhosaen cruinnithe sna 8 gCeantar Bardasach i gContae Chorcaí arna n-eagrú ag grúpaí agus eagraíochtaí cultúrtha áitiúla. Eagrófar Cruinniú arís in 2018, ach tá athrú treorach glactha ag an leibhéal náisiúnta sa chaoi is go mbeidh an lá dírithe anois ar dhaoine óga a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ngach cineál gníomhaíochta cultúrtha agus cruthaitheach As seo amach glaofar Cruinniú na nÓg air.

 

Socraíodh an dáta le haghaidh Chruinniú na nÓg ar Satharn an 23 Meitheamh le hócáidí i scoileanna ar fud na tíre ó Aoine 22 Meitheamhá chur chun cinn go láidir. Beidh Comhairle Contae Chorcaí ag tacú le réimse gníomhaíochtaí i ngach ceann de na hocht gCeantar Bardasach i gContae Chorcaí agus ba mhór linn grúpaí áitiúla a fheiceáil ag glacadh páirt in ócáidí atá cruthaitheach agus ionchuimsitheach, spreagtha ag an gcultúr atá mórthimpeall orainn agus a cruthaíonn nasc eadrainn uilig. Chun rannpháirtíocht forleathan sa lá a chur chun cinn, agus chun tacaíocht a thabhairt do thionsnaimh agus ócáidí áitiúla, tá dhá Scéim Deontais fógartha le déanaí ag Comhairle Contae Chorcaí: 1) Scéim Deontais Éire Ildánach Chontae Chorcaí 2018 agus Scéim Tob-Shiopa Éire Ildánach Chontae Chorcaí 2018. Tá sonraí iomlána faoin dá scéim ar fáil ar Leathanach Éire Ildánach Chomhairle Contae Chorcaí – https://www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland.

 

Is í aidhm Cruinniú na nÓg ná go mbeadh gach ócáid dírithe ar leanaí agus ar dhaoine óga is cuma cén cumas atá acu. Beartaítear an rannpháirtíocht bunaithe ar ghníomhaíocht a chur chun cinn, i.e. deis a thabhairt do leanaí agus daoine óga rudaí a 'dhéanamh’ agus a 'chruthú'. Spreagtar grúpaí áitiúla páirt a ghlacadh agus déanfar réimse leathan tionscadal a thacú agus a chur chun cinn. Má tá sé de rún agat ócáid a eagrú le haghaidh Cruinniú na nÓg 2018, le do thoil seol isteach sonraí na hócáide chuig creativeireland@corkcoco.ie roimh Dé Luain 21 Bealtaine 2018.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chruinniú na nÓg nó fiú faoin gClár Éire Ildánach ina iomláin, seol r-phost chuig conor.nelligan@corkcoco.ie.

 

 

 

* Nuashonraithe ar an 15/03/19: FÓGRAÍONN COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ SONRAÍ MAIDIR LE SCÉIM DEONTAIS CHONTAE CHORCAÍ DO CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2019 AGUS SCÉIM TOB-SHIOPA CHONTAE CHORCAÍ DON CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2019

 

Is clár uaillmhianach é Clár Éire Ildánach – ‘cuireadh atá ann don tír ar fad páirt a ghlacadh i dtionscadal atá fíorspreagúil. Tá an comhoibriú ina phríomhphrionsabal de chlár Éire Ildánach – comhoibriú idir an rialtas lárnach agus áitiúil, idir an cultúr agus an tionscal, idir ealaíontóirí agus lucht déanta polasaithe – chun timpeallacht chruthaitheach a chur chun cinn.’.

Tá cúig phríomhsnáithe ag an gClár:

1: Acmhainneacht Chruthaitheach Gach Páiste a Chumasú

2: An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal

3: Infheistiú a Dhéanamh inár mBonneagar Cruthaitheach agus Cultúrtha<

4: Na Tionscail Chruthaitheachta lena n-áirítear an Léiriúchán Meán

5: Ár nDea-Cháil Dhomhanda a Chomhaontú

An Snáithe Rannpháirtíochta Pobail arna leagan amach thuas (2: An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal) atá a threorú ag údaráis áitiúla ar fud na tíre. Mar chuid den Chlár Éire Ildánach, tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 5-bliana foilsithe ag gach Cathair agus Contae. Bhain Straitéis Chontae Chorcaí leas iontach as na ceardlanna éagsúla a eagraíodh agus na haighneachtaí a fuarthas, agus is féidir an straitéis a fheiceáil ar líne anois ag www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland nó é a léamh ag https://www.corkcoco.ie/sites/default/files/2018-11/CreativeCounty_Cork_final.pdf Tá 6 eochairthosaíochtaí mar bhonn ag an straitéis seo:

1: Ár mBonneagar Cultúrtha agus Cruthaitheach a Fheabhsú agus Infheistíocht a Dhéanamh Ann

2: An Chruthaitheacht a Mhúscailt – scrúdú a dhéanamh ar an gcumas cruthaitheachta tríd an gcultúr, ag an leibhéal aonair agus pobail

3: Eolas a Chur Orainn Féin – an comhuintearas a neartú tríd ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a chur in iúl ar bhealach cruthaitheach

