Published
Thu, 24/09/2020 - 08:20
Body

Roads Act 1993 – Roadside Ditches And Hedges

Take notice that under the terms of the Roads Act 1993, landowners and occupiers of land are obliged to take all reasonable care to ensure that the trees, ditches, hedges and other vegetation growing on their land are not or could not become a danger to people using or working on a public road or public footpath.

Liability for damage or injury resulting from such hazards rests with the landowner/occupier.

Examples of hazards might be dead or dying trees, ditches or hedges interfering with traffic, obstructing footpaths, obscuring road signs, public lighting, or road users’ visibility.

In such instances you are required to fell, cut, log, trim or remove such trees, ditches and hedges.

Particular attention should be given to damaged or weakened trees or limbs and stumps of felled trees as a result of storms.

Section 40 of the Wildlife Act 1976 as amended, prohibits the cutting, grubbing, burning etc. of any vegetation on uncultivated land between 1st March and 31st August. Hence work should be carried out while hedges are dormant between the start of September and the end of February.

Adequate traffic management type signposting should be provided and the Council and Gardai should be notified before works commence.

Notices may be served on landowners and occupiers who do not comply with their statutory obligations.

Landowners are encouraged to protect wildlife and promote biodiversity on all their hedgerows (including non-roadside hedges) and information on this is available on www.pollinators.ie.

If you require any further advice, please contact your local Area Engineer’s Office.

***********************************************************************************************************************************************************

Acht na mBóithre 1993 - Díoga agus Fálta ar thaobh an bhóthair

Tabhair faoi deara, fé théarmaí Acht na mBóithre 1993, go bhfuil oibleagáid ar úinéirí talún agus áititheoirí talún gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach mbeidh na crainn, na díoga, na fálta agus fásra eile atá ag fás ar a dtalamh ina mbaol do dhaoine atá ag úsáid nó ag obair ar bhóthar poiblí nó ar chosán poiblí.

Is ar úinéir na talún / áititheoir atá an dliteanas as damáiste nó díobháil a tharlóidh as guaiseacha den sórt sin.

I measc samplaí de ghuaiseacha d’fhéadfadh crainn, díoga nó fálta atá marbh nó ag fáil bháis cur isteach ar thrácht, bac a chur ar chosáin, agus comharthaí bóthair , soilsiú poiblí, nó infheictheacht d'úsáideoirí bóthair a fholach.

I gcásanna den sórt sin iarrtar ort crainn, díoga agus fálta den sórt sin a leagadh, a ghearradh, a logáil, a bearradh nó a bhaint.

Ba chóir aird ar leith a thabhairt ar chrainn nó géaga agus stumpaí crainn a leagadh mar thoradh ar stoirmeacha.

Toirmisctear le halt 40 den Acht um Fhiadhúlra 1976 arna leasú, aon fhásra ar thalamh neamhshaothraithe a ghearradh, a ghrafadh, a dhó srl. Idir an 1ú Márta agus an 31ú Lúnasa. Mar sin ba chóir obair den saghas seo a dhéanamh fad is atá fálta díomhaoin idir tús mhí Mheán Fómhair agus deireadh mhí Feabhra.

Caithfear comharthaí leordhóthanacha bainistíochta tráchta a sholáthar agus ba cheart duit an Chomhairle agus na Gardaí a chur ar an eolas sula dtosnaítear ar na hoibreacha.

Féadfar fógraí a sheirbheáil ar úinéirí talún agus áititheoirí nach gcomhlíonann a n-oibleagáidí reachtúla.

Spreagtar úinéirí talún chun fiadhúlra a chosaint agus bithéagsúlacht a chur chun cinn ar a gcuid fálta sceach go léir (lena n-áirítear fálta ar thaobh an bhóthair) agus tá faisnéis fé seo ar fáil ar www.pollinators.ie.

Má theastaíonn aon chomhairle breise uait, téir i dteagmháil le d’Oifig Innealtóra Ceantair áitiúil le do thoil.

Service Area
Public Notices or News