Published
Thu, 22/10/2020 - 09:54
Body

As Level 5 restrictions come into effect today, Mayor of the County of Cork, Cllr Mary Linehan Foley is highlighting how Cork County Council’s services remain available for residents, communities and businesses throughout Cork, with a vast number of services accessible from the safety of their homes.

 “As a provider of essential services, Cork County Council plays a front-line role in supporting community and business activity across the wider economy.  

On this, the first day of lockdown, all our services will continue to be available in the manner they were yesterday.  The only exception will be the Motor Tax Office which will, in line with a national approach, close its counter.  However, the postal service will remain operational throughout, with the online facility available at www.motortax.ie.

The full suite of services provided via our Planning, Roads, Housing, Environment, Engineering and Municipal Districts Departments will continue to be delivered throughout Cork County.  I know a very popular service and which many have availed of previously, the Council’s library homebound service will also be available. 

At a time when our business community requires as much support as possible, our Economic Development Department will continue to provide this vital service with all supports available online.  I would urge any business looking at bringing their business online to contact their local LEO and discuss trading online vouchers. I would also urge businesses to check the Business ReStart programme and ensure they are availing of the various funding supports available to them.

In the interests of the health and safety of both our staff and customers, I am asking everyone to look at the various options of online, phone and email as they conduct their business with us.  We have a vast array of online services available on our easy to use website www.YourCouncil.ie.  Staff are also available by telephone but if anyone has any difficulty availing of these options please contact us and I can confirm you will be facilitated.”

General information on Cork County Council services can be found by visiting www.corkcoco.ie or access online services at www.YourCouncil.ie.  Queries continue to be taken by telephone on 021 4276891, by post and by email.  A full list of contact details can be found online at www.corkcoco.ie.  

See the images below, you can zoom in to read or download in pdf format in the additional news documents section below:

LA Services Framework for Future COVID-19 Pandemic Response Table 1

LA Services Framework for Future COVID-19 Pandemic Response Table 2

************************************************************************************************************************************************************************************

De réir mar a thagann srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm inniu, tá Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley ag cur béime ar an gcaoi a bhfanann seirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí ar fáil d’áitritheoirí, do phobail agus do ghnólachtaí ar fud Chorcaí, agus tá líon mór seirbhísí inrochtana ó shábháilteacht a gcuid tithe.

 “Mar sholáthraí seirbhísí riachtanacha, tá ról túslíne ag Comhairle Contae Chorcaí i dtacú le gníomhaíocht pobail agus gnó ar fud an gheilleagair i gcoitinne.

Ar seo, an chéad lá de dhianghlasáil, leanfaidh ár seirbhísí uile ar fáil ar an mbealach céanna is a rabhadar inné. Is í an t-aon eisceacht ná an Oifig Mótarchánach, a dhúnfaidh a cuntar, de réir cur chuige náisiúnta. Mar sin féin, fanfaidh an tseirbhís phoist i bhfeidhm, agus beidh an áis ar líne ag www.motortax.ie ar fáil fós freisin .

Leanfar leis an tsraith iomlán seirbhísí a sholáthraítear trínár Ranna Pleanála, Bóithre, Tithíocht, Comhshaoil, Innealtóireachta agus Ceantair Bhardasacha a sholáthar ar fud Chontae Chorcaí. Beidh ceann  de na seirbhís a bhfuil an-tóir uirthi agus a bhain go leor leas aisti roimhe seo, seirbhís leabharlainne baile na Comhairle,  ar fáil freisin.

Ag am nuair a bhíonn an oiread tacaíochta agus is féidir ag teastáil ónár bpobal gnó, leanfaidh ár Roinn Forbartha Eacnamaíochta ag soláthar na seirbhíse seo atá ríthábhachtach leis na tacaíochtaí uile atá ar fáil ar líne. Mholfainn d’aon ghnó atá ag féachaint lena ngnó a thabhairt ar líne teagmháil a dhéanamh lena LEO (Oifig Fiontair Áitiúil) áitiúil agus dearbháin trádála ar líne a phlé. Mholfainn do ghnólachtaí an clár Business ReStart a sheiceáil agus a chinntiú go bhfuil siad ag baint leasa as na tacaíochtaí maoinithe éagsúla atá ar fáil dóibh.

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht ár bhfoireann agus ár gcustaiméirí araon, iarraim ar gach duine úsáid a bhaint as na slite neamh-fhisiciúla éagsúla atá ann chun bhur gcuid gnó a dhéanamh linn, más féidir, mar shampla ar líne, trí ghuthán agus trí r-phost. Tá réimse leathan seirbhísí ar líne ar fáil ar ár suíomh Gréasáin atá éasca le húsáid www.YourCouncil.ie.. Tá baill fhoirne ar fáil ar an nguthán freisin ach má bhíonn aon deacracht ag duine ar bith na roghanna seo a úsáid dein teagmháil linn agus is féidir liom a dhearbhú go n-éascófar tú. "

Is féidir faisnéis ghinearálta faoi sheirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí a fháil trí chuairt a thabhairt ar www.corkcoco.ie. nó rochtain a fháil ar sheirbhísí ar líne ag www.YourCouncil.ie.. Leantar ag freagairt ceisteanna ar an nguthán ar 021 4276891, tríd an bpost agus r-phost. Is féidir liosta iomlán na sonraí teagmhála a fháil ar líne ag www.corkcoco.ie.

Féach na híomhánna thuas, is féidir leat zúmáil isteach chun iad a léamh nó a íoslódáil i bhformáid pdf sa chuid doiciméad nuachta breise thíos.