Is dámhachtain bliantúil sparánachta é seo a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le forbairt chruthaitheach ealaíontóirí gníomhacha atá ina gcónaí i gContae Chorcaí agus ag obair ann. Tá sé ar oscailt d'ealaíontóirí de gach foirm ealaíne. San áireamh leis na tograí tionscadail d'fhéadfaí tograí a chur isteach maidir le maoiniú ar thréimhse taighde nó ar thaighde ar thionscadal sonrach; nó maidir le píosa sonrach oibre a chruthú nó meascán den dá rud. Fáilteofar roimh iarratais ar chomhthionscadail le beirt ealaíontóirí nó níos mó. Is d'ealaíontóirí gníomhacha atá ina gcónaí i gContae Chorcaí amháin atá ar scéim seo ar oscailt. Caithfear gur féidir na tionscadail mohlta a chur i gcrích laistigh de 12 mhí ón dáta bronnta.


Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

Tá an sparánacht seo beartaithe le cabhrú le healaíontóirí aonair deiseanna idirnáisiúnta léirithe nó taispeána a fhorbairt dá gcuid oibre.  An aidhm atá leis ná cúnamh airgeadais a thabhairt maidir leis na costais a bhaineann le haschur cruthaitheach nua le healaíontóirí atá ina gcónaí i gContae Chorcaí agus aa obair ann a léiriú os comhair lucht féachana idirnáisiúnta. Níl ach ealaíontóirí gníomhacha lonnaithe i gContae Chorcaí incháilithe le hiarratas a dhéanamh.
Ní bhronnfar cúnamh deontais ach amháin i gcás iarratas a chomhlíonann na riachtanais ealaíne agus airgeadais a leagann Comhairle Contae Chorcaí amach. Tabhair faoi deara go gcoimeádann Comhairle Contae Chorcaí an ceart aici féin cur le líon agus luach na ndámhachtainí, nó iad a laghdú. 

Cuspóirí Dámhachtana

  • Cabhrú le healaíontóirí atá bunaithe sa chontae a gcuid oibre a roinnt le lucht féachana idirnáisiúnta.
  • Tacú le forbairt gairme agus próifíl ghairmiúil ealaíontóirí atá bunaithe sa chontae.
  • Ealaíontóirí a chumasú naisc a chruthú le poiblitheoirí agus ionad ealaíon lasmuigh d'Éirinn.

Líon agus Luach na ndeontas
An t-uasmhéid deontais is féidir a iarraidh ná €2,000. An buiséad atá ar fáil, a shocrófar roimh an bpróiseas roghnúcháin, a chinnfidh líon na ndámhachtainí ar féidir a bhronnadh. Níl aon dul thar chinneadh Chomhairle Contae Chorcaí maidir le luach agus líon na ndeontas ar féidir a bhronnadh.


Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí dhá sparánacht ar fáil in aghaidh na bliana d'ealaíontóirí d'aon disciplín atá ina gcónaí i gContae Chorcaí faoi láthair chun cabhrú le tréimhse oibre dhá seachtain ag Ionad Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin.

Tabhair faoi deara
• Tá Sparánacht Tyrone Guthrie oscailte do chleachtóirí i ngach foirm ealaíne lena n-áirítear scríbhneoirí, cumadóirí, ceoltóirí, amharc-ealaíontóirí, scannánóirí, agus lucht na dtaibh-ealaíon, amharclannaíochta agus damhsa agus na n-ilmheán.
• Ba cheart d'iarratasóirí a shonrú ar bhealach soiléir beacht an rud ata siad ag iarraidh a bhaint amach le linn a bhfanachta ag Eanach Mhic Dheirg.
• Ní mór d'iarratasóirí a bheith ina gcónaí i gceantar Chontae Chorcaí faoi láthair.
• Ba cheart go bhfuil gaisce suntasach déanta ag na hiarratasóirí ina rogha réimse cheana féin.
• Caithfear iarratasóirí a roghnófar a bheith in ann tabhairt faoi chónaitheacht laistigh d'aon bhliain amháin ó bhronnfar an dámhachtain.

Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí fáilte roimh iarratais ar Dhámhachtain Sparánachta le haghaidh cónaitheacht ag Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna ar feadh tréimhse dhá seachtaine in 2017.