4: Rannpháirtíocht iomlán an phobail sa chultúr a thacú agus chur chun cinn

5: Contae Chorcaí a Chur Chun Cinn – iontais agus cumas cultúrtha Chorcaí a thacú agus a chur chun cinn sa bhaile agus thar lear

6: Ár nGuth Dhúchasach – Ár dTeanga Ghaelach

 

Ar mhaith le obriú i dtreo eochairthéamaí agus tosaíochtaí an Chláir Éire Ildánach Náisiúnta agus Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana Chontae Chorcaí a chur chun cinn, tá Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2019 agus Scéim Tob-Shiopa Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2019 curtha i bhfeidhm. Déantar an dá scéim sin a mhaoiniú tríd airgead a fhaightear ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Aithníonn an Scéim an tábhacht a bhaineann leis an earnáil pobail do chultúr agus folláine na tíre agus tá sé d'aidhm aici tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus do phobail tionscadail agus ócáidí a chur ar bun atá ag teacht le haon cheann de na Snáithe atá mar chuid den Chlár Éire Ildánach, leis na 6 thoscaíochtaí atá leagtha amach i Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí, agus leis na tionscnaimh a ardóigh feasach maidir leis an gClár Éire Ildánach ina iomláine. Tá an Scéim Deontais do Thob-Shiopaí dírithe ar réimse leathan gníomhaíochtaí a chur chun cinn agus tá sé i gceist freisin leis an scéim sin tacaíocht a thabhairt d'ócáidí a tharlaíonn ag féilte ar fud an Chontae. Cuirfear san áireamh freisin ócáidí atá á gcur ar bun don lá náisiúnta cultúir agus ógra – Cruinniú na nÓg – a bheidh ar siúl ar Satharn an 15 Meitheamh 2019.

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na Nótaí Treoraithe agus an Fhoirm Iarratais do Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2019

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na Nótaí Treoraithe agus an Fhoirm Iarratais do Scéim Tob-Shiopaí Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2019

 

Tabhair do d'aire le do thoil gurbh é an dáta deiridh le haghaidh iarratas faoi Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach ná 12:00 meánlae ar Aoine an 12 Aibreán 2019, le seoladh chuig: Conor Nelligan, ‘Comhordaitheoir Éire Ildánach, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 3, Halla an Chontae, Corcaigh nó trid an r-phost chuig conor.nelligan@corkcoco.ie. Is féidir tograí maidir leis an Scéim Tob-Shiopaí a chur isteach ag aon am in 2019; é sin ráite, níor cuireadh ach méid teorannta cistithe ar leataobh don scéim mar sin moltar d'iarrthóirí póitéinsiúla iarratas a chur isteach gan mhoill. 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na Scéimeanna Deontais seo nó faoin gClár Éire Ildánach seol r-phost chuig creativeireland@corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4285905.

 

 

* Nuashonraithe ar an 12/06/18: FÓGRAÍONN COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ NA hIARRTHÓIRÍ RATHÚLA DO SCÉIM DEONTAIS CHONTAE CHORCAÍ DON CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2018 AGUS DO SCÉIM TOB-SHIOPA CHONTAE CHORCAÍ DON CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2018

 

Is í Éire Ildánach an Éire s'againne. Is í an Éire a bhfuil meas againn uirthi agus is í an Éire ar mhaith linn a sheachadadh chuid an chéad ghlúin eile. Tríd Thionscnamh Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm táimid ag cur leis forbairt agus feasacht maidir le seirbhísí agus gníomhaíochtaí cultúrtha laistigh den Chontae, rud a théann chun tairbhe na forbartha eacnamaíochta, sóisialta agus pobail. Ina theannta sin, is bealach é seo chun tacaíocht a thabhairt do níos mó pobal agus iad ag glacadh páirt, ag cur chun cinn agus ag cur in iúl go cruthaitheach an cultúr is ansa leo.

 

Tá an tionscnamh seo á chur i gcrích tríd meicníochtaí éagsúla, ag teacht leis an gClár Éire Ildánach Náisiúnta agus á chuíchóiriú ar an leibhéal áitiúil. Oibreoidh sé i gcomhar le Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí atá bunaithe ar smaointe an phobail (a seolfar go luath), a bhfuil mar aidhm aici an cultúr agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár gach pobal.

 

Is í Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach ceann de na príomhbhealaí chun rannpháirtíocht chultúrtha a chur chun cinn sa Chontae.

 

In 2017, thug an Scéim tacaíocht do 31 tionscadal iontach agus bhí méadú 45% i líon na dtionscadal rathúil, le os cionn €65,000 á leithdháileadh ar 45 tionscadal, ócáid agus tionsnamh éagsúla ar fud an Chontae ar fad lena n-áirítear roinnt Tob-Shiopai Cultúrtha a fuair tacaíocht ón Scéim.

 

Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Declan Hurley, 'go léiríonn na tionscadail seo a fuair tacaíocht ón Scéim an díograis, tiomantas agus dúthracht atá ag muintir Chontae Chorcaí a bhfuil baint acu le grúpaí agus pobail éagsúla chun tacaíocht a thabhairt don chultúr iontach atá ann agus an cultúr sin a chur chun cinn. Cuireadh fáilte mhór roimh an gClár Éire Ildánach anseo i gContae Chorcaí agus cuirfidh na tionscadail go mór leis na deiseanna cultúrtha atá ar fáil sa Chontae cheana féin’.

