Oifig na Gaeilge

Tá Oifig na Gaeilge Chomhairle Contae Chorcaí ag obair chun Acht na dTeangacha Oifigiúla agus ár scéim teanga a chur i bhfeidhm, agus chun an Ghaeilge a dhéanamh níos lárnaí agus níos feiceálaí sa chomhairle agus i gCorcaigh go coitinne.
Tá Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Chorcaí, Aileen Loughrey mar bhall d'Fhoireann Chultúir agus an Coiste um Beartais Straitéiseacha na hEalaíona, Cultúr & Teangacha de chuid Comhairle Contae Chorcaí. 

Is féidir leat teagmháil léi ag na sonraí teagmhála seo a leanas: 
 

Oifig na Gaeilge

Urlár 14, Halla an Chontae,

Bóthar Charraig Ruacháin,

Corcaigh, Éire

Eirchód: T12 R2NC

Teil: (021) 4285818

Ríomhphost:gaeilge@corkcoco.ie nó aileen.loughrey@corkcoco.ie  

 

 

 

 

 

Clár Feabhsúcháin Pobail €56,000 seolta do Chontae Chorcaí (Meitheamh 2021)

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag lorg iarratais ó ghrúpaí pobail agus deonacha ar mhaoiniú fén gClár Feabhsúcháin Pobail do 2021.

Soláthraíonn an scéim cur chuige solúbtha agus spriocdhírithe chun na pobail is mó atá i ngátar a mhaoiniú agus tacaíonn sí le raon infheistíochta i ngach réimse den phobal chun tús a chur le tionscadal, iad a chur chun cinn,  nó a chur i gcrích. Is é an méid iomlán atá ar fáil do Chontae Chorcaí in 2021 ná €156,299.

Spreag Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley, grúpaí pobail iarratas a dhéanamh, ag rá,

“Is féidir leis an maoiniú atá ar fáil tríd an gClár Feabhsúcháin Pobail tacú le grúpaí pobail a gcuid áiseanna a fheabhsú go háitiúil, cabhrú le costais uirlisí agus trealaimh agus na costais a bhaineann le hathoscailt de réir srianta Covid-19’. Is féidir le haon phobal nó grúpa deonach neamhbhrabúis iarratas a dhéanamh. I mbliana cabhróidh an Clár le hathoscailt áiseanna ríthábhachtacha cosúil le hionaid phobail, seideanna na bhfear, hallaí paróiste agus ionaid óige. Tá tionchar thar a bheith dearfach ag na háiseanna seo inár bpobail, agus spreagaim grúpaí ábhartha na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh a chinneadh agus iarratas a chur isteach. "

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey,

“Tá Clár Feabhsúcháin Pobail Chomhairle Contae Chorcaí maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus tacaíonn ár gCoistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) leis. Tá an maoiniú seo dírithe ar shaoráidí a fheabhsú do phobail faoi mhíbhuntáiste, mar a shainaithnítear sa Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil. I mbliana tacóidh an ciste le grúpaí áitiúla a gcuid áiseanna a athoscailt, le deontais bheaga ar fáil le haghaidh deisiúcháin agus athchóirithe, trealamh nua agus uasghrádú sábháilteachta. "

I measc samplaí de chaiteachas caipitil incháilithe fén gclár tá clubanna óige nó saoráidí do dhaoine óga, saoráidí spóirt agus áineasa, forbairt agus feabhsúcháin ar ionaid phobail agus comhlimistéir, cothabháil d'áitribh (gan cothabháil rialta san áireamh), uasghrádú ar áiseanna/ threalamh pobail agus tionscadail i ndáil le héifeachtúlacht fuinnimh .

Tá trí chineál deontas ar fáil fén gclár i.e. deontais chaipitil ar scála beag suas le huasmhéid €1,000 nó níos lú agus deontais chaipitil os cionn €1,000. Ina theannta sin, le haghaidh 2021 tá deontais aonuaire i leith costas a bhaineann le hathoscailt nó inbhuanaitheacht saoráide, mar shampla billí fóntais, tá siad seo teoranta do chostais a thabhaítear nó a bhí dlite in 2021.

