Published
Tue, 22/09/2020 - 15:48
Body

Notice is hereby given that the audit of the accounts of the above-named local government organisation for the financial year ended on the 31st day of December 2019 will be commenced by Colin Nolan, Local Government Auditor, on the 1st October 2020. In accordance with article 17 of the Local Government (Financial and Audit Procedures) Regulations 2014, objections to any matter or matters contained in the said several accounts will be considered by the Local Government Auditor during the audit.


Written notice of any proposed objection, setting out the relevant particulars and grounds on which it is to be made, should be sent to the above Local Government Auditor at Room 1.38, Custom House, Dublin 1 within ten days of the commencement of the audit. The annual financial statement will be available during office hours for the inspection of all persons for a period of seven days before the commencement of the audit.

Dated this 22nd day of September 2020 Tim Lucey, Chief Executive

Personal Information may be collected by Cork County Council to enable the processing of your submission/ enquiry. Cork County Council can legally process this information as necessary to comply with its statutory/legal obligations. Such information will be processed in line with the Council’s privacy statement which is available at www.corkcoco.ie.

**********************************************************************************************************************************************************

 

Tugtar fógra leis seo go dtosnóidh iniúchadh ar chuntais na heagraíochta rialtais áitiúil thuasluaite don bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Nollaig 2019 le Colin Nolan, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, ar an 1ú Deireadh Fómhair 2020. De réir airteagal 17 de na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchóireachta) 2014, breithneoidh an tIniúchóir Rialtais Áitiúil ar agóidí i gcoinne aon ábhar nó ábhair atá sna cuntais éagsúla sin le linn an iniúchta.


Ba cheart aon fhógra i scríbhinn faoi aon agóid beartaithe a dhéanamh, ag leagan amach na sonraí agus na forais ábhartha ar a bhfuil sé le déanamh, a sheoladh chuig an Iniúchóir Rialtais Áitiúil luaite thuas ag Seomra 1.38, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1 laistigh de dheich lá ó thosach an iniúchta. Beidh an Ráiteas Airgeadais Bhliantúil ar fáil le linn uaireanta oifige le hiniúchadh do gach éinne ar feadh tréimhse seacht lá roimh thosach an iniúchta.

Arna dhátú an 22ú lá seo de Mheán Fómhair 2020 Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach

Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí Faisnéis Phearsanta a bhailiú chun d’aighneacht / d’fhiosrúchán a phróiseáil. Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí an fhaisnéis seo a phróiseáil go dlíthiúil de réir mar is gá chun a cuid oibleagáidí reachtúla / dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseálfar faisnéis den sórt sin de réir ráiteas príobháideachta na Comhairle atá ar fáil ag www.corkcoco.ie.

 

Public Notices or News