 

Cuimsíonn na 45 iarratas gach ceann de na 5 Snáithe sa Chlár Éire Ildánach agus beidh tionscadail ar siúl i ngach ceann de na Ceantair Bhardasacha. Beidh éagsúlacht iontach gníomhaíochtaí ar bun - idir tionscadail a thacaíonn leis an nGaeilge agus leis an gcultúr Gaelach agus tionscadail a dhíríonn isteach ar oideachas an ógra, taibhiú agus tionscadail idir-ghlúine. Bainfidh na hEalaíona, an Oidhreacht, an Ghaeilge agus Litearthacht an Chontae tairbhe as na tionscadail seo agus tá ardmholadh tugtha ag Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí as an tacaíocht a thug siad don chultúr sa Chontae, faoi stiúir Mary Ryan, Stiúrthóir Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus na Forbartha Tuaithe.

 

Léiríonn an scéim deontais go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí tiomanta do thacaíocht a thabhairt do na grúpaí pobail agus daoine aonair sin atá gníomhach sa Chultúr laistigh den Chontae. Lá amháin a bheidh ann go luath ina fheicfear an rannpháirtíocht cultúrtha seo ná Satharn 23 Meitheamh 2018 – Cruinniú na nÓg - lá atá dírithe ar ghníomhaíochtaí cultúrtha do dhaoine óga. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chruinniú na nÓg nó fiú faoin gClár Éire Ildánach anseo i gContae Chorcaí ina iomláine, seolr-phost chuig creative.ireland@corkcoco.ie.

 

 

* Nuashonraithe an 19/04/18: FÓGRAÍONN COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ SONRAÍ MAIDIR LE SCÉIM DEONTAIS CHONTAE CHORCAÍ DO CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2018 AGUS SCÉIM TOB-SHIOPA CHONTAE CHORCAÍ DON CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2018

 

Is clár uaillmhianach é Clár Éire Ildánach – ‘cuireadh atá ann don tír ar fad páirt a ghlacadh i dtionscadal atá fíorspreagúil. Tá an comhoibriú ina phríomhphrionsabal de chlár Éire Ildánach – comhoibriú idir an rialtas lárnach agus áitiúil, idir an cultúr agus an tionscal, idir ealaíontóirí agus lucht déanta polasaithe – chun timpeallacht chruthaitheach a chur chun cinn’.

 

Tá cúig phríomhsnáithe ag an gClár:

 

1: Acmhainneacht Chruthaitheach Gach Páiste a Chumasú

2: An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal

3: Ár mBonneagar Cultúrtha agus Cruthaitheach a Fheabhsú agus Infheistíocht a Dhéanamh Ann

4: Na Tionscail Chruthaitheachta lena n-áirítear an Léiriúchán Meán

5: Ár nDea-Cháil Dhomhanda a Chomhaontú

 

Tá an Snáithe Rannpháirtíochta Pobail (Snáithe 2) á treorú ag na húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Go luath, mar chuid den Chlár Éire Ildánach, beidh gach Cathair agus Contae ag foilsiú Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana. Bhain Straitéis Chontae Chorcaí leas iontach as na ceardlanna éagsúla a eagraíodh agus na haighneachtaí a fuarthas, agus beidh sí ar feiceáil go luath ag www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland. Tá 6 eochairthosaíochtaí mar bhonn ag an straitéis seo:

 

1: Ár mBonneagar Cultúrtha agus Cruthaitheach a Fheabhsú agus Infheistíocht a Dhéanamh Ann

2: An Chruthaitheacht a Mhúscailt – scrúdú a dhéanamh ar an gcumas cruthaitheachta tríd an gcultúr, ag an leibhéal aonair agus pobail

3: Eolas a Chur Orainn Féin – an comhuintearas a neartú tríd ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a chur in iúl ar bhealach cruthaitheach

4: Rannpháirtíocht iomlán an phobail sa chultúr a thacú agus chur chun cinn

5: Contae Chorcaí a Chur Chun Cinn – iontais agus cumas cultúrtha Chorcaí a thacú agus a chur chun cinn sa bhaile agus thar lear

6: Ár nGuth Dhúchasach – Ár dTeanga Ghaelach

 

Ar mhaith le obriú i dtreo eochairthéamaí agus tosaíochtaí an Chláir Éire Ildánach Náisiúnta agus Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana Chontae Chorcaí a chur chun cinn, tá Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2018 agus Scéim Tob-Shiopa Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2018 curtha i bhfeidhm. Déantar an dá scéim sin a mhaoiniú tríd airgead a fhaightear ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 

Aithníonn an Scéim an tábhacht a bhaineann leis an earnáil pobail do chultúr agus folláine na tíre agus tá sé d'aidhm aici tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus do phobail tionscadail agus ócáidí a chur ar bun atá ag teacht le haon cheann de na Snáithe atá mar chuid den Chlár Éire Ildánach, leis na 6 thoscaíochtaí atá leagtha amach i Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí, agus leis na tionscnaimh a ardóigh feasach maidir leis an gClár Éire Ildánach ina iomláine. Tá an Scéim Deontais do Thob-Shiopaí dírithe ar réimse leathan gníomhaíochtaí a chur chun cinn agus tá sé i gceist freisin leis an scéim sin tacaíocht a thabhairt d'ócáidí a tharlaíonn ag féilte ar fud an Chontae. Cuirfear san áireamh freisin ócáidí atá á gcur ar bun don lá náisiúnta cultúir agus ógra – Cruinniú na nÓg – a bheidh ar siúl ar Satharn an 23 Meitheamh 2018.

