Cork County Council COVID-19 Community Support Programme has been established to enable the coordination of a multi-agency response in the delivery of much needed services to vulnerable citizens across County Cork.

Leading Ireland’s largest county, Cork County Council, through its programme, will ensure that the wide variety of groups working across the county to assist those in need, will do so in an organized, collaborative and targeted way.  The Council’s COVID-19 Community Support Programme will ensure the very best use of the many resources assisting vulnerable persons with their daily needs at this unprecedented time, whether that is by collecting medication, food shopping, social support or making contact at what might be a lonely time for many.

On Sunday 29th March 2020, the Chief Executive of Cork County Council convened (by teleconference) the first meeting of the Cork County Council COVID-19 Community Support Response Forum which committed fully to supporting the Council in delivering on itsCOVID-19 Community Support Programme. This Forum represents a multi-agency approach comprising senior representatives of both Statutory and Voluntary agencies operating across Cork County, and its important work will ensure commitment and consistency in terms of delivery of the Programme.

The reach of the range of organisations involved is county-wide, among them An Garda Siochana, HSE South, local development companies, An Post, the Civil Defence plus many more voluntary groups, whose rich local knowledge and wealth of experience will feed into a single contact point and system, established by Cork County Council.

Set to come into effect from Monday March 30th, 2020, Cork County Council has provided a dedicated Community Call Helpline which is a FREE contact number 1800 805 819 with lines open from 9.00am to 5:00pm (effective immediately) seven days a week. Those calling from outside of Ireland seeking assistance for a relative of friend, should call +353 21 4285517. 

You can also email us at covidsupport@corkcoco.ie or text us at (085) 8709010.

****************************************************************************************************************************************************

Tá Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí curtha ar bun chun comhordú a dhéanamh ar fhreagairt ilghníomhaireachta i seachadadh seirbhísí a bhfuil géarghá leo do shaoránaigh leochaileacha ar fud Chontae Chorcaí.

Mar an Contae is mó in Éirinn, Cinnteoidh Comhairle Contae Chorcaí, trína clár, go ndéanfaidh an réimse leathan grúpaí atá ag obair ar fud an chontae chun cabhrú leo siúd atá i ngátar, é sin ar bhealach eagraithe, comhoibritheach agus spriocdhírithe. Cinnteoidh Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an iliomad acmhainní a chabhraíonn le daoine leochaileacha lena riachtanais laethúla ag an am gan fasach, cibé acu trí chógas a bhailiú, siopadóireacht bia, tacaíocht shóisialta nó teagmháil a dhéanamh ag an méid a d’fhéadfadh a bheith ina am uaigneach do go leor.

Dé Domhnaigh an 29ú Márta 2020, thionóil Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí (trí theileachomhdháil) an chéad chruinniú d’Fhóram Freagartha Tacaíochta Pobail COVID-19 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a gheall go hiomlán tacú leis an gComhairle a Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 a sheachadadh. Léiríonn an Fóram seo cur chuige ilghníomhaireachta ina bhfuil ionadaithe sinsearacha ó ghníomhaireachtaí Reachtúla agus Deonacha araon atá ag feidhmiú ar fud Chontae Chorcaí, agus cinnteoidh a chuid oibre tábhachtach tiomantas agus comhsheasmhacht i dtéarmaí seachadadh an Chláir.

Tá raon na n-eagraíochtaí atá i gceist ar fud an chontae, ina measc An Garda Síochána, FSS Theas, cuideachtaí forbartha áitiúla, An Post, an Chosaint Shibhialta chomh maith le go leor grúpaí deonacha eile, a mbeidh a gcuid eolais áitiúil agus taithí mar fhoinse de chuid de chóras pointe teagmhála aonair, arna bhunú ag Comhairle Contae Chorcaí.

Ar tí teacht i bhfeidhm ón Luan 30ú Márta, 2020, tá Líne Chabhrach Glaonna Pobail tiomnaithe curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chorcaí ar uimhir theagmhála SAORGHLAO 1800 805 819 í le línte oscailte ó 9.00rn go 5.00in, seacht lá na seachtaine. Ba chóir dóibh siúd atá ag glaoch ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn ag lorg cúnaimh do ghaol cara, glaoch ar +353 21 4285517.

Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn freisin ag covidsupport@corkcoco.ie nó téacs a chur chugainn ag (085) 8709010.

 

Community Support Programme Centres Map

Community Call Helpline Privacy Notice

Covid 19 Support Forum

Information is collected by Cork County Council to allow us to respond to your request for assistance.   Cork County Council has set up this forum as directed by Government during this public health emergency and has a statutory basis for providing this service under Section 66 of the Local Government Act 2001.

In order for us to fulfil your request it may be necessary for us to share your contact details with the relevant local community responders and their agents to allow them to assist you during this time.

Community Responders which are providing support through this forum include:

 • Avondhu Blackwater Partnership
 • Ballyhoura Development
 • West Cork Development Partnership
 • IRD Duhallow
 • SECAD Partnership
 • An Gárda Síochána
 • Health Service Executive
 • Cork County Fire Services
 • Red Cross
 • Local Link Cork
 • GAA
 • Alone
 • Community Welfare Service
 • Tusla
 • Cork Volunteer Centre
 • Irish Farmers Association
 • Age Friendly Alliance
 • Citizens Information
 • An Post
 • Comhar na nOileán
 • Údarás na Gaeltachta

 

The protection of your personal data is a key priority for the Council and your data will be processed in line with our privacy statement.  All personal data submitted will be deleted at the end of this public health crisis.

If you have any further data protection queries please email dpo@corkcoco.ie  or write to the Data Protection Officer, Cork County Council, County Hall, Carrigrohane Road Cork, Ireland.

********************************************************************************************************************************************

 

Fógra Príobháideachta Líne Chabhrach Glaonna Pobail

Fóram Tacaíochta Covid 19

Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis chun ligean dúinn freagra a thabhairt ar d’iarratas ar chúnamh. Bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí an fóram seo de réir mar a threoraigh an Rialtas le linn na héigeandála sláinte phoiblí seo agus tá bunús reachtúil aici chun an tseirbhís seo a sholáthar faoi Alt 66 den Acht Rialtais Áitiúil 2001.

Ionas gur féidir linn d’iarratas a chomhlíonadh d'fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach dúinn do chuid sonraí teagmhála a roinnt leis na freagróirí pobail áitiúla ábhartha agus a ngníomhairí chun ligean dóibh cabhrú leat le linn na tréimhse seo.

I measc na bhfreagróirí pobail atá ag soláthar tacaíochta tríd an bhfóram seo tá:

 • Avondhu Blackwater Partnership
 • Ballyhoura Development
 • West Cork Development Partnership
 • IRD Duhallow
 • Comhpháirtíocht SECAD
 • An Gárda Síochána
 • Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
 • Seirbhísí Dóiteáin Chontae Chorcaí
 • An Chrois Dhearg
 • Local Link Cork
 • CLG
 • Alone
 • Seirbhís Leasa Pobail
 • Túsla
 • Cork Volunteer Centre
 • Cumann Feirmeoirí na hÉireann
 • Age Friendly Alliance
 • Faisnéis do Shaoránaigh
 • An Post
 • Comhar na nOileán
 • Údarás na Gaeltachta

Is príomhthosaíocht don Chomhairle do shonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do chuid sonraí de réir ár ráitis phríobháideachta. Scriosfar na sonraí pearsanta go léir a chuirfear isteach ag deireadh na géarchéime sláinte poiblí seo.

Má tá aon cheist bhreise agat maidir le cosaint sonraí, cuir ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie nó scríobh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire.