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne ag www.yourcouncil.ie . Is é Dé hAoine, 2 Iúil ag 4:00i.n. dáta deiridh na n-iarratas. Caithfear gach airgead a leithdháiltear a chaitheamh fé dheireadh mhí na Samhna.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, dein teagmháil leis an Aonad Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Chorcaí ar 021-485561 nó 021-4285295 nó seol ríomhphost chuig communitydevelopmentunit@corkcoco.ie

Le haghaidh an leagain Gaeilge den fhoirm dein cliceáil ar an  Nasc seo. 


 

Rochtain ar Halla an Chontae trí choinne amháin (Meitheamh 2021)

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil rochtain ar Halla Contae Chorcaí ar fáil ach trí choinne a dhéanamh. Is féidir coinne a dhéanamh trí ghlaoch chuig 021 4276891. Más mian leat teagmháil a dhéanamh go díreach le rannóg ar leith déan cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh sonraí teagmhála na rannóg: Déan Teagmháil Linn.


Dréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021 

Tá Dréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021 foilsithe agus tréimhse chomhairliúcháin oscailte don phobal fé láthair. Lorgaítear aighneachtaí i ndáil leis an dréachtphlean agus glacfar leo suas go dtí meán oíche Déardaoin 1ú Iúil 2021 agus an dá lá sin san áireamh.

Tá dhá cheantar Gaeltachta i gCorcaigh; Múscraí agus Cléire. Má tá suim ar leith agat ins na moltaí a dheineann tagairt don Ghaeltacht i gCorcaigh dein cliceáil ar an nasc seo le do thoil

Cuireann an Dréachtphlean béim láidir ar chur i bhfeidhm agus ar sheachadadh trí phróisis Bhainistíochta Talún Gníomhacha, ag cur fócas ar leith ar sheachadadh tithíochta, agus ina leith seo tá sé mar aidhm aige cinnteacht a sholáthar don Rialtas, do Ghníomhaireachtaí Stáit, do phríomhpháirtithe leasmhara agus do phobail Chontae Chorcaí ó thaobh an bealach is fearr inar féidir spriocanna Tionscadal Éireann 2040 a bhaint amach. Aithníonn an Dréachtphlean an gá atá ann le bheith solúbthacht agus oiriúnaitheach chun freagairt ar imthosca athraitheacha agus iad a mhúnlú, leis an bhfís seo a leanas;

“Foráil a dhéanamh d’fhorbairt Chontae Chorcaí mar áit tharraingteach, iomaíoch agus inbhuanaithe le maireachtáil ann, cuairt a thabhairt agus gnó a dhéanamh ann, áit a bhfuil cáilíocht a gheilleagair, a thimpeallacht nádúrtha agus tógtha, a chultúir, chomh maith le láidreacht agus inmharthanacht a phobail tuaithe agus uirbeacha atá ann, ag na caighdeáin is airde ”

Tá 7 n-imleabhar sa Dréachtphlean mar seo a leanas;

  • Imleabhar a hAon: Príomhábhar Polasaí
  • Imleabhar a Dó: Oidhreacht agus Taitneamhacht.
  • Imleabhar a Trí: Corcaigh Thuaidh (Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí agus Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala).
  • Imleabhar a Ceathair: Corcaigh Theas (Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin, Ceantar Bardasach an Chóibh, Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir agus Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha).
  • Imleabhar a Cúig: Iarthar Chorcaí (Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan-Chionn tSáile agus Ceantar Bardasach Chorcaigh Thiar).
  • Imleabhar a Sé: Tuarascálacha Comhshaoil ​​(Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) / Measúnú ar an Treoir maidir le Gnáthóga (HDA) / Measúnú Straitéiseach Baol Tuilte (SFRA)
  • Imleabhar a Seacht: Léarscáileanna

 

Tá sonraí iomlána an Dréachtphlean agus conas 'Do Thuairim a thabhairt” ar fáil ag https://www.corkcoco.ie/ga/plean-forbartha-contae-chorcai-2022-2028

 

 

 

Tailte a dhó agus Fálta Sceach a ghearradh go neamhdhleathach (Márta 2021)

Tá comhairle eisithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara d’fheirmeoirí agus dá gcomhairleoirí maidir le talamh talmhaíochta agus talamh foraoiseachta incháilithe a dhóitear le linn an tséasúir choiscthe - is é sin 1 Márta go 31 Lúnasa.