 

Is féidir sonraí iomlána agus an fhoirm iarratais féin a fháil trí cuairt a thabhairt ar www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland nó tríd an leagan Word a iarraidh ar creativeireland@corkcoco.ie.

 

Tabhair do d'aire gurbh é an dáta deiridh a ghlacfar le tograí agus foirmeacha iarratais ná 16:00 Déardaoin 17 Bealtaine 2018, le seoladh chuig: Conor Nelligan, ‘Comhordaitheoir ÉireIldánach, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 3, Halla an Chontae, Corcaigh nó trid an r-phost chuig conor.nelligan@corkcoco.ie.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na Scéimeanna Deontais seo nó faoin gClár Éire Ildánach seo r-phost chuigcreativeireland@corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4285905.

 

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na Nótaí Treoraithe agus an Fhoirm Iarratais do Scéim Tob-Shiopaí Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2018

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na Nótaí Treoraithe agus an Fhoirm Iarratais do Scéim Tob-Shiopaí Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2018

 

 

 

* Nuashonraithe an 27/07/17: TACÓIDH SCÉIM DEONTAIS CHONTAE CHORCAÍ DO CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2017 LE 30 TIONSCADAL

Tá an Snáithe Rannpháirtíochta Pobail (Snáithe 2) á treorú ag na húdaráis áitiúla ar fud na tíre agus tá plean gníomhaíochta curtha ar bun ag Comhairle Contae Chorcaí le déanaí (Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2017) chun an Clár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm i gContae Chorcaí i mbliana.  Chun tacú leis an bplean seo agus leis an gClár Éire Ildánach ina iomláine, fógraíodh scéim deontais i Meitheamh 2017.

Cuireadh isteach roinnt iarratas iontach don scéim agus tá 30 tionscadal agus ócáid corraitheacha roghnaithe ag Comhairle Contae Chorcaí bunaithe ar leithdháileadh iomlán €35,000. Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Declan Hurley, “léiríonn na hiarratais seo, a chuimsíonn cultúr sa chiall is leithne den téarma, lena n-áirítear an t-ilchultúrachas, chomh saibhir is atá an chruthaitheacht agus an cultúr i gContae Chorcaí cheana féin". Ag labhairt freisin faoin gClár Éire Ildánach, dúirt sé “tá sé léirithe ag Contae Chorcaí arís is arís eile gurbh ceann de na lárionaid cultúrtha is tábhachtaí in Éirinn é, agus cuirfidh na tionscadail seo atá á dtacú faoin scéim deontais go mór leis na deiseanna cultúrtha atá ar fáil sa Chontae”.

Cuimsíonn na 45 iarratas gach ceann de na 5 Snáithe sa Chlár Éire Ildánach agus beidh tionscadail ar siúl i ngach ceann de na Ceantair Bhardasacha. Beidh éagsúlacht iontach gníomhaíochtaí ar bun - idir tionscadail a thacaíonn leis an nGaeilge agus leis an gcultúr Gaelach agus tionscadail a dhíríonn isteach ar oideachas an ógra, taibhiú agus tionscadail idir-ghlúine. Bainfidh na hEalaíona, an Oidhreacht, an Ghaeilge agus Litearthacht an Chontae tairbhe as na tionscadail seo agus tá ardmholadh tugtha ag Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí as an tacaíocht a thug siad don chultúr sa Chontae, faoi stiúir Mary Ryan, Stiúrthóir Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus na Forbartha Tuaithe.

Léiríonn an scéim deontais go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí tiomanta do thacaíocht a thabhairt do na grúpaí pobail agus daoine aonair sin atá gníomhach sa Chultúr laistigh den Chontae. Beidh Comhairle Contae Chorcaí ag eagrú ceardlanna i ngach Ceantar Bardasach sna míonna atá amach romhainn agus iad ag ullmhú Straitéis Chultúrtha 5 bliana. Má tá tuilleadh eolais uait faoi seo nó faoin gClár Éire Ildánach ina iomláine, seol r-phost chuig creative.ireland@corkcoco.ie.

 

Nuashonraithe an 26/06/17: FÓGRAÍONN COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ SONRAÍ MAIDIR LE SCÉIM DEONTAIS CHONTAE CHORCAÍ DO CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH 2017

Is clár uaillmhianach é Clár Éire Ildánach – ‘cuireadh atá ann don tír ar fad páirt a ghlacadh i dtionscadal atá fíorspreagúil. Tá an comhoibriú ina phríomhphrionsabal de chlár Éire Ildánach – comhoibriú idir an rialtas lárnach agus áitiúil, idir an cultúr agus an tionscal, idir ealaíontóirí agus lucht déanta polasaithe – chun timpeallacht chruthaitheach a chur chun cinn’.

Tá cúig phríomhsnáithe ag an gClár: 1: Acmhainneacht Chruthaitheach Gach Páiste a Chumasú; 2: An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal; 3: Infheistiú a Dhéanamh inár mBonneagar Cruthaitheach agus Cultúrtha; 4: Éire mar Ionad Barr Feabhais Maidir le Léiriúchán Meán agus 5: Ár gCáil Dhomhanda a Chomhaontú..