If you would like to be a volunteer for the Community Support Programme please visit VolunteerCork.ie

Department of Rural  Community Development COVID-19 Local Authority Volunteer Guidance Flyer

Department of Rural Community Development Covid-19 Local Authority Volunteer Guidance Flyer

Conas a bheith i d'Oibrí Deonach

Más mian leat a bheith i d’oibrí deonach don Chlár Tacaíochta Pobail tabhair cuairt ar VolunteerCork.ie

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, explains,

“There are a number of agencies currently doing excellent work in delivering care to older and vulnerable people. From Community Gardaí, HSE and An Post to NGOs like ALONE, Meals on Wheels, Volunteer Ireland, GAA and many more. These groups are currently operating independently of each other and Cork County Council’s role is to provide a targeted, integrated and coordinated approach to the delivery of these much needed services to our more vulnerable citizens across the County during the COVID-19 pandemic. Cork County Council, through our Elected Members, our Municipal District and PPN structures, and in collaboration with our three Local Community Development Committees is ideally placed both statutorily and regionally to channel this great work, and provide the governance in partnership with all stakeholders.  This public health crisis has changed life for so many, and we are there to help with that change.  Our own staff whose day-jobs have changed due to closure of assets like our libraries, will be a key resource in the management and operation of this community support programme.  And the libraries themselves will serve as Community Support Hubs during this time”.

Mayor of the County of Cork, Councillor Ian Doyle, welcomed the move saying, 

“Cork County Council is perfectly placed to mobilise the community coordination needed and to bridge any gaps that might otherwise occur. We can facilitate collaboration between the many groups doing outstanding work to help meet the needs of all of our most vulnerable community members during these challenging times. From North Cork to our islands, Cork County Council’s Covid 19 Community Support Programme will ensure we serve each and every citizen of Cork County.”

The below video has been Closed Captioned for accessibility. Please click the CC (Closed Caption) button in the player window to view.

Teachtaireacht ó Mhéara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, an tUasal Tim Lucey

Míníonn Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey,

“Tá roinnt gníomhaireachtaí ag déanamh sár-obair fé láthair maidir le cúram a sholáthar do dhaoine breacaosta agus leochaileacha. Ó Ghardaí Pobail, FSS agus An Post go ENRanna mar ALONE, Béilí ar Rothaí, Obair Dheonach Éireann, CLG agus go leor eile. Tá na grúpaí seo ag feidhmiú go neamhspleách ar a chéile fé láthair agus is é ról atá ag Comhairle Contae Chorcaí ná chun cur chuige spriocdhírithe, comhtháite agus comhordaithe a sholáthar chun na seirbhísí seo a bhfuil géarghá leo a sholáthar dár saoránaigh níos leochailí ar fud an Chontae le linn na paindéime COVID-19. Tá Comhairle Contae Chorcaí, trínár gComhaltaí Tofa, ár struchtúir Cheantair Bardasach agus LRP, agus i gcomhar lenár dtrí Choiste Forbartha Pobail Áitiúil suite go hidéalach agus go réigiúnach chun an obair iontach seo a threorú, agus an rialachas a sholáthar i gcomhpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara go léir. Tá an ghéarchéim sláinte poiblí seo tar éis saol a athrú don oiread sin daoine, agus táimid ann chun cabhrú leis an athrú sin. Beidh ár bhfoireann féin a bhfuil a bpoist lae athraithe mar gheall ar dhúnadh sócmhainní mar ár leabharlanna, ina n-acmhainn lárnach i mbainistíocht agus i bhfeidhmiú an chláir tacaíochta pobail seo. Agus feidhmeoidh na leabharlanna féin mar Mhol Tacaíochta Pobail le linn na tréimhse seo ”.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle, roimh an ngníomhú ag rá,

“Tá Comhairle Contae Chorcaí i riocht foirfe chun an comhordú pobail a theastaíonn a shlógadh agus chun bearnaí ar bith a d’fhéadfadh tarlú gan an comhoibriú seo, a dhúnadh. Is féidir linn comhoibriú a éascú idir an iliomad grúpaí a dhéanann sár-obair chun freastal ar riachtanais na mball pobail is leochailí atá againn le linn na n-amanna dúshlánacha seo. Ó Chorcaigh Thuaidh go dtí ár n-oileáin, cinnteoidh Clár Tacaíochta Pobail 19 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí go bhfreastalóimid ar gach duine i gContae Chorcaí. "

Tá  Fotheidealú ar fáil leis an bhfíseán thíos le haghaidh inrochtaineachta. Cliceáil, le do thoil ar an gcnaipe CC (Fotheideal Dúnta) i bhfuinneog an imreora chun féachaint air.