Published
Tue, 13/10/2020 - 10:39
News Image
Photo of Cork County Council staff member Stephen Buckley working to keep Cobh beautiful.
Body

Cork County Council has been successful is securing €252,000 for 7 projects across Cork County, under Round 3 of the Town and Village Accelerated Measures in response to Covid-19. This third round of funding follows two previous allocations made to Cork County Council in August and September, to the value of €234,250.

7 towns and villages across Cork County are set to benefit from this funding to help them adjust to COVID-19 restrictions, including the creation of an amenity park in Crossbarry, development of a linear walkway in Castlemartyr and a revamp of Millstreet Town, including deep cleaning, provision of street furniture and shop-front painting.

Other projects in Cork County due to progress as a result of this round of funding include the provision of a festival canopy and awnings in Carrigaline, provision of materials for outdoor events and extension of parklet projects in Mallow, pedestrian bridges and pathways connecting three amenity areas in Midleton and enhancements to Kennedy Park and town footpath improvements in Cobh.

Mayor of Cork County, Cllr Mary Linehan Foley, welcomed the additional funding being made available under this measure and particularly the announcement of funding for Cork’s large towns, being significant centres of social and economic activity:

“This investment seeks to put life and vibrancy back into our towns and villages. It is sobering that this has arrived at a time when we are once again facing Covid-19 restrictions, but the projects to be supported from this fund are vital to continued social and economic recovery, as we enhance outdoor recreational and community spaces, provide resources for businesses facing challenges and new community resources to allow for safe socialisation and economic recovery”.

Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey, noted that as we face significant challenges ahead, the continued Government support is welcome:

“Cork County Council, as well as our communities and businesses, face significant challenges in the months ahead. Through Project ACT (Activating County Towns), Cork County Council have been working hard to help with the reopening of our economy and society and these projects, which have been developed through Project ACT in consultation with community and business interests will see a positive impact in the short term”. 

The Town and Village Renewal Scheme is a key initiative under the Government’s Action Plan for Rural Development and is part of the Government’s Project Ireland 2040 Rural Regeneration Programme.

***************************************************************************************************************************************************************************************************

D'éirigh le Comhairle Contae Chorcaí €252,000 a fháil do 7 dtionscadal ar fud Chontae Chorcaí, fé Bhabhta 3 de na Bearta Luathaithe Baile agus Sráidbhaile mar fhreagairt ar Covid-19. Leanann an tríú babhta maoinithe seo dhá leithdháileadh roimhe seo a rinneadh ar Chomhairle Contae Chorcaí i mí Lúnasa agus Meán Fómhair, ar luach €234,250.

Tá sé beartaithe go mbainfidh 7 mbaile agus sráidbhaile ar fud Chontae Chorcaí leas as an maoiniú seo chun cabhrú leo dul i dtaithí ar shrianta COVID-19, lena n-áirítear páirc thaitneamhachta a chruthú i gCrois an Bharraigh, siúlbhealach líneach a fhorbairt i mBaile na Martra agus athchóiriú a dhéanamh ar Bhaile Shráid an Mhuilinn, lena n-áirítear domhainghlanadh, troscán sráide a sholáthar agus péinteáil ar aghaidheanna siopaí.

I measc na dtionscadal eile i gContae Chorcaí atá le dul chun cinn mar thoradh ar an mbabhta maoinithe seo tá ceannbhrat féile agus scáthbhrat  a sholáthar i gCarraig Uí Leighin, ábhair a sholáthar d’imeachtaí lasmuigh agus síneadh ar thionscadail páircíní i Mala, droichid do choisithe agus cosáin a nascann trí limistéar taitneamhachta i Mainistir na Corann, feabhsúcháin ar Pháirc Uí Chinnéide agus feabhsúcháin chosán baile sa Chóbh.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley, roimh an maoiniú breise a cuireadh ar fáil faoin mbeart seo agus go háirithe an fógra maidir le maoiniú do bhailte móra Chorcaí, mar lárionaid shuntasacha gníomhaíochta sóisialta agus eacnamaíochta:

“Tá an infheistíocht seo ag iarraidh le beatha agus beogacht a chur ar ais inár mbailte agus sráidbhailte.  Is ábhar machnaimh é gur tháinig sé seo ag am nuair atá srianta Covid-19 os ár gcomhair arís, ach tá na tionscadail a dtacófar leo ón gciste seo ríthábhachtach d’athshlánú sóisialta agus eacnamaíoch leanúnach, de réir mar a fheabhsaímid spásanna áineasa agus pobail lasmuigh, a sholáthraíonn acmhainní do ghnólachtaí a bhfuil dúshláin, agus acmhainní pobail nua chun sóisialú sábháilte agus téarnamh eacnamaíoch a éascú ”.

Thug Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, fé deara go bhfuil dúshláin shuntasacha os ár gcomhar agus mar sin tá fáilte roimh thacaíocht leanúnach an Rialtais:

“Tá dúshláin shuntasacha roimh Chomhairle Contae Chorcaí, chomh maith lenár bpobail agus ár ngnólachtaí, sna míonna amach romhainn. Trí Project ACT, tá Comhairle Contae Chorcaí ag obair go crua chun cabhrú le hathoscailt ár ngeilleagair agus ár sochaí agus beidh tionchar dearfach ag na tionscadail seo, a forbraíodh trí Project ACT i gcomhairle le leasanna pobail agus gnó,  sa ghearrthéarma ”.

Is príomhthionscnamh í an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile faoi Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe agus tá sí mar chuid de Chlár Athghiniúna Tuaithe Éire 2040 an Rialtais.