Tá an Snáithe Rannpháirtíochta Pobail (Snáithe 2) á treorú ag na húdaráis áitiúla ar fud na tíre agus tá plean gníomhaíochta curtha ar bun ag Comhairle Contae Chorcaí le déanaí (Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2017) chun an Clár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm i gContae Chorcaí i mbliana. Beidh sé seo le fáil go luath ar líne www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland agus chun tacaíocht a thabhairt don phlean seo agus don Chlár Éire Ildánach ina iomláin, tá scéim deontais curtha i bhfeidhm againn.

Tá Scéim Deontais Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach 2017 á mhaoiniú ag airgead a fuarthas ón Roinn Cultúir agus ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Aithníonn an Scéim an tábhacht a bhaineann leis an earnáil pobail do chultúr agus folláine na tíre agus tá sé d'aidhm aici tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus do phobail tionscadail agus ócáidí a chur ar bun atá ag teacht le haon cheann de na Snáithe atá mar chuid den Chlár Éire Ildánach, leis na 6 thoscaíochtaí atá leagtha amach i Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí, agus leis na tionscnaimh a ardóigh feasach maidir leis an gClár Éire Ildánach ina iomláine. 

Is féidir sonraí iomlána agus an fhoirm iarratais féin a fháil trí chliceáil anseo nó tríd an leagan Word a iarraidh ar creativeireland@corkcoco.ie.

Tabhair do d'aire gurbh é an dáta deiridh le haghaidh tograí agus foirmeacha iarratais ná 16:00 Dé Máirt 18 Iúil 2017, le seoladh chuig: Conor Nelligan, ‘Comhordaitheoir Éire Ildánach, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 3, Halla an Chontae, Corcaigh nó trid an r-phost chuig conor.nelligan@corkcoco.ie. Tá tuilleadh sonraí faoin gClár Éire Ildánach le fáil ar líne ag http://creative.ireland.ie or via www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gClár Éire Ildánach i gContae Chorcaí, déan teagmháil le do thoil le: Conor Nelligan (r-phost conor.nelligan@corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4276891).

 

Tá an Plean Náisiúnta don Chlár Éire Ildánach ar fáil trí chliceáil anseo

Tá Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2017 ar fáil trí chliceáil anseo

cover of CI Strategy


Tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018-2022 ar fáil trí chliceáil  anseo

 

* Nuashonraithe an 19/11/18*: D'éirigh thar cionn le seoladh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheacht Chontae Chorcaí agus le seoladh Chomhdháil Chruthaitheach Chontae Chorcaí:  

Creative County Cork Strategy

 

Reáchtáladh Comhdháil Chruthaitheacht Chontae Chorcaí 2018 i mBaile Bhuirne ar Aoine agus Satharn, an 9 agus 10 Samhain, agus d'éirigh go han-mhaith leis thar an dá lá. Is é an Comhairleoir Gobnait Moynihan, ag déanamh ionadaíochta ar son Mhéara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Patrick Gerard Murphy, a thug an t-aitheasc tosaigh, as Gaeilge Leag an t-aitheasc tosaigh síos an chaoi a mbeadh cúrsaí sna cainteanna agus díospóireachtaí eile a bhí ann thar an dá lá, ag tosú le caint a rinne Sarah Keaveney atá ina ball d'Fhoireann Náisiúnta Chlár Éire Ildánach. Ar maidin Dé hAoine, thug baill d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Chontae Chorcaí (Tuarsóireacht, Ealaíon, Gaeilge, Oidhreacht agus Leabharlanna) léargas ginearálta ar an réimse éagsúil tionscnamh cultúrtha atá ar bun sa Chontae, ag trácht ar na sruthanna éagsúla cisithe atá ar fáil do réimse tionscadal dhifriúla. Rinne An Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill cur i láthair iontach sa tráthnóna arna leanúint ag; Máirtín Ó Méaloid (Oileán Chléire), Rachel Ní Riada (Údaras na Gaeltachta), Bríd Cranitch (Ionad Cultúrtha, Baile Bhuirne) agus Peadar Ó Riada, agus ina dhiaidh sin thug na páistí atá bainteach leis an gClár Aisling Geal taispeántas iontach. Chuaigh roinnt de na daoine a bhí i láthair ag an gcomhdháil go dtí ceolchoirm iontach an oíche sin a thug na Bow Brothers san Ionad Cultúrtha.

 

Ar an Satharn chualathas ceithre cur i láthair den scoth ón rinceoir Siobhán Ó Dhúinnín; Rachel Holstead (Ealaín na Gaeltachta); Tara Kennedy (Free Market) agus Dr. Rosarie Crowley (FSS). I measc na dtopaicí a pléadh bhí an tábhacht a bhaineann le spásanna oscailte chun idirghníomhaíocht chultúrtha a spreagadh agus chomh tábhachtach agus atá an idirghníomhaíocht chultúrtha dár bhfolláine, agus pléadh rince agus ealaíon i gceantair Ghaeltachta an Chontae chomh maith. Sa tráthnóna, thug Seandálaí an Chontae, Mary Sleeman, turas iontach de lonnaíocht mhainistir Ghobnait, agus bhí turas iontach ann freisin de Ghrúdlann Nine White Deer i mBaile Bhuirne, a fhaigheann a hainm ón mbéaloideas a bhaineann le Gobnait í féin.