Eagraíocht Éireannach neamhbhrabúis atá lonnaithe i sráidbhaile Bhaile an Chaisil ar chósta Mhaigh Eo Thuaidh is ea é Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna. Tá a cláir ceaptha le tacú le fíorealaíontóirí chun obair thábhachtach a chruthú faoi choinníollacha foirfe spreagúla. Tugann an Dámhachtain Sparánachta seo an deis d'amharc-ealaíontóirí atá ina gcónaí i gContae Chorcaí obair le hais a chéile le healaíontóirí eile de chuid na hÉireann agus ealaíontóirí idirnáisiúnta sa suíomh uathúil seo.


Mar chuid den dámhachtain, beidh stiúideo lánfheistithe in Ionad Bhaile an Ghleanna a saintógadh, tacaíocht fhoirne Bhaile an Ghleanna agus úsáid teachín dhá/trí sheomra leapa. Táthar ag súil go spreagadh agus go rachaidh an deis seo chun tairbhe ealaíontóirí cruthaithe agus ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn chun a gcleachtas a fhorbairt..


INCHÁILITHEACHT
• Tá an sparánacht seo oscailte do chleachtóirí na n-amharc-ealaíona go léir, atá ina gcónaí i gcontae Chorcaí faoi láthair.
• Ní mór d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana d'aois nó níos sine
• Ba cheart go bhfuil gaisce suntasach déanta ag na hiarratasóirí ina rogha réimse cheana féin. De ghnáth, ciallaíonn sé sin gur cheart go raibh taispeántais duine aonair i ngailearaithe a bhfuil dea-chlú orthu ag ealaíontóirí. Mura raibh, ní mór don iarratasóir an-phoitéinseal a léiriú arna chruthú le teistiméireachtaí nó tacaíocht i bhfoirmeacha eile le daoine seanbhunaithe sna healaíona.
• Ní féidir le healaíontóirí a d'fhan ag Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna roimhe iarratas a dhéanamh.

Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

Iarrann Comhairle Contae Chorcaí ar thograí ó Ealaíontóirí, agus Eagraíochtaí Ealaíon d'imeachtaí, do thionscadail nó do ghníomhaíochtaí ealaíon atá bunaithe ar an nGaeilge. Is í aidhm na snáithe maoinithe seo ná tacaíocht a thabhairt d'ealaíontóirí aonair nó do ghrúpaí ealaíon chun saothar nua a chruthú nó imeacht nó gníomhaíocht ealaíon atá bunaithe ar an nGaeilge a chur chun cinn.


Is é cuspóir an mhaoinithe seo ná:


• cuidiú le himeachtaí nó gníomhaíochtaí nua Gaeilge a chur chun cinn i rith Féilte nó i  gcláir bhliantúla na ngrúpaí ealaíon áitiúil.
• leibhéil níos airde rannpháirtíochta cruthaitheacha sna healaíona trí mheán na Gaeilge a spreagadh
• pobal nua  a fhorbairt do na healaíona trí mheán na Gaeilge
• cabhrú le deiseanna nua a chruthú don phobal chun  taitneamh a bhaint as eispéiris chultúrtha trí mheán na Gaeilge
• cúnamh a thabhairt don Chomhairle maidir lena sheirbhísí cultúrtha a sheachadadh ar bhealach níos cothroime
• chun é a cur ar chumas ealaíontóirí agus eagraithe ealaíon oibriú le chéile chun léiriúcháin, gníomhaíochtaí agus imeachtaí nua a fhorbairt ag baint úsáide as an nGaeilge

Is é an príomhchuspóir atá againn ná gníomhaíochtaí ealaíon atá bunaithe ar theangacha a chur chun cinn trí Ghaeilge agus is féidir go n-áireofaí modhanna mar drámaíocht, scéalaíocht, puipéadóireacht, aithris, amhránaíocht, scannán agus litríocht, a úsáid.


Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

Art Exhibition at the LHQ
                          Art Exhibition at the LHQ                  

 

 

 

 

Tá an gailearaí LHQ ag Ceannáras na Leabharlainne, Bóthar Charraig  Ruacháin ar fáil d'ealaíontóirí, do ghrúpaí pobail agus do dhaoine eile le haghaidh taispeántas.

 

 

 

 

 

 

 

Tá sonraí iomláine maidir le conas iarratas a dhéanamh ar dheis taispeántais a bheith agat sa spás seo, agus cathain is féidir iarratas a dhéanamh, ar fáil anseo. Tabhair faoi deara gur sampla é seo de na treoirlínte, féadfar iad a athrú.

Déan Teagmháil Linn

Oifigeach Ealaíon, Ceanncheathrú na Leabharlainne,