Tá a Córas Rátála Contúirt Dóiteáin curtha i ngníomh ag an Roinn anois don séasúr agus tugann sí comhairle gur cheart d’úinéirí agus bainisteoirí Foraoise pleananna dóiteáin agus teagmhais ábhartha eile a sheiceáil agus a nuashonrú mar árachas, briseadh dóiteáin, pointí rochtana agus uisce, agus conarthaí héileacaptair phríobháideacha srl., le bheith ullmhaithe i bhfad roimh thréimhsí ardriosca dóiteáin. Ba cheart d’áitritheoirí tuaithe rioscaí tine fiáine dá n-áitribh a mheas agus ullmhú dá réir.

Ba cheart d’fheirmeoirí agus don phobal i gcoitinne, cibé siúd atá ag obair nó ag baint taitneamh as an tuath, a bheith cúramach ag an am seo den bhliain faoin damáiste a dhéanann dó. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh gan tinte neamhdhleathach a thosnú féin tuath mar go gcuirfidh gníomhaíocht den sórt sin atreorú neamhriachtanach d'acmhainní na seirbhíse éigeandála.

Iarrann an Roinn ar gach úsáideoir tuaithe a bheith airdeallach, aon ghníomhaíocht amhrasach a thuairisciú don Gharda Síochána, agus aon tinte neamhrialaithe a thuairisciú láithreach do na Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála trí sheirbhís 112/999.
 
Mheabhraigh an Roinn d’fheirmeoirí freisin na hiarmhairtí diúltacha a bhaineann le talamh a dhó go mídhleathach.
Dá ndófá tailte tar éis an 1 Márta:
• tá riosca ionchúisimh ann,
• níl talamh den sórt sin incháilithe le híoc faoin Scéim Íocaíochta Bunúsaí agus fé scéimeanna limistéarbhunaithe eile,
• d’fhéadfadh go mbeadh íocaíocht agus pionóis laghdaithe fén scéim seo agus fé na scéimeanna eile limistéarbhunaithe, mar shampla An Scéim um Limistéir faoi Shrianta Nádúrtha, mar thoradh ar thalamh in iarratas na Scéime Íocaíochta Bunúsaí 2021a dódh go mídhleathach
• féadann talamh do chomharsana a bheith neamh-incháilithe le híocaíochtaí mar thoradh ar dhónna mídhleathach ar do thailte , agus
• má shainaithnítear gur dódh tailte le linn an tséasúir choiscthe, d’fhéadfadh oifigigh na Roinne an talamh sin a iniúchadh dá bharr.
 
Meabhraíonn an Roinn d’fheirmeoirí freisin gur dhún an séasúr gearrtha fálaithe chomh maith ar an 1 Márta agus go bhfanfaidh sé amhlaidh go dtí an 31 Lúnasa. Tá foráil sa reachtaíocht (alt 40 den Acht um Fhiadhúlra, 1976 arna leasú le halt 46 d’Acht Leasaithe 2000) d’úinéirí talún agus d’údaráis phoiblí aghaidh a thabhairt ar fhálta ar chúiseanna sábháilteachta ar bhóithre ag am ar bith den bhliain. 

**********************************************************************************************************************************************

COVID-19 (28/04/2020)

Glao an phobail comhairle agus eolas teagmhala

Féach an leabhrán ceangailte thíos, ón Rialtas & an FSS. Tugann an leabhrán seo comhairle maidir le COVID19 chomh maith le sonraí teagmhála áitiúla do na contaetha éagsúla.
Is ea 1800 805 819 ár n-uimhir SAORGHLAO le linn na paindéime seo.

**********************************************************************************************************************************************

 

Déan Teagmháil Linn

Oifig Cumarsáide, Halla an Chontae, Charraig Ruacháin, T12 R2NC