 

Rinneadh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018-2022 a sheoladh ag an gcomhdháil freisin. Is í Foireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí a chur le chéile an Straitéis i ndiaidh chomhairliúcháin poiblí forleathna agus roinnt ceardlann a eagraíodh ar fud Cheantair Bhardasacha an Chontae. Doiciméad dírithe go sainiúil ar aidhmeanna cultúrtha an Chontae a chomhlíonadh sna 5 bliana atá amach romhainn atá mar thoradh ar an bpróiseas seo inar ghlac an pobal páirt shuntasach ann. Rinneadh sé eochairthosaíochtaí a aithint, bunaithe ar phríomhluachanna agus fís dhearfach don todhchaí. Tá go leor luachanna i gceist, agus iad bunaithe go mór ar luachanna pobail, lena n-áirítear rannpháirtíocht agus ionchuimsitheacht, agus a aithníonn an tábhacht a bhaineann le hinchineálacht chultúrtha chomh maith le aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le ceist na féiniúlachta do phobal na hÉireann. Aithníonn an straitéis an ról ríthábhacht atá ag oibrithe deonacha in Éirinn agus aithníonn sí freisin an comhoibriú, oideachas, caighdeán na beatha, sláinte (lena n-áirítear meabhairshláinte), agus an fholláine ghinearálta ag leibhéal an duine aonair agus ag leibhéal an phobail. Leagan an straitéis amach roinnt meicníochtaí chun feasacht a ardú maidir le cultúr agus luann sí bealaí éagsúla inar féidir le grúpaí áitiúla tionscadail chultúrtha atá chun tairbhe an phobail a thosú, cibé an tob-shiopa nó tob-Ghaeltacht nó pleananna cultúrtha, scéimeanna deontais nó comhdhálacha pobaldhírithe atá i gceist.

 

Is iad seo a leanas na 6 phríomhthosaíochtaí sa straitéis, bunaithe ar an eolas a fuarthas le linn an chaidrimh fhorleathan phoiblí: 'Feabhas a chur agus Infheistíocht a dhéanamh inár mBonneagar Cultúrtha agus Cruthaitheach Áitiúil’; ‘An Chruthaitheacht a Fhuascailt’,'Eolas a Chur Orainn Féin’, ‘Rannpháirtíocht an Phobail sa Chultúr a Thacú agus a Chur Chun Cinn’, 'Contae Chorcaí a Chur os comhair an Phobail’, agus ‘Ár nGuth Dhúchasach’. Spreagtar grúpaí chun oibriú i gcomhthéacs na straitéise seo sna tionscnaimh chúltúrtha ar fad atá ar bun ag an leibhéal pobail áitiúil. Is féidir cóipeanna den straitéis a fháil trí chliceáil anseo nó iad a phiocadh suas ar Urlár 3 de Halla an Chontae agus is féidir tuilleadh eolais a fháil trí r-phost a sheoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie.

 

* Nuashonraithe an 12/10/18: Beidh Comhdháil Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach ar siúl i mBaile Bhuirne ar an 9 agus 10 Samhain 2018

 

Is clár náisiúnta cúig bliana é Clár Éire Ildánach a bhfuil mar aidhm aige an cultúr a chur i gcroílár ár bhféiniúlacht mar phobal agus gach rud a dhéanaimid. Is aitheantas an Clár den ról lárnach atá ag daoine agus grúpaí i gcaomhnú agus i gcur chun cinn an chultúir go háitiúil agus cuireann an clár ar fáil iliomad tacaithe chun tacaíocht leanúnach a thabhairt don chreideamh seo sa chultúr agus sa chruthaitheacht.  Mar chuid den Chlár Ildánach Éire i gContae Chorcaí, cuireadh le chéile Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta cúig bliana agus laistigh dó sin tá sé phríomhthosaíochtaí gníomhaíochta a bhaineann leis an gCultúr agus an Chruthaitheacht laistigh den Chontae. Is í an Ghaeilge ceann de na tosaíochtaí seo, agus os rud é go bhfuil 2018 á cheiliúradh mar Bhliain na Gaeilge, ceapadh gur deis iontach a bhí ann an Ghaeilge a bheith mar théama ag dara Comhdháil Bhliantúil Chontae Chorcaí don Chlár Éire Ildánach, á reáchtáil i mBaile Bhuirne ar Aoine 9 agus Satharn 10 Samhain 2018. Is ag an gcomhdháil seo a sheolfaidh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Patrick Gerard Murphy, Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018 – 2022.  Dúirt Patrick Gerard Murphy,‘Mar Mhéara ar Chontae Chorcaí, tugaim ardmholadh don pháirt iontach a ghlac daoine ar fud an Chontae i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus fáiltím roimh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018 – 2022 – deis iontach chun tuilleadh comhoibrithe, rannpháirtíochta agus fuinneamh a chur ar bun agus ról ár gcultúr iontach a dhaingniú anseo i gContae Chorcaí’.

