Published
Mon, 13/07/2020 - 15:06
Mallow Town
Body

As a result of Covid 19 and its impact on all aspects of living and working, Cork County Council, under Project ACT and with support from the National Transport Authority (NTA), will be introducing a wide variety of on-street measures designed to assist citizens and businesses in managing the new circumstances arising from social distancing requirements and altered travel patterns.

Almost €1 million in funding has been approved from the NTA to carry out a number of enhancements across Cork County such as additional footpath widening, one-way systems to create space for footpath widening, potential street pedestrianisation where this supports business activities, additional temporary facilities for cyclists and the altering of traffic signal times to reduce pedestrian waiting/crowding plus the automatic activation of some pedestrian phases in order to aid pedestrian movement.  Cork County Council’s Area Engineers are currently preparing the associated design options for various measures across towns and villages.

Commenting on the funding approval, Mayor of Cork County, Cllr Mary Linehan Foley, said,

 “The crisis brought about by the arrival of COVID-19 has affected all our lives and the way in which we work, socialise and communicate.  Cork County Council’s Project ACT aims to create the right environment in our towns and villages that makes people feel safe and allows businesses to trade.We all now realise the ‘value of local’ and should do everything we can to support what is on our doorsteps.”

Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey went on to say,

“Under the Council’s Project ACT, Town Teams have undertaken a number of measures to date such as additional planting, cleaning and general improvements to promote regeneration and business growth across Cork County in the aftermath of Covid 19.  With NTA funding now available to county towns and villages, further infrastructure arrangements will be carried out in order to provide the greatest possible support to our local economy.”

As businesses continue to re-open, Cork County Council is encouraging owners to continue to avail of the suite of supports that have been made available to help them. These include the Restart Grant, trading on-line vouchers and expert advice available through the Council’s Local Enterprise Offices.

************************************************************************************************************************************************************

 

Bailte chontae chun leas a bhaint as beagnach €1 milliún d’oibreacha éagsúla taistil ghníomhaigh agus ríochtaí poiblí

Mar thoradh ar Covid 19 agus a thionchar ar gach gné dár shaol agus obair, beidh Comhairle Contae Chorcaí, faoi Project ACT agus le tacaíocht ón Údarás Náisiúnta Iompair (NTA), ag tabhairt isteach réimse leathan bearta sráide atá deartha chun cabhrú le saoránaigh agus gnólachtaí agus iad ag bainistiú na gcúinsí nua a éiríonn as riachtanais um scaradh sóisialta agus patrúin taistil athraithe.

Tá maoiniú de bheagnach €1 milliún ceadaithe ón ÚNI (NTA) chun roinnt feabhsuithe a dhéanamh ar fud Chontae Chorcaí mar leathnú cosán breise, córais aonbhealaigh chun spás a chruthú le haghaidh leathnú cosán, áirithiú do choisithe féideartha in áiteanna a d'fhéadfadh sé tacú le gníomhaíochtaí gnó, áiseanna sealadach breise do rothaithe agus amanna comharthaí tráchta a athrú chun fanacht / plódú coisithe a laghdú agus gníomhachtú uathoibríoch roinnt céimeanna do choisithe chun cabhrú le gluaiseacht coisithe. Tá Innealtóirí Ceantair Chomhairle Contae Chorcaí ag ullmhú na roghanna dearaidh gaolmhara fé láthair do bhearta éagsúla ar fud bailte agus sráidbhailte.

Agus í ag trácht di ar an gcead maoinithe, dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley an méid seo a leanas,

“Thug Covid-19 tionchar leis ar ár saol go léir agus ar an mbealach a oibrímid, a sóisialú agus a ndéanaimid cumarsáid. Tá sé mar aidhm ag Tionscadal ACT de chuid Chomhairle Contae Chorcaí an timpeallacht cheart a chruthú inár mbailte agus sráidbhailte a fhágann go mbraitheann daoine sábháilte agus a ligeann do ghnólachtaí trádáil. Tuigimid go léir anois ‘luach áitiúil’ agus ba cheart dúinn gach rud is féidir a dhéanamh chun tacú lena bhfuil ar leac an dorais againn . "

Dúirt Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí,

“Faoi Thionscadal ACT na Comhairle, tá Foirne Baile tar éis roinnt beart a dhéanamh go dtí seo mar phlandáil bhreise, glanadh agus feabhsúcháin ghinearálta chun athghiniúint agus fás gnó a chur chun cinn ar fud Chontae Chorcaí i ndiaidh Covid 19. Le maoiniú NTA ar fáil anois do bhailte contae agus sráidbhailte, cuirfear tuilleadh socruithe bonneagair i gcrích chun an tacaíocht is mó is féidir a sholáthar dár ngeilleagar áitiúil. "

De réir mar a leanann gnólachtaí ag athoscailt, tá Comhairle Contae Chorcaí ag spreagadh d'úinéirí leanúint ar aghaidh ag baint leasa as an tsraith tacaíochtaí a cuireadh ar fáil chun cabhrú leo. Ina measc seo tá an Deontas Atosaigh, dearbháin trádála ar líne agus sainchomhairle atá ar fáil trí Oifigí Fiontair Áitiúla na Comhairle.