 

Tá sé d'aidhm ag Clár'Éire Ildánach an cultúr a chur i gcroílár gach rud a dhéanaimid, agus tugann sé deis iontach do Chontae Chorcaí gníomhaíochtaí cultúrtha sa Chontae a fheabhsú, a chur chun cinn agus a speagadh. Baineann an chomhdháil a bheidh ar siúl i mBaile Bhuirne le daoine agus grúpa ar spéis leo an cultúr áitiúil agus go háirithe iad siúd ar spéis leo an Ghaeilge. Moltar do ghrúpaí pobail ar fud an Chontae freastail ar an gcomhdháil.

 

Cuirfear tús leis an gComhdháil ag an Abbey Hotel ar maidin an 9 Samhain i sráidbhaile Bhaile Bhuirne atá ar maos sa chultúr, ag tosú le cainteanna ó bhaill d'Fhoireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí (le hionadaithe den Chomhairle ó na rannóga Ealaíon, Leabharlainne, Oidhreachta, Turasóireachta agus Gaeilge) a labhróidh faoi na tacaíochtaí agus na tionscnaimh éagsúla atá ann faoi láthair chun an cultúr a chur chun cinn sa Chontae. Sa tráthnóna, tabharfaidh daoine a bhfuil baint láidir acu le saol na Gaeilge cainteanna, lena n-áirítear Peadar Ó Riada as Cúil Aodha agus Máirtin Ó Méalóid as Oileán Chléire. Dúirt Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Chorcaí, Aileen Loughrey, go dtabharfaidh 'an seisiún seo sa tráthnóna deis iontach do dhaoine fáil amach faoin luach atá ag an nGaeilge laistigh den Chontae agus chun scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt mar phobal sa todhchaí.

 

Beidh go leor gníomhaíochtaí ar siúl i mBaile Bhuirne agus sa cheantar maguaird don Chomhdháil agus beidh seans ag an lucht freastail leas a bhaint as turais threoraithe saor in aisce de shuíomhanna spéisiúla an cheantair thar dhá lá na comhdhála.

 

Tá an comhdháil oscailte don phobal agus saor in aisce. Ma theastaíonn uait freastail ar an gcomhdháil, ní gá duit ach r-phost a sheoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie. Is mar chuid de Chlár Éire Ildánach Chontae Chorcaí atá an chomhdháil á eagrú. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gClár Éire Ildánach i gContae Chorcaí cuir glaoch ar 021 4285905 nó seol r-phost chuigcreativeireland@corkcoco.ie. Beidh Clár na Comhdhála ar fáil ar líne go luath ag www.corkcoco.ie/creative-ireland.

 

 

* Nuashonraithe ar an 31/07/18: COMHDHÁIL ÉIRE ILDÁNACH CHONTAE CHORCAÍ 2018 - 9/10 SAMHAIN

 

Conference2017youghalcomhaltas

 

Ónár ngleannta agus ardtailte go dtí ár mbailte agus sráidbhailte, tá oidhreacht chultúrtha den scoth le fáil i gContae Chorcaí; and the Creative Ireland Programme is one to embrace with regard to safeguarding and further promoting this culture, both within the County and further afield. Tá sé d'aidhm ag Comhdháil Éire Ildánach Chontae Chorcaí mionscrúdú a dhéanamh ar an gcultúr seo agus léargais réimse leathan eochairchainteoirí a roinnt chomh maith le ardán a thabhairt do chuid de na daoine Cultúrtha agus Cruthaitheacha is cumasaí sa Chontae. Ós rud é gurb í 2018 Bliain na Gaeilge, reáchtálfar comhdháil na bliana seo i mBaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí ó Aoine 9 go Satharn 10 Samhain 2018. Cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil anseo (www.corkcoco.ie/arts-heritage/creative-ireland) go luath ach is féidir leat na dátaí a chur i do dhialann cheana féin! Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun áit a chur in áirithe, seol r-phost chuig creativeireland@corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4285905.

 

* Comhdháil Éire Ildánach Chontae Chorcaí - Cartlann * - nuashonraithe an 21/11/17

 

creativeirelandconferencedeputymayor      CreativeIrelandConferenceCultureTeam

creativeirelandconferencepeadar    creativeirelandconference2017cathal

    creativeirelandconferencecomhaltas

Reáchtáladh an Chéad Chomhdháil Éire Ildánach do Chontae Chorcaí ar an 16 agus 17 Samhainn 2017. I gcaitheamh dhá lá, labhair beagnach 20 aoichainteoirí agus eagraíodh oíche chultúrtha iontach ar an gcéad oíche, inar sheinn Cathal Roche 'Thresholds' le Ian Wilson ar an sacsafón; chomh maith le CCE Craobh Eochaille, agus léiriú iontach spreagúil ó Pheadar Ó Riada. D'fhiosraigh an Chomhdháil go leor leor gnéithe éagsúla den chultúr agus thug an réimse éagsúil aoichainteoirí léargas iontach ar ghníomhaíochtaí cultúrtha i gContae Chorcaí. Bhí neart ama freisin ag lucht freastail na Comhdhála Éire Ildánach a scrúdú agus a phlé ina iomláine.B'fhiú go mór na cainteanna, agus cé go raibh go leor rudaí dearfacha le rá, aithníodh freisin gnéithe pobail agus cultúrtha sa Chontae ar gá aird a tharraingt orthu go fóill.An toradh ba thábhachtaí a fuarthas ón gcomhdháil ná gur aithníodh an tábhacht atá ag Éire Ildánach agus go aithníodh freisin uaillmhian Chlár Éire Ildánach agus na rudaí ar féidir a bhaint amach tríd an gclár a ghlacadh chugainn féin ar leibhéal an duine aonair, chomh maith le leibhéal an phobail agus fiú amháin ar an leibhéal náisiúnta.

Maidir leis an gClár Éire Ildánach, tá gach Údarás Áitiúil ag gabháil faoi Straitéis Chultúrtha agus Chruthaitheach a chur i bhfeidhm faoi láthair. Tá ocht gceardlann eagraithe ag Comhairle Contae Chorcaí ar fud an Chontae chun plé, díospóireacht agus smaointeoireacht a spreagadh, agus bhuail an Chomhairle le beagnach céad duine i rith an phróisis seo. Tá aighneachtaí scríofa á lorg freisin, agus síneadh an spriocdháta dóibh seo go dtí Aoine 1 Nollaig, 2017. Chun aighneacht a chur isteach, seol r-phost chuig creativeireland@corkcoco.ie.

 

Sonraí faoi Chomhdháil 2017 foilsithe roimh an chomhdháil féin:

Tá Foireann Chruthaitheach Chomhairle Contae Chorcaí (An Fhoreann Cultúir), le tacaíocht ó Mary Ryan, Stiúrthóir na Seirbhíse, agus Ceantar Bardasach Oirthir Chorcaí, ag eagrú an Chéad Chomhdháil Éire Ildánach do Chontae Chorcaí. Beidh go leor cainteoirí iontacha ag an gcomhdháil a eagrófar i Halla an Bhaile, Eochaill, Co. Chorcaí ar an Déardaoin agus Aoine, 16 agus 17 Samhain, 2017. Déardaoin 16, ag tosú ag am lóin (13:30), beidh caint leis an Dochtúir Matt Cranitch; Labhróidh Paul O'Reilly agus Ian Wilson faoinár gcruthaitheacht sa cheol agus labhróiidh Eoin Nash, John McHarg, Billy O'Callaghan agus Kevin O'Shannahan faoin tábhacht a bhaineann leis an ionchuimsitheacht i ngníomhaíochtaí cultúrtha. Tabharfaidh Foireann Chultúir Chomhairle Contae Chorcaí (le hionadaithe den Chomhairle ó na rannóga Ealaíon, Leabharlainne, Oidhreachta, Turasóireachta agus Gaeilge) léargas ar ghníomhaíochtaí cultúrtha Chomhairle Contae Chorcaí agus faoi na tacaíochtaí agus tionsnamh atá curtha i bhfeidhm cheana féin. San oíche, ag tosú ag a 19:00, beidh ceolchoirm iontach le CCE Craobh Eochaille Ian Wilson leis an sacsafónaí agus ceolchoirm le Peadar Ó Riada. Eagrófar maidin iontach cainteanna faoi Scannáin, an Amharclann agus na hAmharc-Ealaíona le Rossa Mullin, Oonagh Kearney, Mary McGrath, Con Downing, Katie Holly, Geoff Gould, Dr. Eimear O’Connor, Mirandi Driscoll agus Ann Davoren. Labhróidh Aileen Murray ó Ghrúpa Socheacnamaíoch Eochaille freisin faoi bhaile stairiúil Eochaille ó thaobh an chultúir de agus labhróidh Tom O'Neill faoi thábhacht stairiúil Inis Píc. San iarnóin beidh díospóireacht ann idir lucht freastail na comhdhála agus ceardlann le Grúpa Beartas Straitéiseach Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí agus an Fhoireann Cultúir chun cabhrú le cur le chéile an chéad Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta riamh a bhí ag Contae Chorcaí (2018-2022). Críochnóidh an Chomhdháil thart ar 15:30.

Beidh go leor rudaí ag tarlú san Eochaill bainteach leis an gComhdháil agus molfar don lucht freastail leas a bhaint as na turais saor in aisce a thabharfar de Thúr Geata Chlog Eochaille – sócmhainn chultúrtha agus oidhreachta iontach i mBaile stairiúil Múrtha Eochaille. Beidh siad seo ar siúl ar maidin Déardaoin an 16 agus níos déanaí san iarnóin Dé hAoine an 18 agus ar maidir Dé Satharn an 19 agus bainfidh aon duine atá ag fanacht seal san Eochaill tairbhe as na hiontais chultúrtha agus oidhreachta atá le feiceáil ar an mbaile.

Eagrófar an Chéad Chomhdháil Éire Ildánach do Chontae Chorcaí i Halla an Bhaile, Eochaill, agus beidh sé saor in aisce. Táthar ag súil go mbeidh an-tóir ar áiteanna agus moltar do dhaoine mar sin áit a chur in áirithe roimh ré trí r-phost a sheoladh chuig creativeireland@corkcoco.ie. Cliceáil anseo chun sceideal na comhdhála a fheiceáil - Comhdháil Éire Ildánach Chontae Chorcaí - Eochaill 2017

Is mar chuid de Chlár Éire Ildánach Chontae Chorcaí atá an chomhdháil á eagrú. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gClár Éire Ildánach i gContae Chorcaí agus chun páirt a ghlacadh i gcur le chéile an chéad Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta don Chontae (2018-2022), cuir glaoch 021 4285905 nó seol r-phost chuig creativeireland@corkcoco.ie.